hệ thống khóa khách sạn, khóa cảm ứng/Muller

  • Thread starter phidung_5012
  • Ngày gửi
P

phidung_5012

Guest
#1
<h1><span /></h1><h1><em><span /></em><br /></h1><h1><em>C&ocirc;ng ty chuy&ecirc;n Cung cấp - Lắp đặt - Bảo h&agrave;nh hệ thống kh&oacute;a cửa,</em><em>kh&oacute;a th&ocirc;ng minh,</em><em> kh&oacute;a kh&aacute;ch sạn, kh&oacute;a từ, kh&oacute;a cảm ứng, kh&oacute;a v&acirc;n tay, kh&oacute;a mật m&atilde;,...</em><em>v&agrave; c&aacute;c kh&oacute;a cửa cao cấp, kh&oacute;a cơ: kh&oacute;a tay gạt, kh&oacute;a nắm tr&ograve;n,&hellip;thương hiệu Muller</em><br /></h1><h1><em>C&ocirc;ng ty TNHH TM &amp; ĐT Đ&ocirc;ng Đ&ocirc; l&agrave; nh&agrave; ph&acirc;n phối độc quyền thương hiệu kho&aacute; cửa Muller tại Việt Nam.</em><br /></h1><h1><em>Ch&uacute;ng t&ocirc;i xin giới thiệu một số sản phẩm kho&aacute; cửa th&ocirc;ng minh đang b&aacute;n chạy ở thị trường Ch&acirc;u &acirc;u</em><em>.</em><br /></h1><h1><em><font face="Times New Roman">1.Sản phẩm kho&aacute; Cảm ứng Muller:<br /></font></em></h1><h1><em>&nbsp;</em><em>*</em><em>Kho&aacute; MULLER 029BK-D<br /></em></h1><h1><em><br /></em></h1><h1><em></em><strong><em>&nbsp;Model : MULLER 029BK-D</em></strong><em><br /></em></h1><h1><em></em><strong><em>&nbsp;Chất Li&ecirc;u: Th&eacute;p</em></strong><em><br /></em></h1><h1><em></em><strong><em>&nbsp;Ứng Dụng: Ph&ugrave; hợp kh&aacute;ch sạn,cao ốc văn ph&ograve;ng...</em></strong><em><br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Hợp kim mạ PVD chống xước m&agrave;u v&agrave;ng, chrome, nickel hoặc th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ m&agrave;u trắng kh&oacute;i.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;C&ocirc;ng nghệ cảm ứng - kh&ocirc;ng tiếp x&uacute;c Proximity. <br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Lưu giữ th&ocirc;ng tin mở cửa.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Kho&aacute; cơ ri&ecirc;ng hoặc master chung cả hệ thống.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Sử dụng pin LR-3A.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Th&iacute;ch hợp cho bản cửa rộng tối thiểu từ&nbsp;115 (mm)<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;</em><em> *</em><em>Kho&aacute; MULLER 928SL-D<br /></em></h1><h1><em><br /></em></h1><h1><em></em><strong><em>&nbsp;Model : MULLER 928SL-D</em></strong><em><br /></em></h1><h1><em></em><strong><em>&nbsp;Chất Li&ecirc;u: </em></strong><em>Th&eacute;p<br /></em></h1><h1><em></em><strong><em>&nbsp;Ứng Dụng: </em></strong><em>Ph&ugrave; hợp kh&aacute;ch sạn,cao ốc văn ph&ograve;ng...<br /></em></h1><h1><em></em><strong><em>&nbsp;Gi&aacute;</em></strong><strong><em>: call</em></strong><em><br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Hợp kim mạ PVD chống xước m&agrave;u v&agrave;ng, chrome, nickel hoặc th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ m&agrave;u trắng kh&oacute;i.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;C&ocirc;ng nghệ cảm ứng - kh&ocirc;ng tiếp x&uacute;c Proximity. <br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Lưu giữ th&ocirc;ng tin mở cửa.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Kho&aacute; cơ ri&ecirc;ng hoặc master chung cả hệ thống.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Sử dụng pin LR-3A.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Th&iacute;ch hợp cho bản cửa rộng tối thiểu từ&nbsp;110 (mm).<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;*</em><em>Kho&aacute; MULLER 029SS-D<br /></em></h1><h1><em><br /></em></h1><h1><em></em><strong><em>&nbsp;Model : MULLER 029SS-D</em></strong><em><br /></em></h1><h1><em></em><strong><em>&nbsp;Chất Li&ecirc;u: </em></strong><em>Th&eacute;p<br /></em></h1><h1><em></em><strong><em>&nbsp;Ứng Dụng: </em></strong><em>Ph&ugrave; hợp kh&aacute;ch sạn,cao ốc văn ph&ograve;ng...<br /></em></h1><h1><em></em><strong><em>&nbsp;Gi&aacute;</em></strong><em> : <em>Call</em> <br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Hợp kim mạ PVD chống xước m&agrave;u v&agrave;ng, chrome, nickel hoặc th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ m&agrave;u trắng kh&oacute;i.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;C&ocirc;ng nghệ cảm ứng - kh&ocirc;ng tiếp x&uacute;c Proximity. <br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Lưu giữ th&ocirc;ng tin mở cửa.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Kho&aacute; cơ ri&ecirc;ng hoặc master chung cả hệ thống.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Sử dụng pin LR-3A.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Th&iacute;ch hợp cho bản cửa rộng tối thiểu từ 90 (mm).</em><em><br /></em></h1><h1><em>&nbsp;*</em><em>Kh&oacute;a MULLER 998AK-D<br /></em></h1><h1><em><br /></em></h1><h1><em></em><strong><em>&nbsp;</em></strong><strong><em>Model : MULLER 998AK-D</em></strong><em><br /></em></h1><h1><strong><em>&nbsp;</em></strong><em> </em><em><span /></em><strong><em>Chất Li&ecirc;u: </em></strong><em>Th&eacute;p<br /></em></h1><h1><strong><em>&nbsp;</em></strong><em> </em><em><span /></em><strong><em>Ứng Dụng: </em></strong><em>Ph&ugrave; hợp kh&aacute;ch sạn,cao ốc văn ph&ograve;ng...<br /></em></h1><h1><strong><em>&nbsp;</em></strong><em> </em><em><span /></em><strong><em>Gi&aacute;</em></strong><em> : </em><strong><em>Call</em></strong><em><br /></em></h1><h1><em>&nbsp; </em><em><span /></em><em>Hợp kim mạ PVD chống xước m&agrave;u v&agrave;ng, chrome, nickel hoặc th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ m&agrave;u trắng kh&oacute;i.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp; </em><em><span /></em><em>C&ocirc;ng nghệ cảm ứng - kh&ocirc;ng tiếp x&uacute;c Proximity. <br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Lưu giữ th&ocirc;ng tin mở cửa.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Kho&aacute; cơ ri&ecirc;ng hoặc master chung cả hệ thống.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Sử dụng pin LR-3A.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Th&iacute;ch hợp cho bản cửa rộng tối thiểu từ&nbsp;115 (mm).</em><em><br /></em></h1><h1><em>&nbsp;*Kho&aacute; MULLER 918SLL-D<br /></em></h1><h1><em><br /></em></h1><h1><em></em><em>&nbsp;Model:&nbsp; MULLER 918SLL-D<br /></em></h1><h1><em></em><em>&nbsp;Chất Li&ecirc;u: Th&eacute;p<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Ứng Dụng: Ph&ugrave; hợp kh&aacute;ch sạn,cao ốc văn ph&ograve;ng...<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Gi&aacute; : Call <br /></em></h1><h1><em></em><em>&nbsp;Hợp kim mạ PVD chống xước m&agrave;u v&agrave;ng, chrome, nickel hoặc th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ m&agrave;u trắng kh&oacute;i.<br /></em></h1><h1><em></em><em>&nbsp;C&ocirc;ng nghệ cảm ứng - kh&ocirc;ng tiếp x&uacute;c Proximity. <br /></em></h1><h1><em></em><em>&nbsp;Lưu giữ th&ocirc;ng tin mở cửa.<br /></em></h1><h1><em></em><em>&nbsp;Kho&aacute; cơ ri&ecirc;ng hoặc master chung cả hệ thống.<br /></em></h1><h1><em></em><em>&nbsp;Sử dụng pin LR-3A.<br /></em></h1><h1><em></em><em>&nbsp;Th&iacute;ch hợp cho bản cửa rộng tối thiểu từ&nbsp;115 (mm).<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;*Kho&aacute; MULLER 929SS-D<br /></em></h1><h1><em><br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Model : MULLER 929SS-D<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Chất Li&ecirc;u: Th&eacute;p<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Ứng Dụng: Ph&ugrave; hợp kh&aacute;ch sạn,cao ốc văn ph&ograve;ng...<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Gi&aacute; : Call<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Hợp kim mạ PVD chống xước m&agrave;u v&agrave;ng, chrome, nickel hoặc th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ m&agrave;u trắng kh&oacute;i.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;C&ocirc;ng nghệ cảm ứng - kh&ocirc;ng tiếp x&uacute;c Proximity. <br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Lưu giữ th&ocirc;ng tin mở cửa.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Kho&aacute; cơ ri&ecirc;ng hoặc master chung cả hệ thống.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Sử dụng pin LR-3A.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Th&iacute;ch hợp cho bản cửa rộng tối thiểu từ 90 (mm).<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;*Kh&oacute;a MULLER 988SL-D<br /></em></h1><h1><em><br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Model :&nbsp;MULLER 988SL-D<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Chất&nbsp;Liệu Th&eacute;p<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Ứng Dụng: Ph&ugrave; hợp kh&aacute;ch sạn,cao ốc văn ph&ograve;ng...<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Gi&aacute; : Call<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Hợp kim mạ PVD chống xước m&agrave;u v&agrave;ng, chrome, nickel hoặc th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ m&agrave;u trắng kh&oacute;i.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;C&ocirc;ng nghệ cảm ứng - kh&ocirc;ng tiếp x&uacute;c Proximity. <br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Lưu giữ th&ocirc;ng tin mở cửa.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Kho&aacute; cơ ri&ecirc;ng hoặc master chung cả hệ thống.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Sử dụng pin LR-3A.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Th&iacute;ch hợp cho bản cửa rộng tối thiểu từ&nbsp;115 (mm).<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;*Kh&oacute;a MULLER 930S-D<br /></em></h1><h1><em><span /></em><em><br /></em></h1><h1><em><br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Model :&nbsp;MULLER &nbsp;930S-D<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Chất&nbsp;Liệu Th&eacute;p<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Ứng Dụng: Ph&ugrave; hợp kh&aacute;ch sạn,cao ốc văn ph&ograve;ng...<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Gi&aacute; : Call<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Hợp kim mạ PVD chống xước m&agrave;u v&agrave;ng, chrome, nickel hoặc th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ m&agrave;u trắng kh&oacute;i.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;C&ocirc;ng nghệ cảm ứng - kh&ocirc;ng tiếp x&uacute;c Proximity. <br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Lưu giữ th&ocirc;ng tin mở cửa.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Kho&aacute; cơ ri&ecirc;ng hoặc master chung cả hệ thống.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Sử dụng pin LR-3A.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Th&iacute;ch hợp cho bản cửa rộng tối thiểu từ&nbsp;115 (mm).<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;*Kh&oacute;a MULLER 968AK-D<br /></em></h1><h1><em><br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Model :&nbsp;MULLER 968AK-D<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Chất&nbsp;Liệu Th&eacute;p<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Ứng Dụng: Ph&ugrave; hợp kh&aacute;ch sạn,cao ốc văn ph&ograve;ng...<br /></em></h1><h1><em>Gi&aacute; : Call<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Hợp kim mạ PVD chống xước m&agrave;u v&agrave;ng, chrome, nickel hoặc th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ m&agrave;u trắng kh&oacute;i.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;C&ocirc;ng nghệ cảm ứng - kh&ocirc;ng tiếp x&uacute;c Proximity. <br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Lưu giữ th&ocirc;ng tin mở cửa.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Kho&aacute; cơ ri&ecirc;ng hoặc master chung cả hệ thống.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Sử dụng pin LR-3A.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Th&iacute;ch hợp cho bản cửa rộng tối thiểu từ&nbsp;115 (mm).<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;*Kh&oacute;a MULLER 968SL-D<br /></em></h1><h1><em><br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Model :&nbsp;MULLER &nbsp;968SL-D<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Chất Li&ecirc;u: Th&eacute;p<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Ứng Dụng: Ph&ugrave; hợp kh&aacute;ch sạn,cao ốc văn ph&ograve;ng...<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Gi&aacute; : Call<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Hợp kim mạ PVD chống xước m&agrave;u v&agrave;ng, chrome, nickel hoặc th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ m&agrave;u trắng kh&oacute;i.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;C&ocirc;ng nghệ cảm ứng - kh&ocirc;ng tiếp x&uacute;c Proximity. <br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Lưu giữ th&ocirc;ng tin mở cửa.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Kho&aacute; cơ ri&ecirc;ng hoặc master chung cả hệ thống.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Sử dụng pin LR-3A.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Th&iacute;ch hợp cho bản cửa rộng tối thiểu từ&nbsp;115 (mm).<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;*Kh&oacute;a MULLER 918RLP-D<br /></em></h1><h1><em><br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Model :&nbsp;MULLER &nbsp;918RLP-D<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Chất Li&ecirc;u:th&eacute;p<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Ứng Dụng: Ph&ugrave; hợp kh&aacute;ch sạn,cao ốc văn ph&ograve;ng...<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Gi&aacute; : Call<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Hợp kim mạ PVD chống xước m&agrave;u v&agrave;ng, chrome, mặt chrome viền v&agrave;ng PVD&nbsp;&nbsp; <br /></em></h1><h1><em>&nbsp; &nbsp;C&ocirc;ng nghệ cảm ứng - kh&ocirc;ng tiếp x&uacute;c Proximity&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></em></h1><h1><em>&nbsp; &nbsp;Lưu giữ th&ocirc;ng tin mở cửa&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></em></h1><h1><em>&nbsp; &nbsp;Kho&aacute; cơ ri&ecirc;ng hoặc master chung cả hệ thống&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></em></h1><h1><em>&nbsp; &nbsp;Sử dụng pin LR-2A.&nbsp;&nbsp; <br /></em></h1><h1><em>&nbsp; &nbsp;Th&iacute;ch hợp cho bản cửa rộng tối thiểu từ 115 (mm)<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;*Kh&oacute;a MULLER 029SL-D<br /></em></h1><h1><em><br /></em></h1><h1><em>&nbsp;&nbsp;Model :&nbsp;MULLER &nbsp;29SL-D<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Chất Liệu:Th&eacute;p<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Ứng Dụng: Ph&ugrave; hợp kh&aacute;ch sạn,cao ốc văn ph&ograve;ng...<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Gi&aacute; : Call<br /></em></h1><h1><em>&nbsp; &nbsp;Hợp kim mạ PVD chống xước m&agrave;u v&agrave;ng, chrome, nickel hoặc th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ m&agrave;u trắng kh&oacute;i.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;C&ocirc;ng nghệ cảm ứng - kh&ocirc;ng tiếp x&uacute;c Proximity. <br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Lưu giữ th&ocirc;ng tin mở cửa.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Kho&aacute; cơ ri&ecirc;ng hoặc master chung cả hệ thống.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Sử dụng pin LR-3A.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Th&iacute;ch hợp cho bản cửa rộng tối thiểu từ 90 (mm).<br /></em></h1><h1><em>2. Sản phẩm kho&aacute; cửa Mật m&atilde; (Muller):<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;*Kho&aacute; MULLER 928SL-M<br /></em></h1><h1><span /><em><br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Model :&nbsp;MULLER&nbsp; 928SL-M<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Chất&nbsp;Liệu Th&eacute;p<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Ứng Dụng: Ph&ugrave; hợp kh&aacute;ch sạn,cao ốc văn ph&ograve;ng...<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;H&atilde;ng sản xuất :&nbsp; MULLER<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Chất liệu : l&agrave;m bằng hợp kim t&ocirc;i luyện kh&ocirc;ng gỉ,ph&ugrave; hợp với mọi m&ocirc;i trường,kh&ocirc;ng bị hư hại bởi t&aacute;c nh&acirc;n b&ecirc;n ngo&agrave;i hay thời tiết<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Bề mặt phủ PVD chống trầy xước<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Dung lượng bộ nhớ : 10 mật m&atilde; (C&oacute; thể mở rộng).<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Cho ph&eacute;p xo&aacute; từng mật m&atilde;.Sử dụng dễ d&agrave;ng,thuận tiện.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Độ an to&agrave;n cao với 10 k&yacute; tự mật m&atilde; v&agrave; 5 then chốt an to&agrave;n.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Y&ecirc;u cầu k&iacute;ch thước đố cửa tối thiểu :&nbsp; 36mm x 110 mm<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;C&ocirc;ng nghệ v&agrave; thiết kế CHLB Đức.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;*Kho&aacute; MULLER 9000 RL &ndash; M<br /></em></h1><h1><span /><em><br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Model :&nbsp;MULLER &nbsp;900 RL - M<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Chất&nbsp;Liệu Th&eacute;p<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Ứng Dụng: Ph&ugrave; hợp kh&aacute;ch sạn,cao ốc văn ph&ograve;ng...<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Gi&aacute; : Call<br /></em></h1><h1><em>&nbsp; &nbsp;Mầu sắc : Mầu plished<br /></em></h1><h1><em>&nbsp; &nbsp; H&atilde;ng sản xuất : MULLER<br /></em></h1><h1><em>&nbsp; &nbsp; Chất liệu bằng hợp kim t&ocirc;i luyện kh&ocirc;ng gỉ,ph&ugrave; hợp với mọi m&ocirc;i trường,kh&ocirc;ng bị huỷ hoại bởi t&aacute;c nh&acirc;n m&ocirc;i trường hay thời tiết.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp; Bề mặt phủ PVD chống trầy xước,giữ cho bề mặt lu&ocirc;n s&aacute;ng b&oacute;ng.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp; K&iacute;ch thước đố cửa : 38mm x 110 mm.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;&nbsp; Chế độ mở kho&aacute; : mở bằng thẻ từ , mở bằng mật khẩu b&agrave;n ph&iacute;m , mở bằng kho&aacute; cơ.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp; Chức năng kho&aacute; đ&ocirc;i : kho&aacute; bằng 5 chốt, an to&agrave;n tuyệt đối.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp; Nguồn điện hoạt động : sử dụng 4 pin chuẩn AA , DC : 4,5 V &ndash; 6 V.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;C&ocirc;ng nghệ v&agrave; thiết kế CHLB Đức.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></em></h1><h1><em>&nbsp;*Kho&aacute; MULLER 6000&lt; Mật m&atilde; &gt;<br /></em></h1><h1><span /><em><br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Model :&nbsp;MULLER&nbsp;&nbsp;6000 &lt; Mật m&atilde; &gt;<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Chất&nbsp;Liệu Th&eacute;p<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Ứng Dụng: Ph&ugrave; hợp kh&aacute;ch sạn,cao ốc văn ph&ograve;ng...<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Gi&aacute; : Call<br /></em></h1><h1><em>&nbsp; H&atilde;ng sản xuất : MULLER<br /></em></h1><h1><em>&nbsp; Kho&aacute; cửa bằng b&agrave;n ph&iacute;m.Với 12 ph&iacute;m mật m&atilde; điện tử<br /></em></h1><h1><em>&nbsp; An to&agrave;n cao với chốt b&ecirc;n trong.Với bộ ch&igrave;a kh&oacute;a cơ k&egrave;m theo trong trường hợp khẩn cấp<br /></em></h1><h1><em>&nbsp; C&oacute; thể xo&aacute; v&agrave; th&ecirc;m người sử dụng. Đặc biệt th&iacute;ch hợp cho việc lắp đặt tại nh&agrave; ri&ecirc;ng,trường học,văn ph&ograve;ng ch&iacute;nh phủ.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp; Chất liệu : l&agrave;m bằng hợp kim t&ocirc;i luyện kh&ocirc;ng gỉ,ph&ugrave; hợp với mọi m&ocirc;i trường, kh&ocirc;ng bị huỷ hoại bởi t&aacute;c nh&acirc;n b&ecirc;n ngo&agrave;i hay thời tiết.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Bề mặt phủ PVD chống trầy xước , giữ cho bề mặt lu&ocirc;n s&aacute;ng b&oacute;ng<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;K&iacute;ch thước đố cửa :&nbsp; 36 mm x 100 mm.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;C&ocirc;ng nghệ v&agrave; thiết kế CHLB Đức<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;*Kho&aacute; MULLER 928 BP &ndash; M<br /></em></h1><h1><span /><em><br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Model :&nbsp;MULLER &nbsp;928 BP - M<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Chất&nbsp;Liệu Th&eacute;p<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Ứng Dụng: Ph&ugrave; hợp kh&aacute;ch sạn,cao ốc văn ph&ograve;ng...<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Gi&aacute; : Call<br /></em></h1><h1><em>&nbsp; Mầu sắc : m&agrave;u v&agrave;ng &amp; m&agrave;u bạc<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;H&atilde;ng sản xuất :&nbsp; MULLER<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Chất liệu : l&agrave;m bằng hợp kim t&ocirc;i luyện kh&ocirc;ng gỉ,ph&ugrave; hợp với mọi m&ocirc;i trường,kh&ocirc;ng bị hư hại bởi t&aacute;c nh&acirc;n b&ecirc;n ngo&agrave;i hay thời tiết<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Bề mặt phủ PVD chống trầy xước<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Dung lượng bộ nhớ : 10 mật m&atilde; (C&oacute; thể mở rộng).<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Cho ph&eacute;p xo&aacute; từng mật m&atilde;.Sử dụng dễ d&agrave;ng,thuận tiện.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Độ an to&agrave;n cao với 10 k&yacute; tự mật m&atilde; v&agrave; 5 then chốt an to&agrave;n.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Y&ecirc;u cầu k&iacute;ch thước đố cửa tối thiểu :&nbsp; 36mm x 110 mm<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;C&ocirc;ng nghệ v&agrave; thiết kế CHLB Đức.<br /></em></h1><h1><em>3. Kho&aacute; V&acirc;n tay<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;*Kho&aacute; MULLER 9000BP-F<br /></em></h1><h1><span /><em><br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Model :&nbsp;MULLER 9000BP-F<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Chất Li&ecirc;u: Th&eacute;p<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Ứng Dụng: Ph&ugrave; hợp kh&aacute;ch sạn,cao ốc văn ph&ograve;ng...<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Gi&aacute; : Call<br /></em></h1><h1><em>&nbsp; H&atilde;ng sản xuất :&nbsp; MULLER<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Chất liệu : l&agrave;m bằng hợp kim t&ocirc;i luyện kh&ocirc;ng gỉ,ph&ugrave; hợp với mọi m&ocirc;i trường,kh&ocirc;ng bị hư hại bởi t&aacute;c nh&acirc;n b&ecirc;n ngo&agrave;i hay thời tiết<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Bề mặt phủ PVD chống trầy xước.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Tổng dung lượng v&acirc;n tay : 120 người ( kể cả v&acirc;n tay chủ )<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Tổng dung lượng mật khẩu : 30 mật khẩu.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Độ ph&acirc;n giải của cảm biến : 500 dpi<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Thời gian nhận dạng v&acirc;n tay : &le; 1,2 s<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Thời gian chụp v&acirc;n tay : &le; 0,2 s<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;FAR : &lt; 0,0001 %<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;FRR : &lt; 1%<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Chế độ mở kho&aacute; : mở bằng v&acirc;n tay,mở bằng mật khẩu b&agrave;n ph&iacute;m,mở bằng kho&aacute;&nbsp; cơ<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Chức năng kho&aacute; đ&ocirc;i : kho&aacute; bằng 5 chốt,an to&agrave;n tuyệt đối<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Nguồn điện hoạt động : sử dụng 4&nbsp; pin chuẩn AA , DC : 4,5 V &ndash; 6 V<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Nhiệt độ l&agrave;m việc: -15&deg;C ~ 55&deg;C<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Độ ẩm l&agrave;m việc : 0% ~ 99%<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Y&ecirc;u cầu k&iacute;ch thước đố cửa tối thiểu :&nbsp; 38mm x 110 mm<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;C&ocirc;ng nghệ v&agrave; thiết kế CHLB Đức.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;*Kho&aacute; MULLER 6000 &lt; V&acirc;n Tay&gt;<br /></em></h1><h1><span /><em><br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Model : MULLER 6000<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Chất Li&ecirc;u: Th&eacute;p<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Ứng Dụng: Ph&ugrave; hợp kh&aacute;ch sạn,cao ốc văn ph&ograve;ng...<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Gi&aacute; : Call<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Th&ocirc;ng số kĩ thuật :<br /></em></h1><h1><em>H&atilde;ng sản xuất : MULLER.<br /></em></h1><h1><em>6000 Series điều chỉnh ti&ecirc;u chuẩn với một chốt an to&agrave;n<br /></em></h1><h1><em>Mở cửa bằng v&acirc;n tay.Với 4 ph&iacute;m mật m&atilde; điện tử.<br /></em></h1><h1><em>An to&agrave;n cao với chốt b&ecirc;n trong.Với bộ ch&igrave;a kho&aacute; cơ k&egrave;m theo trong trường hợp khẩn cấp<br /></em></h1><h1><em>Người sử dụng c&oacute; thể sử dụng c&aacute;c c&aacute;ch để mở cửa: mở bằng v&acirc;n tay,mở bằng&nbsp; mật khẩu b&agrave;n ph&iacute;m,mở bằng kho&aacute; cơ<br /></em></h1><h1><em>V&acirc;n tay chủ c&oacute; thể xo&aacute; v&agrave; th&ecirc;m người sử dụng.<br /></em></h1><h1><em>T&iacute;ch hợp chế độ lu&ocirc;n lu&ocirc;n mở thuận tiện cho c&aacute;c ph&ograve;ng họp hay c&aacute;c ph&ograve;ng sử dụng với mục đ&iacute;ch c&ocirc;ng cộng .<br /></em></h1><h1><em>Đặc biệt th&iacute;ch hợp cho việc lắp đặt tại nh&agrave; ri&ecirc;ng, văn ph&ograve;ng,trư&ograve;ng học&hellip;.<br /></em></h1><h1><em>Tổng dung lượng : 120.<br /></em></h1><h1><em>Chất liệu: l&agrave;m băng hợp kim t&ocirc;i luyện kh&ocirc;ng gỉ,ph&ugrave; hợp với mọi m&ocirc;i trường,kh&ocirc;ng bị huỷ hoại bởi t&aacute;c nh&acirc;n b&ecirc;n ngo&agrave;i hay thời tiết.<br /></em></h1><h1><em>Bề mặt phủ PVD chống trầy xước,giữ cho bề mặtt lu&ocirc;n s&aacute;ng b&oacute;ng.<br /></em></h1><h1><em>K&iacute;ch thước đố cửa : 36 mm x 100 mm.<br /></em></h1><h1><em>C&ocirc;ng nghệ v&agrave; thiết kế CHLB Đức.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp; * Kho&aacute; MULLER 9000 L &ndash; F<br /></em></h1><h1><span /><em><br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Model :&nbsp;MULLER &nbsp;9000 L - F<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Chất&nbsp;Liệu Th&eacute;p<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Ứng Dụng: Ph&ugrave; hợp kh&aacute;ch sạn,cao ốc văn ph&ograve;ng...<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Gi&aacute; : Call<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Th&ocirc;ng số kĩ thuật :<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;&nbsp;Mầu sắc : m&agrave;u v&agrave;ng &amp; m&agrave;u bạc<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;H&atilde;ng sản xuất :&nbsp; MULLER<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Chất liệu : l&agrave;m bằng hợp kim t&ocirc;i luyện kh&ocirc;ng gỉ,ph&ugrave; hợp với mọi m&ocirc;i trường,kh&ocirc;ng bị hư hại bởi t&aacute;c nh&acirc;n b&ecirc;n ngo&agrave;i hay thời tiết<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Bề mặt phủ PVD chống trầy xước.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Tổng dung lượng v&acirc;n tay : 120 người ( kể cả v&acirc;n tay chủ )<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Tổng dung lượng mật khẩu : 30 mật khẩu.<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Độ ph&acirc;n giải của cảm biến : 500 dpi<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Thời gian nhận dạng v&acirc;n tay : &le; 1,2 s<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Thời gian chụp v&acirc;n tay : &le; 0,2 s<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;FAR : &lt; 0,0001 %<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;FRR : &lt; 1%<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Chế độ mở kho&aacute; : mở bằng v&acirc;n tay,mở bằng mật khẩu b&agrave;n ph&iacute;m,mở bằng kho&aacute;&nbsp; cơ<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Chức năng kho&aacute; đ&ocirc;i : kho&aacute; bằng 5 chốt,an to&agrave;n tuyệt đối<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Nguồn điện hoạt động : sử dụng 4&nbsp; pin chuẩn AA , DC : 4,5 V &ndash; 6 V<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Nhiệt độ l&agrave;m việc: -15&deg;C ~ 55&deg;C<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Độ ẩm l&agrave;m việc : 0% ~ 99%<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;Y&ecirc;u cầu k&iacute;ch thước đố cửa tối thiểu :&nbsp; 38mm x 110 mm<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;C&ocirc;ng nghệ v&agrave; thiết kế CHLB Đức<br /></em></h1><h1><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em><em><font face="Times New Roman">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:<br /></font></em></h1><h1 align="center"><em><font face="Times New Roman">C&ocirc;ng ty TNHH TM &amp; ĐT Đ&ocirc;ng Đ&ocirc;<br /></font></em></h1><h1 align="center"><em><font face="Times New Roman">Địa chỉ: Số 16 Ng&otilde; 178/5 T&acirc;y Sơn - Đống Đa &ndash; H&agrave; Nội<br /></font></em></h1><h1 align="center"><em><font face="Times New Roman">điện thoại: 04.22125716 &ndash; 0912.108.567&nbsp; - 0916.529.670<br /></font></em></h1><h1 align="center"><em><font face="Times New Roman">*FAX: 04.3857.0492<br /></font></em></h1><h1 align="center"><font face="Times New Roman"><em>Website: </em><em>www.bailinh.com</em><em> * Email: <a href="mailto:mullerlock@gmail.com">mullerlock@gmail.com</a><br /></em></font></h1><h1 align="center"><em><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></em></h1><p><font face="Times New Roman" size="5">&nbsp;</font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: phiphidung
- Địa chỉ: Số 16 Ngõ 178/5 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội
- Điện thoại: 0422125716 - Fax: 0912108567
- email: phidung_5012@yahoo.com
 

Top