Heo rừng chính gốc Việt - Khí thế heo rừng Việt Nam

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Minh Hoàng
- Địa chỉ: Nha Trang - Khánh Hòa
- Tel, Fax: 01213593101 ::: FaX
- email: minhhoang197@gmail.com
================================

<font size="3"><strong><font color="#ff0033">Heo rừng thuần chủng Việt Nam đ&acirc;y c&aacute;c bạn.....Bố mẹ l&agrave; heo được bẫy tr&ecirc;n rừng về,đến nay đ&atilde; được thuần h&oacute;a v&agrave; đ&atilde; cho ra đời 02 lứa heo tr&ecirc;n cả tuy&ecirc;t vời....bạn n&agrave;o c&oacute; nhu cầu th&igrave; li&ecirc;n hệ với m&igrave;nh nh&eacute;, m&igrave;nh sẽ gửi h&igrave;nh cho bạn .Bạn sẽ an t&acirc;m khi chọn mua heo của m&igrave;nh.....c&aacute;m ơn bạn đ&atilde; đọc th&ocirc;ng tin n&agrave;y.</font></strong><br /></font>
 

Top