Hóa chất Ngành Thủy Sản - Chất lượng hàng đầu.

anhtai_9974

Phụ Gia & Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi
#1
<p>Xin li&ecirc;n hệ: Nguyễn Anh T&agrave;i</p><p>&nbsp;DD: 0937 236 475 / 0165 6137 595</p><p>&nbsp;Sản phẩm:</p><p>&nbsp;1 - Chlorine 70% min - C&aacute; heo.</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;H&agrave;m lượng: &nbsp;70% min</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Xuất xứ: &nbsp; &nbsp; &nbsp;China</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Quy c&aacute;ch: &nbsp; &nbsp; 50kg/drum</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Đơn gi&aacute;: &nbsp; &nbsp; &nbsp; 32.000 (c&oacute; VAT)</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Lưu &yacute;: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Sản phẩm Chlorine 70% min của Ch&uacute;ng T&ocirc;i hiện tại v&agrave; đang được sử dụng tại c&aacute;c thị &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; trường như: TP.HCM, Long An, Tiền Giang, Tr&agrave; Vinh, C&agrave; Mau,...v&agrave; thị trường ngo&agrave;i nước &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; như: Campuchia.</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; V&acirc;ng! cũng c&oacute; nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; sử dụng Chlorine 70% C&aacute; Heo trong sản xuất của m&igrave;nh &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; nhưng kh&ocirc;ng cho kết quả như &yacute;, th&igrave; những mặt h&agrave;ng Chlorine 70% đ&oacute; h&agrave;m lượng chỉ từ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 60% - 67%, n&ecirc;n sẽ đem lại kết quả kh&ocirc;ng như &yacute; + h&agrave;m lượng v&ocirc;i cao sẽ ảnh hưởng đến &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ao nu&ocirc;i của Qu&yacute; Kh&aacute;ch.</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; V&igrave; sao bạn lựa chọn sản phẩm n&agrave;y:???</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Thứ nhất: Gi&aacute; th&agrave;nh thấp hơn Chlorine Nippon, Chlorine Niclon, Chlorine India,..N&ecirc;n sẽ tiết kiệm &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; chi ph&iacute; sản xuất cho Qu&yacute; Kh&aacute;ch.</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Thứ hai: &nbsp;&nbsp;Chất lượng th&igrave; tương đương (Qu&yacute; kh&aacute;ch kh&ocirc;ng tin c&oacute; thể lấy mẩu đi kiểm tra) v&agrave; v&igrave; h&agrave;m &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; lượng chuẩn 70% n&ecirc;n h&agrave;m lượng v&ocirc;i &iacute;t, kh&ocirc;ng g&acirc;y ảnh hưởng cho việc Nu&ocirc;i Trồng Thủy &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Sản.</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Thứ ba: &nbsp; &nbsp;H&agrave;m lượng sử dụng chỉ từ 20 - 30 ppm.</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Thứ tư: &nbsp; &nbsp; Nguồn h&agrave;ng lu&ocirc;n ổn định v&agrave; đảm bảo.</p><p>&nbsp;2 - Chlorine Nippon</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;H&agrave;m lượng: 70%</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Quy c&aacute;ch: 45kg/drum</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Xuất xứ: Japan.</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Đơn gi&aacute;: ...hết h&agrave;ng.</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Lưu &yacute;: H&agrave;ng ch&iacute;nh h&atilde;ng.</p><p>3 - Oxy - TPL 50% min</p><p>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; H&agrave;m lượng: 50% min</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Quy c&aacute;ch: 30kg/drum</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Xuất xứ: Thai Lan.</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Đơn gi&aacute;: 10.500 ( c&oacute; VAT)</p><p>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; Lưu &yacute;: H&agrave;ng ch&iacute;nh h&atilde;ng.</p><p>4 - Oxy Hạt, Vi&ecirc;n</p><p>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; H&agrave;m lượng: 95% min</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Quy c&aacute;ch: 25kg/bao</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Xuất xứ: China.</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Đơn gi&aacute;: Thương lượng.</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Lưu &yacute;: H&agrave;ng ch&iacute;nh h&atilde;ng.&nbsp;</p><p>5 - Saponin&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;H&agrave;m lượng: 10 - 15%</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Quy c&aacute;ch: 10kg/bao</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Xuất xứ: China.</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Đơn gi&aacute;: 8.600 ( c&oacute; VAT ).</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Lưu &yacute;: H&agrave;ng b&aacute;n theo Cont, gi&aacute; giao h&agrave;ng tại Cảng.</p><p>&nbsp;.........................................................................................</p><p>&nbsp;Nh&agrave; Nhập Khẩu &amp; Ph&acirc;n Phối:</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;C&ocirc;ng Ty TNHH H&oacute;a Chất T&acirc;n Hưng Ph&uacute;&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ĐC: 878B Tạ Quang Bửu, P5, Quận 8, HCM</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Người li&ecirc;n hệ: Nguyễn Anh T&agrave;i.</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; DD: 0937 236 475 - 0165 6137 595</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cty TNHH Hóa Chất Tân Hưng Phú
- Địa chỉ: 878B Ta Quang Buu, P5, Q8, Tp.HCM
- Điện thoại: 08 6263 0963 Ext:105 - Fax: 08 6298 6036
- email: sales01@thpchemical.com
 

Top