hoa lily

  • Thread starter Tinh - Vien Rau Hoa Qua
  • Ngày gửi
T

Tinh - Vien Rau Hoa Qua

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Tinh - Vien Rau Hoa Qua
- Địa chỉ: Viện Nghiên cứu Rau Hoa Quả - Trâu Quỳ - Gia Lâm - HN
- Tel, Fax: 0912385226 ::: FaX
- email: tinhhoacaycanh@yahoo.com.vn
================================

<span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Bộ m&ocirc;n <strong style="color: black; background-color: #a0ffff">Hoa</strong> c&acirc;y cảnh - Viện Nghi&ecirc;n cứu Rau quả l&agrave; đơn vị đầu ng&agrave;nh về nghi&ecirc;n cứu v&agrave; chuyển giao c&ocirc;ng nghệ trồng <strong style="color: black; background-color: #a0ffff">hoa</strong> c&acirc;y cảnh cho cả nước. Để phục vụ nhu cầu chơi <strong style="color: black; background-color: #a0ffff">hoa</strong> trong dịp <strong style="color: white; background-color: #00aa00">Tết</strong>, năm nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; chuẩn bị rất nhiều sản phẩm c&oacute; thể cung cấp như: <strong style="color: black; background-color: #99ff99">Lily</strong>, <strong style="color: black; background-color: #a0ffff">hoa</strong> đ&agrave;o, địa <strong style="color: black; background-color: #ff9999">lan</strong>, <strong style="color: black; background-color: #ff9999">lan</strong> <strong style="color: black; background-color: #ff66ff">Hồ</strong> <strong style="color: white; background-color: #880000">điệp</strong>, lay ơn... Đặc biệt 2 sản phẩm l&agrave; <strong style="color: black; background-color: #a0ffff">hoa</strong> <strong style="color: black; background-color: #ff9999">lan</strong> <strong style="color: black; background-color: #ff66ff">Hồ</strong> <strong style="color: white; background-color: #880000">Điệp</strong> v&agrave; <strong style="color: black; background-color: #a0ffff">hoa</strong> <strong style="color: black; background-color: #99ff99">Lily</strong> được trồng ho&agrave;n to&agrave;n trong nh&agrave; k&iacute;nh, &aacute;p dụng c&ocirc;ng nghệ hiện đại nhất hiện nay sẽ cho ra sản phẩm <strong style="color: black; background-color: #a0ffff">hoa</strong> nở đ&uacute;ng v&agrave;o dịp <strong style="color: white; background-color: #00aa00">Tết</strong> với chất lượng bền đẹp đạt ti&ecirc;u chuẩn Quốc tế.&nbsp; </span><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghi&ecirc;n cứu về <strong style="color: black; background-color: #a0ffff">Hoa</strong>, ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết sẽ mang lại <strong style="color: black; background-color: #a0ffff">hoa</strong> chất lượng tốt nhất v&agrave; gi&aacute; cả phải chăng nhất cho qu&yacute; kh&aacute;ch.</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đặc biệt ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể vận chuyển sản phẩm đến tận nơi v&agrave; ưu đ&atilde;i về gi&aacute; cho c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng l&acirc;u năm v&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng mua với số lượng lớn</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">.</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu kinh doanh <strong style="color: black; background-color: #a0ffff">hoa</strong> <strong style="color: white; background-color: #00aa00">Tết</strong> năm nay xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ sớm để được ưu ti&ecirc;n gi&aacute; rẻ nhất.<br /> </span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:<br />&nbsp;&nbsp; Nguyễn Văn Tỉnh -Bộ m&ocirc;n <strong style="color: black; background-color: #a0ffff">Hoa</strong> c&acirc;y cảnh - Viện Nghi&ecirc;n cứu Rau quả</span></p><p class="MsoNormal"><font size="2">&nbsp;&nbsp; Địa chỉ: Tr&acirc;u Quỳ - Gia L&acirc;m - H&agrave; Nội. <br /></font></p><p><font size="2">&nbsp;&nbsp; ĐT: 0912385226 </font></p><p><font size="2">&nbsp;&nbsp; Email: tinhhoacaycanh@yahoo.com.vn<br /></font></p><p class="MsoNormal"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;</span></font></p>