Hợp Tác Mua bán cá diêu hồng lâu dài

#1
1) Tôi cần xuất với lượng lớn cá điêu hồng thuong pham tốt, có lúc cung cấp số lượng đến 150 tấn, nơi bán thuận tiện đường giao thông, có thể hơp tác lâu dài.
Ong : Nguyen Phong Nha
Tel: 01699905186
Email: willloven01@gmail.com
2) Nguyen Manh Hung
Ban ca dieu hong thit [Nam Định]
Email: s2iphones2@yahoo.com.vn
Dia chi: Hai Hau - T.p Nam Dinh
Tel: 01654603268
Hien tai chung toi dang nuoi doi tuong ca Dieu Hong voi dien tich gan 50ha, ca da gan den ngay thu hoach, ngay 12/06/2012 kiem tra ca dat trong luong binh quan 250g/con. Du kien cuoi thang 8 dau thang 9 am lich co ca thuong pham dat binh quan 800g/con tro len. Tong san luong uoc dat 100 tan.
Vi vay kinh bao cac cong ty, dai ly ,doanh nghiep va ca nhan co nhu cau thu mua cung hop tac giup ba con chan nuoi, co vu nuoi ca thang toi.
Kinh bao !
Có thể giao hàng trực tiếp tại Hà Nội.
 

#2
Doc Ngay.... S0S

Mua ban ca dieu hong
1) Tôi cần xuất với lượng lớn cá điêu hồng thuong pham tốt, có lúc cung cấp số lượng đến 150 tấn, nơi bán thuận tiện đường giao thông, cóthể hơp tác lâu dài.
Ong : Nguyen Phong Nha
Tel: 01699905186
Email: willloven01@gmail.com
2) Nguyen Manh Hung
Ban ca dieu hong thit [Nam Định]
Email: s2iphones2@yahoo.com.vn
Dia chi: Hai Hau - T.p Nam Dinh
Tel: 01654603268
Hien tai chung toi dang nuoi doi tuong ca Dieu Hong voi dien tich gan 50ha, ca da gan den ngay thu hoach, ngay 12/06/2012 kiem tra ca dat trong luong binh quan 250g/con. Du kien cuoi thang 8 dau thang 9 am lich co ca thuong pham dat binh quan 800g/con tro len. Tong san luong uoc dat 100 tan.
Vi vay kinh bao cac cong ty, dai ly ,doanh nghiep va ca nhan co nhu cau thu mua cung hop tac giupba con chan nuoi, co vu nuoi ca thang toi.
Kinh bao !
Có thể giao hàng trực tiếp tại Hà Nội.
 
#3
Hop tac mua ban ca Dieu Hong lau dai.

1) Tôi cần xuất với lượng lớn cá điêu hồng thuong pham tốt, có lúc cung cấp số lượng đến 150 tấn, nơi bán thuận tiện đường giao thông, có thể hơp tác lâu dài.
Ong: Nguyen Phong Nha
Tel: 01699905186
Email: willloven01@gmail.com
2)Nguyen Manh Hung[Nam Định]
Email: s2iphones2@yahoo.com.vn
Dia chi: Hai Hau -Nam Dinh
Tel:01654603268
Hien tai chung toi dang nuoi chung loai ca Dieu Hong voi dien tich gan 50ha, ca da gan den ngay thu hoach. Ngay 12/06/2012 kiem tra ca dat trong luong binh quan 250g/con. Du kien cuoi thang 8 dau thang 9 am lich co ca thuong pham dat binh quan 800g/con tro len. Tong san luong uoc dat 150 tan.
Vi vay, kinh bao cac Cong Ty, Dai ly ,doanh nghiep va ca nhan co nhu cau thu mua cung hop tac giup ba con chan nuoi, co vu nuoi ca thang loi.
Kinh bao !
Có thể giao hàng trực tiếp tại Hà Nội.