hop tac- SẢN XUẤT KINH DOANH THUỐC THÚ Y THỦY SẢN

  • Thread starter khoa_kinhdoanh
  • Ngày gửi
K

khoa_kinhdoanh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: khoa_kinhdoanh
- Địa chỉ: 248a nguyen cong tru -p6 -tp tuy hoa-phu yen
- Tel, Fax: ::: FaX 0573826541
- email: phongkinhdoanhkimphuoc@gmail.com
================================

<font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;GIỚI THIỆU DOANG NGHIỆP<br /></font></font><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">T&Ecirc;N DOANG NGHIỆP<font size="3">:<strong>DOANH NGHIỆP TN SẢN XUẤT &amp;THƯƠNG MẠI<br /></strong></font></font><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; KIM PHƯỚC<br /></font></font></strong><font face="Times New Roman">ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CH&Iacute;NH<font size="3">:</font><em>SỐ 248A NGUYỄN C&Ocirc;NG TRỨ,P6,TP TUY H&Ograve;A,PH&Uacute; Y&Ecirc;N<br /></em></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">NG&Agrave;NH NGHỀ KINH DOANH :<strong>SẢN XUẤT KINH DOANH THUỐC TH&Uacute; Y THỦY SẢN <br /></strong></font><font size="3"><font face="Times New Roman">CHỦ DOANH NGHIỆP&nbsp; :TRẦN THỊ THI&Ecirc;N NGA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></font></font><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NĂNG LỰC:<br /></font></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>Hướng ph&aacute;t triển sản phẩm của doanh nghiệp Kim Phước&nbsp; l&agrave; sản xuất những sản phẩm c&oacute; chất lượng cao, gi&aacute; cả hợp l&yacute; v&agrave; thực sự đ&aacute;p ứng đ&uacute;ng nhu cầu người ti&ecirc;u d&ugrave;ng. Sản phẩm xuất xưởng của doanh nghiệp l&agrave; kết quả của sự ph&aacute;t huy t&iacute;nh s&aacute;ng tạo qua nghi&ecirc;n cứu thực tiễn l&acirc;u d&agrave;i. Trong ng&agrave;nh nu&ocirc;i trồng thủy sản, doanh nghiệp Kim Phước sản xuất c&aacute;c sản phẩm đ&aacute;p ứng qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i t&ocirc;m kh&eacute;p k&iacute;n như c&aacute;c loại sản phẩm xử l&yacute; nước, xử l&yacute; thổ nhưỡng ao nu&ocirc;i, c&aacute;c loại thuốc ph&ograve;ng v&agrave; trị bệnh cho t&ocirc;m.v.v. <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; HIỆN TẠI:<strong>DOANG NGHIỆP KIM PHƯỚC KH&Ocirc;NG NGỪNG MỞ RỘNG ĐẦU TƯ SẢN XUẤT,B&Ecirc;N CẠNH Đ&Oacute; DOANH NGHIỆP KIM PHƯỚC CŨNG CH&Uacute; TRỌNG HỢP T&Aacute;C L&Agrave;M ĂN L&Acirc;U D&Agrave;I VỚI C&Aacute;C C&Ocirc;NG TY C&Aacute;C C&Aacute; NH&Acirc;N TRONG NG&Agrave;NH VỚI PHƯƠNG CH&Acirc;M,UY T&Iacute;N L&Acirc;U BỀN C&Ugrave;NG PH&Aacute;T TRIỂN</strong><font face="Times New Roman">:<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>DANH BẠ SẢN PHẨM CỦA C&Ocirc;NG TY :</strong><strong><br /></strong></font><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="256" border="0"><tbody><tr><td style="width: 64px" valign="bottom">STT<br /></td><td style="width: 192px" valign="bottom" colspan="3">T&Ecirc;N SẢN PHẨM<br /></td></tr><tr><td style="width: 64px" valign="bottom">1<br /></td><td style="width: 192px" valign="bottom" colspan="3">ZEOLITE INDONESIA<br /></td></tr><tr><td style="width: 64px" valign="bottom">2<br /></td><td style="width: 192px" valign="bottom" colspan="3">ZEOLITE-100 INDONESIA<br /></td></tr><tr><td style="width: 64px" valign="bottom">3<br /></td><td style="width: 192px" valign="bottom" colspan="3">GRANULAR 3 ĐỒNG TIỀN<br /></td></tr><tr><td style="width: 64px" valign="bottom">4<br /></td><td style="width: 184px" valign="bottom" colspan="2">DAIMETINE<br /></td><td style="width: 8px" valign="bottom"><span /></td></tr><tr><td style="width: 64px" valign="bottom">5<br /></td><td style="width: 184px" valign="bottom" colspan="2">DOLOMITE<br /></td><td style="width: 8px" valign="bottom"><span /></td></tr><tr><td style="width: 64px" valign="bottom">6<br /></td><td style="width: 184px" valign="bottom" colspan="2">HẠ PH&Egrave;N &Oacute; ĐEN<br /></td><td style="width: 8px" valign="bottom"><span /></td></tr><tr><td style="width: 64px" valign="bottom">7<br /></td><td style="width: 175px" valign="bottom">V&Ocirc;I ĐEN<br /></td><td style="width: 8px" valign="bottom"><span /></td><td style="width: 8px" valign="bottom"><span /></td></tr><tr><td style="width: 64px" valign="bottom">8<br /></td><td style="width: 184px" valign="bottom" colspan="2">S.B ALKALINE<br /></td><td style="width: 8px" valign="bottom"><span /></td></tr><tr><td style="width: 64px" valign="bottom">9<br /></td><td style="width: 184px" valign="bottom" colspan="2">ZEOLITE -100<br /></td><td style="width: 8px" valign="bottom"><span /></td></tr><tr><td style="width: 64px" valign="bottom">10<br /></td><td style="width: 184px" valign="bottom" colspan="2">ZEO BA MAU<br /></td><td style="width: 8px" valign="bottom"><span /></td></tr><tr><td style="width: 64px" valign="bottom"><span /></td><td style="width: 175px" valign="bottom"><span /></td><td style="width: 8px" valign="bottom"><span /></td><td style="width: 8px" valign="bottom"><span /></td></tr></tbody></table><strong><font face="Times New Roman">SẢN PHẨM CỦA C&Ocirc;NG TY NGO&Agrave;I SẢN XUẤT H&Agrave;NG LOẠT C&Ocirc;NG TY C&Ograve;N SẢN XUẤT THEO ĐƠN ĐẶT H&Agrave;NG:<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;<br /></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><br /></strong>
 

Quảng cáo

Top