Hợp tác trồng cây ngắn ngày.

#1
<div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><p>HỢP T&Aacute;C TRỒNG C&Acirc;Y NGẮN NG&Agrave;Y:</p><p>&nbsp;T&ocirc;i cần t&igrave;m sự hợp t&aacute;c trồng c&aacute;c loại c&acirc;y như:gừng,riềng,nghệ,sả hoặc ớt.</p><p>Hiện nay t&ocirc;i c&oacute; khoảng 10 ha cao su mới trồng năm 2011.Vị tr&iacute; đất tại B&igrave;nh dương,c&aacute;ch cầu B&igrave;nh triệu 85 km,giao th&ocirc;ng thuận tiện,xe tải v&agrave;o đến nơi,c&oacute; trạm điện ri&ecirc;ng.Đặc biệt khu đất c&oacute; 3 mặt gi&aacute;p hồ lớn rất thuận lợi cho việc tưới ti&ecirc;u,đất cao kh&ocirc;ng ngập &uacute;ng.</p><p>&nbsp;T&ocirc;i cần hợp t&aacute;c hoặc cho thu&ecirc; trồng c&aacute;c loại c&acirc;y như:gừng,riềng,sả,ngh&ecirc;,ớt(kh&ocirc;ng trồng củ m&igrave;).C&oacute; thể trồng&nbsp;được trong 03 năm khi c&acirc;y cao su chưa kh&eacute;p t&aacute;n.</p><p>&nbsp;Rất mong nhận&nbsp;được sự quan t&acirc;m v&agrave; hợp t&aacute;c của c&aacute;c&nbsp;đối t&aacute;c c&oacute; kinh nghiệm v&agrave; khả năng ti&ecirc;u thụ sản phẩm.</p><p>&nbsp;Để biết th&ecirc;m chi tiết,xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:A.Hồng-Số&nbsp;Đt:0903901488 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;email:chutoanhong@gmail.com</p><p>&nbsp;Xin cảm&nbsp;ơn.</p><p>&nbsp;Chu To&agrave;n Hồng</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Chu Toàn Hồng
- Địa chỉ: Xã định an,H.Dầu Tiếng,Bình dương
- Điện thoại: 0903901488 - Fax:
- email: chutoanhong@gmail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx