Hướng dẫn kĩ thuật chăn nuôi dúi

  • Thread starter ttran7802010
  • Ngày gửi
T

ttran7802010

Guest
#1
<font color="#424547"><div><strong><span style="text-decoration: underline">KĨ THUẬT NU&Ocirc;I D&Uacute;I SINH SẢN</span></strong></div> <br /><br /><br />Hiện nay đối với c&aacute;c hộ chăn nu&ocirc;i, con d&uacute;i l&agrave; một động vật nu&ocirc;i mới đối với hầu hết c&aacute;c v&ugrave;ng miền của việt nam, d&uacute;i chủ yếu sống ở c&aacute;c v&ugrave;ng rừng n&uacute;i, nguồi thực phẩm dồi d&agrave;o v&agrave; c&oacute; m&ocirc;i trường sống tự nhi&ecirc;n, thức ăn chủ yếu của d&uacute;i l&agrave; tre,m&iacute;a, ng&ocirc;&hellip;<br />Qua qu&aacute; tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu t&igrave;m hiểu , t&ocirc;i đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng trong việc nu&ocirc;i dưỡng v&agrave; chăm s&oacute;c loại động vật tự nhi&ecirc;n n&agrave;y. khả năng sinh sản của d&uacute;i l&agrave; rất tốt, một năm c&oacute; thể đẻ từ 2 đến 4 lứa, cho ra đời từ 4 đến 8 con non.<br />Về kĩ thuật nu&ocirc;i d&uacute;i t&ocirc;i xin tr&igrave;nh b&agrave;y một số điểm quan trọng nếu b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n muốn nu&ocirc;i dưỡng th&agrave;nh c&ocirc;ng :<br />- D&uacute;i l&agrave; lo&agrave;i sống tự nhi&ecirc;n n&ecirc;n ta phải t&ocirc;n trọng c&aacute;c đặc t&iacute;nh tự nhi&ecirc;n của d&uacute;i. Chuồng trại x&acirc;y dựng diện t&iacute;ch khoảng từ 2 đến 3 m2 , cao 80cm để d&uacute;i ko tr&egrave;o qua được.<br />- Chuồng trại sau khi x&acirc;y xong phải để được từ 4 đến 6 th&aacute;ng mới c&oacute; thể thả d&uacute;i nu&ocirc;i, trong trường hợp b&agrave; con muốn thả sớm th&igrave; phải c&oacute; thời gian &iacute;t nhất 1 th&aacute;ng v&agrave; phải xử l&yacute; chuồng theo ti&ecirc;u chuẩn th&igrave; mới thả con giống. điều n&agrave;y rất quan trọng v&igrave; n&oacute; sẽ quyết định đến sự th&agrave;nh ,bại trong việc nu&ocirc;i .<br /> <div><br /><img border="0" src="http://i1228.photobucket.com/albums/ee456/hiephoa6/dui1.png" /><br /><strong><span style="color: red">Ảnh chuồng nu&ocirc;i d&uacute;i</span></strong></div> <br /><br />- Chuồng phải c&oacute; một độ tối nhất định để tr&aacute;nh d&uacute;i tiếp x&uacute;c với &aacute;nh s&aacute;ng trực tiếp khiến d&uacute;i dễ bị đau mắt v&agrave; chết.<br />- Con d&uacute;i qua qu&aacute; tr&igrave;nh vận chuyển sẽ bị yếu n&ecirc;n sau khi về chuồng ch&uacute;ng ta cho ăn đủ 3 loại thức ăn tre ,ng&ocirc; ,m&iacute;a trong tối thiểu khoảng 3 ng&agrave;y theo tỷ lệ 3 ng&agrave;y tre th&igrave; 1 ng&agrave;y m&iacute;a,3 sau đ&oacute; l&agrave; ng&ocirc;. Để đảm bảo d&uacute;i khi về chuồng mới kh&ocirc;ng bị lạ chuồng v&agrave; kh&ocirc;ng bị c&aacute;c con kh&aacute;c d&agrave;nh mất thức ăn<br />- Khoảng 20 ng&agrave;y sau thấy số lượng thức ăn b&agrave; con thả v&agrave;o chuồng d&uacute;i ăn tốt v&agrave; hết th&igrave; l&uacute;c đ&oacute; b&agrave; con đ&atilde; y&ecirc;n t&acirc;m về đ&agrave;n d&uacute;i của m&igrave;nh<br /><br /><br /> <div><img border="0" src="http://i1228.photobucket.com/albums/ee456/hiephoa6/dui2.png" /></div> <br /><br />- D&uacute;i sinh sản tốt n&ecirc;n khi nu&ocirc;i theo bầy b&agrave; con ch&uacute; &yacute; v&agrave;o thời điểm sinh sản , d&uacute;i mẹ thường hay t&aacute;ch nằm ri&ecirc;ng ra một g&oacute;c , khi đ&oacute; ch&uacute;ng ta t&aacute;ch d&uacute;i ra đặt v&agrave;o chuồng sinh sản ri&ecirc;ng.<br />- Lưy &yacute; l&agrave; khi b&agrave; con nu&ocirc;i d&uacute;i sinh sản th&igrave; ch&uacute; &yacute; chế độ ăn uống của d&uacute;i , tr&aacute;nh cho d&uacute;i bị qu&aacute; b&eacute;o d&uacute;i sẽ đẻ rất k&eacute;m.<br /><br /><br /> <div><br /><img border="0" src="http://i1228.photobucket.com/albums/ee456/hiephoa6/02.jpg" /></div> <div><br /><br />Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; một số lưu &yacute; khi b&agrave; con nu&ocirc;i d&uacute;i sinh sản , hi vọng rằng ch&uacute;t &iacute;t kinh nghiệm của t&ocirc;i sẽ gi&uacute;p cho những ai c&oacute; niềm đam m&ecirc; với con vật n&agrave;y nu&ocirc;i dưỡng th&agrave;nh c&ocirc;ng.<br />Ai c&oacute; nhu cầu muốn tham quan cũng như học hỏi một số kinh nghiệm về con d&uacute;i xin li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i.&nbsp;<span style="color: red">Anh Trần Đức Trung 0912211418.&nbsp;</span></div> <div><span style="color: red">&nbsp;</span>X&atilde; Phương Đ&igrave;nh, Huyện Đan Phượng , H&agrave; Nội<br />Xin cảm ơn b&agrave; con đ&atilde; đọc b&agrave;i viết</div></font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trần đức trung
- Địa chỉ: phương đình, đan phượng, hà nội
- Điện thoại: 0912211418 - Fax:
- email: trungtd@iccd.vn
 

Top