Ketomium và bệnh thối ướt

  • Thread starter meici
  • Ngày gửi
M

meici

Guest
#1
<p>Ketomium đ&atilde; đăng k&yacute; bản quyền:<br /> 1. Cục n&ocirc;ng nghiệp, Bộ n&ocirc;ng nghiệp v&agrave; hợp t&aacute;c x&atilde;, Th&aacute;i Lan Chaetomium Cupreum<br /> như một thuốc trừ vi nấm đề kiểm so&aacute;t bệnh thực vật (1997)<br /> 2. Tỉnh Quảng Ch&acirc;u, P.R Trung Quốc Ketomium l&agrave; một ph&acirc;n b&oacute;n sinh học ph&acirc;n hủy<br /> vật chất hữu cơ l&agrave;m tăng miễn dịch (sức đề kh&aacute;ng) v&agrave; sinh trưởng cho thực vật<br /> (1998).<br /> 3. Cụm bảo vệ thực vật, Bộ n&ocirc;ng nghiệp v&agrave; ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n, H&agrave; Nội, Việt<br /> Nam(2001).<br /> <br /> <strong>Ketomium bảo vệ c&acirc;y trước t&aacute;c hại của thối ướt do Pseudomonas solanacearum,<br /> Erwinia carotovora tr&ecirc;n cải bắp,su h&agrave;o, x&agrave; l&aacute;ch, h&agrave;nh t&acirc;y, h&agrave;nh tỏi, khoai<br /> t&acirc;y, c&agrave; rốt, c&agrave; chua, c&agrave; t&iacute;m... </strong></p><p><strong>Đặc trị th&aacute;n thư g&acirc;y lo&eacute;t tr&ecirc;n xo&agrave;i.</strong>&nbsp; <br /></p><p><br /> Gi&aacute; 1 chai Ketomium 1 l&iacute;t gi&aacute; 149000 đồng, 1 lọ Ketomium 100ml gi&aacute; 35000 đồng.<br /> <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phạm Thị Tình
- Địa chỉ: Ngõ 79 Trần Cung, Hà Nội
- Điện thoại: 01258338257 - Fax:
- email: tinhpham1910@gmail.com