kĩ thuật nuôi cá hải tượng long

Thomasdinhodim

Lữ khách
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thomasdinh
- Địa chỉ: dangvandinh
- Tel, Fax: 0902666802
- email: dangvandinh1@yahoo.com.vn
================================

<p>ch&agrave;o c&aacute;c bạn</p><p>hiện tại m&igrave;nh đang quan t&acirc;m v&agrave; rất th&iacute;ch nu&ocirc;i c&aacute; hải tượng long.</p><p>c&aacute;c bạn biết ở đ&acirc;u c&oacute; b&aacute;n c&aacute; giống loại n&agrave;y cho m&igrave;nh biết với nha. mua c&aacute; khoảng 10 - 15cm. gi&aacute; bao nhi&ecirc;u 1 con.</p><p>c&oacute; bao nhi&ecirc;u loại c&aacute; n&agrave;y.</p><p>nu&ocirc;i 1 năm lớn được bao nhi&ecirc;u.</p><p>kĩ thuật nu&ocirc;i.</p><p>Xin cảm ơn nhiều</p>
 
Top