Kĩ thuật nuôi dế.

  • Thread starter traide_thanhtuan
  • Ngày gửi
T

traide_thanhtuan

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thanh Tuấn
- Địa chỉ: Số 23 ngõ 208 Tam Trinh- Yên Sở- Hoàng Mai- Hà Nội.
- Tel, Fax: 04 62905283 - 0987413596
- email: traide_thanhtuan@gmail.com
================================

<p>&nbsp;</p> <p>Trong những năm gần đ&acirc;y, Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước đ&atilde; c&oacute; nhiều chủ trường ch&iacute;nh s&aacute;ch đưa tiến bộ Khoa học kỹ thuật đến với người d&acirc;n nhằm x&oacute;a đ&oacute;i giảm ngh&egrave;o, vươn l&ecirc;n l&agrave;m gi&agrave;u một c&aacute;ch bền vững.</p> <p>Để &aacute;p dụng những chủ trương ch&iacute;nh s&aacute;ch đ&oacute;, đ&ograve;i hỏi ch&uacute;ng ta phải chọn cho m&igrave;nh một hướng đi đ&uacute;ng, ph&ugrave; hợp với khả năng của m&igrave;nh như l&agrave; sức khỏe, &yacute; ch&iacute;, nghị lực, tiền vốn v&agrave; sự say m&ecirc;........ th&igrave; mới dẫn đến th&agrave;nh c&ocirc;ng được. Nhiều người đ&atilde; d&aacute;m nghĩ, d&aacute;m l&agrave;m nhưng kh&ocirc;ng hiểu r&otilde; Khoa học kỹ thuật cho n&ecirc;n bị thau lỗ. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; rất nhiều người đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng như anh <strong><em>L&ecirc; Thanh H&ugrave;ng</em></strong> nu&ocirc;i dế ở Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. Anh <strong><em>Đ&agrave;o B&aacute; H&ograve;a</em></strong> nu&ocirc;i lợn rừng ở Bắc Ninh, anh <strong><em>Nguyễn Văn Thuận </em></strong>nu&ocirc;i nh&iacute;m ở Bắc Cạn..........Đ&oacute; l&agrave; những gương l&agrave;m ăn kinh tế giỏi, mỗi năm thu l&atilde;i h&agrave;ng trăm triệu đồng. T&ugrave;y theo sở th&iacute;ch của mỗi người, gia đ&igrave;nh ch&uacute;ng t&ocirc;i chọn con dế l&agrave;m nghề nu&ocirc;i ch&iacute;nh, n&oacute; c&oacute; nguồn gốc từ Th&aacute;i Lan, x&eacute;t thấy dế m&egrave;n l&agrave; con vật dễ nu&ocirc;i, &iacute;t bệnh tật, vốn đầu tư &iacute;t, thời gian sinh trưởng ngắn, ph&ugrave; hợp với tất cả mọi người, mọi nh&agrave; từ người trẻ, người gi&agrave;, c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng nh&acirc;n,........ Một lao động b&igrave;nh thường c&oacute; thể nu&ocirc;i được 2-3 ngh&igrave;n th&ugrave;ng, chỗ nu&ocirc;i kh&ocirc;ng cần cầu kỳ miễn sao kh&ocirc;ng mưa nắng. Nu&ocirc;i 1 kg dế thương phẩm chi ph&iacute; khoảng 15 đến 20 ngh&igrave;n đồng. Một số t&agrave;i liệu y học cho biết, dế m&egrave;n c&oacute; vị cay, t&iacute;nh b&igrave;nh, c&oacute; t&aacute;c dụng lợi tiểu, chữa b&iacute; đ&aacute;i........Thịt dế &iacute;t chất b&eacute;o gi&agrave;u protit, thịt dế l&agrave; m&oacute;n ăn kho&aacute;i khẩu của nhiều người, thịt dế c&oacute; thể chế biến theo nhiều c&aacute;ch: dế chi&ecirc;n gi&ograve;n, dế ng&acirc;m rượu, gỏi dế, dế tẩm bột, dế nướng quấn thịt ba chỉ, lẩu dế, chả dế. Hiện nay thịt dế mới chỉ c&oacute; ở một số nh&agrave; h&agrave;ng lớn ở H&agrave; Nội, gi&aacute; dế thương phẩm khoảng 300-&gt; 400 ngh&igrave;n/kg. Trong tương lai nhiều người nu&ocirc;i c&oacute; thể xuất khẩu ra nước ngo&agrave;i. Trước khi nu&ocirc;i gia đ&igrave;h t&ocirc;i đ&atilde; đi thăm nhiều cơ sở nu&ocirc;i ở c&aacute;c tỉnh bạn v&agrave; đ&atilde; r&uacute;t ra được nhiều kinh nghiệm để &aacute;p dụng cho trang trại của gia đ&igrave;nh, đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất.</p> <p>Sau đ&acirc;y t&ocirc;i xin giới thiệu quy tr&igrave;nh kỹ thuật nu&ocirc;i dế để c&aacute;c bạn nắm được trước khi bắt tay v&agrave;o c&ocirc;ng vi&ecirc;c:</p> <p align="center"><strong><em>QUY TR&Igrave;NH NU&Ocirc;I DẾ CHIA L&Agrave;M 3 GIAI ĐOẠN</em></strong></p> <p align="center"><strong><em>(Giai đoạn ươm dế, dế choai, dế trưởng th&agrave;nh)</em></strong></p> <p><strong>1. Giai đoạn ươm Dế</strong>: 1-&gt; 20 ng&agrave;y tuổi khi dế nở ta cho dế v&agrave;o th&ugrave;ng xốp hoặc thau nhựa với mật độ khoảng 100 con/thau, cho ph&ecirc;n tre (thay bằng rế nồi) v&agrave; cho bọt biển thấm nước để dế uống. Lấy một mảnh giấy nhỏ để thức ăn (c&aacute;m g&agrave;) l&ecirc;n ph&ecirc;n tre, h&agrave;ng ng&agrave;y lấy rau cho dế ăn (kh&ocirc;ng cho dế ăn rau &ocirc;i).</p> <p><strong>2. Giai đoạn Dế choai</strong>: 20 -&gt;45 ng&agrave;y tuổi, l&uacute;c n&agrave;y dế ăn khỏe hơn l&uacute;c nhỏ. Để giảm c&ocirc;ng lao động ta thay bọt biển bằng nắp nhựa v&agrave; cho sỏi v&agrave;o đổ xăm sắp nước để dế khỏi chết đuối. Mật độ nu&ocirc;i khoảng 250 -&gt; 300 con/thau, khi dế đạt 40 -&gt; 45 ng&agrave;y tuổi ta thu hoạch dế bằng c&aacute;ch, pha một thau nước muối lo&atilde;ng v&agrave; r&uacute;t ruột ra vứt dế v&agrave;o thau, ng&acirc;m 2-&gt; 3 ph&uacute;t rửa sạch cho v&agrave;o t&uacute;i b&oacute;ng để v&agrave;o tủ bảo quản.</p> <p><strong>3. Giai đoạn Dế trưởng th&agrave;nh</strong>: 45 ng&agrave;y tuổi trở l&ecirc;n. Chọn những con khỏe &nbsp;để l&agrave;m giống gh&eacute;p tỷ lệ : 1 đực 2 c&aacute;i, 1 thau khoảng 50 con đực 100 con c&aacute;i, khi dế đạt 55-&gt; 60 ng&agrave;y tuổi dế &nbsp;bắt đầu sinh sản, dế c&aacute;i đẻ li&ecirc;n tục trong 20 -&gt; ng&agrave;y đạt 500 -&gt; 700 trứng sau đ&oacute; n&oacute; tự chết. Khi dế đực bắt đầu k&ecirc;u ta cho ổ đẻ v&agrave;o thau ( ổ đẻ đổ bằng xi c&aacute;t như gạt t&agrave;n thuốc) cho đất m&ugrave;n v&agrave;o ổ, mỗi ng&agrave;y thay ổ 1 lần v&agrave; phun nước giữ ẩm khoảng 10-&gt; 12 ng&agrave;y sau trứng sẽ tự nở ra dế con. Quan s&aacute;t ta thấy dế đực c&oacute; c&aacute;nh m&agrave;u n&acirc;u, c&aacute;nh kh&ocirc;ng mượt v&agrave; c&oacute; ghim ở phần đu&ocirc;i, dế c&aacute;i c&aacute;nh m&agrave;u đen, n&acirc;u đen c&oacute; ghim ( m&aacute;ng đẻ) ở phần đu&ocirc;i d&agrave;i &nbsp;1 cm. Tuổi đời của dế khoảng 100 ng&agrave;y, dế đổi x&aacute;c 3 lần sau mỗi lần đổi x&aacute;c n&oacute; lớn rất nhanh. 1 kg dế thương phẩm từ 800 -&gt; 1000 con. Nu&ocirc;i dế một nghề chăn nu&ocirc;i mới đem lại hiệu quả kinh tế cao, trong tương lai n&oacute; l&agrave; nguồn thu nhập ch&iacute;nh của mọi nh&agrave;. C&aacute;c bạn h&atilde;y ch&uacute; &yacute; theo d&otilde;i k&ecirc;nh VTV2 v&agrave; k&ecirc;nh VTC16 do Gi&aacute;o sư <strong><em>Nguyễn L&acirc;n H&ugrave;ng </em></strong>hướng dẫn. Hiện nay trại dế <strong><em>THANH&nbsp;TUAN</em></strong> đang b&aacute;n dế giống, dế thịt&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p><br /> <strong><em>Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ :</em></strong></p> <p><br /> TRANG TRẠI DẾ THANH TUẤN</p> <p>Cơ sở 1:so 23 NGO 208 TAM TRINH- YEN SO- HO&Agrave;NG MAI- H&Agrave; NỘI.LH: Mr TUAN:0987413596<br /> Cơ sở 2:TH&Ocirc;N H&Oacute;P- X&Atilde; MỸ PH&Uacute;C- H.MỸ LỘC- NAM ĐỊNH.LH: B&Aacute;C MẠC - ĐT: 0350.3818.159- &nbsp;0945.370.300</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
 

Top