kĩ thuật nuôi ong

  • Thread starter bstyhuaquoctam
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hứa Quốc Tám
- Địa chỉ: áp tân quang lục ngạn bắc giang
- Tel, Fax: 0979183151
- email: bstyhuaquoctam@gmail.com
================================

<strong>k&uuml; thu&Euml;t nu&laquo;i ong n&eacute;i &ldquo; apis cerana&rdquo; &euml; n&shy;&iacute;c ta<br /></strong><strong><span /></strong><strong><span /></strong><strong><span /></strong><strong>1.1. &sect;&AElig;t v&Ecirc;n &reg;&Ograve;<br /></strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; N&shy;&iacute;c ta n&raquo;m trong khu v&ugrave;c c&atilde; kh&Yacute; h&Euml;u nhi&Ouml;t &reg;&iacute;i gi&atilde; m&iuml;a, tr&para;i d&micro;i tr&ordf;n 15 v&Uuml; &reg;&eacute; n&ordf;n c&atilde; th&para;m th&ugrave;c v&Euml;t v&laquo; c&iuml;ng phong ph&oacute; v&micro; &reg;a d&sup1;ng. Do v&Euml;y &reg;&copy;y l&micro; &reg;i&Ograve;u ki&Ouml;n t&egrave;t &reg;&Oacute; ngh&Ograve; nu&laquo;i ong ph&cedil;t tri&Oacute;n. <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Hi&Ouml;n nay c&iuml;ng v&iacute;i s&ugrave; ph&cedil;t tri&Oacute;n c&ntilde;a ng&micro;nh n&laquo;ng nghi&Ouml;p Vi&Ouml;t Nam. Trong nh&divide;ng n&uml;m g&Ccedil;n &reg;&copy;y ngh&Ograve; nu&laquo;i ong c&atilde; nh&divide;ng b&shy;&iacute;c ph&cedil;t tri&Oacute;n v&shy;&icirc;t b&Euml;c, &reg;&middot; v&micro; &reg;ang tr&euml; th&micro;nh ng&micro;nh s&para;n xu&Ecirc;t kh&laquo;ng th&Oacute; thi&Otilde;u &reg;&shy;&icirc;c trong s&para;n xu&Ecirc;t n&laquo;ng nghi&Ouml;p v&micro; kinh t&Otilde; n&laquo;ng th&laquo;n Vi&Ouml;t Nam.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ngh&Ograve; nu&laquo;i ong l&Ecirc;y m&Euml;t cung c&Ecirc;p r&Ecirc;t nhi&Ograve;u s&para;n ph&Egrave;m qu&yacute; nh&shy;: ph&Ecirc;n hoa, s&divide;a ch&oacute;a, s&cedil;p ong, n&auml;c ong&hellip; &sect;&copy;y l&micro; nh&divide;ng s&para;n ph&Egrave;m r&Ecirc;t &reg;&eacute;c &reg;&cedil;o c&atilde; gi&cedil; tr&THORN; dinh d&shy;&igrave;ng cao d&iuml;ng &reg;&Oacute; b&aring;i b&aelig; s&oslash;c kho&Icirc; cho con&nbsp; ng&shy;&ecirc;i, s&ouml; d&ocirc;ng trong y h&auml;c v&micro; nhi&Ograve;u ng&micro;nh kh&cedil;c. Nu&laquo;i ong c&atilde; nhi&Ograve;u l&icirc;i th&Otilde;, con ong kh&laquo;ng &reg;&szlig;i h&aacute;i v&egrave;n l&iacute;n, &Yacute;t b&Ouml;nh h&not;n gi&egrave;ng v&Euml;t nu&laquo;i kh&cedil;c, k&uuml; thu&Euml;t t&sup1;o &reg;&micro;n &reg;&not;n gi&para;n v&micro; &reg;i&Ograve;u quan tr&auml;ng l&micro;m t&uml;ng s&ugrave; &reg;a dang sinh h&auml;c c&ntilde;a c&copy;y tr&aring;ng v&micro; c&copy;y r&otilde;ng g&atilde;p ph&Ccedil;n b&para;o v&Ouml; thi&ordf;n nhi&ordf;n&nbsp; m&laquo;i tr&shy;&ecirc;ng, dinh d&shy;&igrave;ng th&ocirc; ph&Ecirc;n cho c&copy;y l&micro; m&eacute;t bi&Ouml;n ph&cedil;p th&copy;m canh t&uml;ng n&uml;ng su&Ecirc;t &reg;&sup1;t hi&Ouml;u qu&para; cao.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ng&micro;nh nu&laquo;i ong hi&Ouml;n nay &reg;&middot; c&atilde; s&ugrave; ti&Otilde;n b&eacute; &reg;&cedil;ng k&Oacute; trong c&laquo;ng t&cedil;c gi&egrave;ng, k&uuml; thu&Euml;t ch&uml;m s&atilde;c nu&laquo;i d&shy;&igrave;ng, k&uuml; thu&Euml;t khai th&cedil;c v&micro; ch&Otilde; bi&Otilde;n s&para;n ph&Egrave;m c&atilde; xu&Ecirc;t x&oslash; t&otilde; ong m&Euml;t. Tuy nhi&ordf;n so v&iacute;i c&cedil;c lo&micro;i v&Euml;t kh&cedil;c con ong ch&shy;a &reg;&shy;&icirc;c c&cedil;c nh&micro; khoa h&auml;c nghi&ordf;n c&oslash;u nhi&Ograve;u.<br />T&otilde; nh&divide;ng n&uml;m 1996 c&ntilde;a th&Otilde; k&ucirc; tr&shy;&iacute;c &reg;&Otilde;n nay nh&ecirc; c&cedil;c ch&shy;&not;ng tr&times;nh d&ugrave; &cedil;n ph&cedil;t tri&Oacute;n nu&laquo;i ong m&Euml;t &reg;&Oacute; g&atilde;p ph&Ccedil;n xo&cedil; &reg;&atilde;i gi&para;m ngh&Igrave;o c&ntilde;a c&cedil;c t&aelig; ch&oslash;c trong n&shy;&iacute;c v&micro; ngo&micro;i n&shy;&iacute;c m&micro; ti&ordf;u bi&Oacute;u l&micro; t&aelig; ch&oslash;c CIDSE (&sect;&oslash;c) v&micro; CECI (Canada) hay ch&shy;&not;ng tr&times;nh n&copy;ng cao ch&Ecirc;t l&shy;&icirc;ng &reg;&micro;n ong m&Euml;t c&ntilde;a Trung t&copy;m Khuy&Otilde;n n&laquo;ng- Khuy&ordf;n ng&shy; qu&egrave;c gia, B&eacute; N&laquo;ng nghi&Ouml;p v&micro; Ph&cedil;t tri&Oacute;n N&laquo;ng th&laquo;n &reg;&middot; g&atilde;p ph&Ccedil;n th&oacute;c &reg;&Egrave;y ngh&Ograve; nu&laquo;i ong ph&cedil;t tri&Oacute;n m&sup1;nh. Ch&Yacute;nh hi&Ouml;u qu&para; c&ntilde;a ch&shy;&not;ng tr&times;nh n&micro;y &reg;&middot; &reg;em l&sup1;i cho n&shy;&iacute;c ta &reg;&micro;n ong n&uml;ng su&Ecirc;t m&Euml;t t&uml;ng h&not;n tr&shy;&iacute;c th&ecirc;i &reg;i&Oacute;m 10/2002 nu&laquo;i &euml; n&laquo;ng h&eacute; &reg;&sup1;t 12 -13 kg m&Euml;t/th&cedil;ng, ch&Ecirc;t l&shy;&icirc;ng m&Euml;t kh&cedil; cao, gi&egrave;ng ong nu&laquo;i ch&ntilde; y&Otilde;u l&micro; ong n&eacute;i (<em>Apis cerana</em>) b&euml;i ch&oacute;ng d&Ocirc; th&Yacute;ch nghi, c&Ccedil;n m&Eacute;n, ch&uml;m ch&Oslash;, kh&laquo;ng &reg;&szlig;i h&aacute;i ngu&aring;n hoa t&Euml;p trung. M&AElig;c d&iuml; v&Euml;y so v&iacute;i c&cedil;c con v&Euml;t nu&laquo;i kh&cedil;c con ong v&Eacute;n ch&shy;a &reg;&shy;&icirc;c c&cedil;c nh&micro; khoa h&auml;c nghi&ordf;n c&oslash;u nhi&Ograve;u do v&Euml;y con ong c&szlig;n r&Ecirc;t nhi&Ograve;u &reg;i&Ograve;u b&Yacute; &Egrave;n, nhi&Ograve;u c&copy;u h&aacute;i c&Ccedil;n &reg;&shy;&icirc;c l&micro;m s&cedil;ng t&aacute;, nh&shy; c&laquo;ng t&cedil;c gi&egrave;ng di truy&Ograve;n, gi&egrave;ng ong c&Ccedil;n nghi&ordf;n c&oslash;u c&para;i thi&Ouml;n theo h&shy;&iacute;ng n&micro;o &reg;&Oacute; ti&Otilde;p t&ocirc;c t&uml;ng n&uml;ng su&Ecirc;t ong m&Euml;t?. &sect;&AElig;c &reg;i&Oacute;m di truy&Ograve;n n&micro;o quy&Otilde;t &reg;&THORN;nh &reg;&Otilde;n n&uml;ng su&Ecirc;t v&micro; ch&Ecirc;t l&shy;&icirc;ng m&Euml;t ong?. S&para;n ph&Egrave;m l&iacute;n nh&Ecirc;t c&ntilde;a ong l&micro; m&Euml;t ong, n&uml;ng su&Ecirc;t v&micro; ch&Ecirc;t l&shy;&icirc;ng ph&ocirc; thu&eacute;c nhi&Ograve;u v&micro;o th&ecirc;i ti&Otilde;t kh&Yacute; kh&Euml;u, ngu&aring;n hoa v&micro; c&cedil;c &reg;&AElig;c &reg;i&Oacute;m sinh h&auml;c sinh s&para;n c&ntilde;a &reg;&micro;n ong. V&times; ngh&Ograve; nu&laquo;i ong &reg;&middot; v&micro; &reg;ang ph&cedil;t tri&Oacute;n m&sup1;nh n&ordf;n em xin tr&times;nh b&micro;y chuy&ordf;n &reg;&Ograve; &ldquo;<strong>k&uuml; thu&Euml;t nu&laquo;i ong n&eacute;i &ldquo; apis cerana&rdquo; &euml; n&shy;&iacute;c ta&rdquo;<br /></strong><strong>1.2 T&aelig;ng quan t&micro;i li&Ouml;u:<br /></strong><strong>&nbsp;</strong>I. KỸ THUẬT NU&Ocirc;I ONG<br /><strong>Sinh học ong mật </strong><br />Đời sống của đ&agrave;n ong : Ong mật sống th&agrave;nh đ&agrave;n, trong đ&agrave;n gồm c&oacute; Ong ch&uacute;a, Ong đực v&agrave; Ong thợ.<br /><strong><em>C&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n của đ&agrave;n ong</em></strong> :<br /><em><u>Ong ch&uacute;a</u></em> :<br />B&igrave;nh thường mỗi đ&agrave;n ong chỉ c&oacute; một con ong ch&uacute;a. Ong ch&uacute;a của giống ong nội đẻ trung b&igrave;nh 400 - 600 trứng/ng&agrave;y đ&ecirc;m.<br />Ong ch&uacute;a c&oacute; h&igrave;nh dạng lớn nhất trong đ&agrave;n : d&aacute;ng c&acirc;n đối, bụng thon d&agrave;i, ch&uacute;a mới đẻ c&oacute; lớp l&ocirc;ng tơ nhiều, mịn, b&ograve; nhanh nhẹn.<br />Ong ch&uacute;a l&agrave; c&aacute; thể duy nhất c&oacute; khả năng sinh sản để duy tr&igrave; bầy đ&agrave;n v&agrave; điều tiết của hoạt động của đ&agrave;n ong.<br /><em><u>Ong đực</u></em> :<br />C&oacute; m&agrave;u đen v&agrave; l&agrave;m nhiệm vụ duy nhất l&agrave; giao phối với ong ch&uacute;a. Ong đực c&oacute; thể sống trong 50 - 60 ng&agrave;y. Sau khi giao phối, ong đực bị chết hoặc khi thiếu ăn ch&uacute;ng sẽ bị ong thợ đuổi ra ngo&agrave;i v&agrave; bị chết đ&oacute;i.<br /><em><u>Ong thợ</u></em> :<br />C&oacute; số lượng đ&ocirc;ng nhất trong đ&agrave;n v&agrave; c&oacute; bộ phận sinh sản ph&aacute;t triển kh&ocirc;ng đầy đủ. Ong thợ c&oacute; cấu tạo cơ thể th&iacute;ch hợp với việc nu&ocirc;i ấu tr&ugrave;ng, thu mật v&agrave; phấn hoa...<br />Tuổi thọ của ong thợ chỉ k&eacute;o d&agrave;i từ 5 - 8 tuần. Khi phải nu&ocirc;i nhiều ấu tr&ugrave;ng, lấy mật nhiều th&igrave; tuổi thọ giảm v&agrave; ngược lại. Một số ong thợ l&agrave;m nhiệm vụ trinh s&aacute;t, bay đi t&igrave;m nguồn mật, phấn hoa v&agrave; th&ocirc;ng b&aacute;o cho c&aacute;c ong thu hoạch biết đến h&uacute;t mật chuyển cho ong tiếp nhận. Ong tiếp nhận tiết th&ecirc;m men v&agrave;o mật, quạt gi&oacute; v&agrave; chuyển dần mật từ c&aacute;c lỗ tổ ở ph&iacute;a dưới l&ecirc;n tr&ecirc;n của b&aacute;nh tổ.<br /><strong><em>C&aacute;c giai đoạn ph&aacute;t triển của ong A.cerana :</em></strong><br /><table cellspacing="0" cellpadding="0" width="322" border="1"><tbody><tr><td style="width: 322px"><table cellspacing="0" cellpadding="0" width="405" border="0"><tbody><tr><td style="width: 22%" valign="top"><a name="0.1_table01"></a><strong>Giai đoạn</strong> <br /><strong>Loại ong</strong><br /></td><td style="width: 17%" valign="top"><strong>Trứng</strong> <br /><strong>(ng&agrave;y)</strong><br /></td><td style="width: 17%" valign="top"><strong>Ấu tr&ugrave;ng</strong> <br /><strong>(ng&agrave;y)</strong><br /></td><td style="width: 17%" valign="top"><strong>Nhộng</strong> <br /><strong>(ng&agrave;y)</strong><br /></td><td style="width: 23%" valign="top"><strong>Tổng số</strong> <br /><strong>(ng&agrave;y)</strong><br /></td></tr><tr><td style="width: 22%" valign="top">Ong ch&uacute;a<br /></td><td style="width: 17%" valign="top">3<br /></td><td style="width: 17%" valign="top">5<br /></td><td style="width: 17%" valign="top">7 - 8<br /></td><td style="width: 23%" valign="top">15 - 16<br /></td></tr><tr><td style="width: 22%" valign="top">Ong thợ<br /></td><td style="width: 17%" valign="top">3<br /></td><td style="width: 17%" valign="top">5<br /></td><td style="width: 17%" valign="top">11<br /></td><td style="width: 23%" valign="top">19<br /></td></tr><tr><td style="width: 22%" valign="top">Ong đực<br /></td><td style="width: 17%" valign="top">3<br /></td><td style="width: 17%" valign="top">6<br /></td><td style="width: 17%" valign="top">14<br /></td><td style="width: 23%" valign="top">23<br /></td></tr></tbody></table><br /></td></tr></tbody></table><strong>&nbsp; </strong><br />1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Chọn điểm đặt ong </strong><br /><strong><em>a. Chọn điểm nu&ocirc;i ong :</em></strong><br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gần nguồn mật phấn hoa <br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nơi kh&ocirc;ng phun thuốc s&acirc;u h&oacute;a chất. <br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kh&ocirc;ng c&oacute; dịch bệnh, &iacute;t hoặc kh&ocirc;ng c&oacute; ong rừng, chim th&uacute; hại. <br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Địa h&igrave;nh tho&aacute;ng m&aacute;t, y&ecirc;n tĩnh, kh&ocirc;ng gần đường giao th&ocirc;ng, nh&agrave; m&aacute;y đường, nh&agrave; m&aacute;y h&oacute;a chất, nh&agrave; m&aacute;y chế biến hoa qủa v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; hồ lớn bao quanh... <br /><strong><em>b. C&aacute;ch đặt th&ugrave;ng đ&agrave;n ong :</em></strong> <br />Th&ugrave;ng ong n&ecirc;n k&ecirc; cao 25 - 30cm so với mặt đất, th&ugrave;ng nọ c&aacute;ch th&ugrave;ng kia &iacute;t nhất l&agrave; 1m, cửa ra v&agrave;o đặt c&aacute;c hướng kh&aacute;c nhau, chọn nơi kh&ocirc; r&aacute;o, tho&aacute;ng m&aacute;t như dưới hi&ecirc;n nh&agrave;, cạnh c&aacute;c gốc c&acirc;y... Khống n&ecirc;n đặt tr&ecirc;n s&acirc;n gạch, nền xi măng, nơi q&uacute;a ẩm ướt hoặc gần chuồng gia s&uacute;c.<br />&nbsp;<br /><strong>3. Chia đ&agrave;n tự nhi&ecirc;n</strong><br />Một bộ phận ong thợ c&ugrave;ng với ong ch&uacute;a t&aacute;ch ra, bay đi để th&agrave;nh lập một số ong mới. Chia đ&agrave;n ong tự nhi&ecirc;n thường l&agrave;m giảm năng suất mật.<br /><strong><em>&nbsp; </em></strong><br /><strong><em>c. Khi n&agrave;o đ&agrave;n ong chia đ&agrave;n tự nhi&ecirc;n</em></strong> :<br />Điều kiện b&ecirc;n ngo&agrave;i :<br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điều kiện b&ecirc;n ngo&agrave;i : <br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nguồn thức ăn (mật, phấn) nhiều. <br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kh&iacute; hậu thời tiết tốt (kh&ocirc;ng nắng, n&oacute;ng, lạnh q&uacute;a) <br />Điều kiện b&ecirc;n trong đ&agrave;n ong :<br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mật độ ong đ&ocirc;ng, ong ch&uacute;a đẻ mạnh, cầu con nhiều, thức ăn dự trữ thừa v&agrave; ong sống trong th&ugrave;ng q&uacute;a chật trội. <br /><strong><em>d. Hiện tượng của đ&agrave;n ong trước khi chia đ&agrave;n tự nhi&ecirc;n : </em></strong><br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trước khi chia đ&agrave;n v&agrave;i tuần, ong x&acirc;y nhiều lỗ tổ ong đực v&agrave; x&acirc;y từ 3 - 10 mũ ch&uacute;a ở hai g&oacute;c v&agrave; ph&iacute;a dưới b&aacute;nh tổ. <br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; B&igrave;nh thường khi mũ ch&uacute;a gi&agrave; th&igrave; ong chia đ&agrave;n nhưng c&oacute; khi mới c&oacute; nền ch&uacute;a hoặc ong ch&uacute;a mới đẻ v&agrave;o đ&atilde; chia đ&agrave;n. <br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ong chia đ&agrave;n từ 8 - 11 giờ s&aacute;ng v&agrave; 14 - 16 giờ chiều v&agrave;o những ng&agrave;y đẹp trời. Khi chia đ&agrave;n, ong ch&uacute;a cũ c&ugrave;ng với q&uacute;a nửa số ong thợ v&agrave; một số ong đực ăn no mật rồi bay ra khỏi tổ, sau đ&oacute; tụ lại ở hi&ecirc;n nh&agrave;, c&agrave;nh c&acirc;y gần đ&oacute; v&agrave; qu&ecirc;n tổ cũ, khi bắt đ&agrave;n ong trở lại, n&ecirc;n cho ong v&agrave;o th&ugrave;ng kh&aacute;c v&agrave; đặt bất cứ nơi n&agrave;o. <br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khi chia đ&agrave;n tự nhi&ecirc;n, ong kh&ocirc;ng ồn &agrave;o v&agrave; n&aacute;o động như khi bốc bay. <br /><strong><em>e. Thời gian chia đ&agrave;n tự nhi&ecirc;n :</em></strong> <br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ở miền Bắc : ong thường chia đ&agrave;n v&agrave;o th&aacute;ng 3 - 4, một số &iacute;t chia v&agrave;o th&aacute;ng 10 - 11. <br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ở miền Nam : ong thường chia đ&agrave;n v&agrave;o th&aacute;ng 10 - 11 v&agrave; th&aacute;ng 2 - 4(đầu v&agrave; giữa vụ mật). <br /><strong><em>f. Xử l&yacute; ong chia đ&agrave;n tự nhi&ecirc;n : </em></strong><br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trong trường hợp đ&agrave;n ong &iacute;t qu&acirc;n : khắc phục việc chia đ&agrave;n bằng c&aacute;ch thay ong ch&uacute;a cũ bằng ong ch&uacute;a mới v&agrave;o l&uacute;c nguồn hoa phong ph&uacute;, cho th&ecirc;m tầng ch&acirc;n, quay mật hoặc chuyển cầu mật cho đ&agrave;n kh&aacute;c, nới rộng khoảng c&aacute;ch cầu v&agrave; bỏ vật chống r&eacute;t ra ngo&agrave;i, vặt c&aacute;c mũ ch&uacute;a v&agrave; cắt bỏ lỗ tổ ong đực. <br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trong trường hợp đ&agrave;n ong mạnh th&igrave; chủ động chia đ&agrave;n : cần cho ăn đủ, chọn những mũ ch&uacute;a thẳng d&agrave;i ở vị tr&iacute; trống như ở 2 g&oacute;c v&agrave; dưới b&aacute;nh tổ để sử dụng sau khi ong chia đ&agrave;n mới. <br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đ&agrave;n ong chia đ&agrave;n tự nhi&ecirc;n thường ăn no mật v&agrave; phần đ&ocirc;ng ong thợ trẻ đang độ tuổi tiết s&aacute;p, x&acirc;y tầng nhanh, n&ecirc;n ngay sau khi ổn định c&oacute; thể cho đ&agrave;n ong đ&oacute; x&acirc;y tầng ch&acirc;n. Đ&agrave;n ong gốc chỉ giữ lại 1 mũ ong ch&uacute;a tốt nhất để thay ch&uacute;a c&ograve;n lại cắt bỏ tất cả c&aacute;c mũ ch&uacute;a đi. <br /><strong><em><u>Ong bốc bay</u></em></strong><strong><em> </em></strong><br /><strong><em>a. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n v&agrave; biểu hiện ong bốc bay</em></strong> : <br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nguy&ecirc;n nh&acirc;n b&ecirc;n ngo&agrave;i : ong rừng, kiến hoặc hại kh&aacute;c quấy ph&aacute;, trời nắng, n&oacute;ng, kh&ocirc; hanh ; th&ugrave;ng ong bị đồ, bị chấn động mạnh sau khi di truyền... <br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nguy&ecirc;n nh&acirc;n b&ecirc;n trong : do đ&agrave;n ong thiếu thức ăn, ong ch&uacute;a ngừng đẻ kh&ocirc;ng c&oacute; cầu con. Đặc biệt khi đ&agrave;n ong bị bệnh v&agrave; bị s&acirc;u ph&aacute; b&aacute;nh tổ. <br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hoặc do chuyển nơi ở theo m&ugrave;a v&igrave; ong c&ograve;n mang t&iacute;nh d&atilde; sinh. <br />Trước khi bốc bay ong ch&uacute;a giảm đẻ sau đ&oacute; ngừng hẳn, đ&agrave;n ong đi l&agrave;m uể oải. Khi sắp bốc bay cả đ&agrave;n đ&agrave;n ong ồn &agrave;o, n&aacute;o động, ch&uacute;ng ăn no mật v&agrave; &ugrave;n &ugrave;n k&eacute;o ra khỏi tổ.<br /><strong><em>&nbsp; </em></strong><br /><strong><em>b. Thời vụ v&agrave; thời gian ong bốc bay :</em></strong><br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ở miền Bắc, ong thường bốc bay v&agrave;o th&aacute;ng 7 - 9 do thiếu ăn v&agrave; nắng n&oacute;ng, ong di chuyển chỗ ở từ v&ugrave;ng thấp l&ecirc;n v&ugrave;ng cao m&aacute;t mẻ hơn. Th&aacute;ng 10 - 11 ong lại bốc bay di cư về v&ugrave;ng thấp v&agrave; th&aacute;ng 1 - 2 bốc bay do đ&oacute;i r&eacute;t. <br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ở miền Nam, ong bốc bay sau vụ mật v&agrave;o th&aacute;ng 7 - 9. <br /><strong><em>c. Biện ph&aacute;p hạn chế ong bốc bay : </em></strong><br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tạo đ&agrave;n ong c&oacute; ch&uacute;a trẻ dưới 8 th&aacute;ng tuổi, đẻ tốt. <br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thức ăn đủ (cả mật v&iacute;t nắp v&agrave; 1 - 2 cầu phấn). <br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Duy tr&igrave; đ&agrave;n ong l&uacute;c n&agrave;o cũng c&oacute; cầu con, nhất l&agrave; cầu ấu tr&ugrave;ng. <br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ph&ograve;ng bệnh tốt, trị bệnh kịp thời v&agrave; triệt để. <br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chống n&oacute;ng, nắng, hanh kh&ocirc;. <br />4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Phương ph&aacute;p nhập đ&agrave;n ong, cầu ong </strong><br />Nhập ong thợ từ đ&agrave;n n&agrave;y sang đ&agrave;n kh&aacute;c nhằm :<br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điều chỉnh thế ong cho đồng đều. <br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Xử l&yacute; c&aacute;c trường hợp : bốc bay, mất ch&uacute;a, tăng lực lượng x&acirc;y b&aacute;nh tổ. <br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thao t&aacute;c cần nhẹ nh&agrave;ng để tr&aacute;nh ong đ&aacute;nh nhau g&acirc;y t&igrave;nh trạng mất ổn định trong đ&agrave;n ong v&agrave; những đ&agrave;n xung quanh. <br /><strong><em>a. C&aacute;c nguy&ecirc;n tắc nhập đ&agrave;n ong, cầu ong</em></strong> : <br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nhập v&agrave;o buổi tối. <br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nhập đ&agrave;n ong kh&ocirc;ng c&oacute; ch&uacute;a v&agrave;o đ&agrave;n ong c&oacute; ch&uacute;a. <br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nhập đ&agrave;n ong yếu v&agrave;o đ&agrave;n ong mạnh. <br /><strong><em>b. C&aacute;c c&aacute;ch nhập ong</em></strong> : <br />Nhập gi&aacute;n tiếp (ngo&agrave;i v&aacute;n ngăn)<br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khử hoặc t&aacute;ch ch&uacute;a ở đ&agrave;n bị nhập trước 6 giờ. <br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đến tối nhấc c&aacute;c cầu định nhập đặt ngo&agrave;i v&aacute;n ngăn của đ&agrave;n ong được nhập. <br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; S&aacute;ng h&ocirc;m sau nhấc v&aacute;n ngăn ra ngo&agrave;i v&agrave; ổn định cầu mới nhập v&agrave;o. <br />Nhập trực tiếp (trong v&aacute;n ngăn)<br />Buổi chiều, t&aacute;ch v&aacute;n ngăn ra xa, đến tối đặt nhẹ cầu nhập v&agrave;o hoặc thổi nhẹ cho ong gi&agrave; bay khỏi tổ, c&ograve;n lại to&agrave;n ong non.<br />&nbsp;<br /><strong>5. Phương ph&aacute;p chia đ&agrave;n ong : </strong><br />Chia đ&agrave;n nh&acirc;n tạo nhằm giảm sự chia đ&agrave;n tự nhi&ecirc;n v&agrave; tăng số đ&agrave;n. C&oacute; mấy phương ph&aacute;p chia như sau :<br /><strong><em>&nbsp; </em></strong><br /><strong><em>a. Chia đ&agrave;n song song</em></strong> <br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sau khi chuẩn bị được ong ch&uacute;a, mũ ch&uacute;a, d&ugrave;ng một th&ugrave;ng mới c&oacute; mầu sơn giống với mầu th&ugrave;ng cũ của đ&agrave;n ong định chia. <br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chia đều số cầu, qu&acirc;n nhộng, ấu tr&ugrave;ng v&agrave; thức ăn ra l&agrave;m đ&ocirc;i, đặt 2 đ&agrave;n liền nhau. <br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Để 2 đ&agrave;n c&aacute;ch đều vị tr&iacute; đ&agrave;n cũ 20 - 30cm. Nếu đ&agrave;n ong v&agrave;o nhiều hơn th&igrave; nh&iacute;ch xa vị tr&iacute; cũ, đ&agrave;n n&agrave;o v&agrave;o &iacute;t th&igrave; nh&iacute;ch gần lại. Dần dần t&aacute;ch 2 đ&agrave;n ra xa nhau, quay cửa tổ ra 2 hướng. <br />C&aacute;ch chia n&agrave;y c&oacute; ưu điểm l&agrave; : 2 đ&agrave;n được chia đều, ph&aacute;t triển nhanh, kh&ocirc;ng phải mang ong đi, tiện kiểm tra, chăm s&oacute;c.<br />&nbsp;<br /><strong><em>b. Chia dời chỗ : </em></strong><br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mang th&ugrave;ng mới đến gần đ&agrave;n cơ bản, t&aacute;ch ra 2 - 3 cầu, ch&egrave;n lại, rồi chuyển đi c&aacute;ch đ&oacute; 1km, thường mang ong ch&uacute;a đ&atilde; đẻ đi. N&ecirc;n tiến h&agrave;nh trước vụ mật 40 ng&agrave;y. <br /><strong><em>c. T&aacute;ch cầu gh&eacute;p th&agrave;nh đ&agrave;n mới :</em></strong> <br />Khi sắp tới vụ mật, c&oacute; một số đ&agrave;n ong mạnh muốn chia đ&agrave;n tự nhi&ecirc;n, nếu kh&ocirc;ng chia ong sẽ tự chia đ&agrave;n hoặc đi l&agrave;m k&eacute;m. Cần lấy từ c&aacute;c đ&agrave;n mạnh, mỗi đ&agrave;n một cầu nhộng v&agrave; qu&acirc;n để t&aacute;ch ra h&igrave;nh th&agrave;nh đ&agrave;n mới. Vừa chống chia đ&agrave;n, vừa tăng sản lượng mật, tăng được số lượng đ&agrave;n. Ng&agrave;y đầu chỉ n&ecirc;n lấy 1 cầu, ng&agrave;y sau lấy 1 cầu của đ&agrave;n kh&aacute;c v&agrave; h&ocirc;m sau lấy th&ecirc;m 1 cầu của đ&agrave;n thứ 3. Nếu ong ch&uacute;a đẻ, đ&agrave;n gh&eacute;p sẽ ph&aacute;t triển nhanh.<br />&nbsp;<br /><strong>6. Phương ph&aacute;p chống n&oacute;ng, chống r&eacute;t cho ong</strong> :<strong><em> </em></strong><br /><strong><em>&nbsp; </em></strong><br /><strong><em>Tại sao phải chống n&oacute;ng, chống r&eacute;t :</em></strong><br />Ta đ&atilde; biết rằng : y&ecirc;u cầu nhiệt độ trong đ&agrave;n ong từ 33 - 35<sup>0</sup>C, độ ẩm từ 60 - 80%. Cao hơn hoặc thấp hơn ong thợ sẽ l&agrave;m những c&ocirc;ng việc sau :<br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Quạt gi&oacute; cho m&aacute;t (nếu n&oacute;ng q&uacute;a) <br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tụ lại rung c&aacute;nh tạo nhiệt (r&eacute;t q&uacute;a) <br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đi lấy nước về tổ (hanh, thiếu ẩm độ) <br /><strong><em>Chống n&oacute;ng cho ong :</em></strong> <br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kh&ocirc;ng để đ&agrave;n ong ở ngo&agrave;i nắng, kh&ocirc;ng đặt cửa về hướng t&acirc;y, kh&ocirc;ng để đ&agrave;n ong chật chội. <br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Để m&aacute;ng c&oacute; nước trong th&ugrave;ng ong v&agrave;o những ng&agrave;y n&oacute;ng bức. <br /><strong><em>Chống r&eacute;t, kh&ocirc; hanh cho ong</em></strong> : <br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điều chỉnh đ&agrave;n ong trước m&ugrave;a r&eacute;t để c&oacute; thế đ&agrave;n đ&ocirc;ng đều, n&ecirc;n kết th&uacute;c nh&acirc;n giống trước 30/11 để c&oacute; thời gian n&acirc;ng thế đ&agrave;n tốt qua m&ugrave;a đ&ocirc;ng. <br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cho ăn đầy đủ đến khi c&oacute; mật v&iacute;t nắp, nếu thiếu phấn k&eacute;o d&agrave;i phải cho ăn bổ sung. <br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; D&ugrave;ng rơm, l&aacute; chuối kh&ocirc;... l&agrave;m vật chống r&eacute;t để ở ngo&agrave;i v&aacute;n ngăn hoặc b&ecirc;n tr&ecirc;n x&agrave; cầu. <br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bịt k&iacute;n c&aacute;c khe hở của th&ugrave;ng ong, kh&ocirc;ng để cửa tổ quay về hướng bắc. <br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nếu kh&ocirc; hanh q&uacute;a cho uống nước pha &iacute;t muối với tỷ lệ 9/1000. <br />&nbsp;<br />7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Phương ph&aacute;p tạo ch&uacute;a </strong><br />Nu&ocirc;i ong cần nhiều ch&uacute;a mới đẻ thay thế ch&uacute;a gi&agrave;, ch&uacute;a xấu hoặc để chia đ&agrave;n. Việc chủ động tạo ch&uacute;a l&agrave; biện ph&aacute;p kỹ thuật quan trọng để tạo ra đ&agrave;n ong mạnh, cho năng suất cao.<br />a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><em>Chọn đ&agrave;n l&agrave;m giống v&agrave; đ&agrave;n nu&ocirc;i dưỡng : </em></strong><br />Chất lượng ong ch&uacute;a phụ thuộc v&agrave;o nguồn gốc bố mẹ v&agrave; yếu tố nu&ocirc;i dưỡng (đ&agrave;n nu&ocirc;i dưỡng, thức ăn). V&igrave; vậy việc tạo ch&uacute;a phải chọn được c&aacute;c đ&agrave;n giống tốt v&agrave; đ&agrave;n nu&ocirc;i dưỡng tốt, trong đ&agrave;n ong chia ra đ&agrave;n mẹ v&agrave; đ&agrave;n bố.<br />&nbsp;<br /><em>Đ&agrave;n mẹ</em> :<br />L&agrave; đ&agrave;n cung cấp ấu tr&ugrave;ng để tạo ch&uacute;a, đ&agrave;n mẹ phải đ&aacute;p ứng được những nhu cầu sau :<br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tụ đ&agrave;n đ&ocirc;ng (nhiều cầu) <br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Năng suất mật cao. <br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kh&ocirc;ng bị bệnh. <br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đ&agrave;n ong hiền l&agrave;nh, kh&ocirc;ng bay bốc, kh&ocirc;ng hoặc &iacute;t chia đ&agrave;n. <br />ở những trại ong lớn thương chọn từ 2 - 3 đ&agrave;n mẹ để tr&aacute;nh cận huyết. Trước khi lấy ấu tr&ugrave;ng 1 - 2 ng&agrave;y n&ecirc;n cho đ&agrave;n mẹ ăn để ong tiết nhiều sữa nu&ocirc;i ấu tr&ugrave;ng. <br />&nbsp; <br /><em>Đ&agrave;n bố</em> :<br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&agrave; đ&agrave;n ong tạo ra ong đực sẽ giao phối với ong ch&uacute;a tơ. Để ong đực ở độ tuổi giao phối th&iacute;ch hợp, cần tạo ong đực trước khi tạo ch&uacute;a khoảng 20 - 25 ng&agrave;y. Cho đ&agrave;n bố ăn bổ sung, viện th&ecirc;m cầu nhộng, cắt g&oacute;c b&aacute;nh tổ, đ&agrave;n ong sẽ x&acirc;y c&aacute;c lỗ đực v&agrave; ong ch&uacute;a sẽ đẻ trứng v&agrave;o đ&oacute;. <br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ti&ecirc;u chuẩn đ&agrave;n bố giống như đ&agrave;n mẹ; để tr&aacute;nh cận huyết mỗi trại n&ecirc;n chọn từ 3 - 5 đ&agrave;n bố, đồng thời tiến h&agrave;nh diệt ong đực ở đ&agrave;n mẹ v&agrave; c&aacute;c đ&agrave;n kh&aacute;c. <br />&nbsp;<br /><em>Đ&agrave;n nu&ocirc;i dưỡng :</em><br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&agrave; đ&agrave;n nu&ocirc;i ấu tr&ugrave;ng ong ch&uacute;a cho đến khi nở th&agrave;nh ch&uacute;a tơ. Đ&agrave;n phải thiếu nguồn mật tự nhi&ecirc;n, cần cho đ&agrave;n nu&ocirc;i dưỡng ăn trước khi tạo th&agrave;nh ch&uacute;a 4 - 5 ng&agrave;y. Cần rũ bớt cầu trong đ&agrave;n nu&ocirc;i dưỡng để ong b&aacute;m tr&ecirc;n cầu thật đ&ocirc;ng tiếp thu ch&uacute;a nhiều hơn. <br /><em>&nbsp; </em><br />a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Phương ph&aacute;p di tr&ugrave;ng : </em><br />D&ugrave;ng kim di tr&ugrave;ng băng nh&ocirc;m hoặc l&ocirc;ng ngỗng v&oacute;t nhỏ đưa v&agrave;o ph&iacute;a lưng của ấu tr&ugrave;ng, cố gắng lấy cả sữa ch&uacute;a để ấu tr&ugrave;ng kh&ocirc;ng bị tổn thương; đặt nhẹ kim di tr&ugrave;ng v&agrave;o giọt mật, ấu tr&ugrave;ng sẽ nổi l&ecirc;n, nhẹ nh&agrave;ng r&uacute;t kim ra v&agrave; tiếp tục m&uacute;c ấu tr&ugrave;ng kh&aacute;c.<br />N&ecirc;n chọn ấu tr&ugrave;ng 1 ng&agrave;y tuổi để tạo ong ch&uacute;a l&agrave; tốt nhất (v&igrave; tuổi ấu tr&ugrave;ng c&agrave;ng cao th&igrave; chất lượng ong ch&uacute;a c&agrave;ng giảm) nếu cầu mới x&acirc;y n&ecirc;n cẩn thận khi di tr&ugrave;ng v&igrave; đầu kim di tr&ugrave;ng dễ đ&acirc;m thủng đ&aacute;y của lỗ tổ. Nếu b&aacute;nh tổ q&uacute;a cũ, lỗ tổ sẽ hẹp rất kh&oacute; m&uacute;c ấu tr&ugrave;ng.<br />Khi di tr&ugrave;ng cần tiến h&agrave;nh nhanh v&agrave; ở nơi k&iacute;n gi&oacute;, v&agrave;o l&uacute;c thời tiết ấm &aacute;p, tr&aacute;nh &aacute;nh nắng chiếu v&agrave;o sẽ l&agrave;m kh&ocirc; ấu tr&ugrave;ng khi thao t&aacute;c.<br />Di tr&ugrave;ng xong, xoay c&aacute;c ch&eacute;n s&aacute;p xuống ph&iacute;a dưới v&agrave; đặt v&agrave;o giữa đ&agrave;n nu&ocirc;i dưỡng đ&atilde; chuẩn bị sẵn.<br />Trước khi di tr&ugrave;ng 24 - 48 giờ, bắt ong ch&uacute;a ra khỏi đ&agrave;n nu&ocirc;i dưỡng, rũ bớt cầu cho ong b&aacute;m v&agrave;o c&aacute;c cầu c&ograve;n lại ; đồng thời trước khi di tr&ugrave;ng 2 - 3 giờ, d&atilde;n 2 cầu giữa đ&agrave;n ra khoảng 3cm tạo th&agrave;nh khe để ong non tập trung đến khu vực đ&oacute; nhiều, ch&uacute;ng sẽ nhanh ch&oacute;ng tiếp nhận v&agrave; nu&ocirc;i dưỡng ấu tr&ugrave;ng.<br />Trong tạo ch&uacute;a, một số người &aacute;p dụng phương ph&aacute;p di đơn nhưng phần lớn l&agrave; &aacute;p dụng phương ph&aacute;p di k&eacute;p. Di đơn l&agrave; phương ph&aacute;p di ấu tr&ugrave;ng v&agrave;o mũ ch&uacute;a một lần để ong nu&ocirc;i dưỡng ấu tr&ugrave;ng đ&oacute; th&agrave;nh ong ch&uacute;a. Di k&eacute;p l&agrave; di ấu tr&ugrave;ng 2 lần v&agrave;o ch&eacute;n s&aacute;p (tức l&agrave; sau khi di tr&ugrave;ng lần thứ nhất 24 giờ, người ta gắp bỏ ấu tr&ugrave;ng cũ đi v&agrave; tiến h&agrave;nh di ấu tr&ugrave;ng kh&aacute;c v&agrave;o) l&agrave;m như thế, ấu tr&ugrave;ng di lần 2 sẽ được ăn sữa ch&uacute;a ngay n&ecirc;n ph&aacute;t triển tốt.<br /><strong><em>&nbsp; </em></strong><br />b.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><em>Chăm s&oacute;c đ&agrave;n nu&ocirc;i dưỡng : </em></strong><br />Như tr&ecirc;n đ&atilde; n&oacute;i, đ&agrave;n nu&ocirc;i dưỡng c&oacute; ảnh hưởng lớn đến số lượng v&agrave; chất lượng ch&uacute;a, n&ecirc;n phải chọn những đ&agrave;n mạnh từ 5 - 6 cầu, sau đ&oacute; r&uacute;t bớt 1 - 2 cầu để ong phủ k&iacute;n tr&ecirc;n c&aacute;c cầu c&ograve;n lại. Cần tạo một khoảng trống rộng từ 2 - 3cm ở giữa đ&agrave;n ong để tạo ong non tập trung tại đấy trước khi đặt cầu ch&uacute;a v&agrave;o 2 - 3 giờ. N&ecirc;n cho đ&agrave;n ong nu&ocirc;i dưỡng ăn th&ecirc;m trước khi di tr&ugrave;ng v&agrave; cho ăn đến khi v&iacute;t nắp c&aacute;c lỗ mật.<br />Nếu tạo ch&uacute;a v&agrave;o l&uacute;c đủ phấn, mật th&igrave; kh&ocirc;ng cần cho ăn, nếu thiếu thức ăn th&igrave; phải cho ăn th&ecirc;m trước khi tạo ch&uacute;a từ 2 - 3 ng&agrave;y v&agrave; cho ăn đến khi ong v&iacute;t nắp mũ ch&uacute;a, nếu thiếu phấn phải cho ăn th&ecirc;m phấn hoa.<br />Sau khi di tr&ugrave;ng 1 ng&agrave;y, kiểm tra thấy mũ ch&uacute;a đạt từ 15 - 20 c&aacute;i l&agrave; được nếu &iacute;t q&uacute;a phải di th&ecirc;m, nếu nhiều q&uacute;a th&igrave; loạt bớt, kiểm tra để vặt hết c&aacute;c mũ ong ch&uacute;a cấp tạo ở tr&ecirc;n b&aacute;nh tổ.<br />Sau 5 ng&agrave;y, kiểm tra lần 2 để tiếp tục vặt bỏ c&aacute;c mũ ch&uacute;a cấp tạo, nếu kh&ocirc;ng ch&uacute;a cấp tạo nở ra trước sẽ cắn hết c&aacute;c mũ ch&uacute;a di tr&ugrave;ng. Khi kiểm tra c&aacute;c cầu ch&uacute;a cần nhẹ nh&agrave;ng, tr&aacute;nh rung, lắc, nhất l&agrave; khi mũ ch&uacute;a mới v&iacute;t nắp 1 - 2 ng&agrave;y v&igrave; sẽ l&agrave;m cho nhộng bị chết hoặc khi nở ra ch&uacute;a sẽ bị xoăn c&aacute;nh.<br /><strong><em>&nbsp; </em></strong><br />c.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><em>Bảo quản v&agrave; giới thiệu mũ ch&uacute;a</em></strong> : <br />Th&ocirc;ng thường sau khi di tr&ugrave;ng 11 - 12 ng&agrave;y ch&uacute;a tơ sẽ nở, do đ&oacute; sau 9 - 10 ng&agrave;y, c&aacute;c mũ ch&uacute;a gi&agrave; c&oacute; thể lấy đi để giới thiệu v&agrave;o c&aacute;c đ&agrave;n giao phối hoặc c&aacute;c đ&agrave;n mất ch&uacute;a. Trường hợp chưa sử dụng hết mũ ch&uacute;a, phải cho mũ ch&uacute;a v&agrave;o lồng l&ograve; xo c&aacute;ch ly để tr&aacute;nh con ch&uacute;a đầu ti&ecirc;n nở ra cắn ph&aacute; c&aacute;c mũ ch&uacute;a kh&aacute;c v&agrave; được đặt trong đ&agrave;n để ong ủ ấm. Một v&agrave;i ng&agrave;y sau ch&uacute;a tơ ra đời, c&oacute; thể b&aacute;n hoặc giới thiệu cho c&aacute;c đ&agrave;n ong bị mất ch&uacute;a. Ch&uacute;a tơ c&oacute; thể sống ở trong lồng dự trữ từ 7 - 15 ng&agrave;y.<br />Hiện nay, với ong nội người ta thường giới thiệu trực tiếp c&aacute;c mũ ch&uacute;a v&agrave;o đ&agrave;n ong sản xuất chứ &iacute;t khi sử dụng c&aacute;c đ&agrave;n giao phối v&igrave; số lượng &iacute;t.<br /><strong>&nbsp; </strong><br />1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Kỹ thuật tạo ch&uacute;a đơn giản </strong><br />Những nơi nu&ocirc;i &iacute;t ong kh&ocirc;ng c&oacute; dụng cụ tạo ch&uacute;a, c&oacute; thể &aacute;p dụng phương ph&aacute;p đơn giản m&agrave; vẫn tạo được ch&uacute;a c&oacute; chất lượng tốt.<br /><strong><em>&nbsp; </em></strong><br />a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><em>Sử dụng mũ ch&uacute;a chia đ&agrave;n tự nhi&ecirc;n</em></strong> : <br />&nbsp; <br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; V&agrave;o m&ugrave;a chia đ&agrave;n tự nhi&ecirc;n : nhiều đ&agrave;n ong mạnh c&oacute; thể x&acirc;y từ 5 - 10 mũ ch&uacute;a cần chọn mũ ch&uacute;a d&agrave;i, thẳng đẹp từ đ&agrave;n đủ ti&ecirc;u chuẩn để l&agrave;m giống. D&ugrave;ng dao sắc cắt tr&ecirc;n g&oacute;c mũ ch&uacute;a 1,5cm rồi gắn v&agrave;o đ&agrave;n cần thay ch&uacute;a. Kh&ocirc;ng d&ugrave;ng mũ ch&uacute;a của c&aacute;c đ&agrave;n yếu, bị bệnh. <br />&nbsp; <br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; K&iacute;ch th&iacute;ch ong x&acirc;y mũ ch&uacute;a chia đ&agrave;n tự nhi&ecirc;n : Chọn đ&agrave;n ong mạnh (đủ ti&ecirc;u chuẩn) cho ăn 2 - 3 tối, viện th&ecirc;m cầu nhộng gi&agrave;, r&uacute;t bớt cầu cũ để ong tập trung hơn. <br />&nbsp; <br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khi kiểm tra c&aacute;c cầu ch&uacute;a cần l&agrave;m nhẹ nh&agrave;ng, tr&aacute;nh lắc, rũ mạnh nhất l&agrave; khi c&aacute;c mũ ch&uacute;a v&iacute;t nắp 1 - 2 ng&agrave;y nếu kh&ocirc;ng sẽ l&agrave;m cho nhộng bị chết hoặc khi nở ra ch&uacute;a bị xoăn c&aacute;nh. <br />b.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><em>Tạo ch&uacute;a theo phương ph&aacute;p cấp tạo</em></strong> : <br />C&aacute;ch l&agrave;m : chọn đ&agrave;n ong mạnh, c&oacute; năng suất cao nhất trại để l&agrave;m đ&agrave;n giống v&agrave; cho đ&agrave;n ăn th&ecirc;m sir&ocirc; đường, r&uacute;t bớt cầu ong để b&aacute;m d&agrave;y hơn tr&ecirc;n c&aacute;c cầu ong c&ograve;n lại. Đặt cầu c&oacute; trứng mới đẻ v&agrave;o giữa tổ. Hai ng&agrave;y sau, kiểm tra để loại bỏ tất cả c&aacute;c mũ ch&uacute;a tr&ecirc;n bề mặt của b&aacute;nh tổ v&agrave; c&aacute;c cầu kh&aacute;c, chỉ để c&aacute;c mũ ch&uacute;a ở ph&iacute;a dưới của b&aacute;nh tổ, sau khoảng 8 - 9 ng&agrave;y th&igrave; t&aacute;ch c&aacute;c mũ ch&uacute;a để sử dụng.<br />Cũng c&oacute; thể cắt bớt phần dưới của một b&aacute;nh tổ theo đường k&iacute;nh d&iacute;ch dắc để ong x&acirc;y nhiều mũ ch&uacute;a ở chỗ b&aacute;nh tổ c&oacute; ấu tr&ugrave;ng nhỏ. Nhưng cần lưu &yacute; chọn c&aacute;c b&aacute;nh tổ c&ograve;n mới để ong dễ tiếp thu hơn.<br /><p>Ng&agrave;y nay, để c&oacute; nhiều ong ch&uacute;a chất lượng cao phục vụ cho sản xuất v&agrave;o m&ugrave;a nh&acirc;n đ&agrave;n, người ta tiến h&agrave;nh tổ chức sản xuất ch&uacute;a theo phương ph&aacute;p c&ocirc;ng nghiệp. Đ&acirc;y l&agrave; một c&ocirc;ng nghệ mới trong sản xuất ong ch&uacute;a, c&oacute; nhiều ưu thế để n&acirc;ng cao chất lượng ong ch&uacute;a v&agrave; đem lại hiệu qủa kinh tế cao.&nbsp;</p><p>ai muốn t&igrave;m hiểu kỹ hơn xin h&atilde;y gửi mail cho t&ocirc;i</p>
 


ối chà bạn ở xa quá nếu gần tôi mua ít tổ ong, về nuôi lấy mật ngâm rượu ha ha rai rai vào chiều chiều
 
Hay quá bác ơi em rất quan đề tài này bác gửi giúp em tài liệu qua mail được không ạ. Vì em ở xa quá không thể tới nhà bác thăm quan được. Cám ơn bác trước. Email của em thanhlam.ana@gmai.com
 
nay nuôi ong , không bàng 10 năm về trước, hết mùa đánh mật, phải hết vài tấn đường, và phấn hoa nuôi dưỡng đàn ong, chờ vụ mật hoa sau, thời tiết thuận lợi, thì có lời ít, thời tiết không thuận, lộ cũng tới sương, thời trước có mật phấn hoa cỏ rất nhiều,nay không còn bông cỏ, cho ong thu mật + phấn nữa, nhiều khi còn trúng thuốc sâu hao đàn ong rất lớn, đay là gốp ý thôi, vùng nào có mật hoa nhiều,nuôi ong cũng đc, biết đâu trúng vài mùa mật, là lên hương thì sao,hi hi
 


Back
Top