kính hiển vi soi nổi

  • Thread starter thanvanbac86
  • Ngày gửi
T

thanvanbac86

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH Thương Mại Khoa học kĩ thuật Lâm Việt
- Địa chỉ: 4/12 Phạm Văn Chiêu, p13, Q. Gò Vấp, TP HCM
- Tel: 0986 276 281

Fax:
08.39964124 ::: FaX 08.62570529
- email: mattest@lamviet.com
================================

<p class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">K&Iacute;NH HIỂN VI SOI NỔI</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">NH&Atilde;N HIỆU: OPTIMA</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">H&Atilde;NG SẢN XUẤT: Digisystem Laboratory &ndash; Đ&Agrave;I LOAN</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-weight: normal">-<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-weight: normal">K&iacute;nh soi nổi hai mắt, g&oacute;c nghi&ecirc;ng 45<sup>O</sup></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-weight: normal">-<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-weight: normal">Thị k&iacute;nh 10X</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-weight: normal">-<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-weight: normal">Độ ph&oacute;ng đại từ 6.5 đến 45 lần</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-weight: normal">-<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-weight: normal">K&iacute;ch thước b&agrave;n đặt mẫu: 245 x 170 mm</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-weight: normal">-<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-weight: normal">Khoảng c&aacute;ch l&agrave;m việc: 120 mm</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-weight: normal">-<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-weight: normal">Nguồn đ&egrave;n chiếu từ tr&ecirc;n xuống v&agrave; từ dưới l&ecirc;n</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-weight: normal">-<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-weight: normal">B&oacute;ng đ&egrave;n Halogen: 12V/20W</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-weight: normal">-<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-weight: normal">Nguồn điện: 230V/50Hz</span></p>
 

Last edited by a moderator: