KINH NGHIỆM KHI MUA NHÍM GIỐNG ĐỂ GÂY NUÔI SINH SẢN

  • Thread starter HCHAU
  • Ngày gửi
H

HCHAU

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: GIA HUY
- Địa chỉ: ẤP BÀU ĐIỀU- PHƯỚC THẠNH -CỦ CHI-TPHCM
- Tel, Fax: 0903027776
- email: NG-CHAU@TAKAKOVIETNAM.COM
================================

<p><strong><font size="2">TRẠI NH&Iacute;M GIA HUY CỦ CHI </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN NH&Iacute;M BỜM </font></strong></p><p><strong><font size="2">XIN CHIA SẺ QU&Yacute; B&Agrave; CON 1 V&Agrave;I KINH NGHIỆM CHỌN NH&Iacute;M :</font></strong></p><p><strong><font size="2">- TRẠI N&Agrave;O VỪA MUA VỪA&nbsp;B&Aacute;N TH&Igrave; KH&Ocirc;NG BIẾT ĐƯỢC NGUỒN GỐC CON NH&Iacute;M , KH&Ocirc;NG BIẾT GH&Eacute;P Đ&Ocirc;I C&Oacute; TR&Ugrave;NG HUYẾT HAY KH&Ocirc;NG ( V&Igrave; MUA B&Aacute;N KIẾM LỜI M&Agrave; ) . N&Ecirc;N CHỌN TRẠI CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I , CON GIỐNG CH&Iacute;NH TRẠI CỦA HỌ TH&Igrave; HỌ BIẾT R&Otilde; NHẤT</font></strong></p><p><strong><font size="2">- V&Agrave;O TRẠI NH&Iacute;M M&Agrave; CHỌN BẤT KỲ CẶP N&Agrave;O HỌ CŨNG B&Aacute;N C&Oacute; NGHĨA L&Agrave; TRẠI Đ&Oacute; CHUY&Ecirc;N MUA B&Aacute;N , HO&Agrave;N TO&Agrave;N KH&Ocirc;NG G&Acirc;Y NU&Ocirc;I </font></strong></p><p><strong><font size="2">- NẾU MUA NH&Iacute;M CON : N&Ecirc;N CHỌN NHỮNG CON ĂN KHỎE, CON CỦA NH&Iacute;M BỐ MẸ TƠ ( NH&Iacute;M CON KHI TRƯỞNG TH&Agrave;NH SẼ NHANH ĐẺ)</font></strong></p><p><strong><font size="2">- NẾU MUA NH&Iacute;M BỐ MẸ : N&Ecirc;N CHỌN NHỮNG CON L&Ocirc;NG B&Oacute;NG MƯỢT ( NH&Iacute;M MẸ NHIỀU SỮA ) ; N&Ecirc;N CHỌN MUA NHỮNG CẶP Đ&Atilde; TỪNG SINH SẢN </font></strong></p><p><strong><font size="2">- NẾU NU&Ocirc;I THỜI GIAN TR&Ecirc;N 6 TH&Aacute;NG M&Agrave; NH&Iacute;M KH&Ocirc;NG ĐẺ TH&Igrave; N&Ecirc;N ĐỔI CON ĐỰC KH&Aacute;C SẼ OK </font></strong></p><p><strong><font size="2">- THỈNH THOẢNG BỔ SUNG C&Aacute;C THỨC ĂN GI&Agrave;U VITAMIN E ĐỂ NH&Iacute;M SUNG PHỐI GIỐNG : GI&Aacute; , ĐẬU PHỌNG, C&Aacute;M VI&Ecirc;N </font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT: 0903027776</font></strong></p><p><strong><font size="2">HY VỌNG ĐƯỢC HỢP T&Aacute;C VỚI QU&Yacute; B&Agrave; CON GẦN XA </font></strong></p><p><strong><font size="2">C&Aacute;M ƠN SỰ TIN TƯỞNG CỦA QU&Yacute; B&Agrave; CON Đ&Atilde; CHỌN LỰA TRẠI NH&Iacute;M GIA HUY TRONG THỜI GIAN VỪA QUA </font></strong></p><p><strong><font size="2">H&Acirc;N HẠNH ĐƯỢC Đ&Oacute;N TIẾP !</font></strong></p><p><strong><font size="2" /></strong></p>
 

Top