KỲ NHÔNG TRÊN ĐẤT BÌNH DƯƠNG

  • Thread starter TrÆ°Æ¡ng Minh Hải
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trương Minh Hải

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trương Minh Hải
- Địa chỉ: 34A/1 Đồng An _ Bình Hòa _ Thuận An _ Bình Dương
- Tel, Fax: 0908 63 66 82 ::: FaX
- email: truong_hai572@yahoo.com
================================

<font size="3">Nhằm đ&aacute;p ứng nhu cầu của thị trường , v&agrave; muốn gi&uacute;p b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n tho&aacute;t ngh&egrave;o . Sau một thời gian t&igrave;m hiểu ở<strong> B&Igrave;NH THUẬN</strong> v&agrave; <strong>KH&Aacute;NH H&Ograve;A</strong> , ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; đưa KỲ NH&Ocirc;NG về nu&ocirc;i ở <strong>B&Igrave;NH DƯƠNG</strong> . Sau một thời gian , ch&uacute;ng t&ocirc;i thấy kết quả thật bất ngờ , KỲ NH&Ocirc;NG ph&aacute;t triển v&agrave; sinh sản rất tốt , đem lại nguồn thu nhập tương đối cao . B&agrave; con c&oacute; nhu cầu t&igrave;m hiểu , v&agrave; muốn chăn nu&ocirc;i ,xin li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i : <strong><u>0908636 682 </u></strong>. Ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp <strong>NH&Ocirc;NG GIỐNG</strong> , <strong>NH&Ocirc;NG THỊT</strong> V&Agrave; <strong>KỸ THUẬT NU&Ocirc;I</strong> . Xin ch&acirc;n th&agrave;nh c&aacute;m ơn qu&yacute; b&agrave; con .</font>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top