KỲ NHÔNG TRÊN ĐẤT BÌNH DƯƠNG

  • Thread starter TrÆ°Æ¡ng Minh Hải
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trương Minh Hải

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trương Minh Hải
- Địa chỉ: 34A/1 Đồng An _ Bình Hòa _ Thuận An _ Bình Dương
- Tel, Fax: ::: FaX 0908636682
- email: truong_hai572@yahoo.com
================================

<p><font size="3">Để đ&aacute;p ứng nhu cầu ăn nhậu ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển , để gi&uacute;p b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n c&ugrave;ng nhau l&agrave;m gi&agrave;u . Sau một thời gian nghi&ecirc;n cứu , v&agrave; t&igrave;m hiểu . T&ocirc;i đ&atilde; ch&iacute;nh thức đưa <strong><em>KỲ NH&Ocirc;NG</em></strong> về <strong><em>B&Igrave;NH DƯƠNG</em></strong> nu&ocirc;i từ đầu năm 2009 . Đến nay đang ph&aacute;t triển rất tốt , t&ocirc;i đang cung cấp thịt cho khoảng 30 nh&agrave; h&agrave;ng ở TP .HCM , v&agrave; giống cho những ai c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i .</font></p><p><font size="3">&nbsp;ĐT : <strong>0908 636 682</strong> (A.HẢI)</font></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top