Kỹ sư nông nghiệp cần tìm đối tác có vốn và đất sản xuất nông nghiệp

  • Thread starter tutin2911
  • Ngày gửi
T

tutin2911

Guest
#1
<p>Xin ch&agrave;o c&aacute;c nh&agrave; đầu tư!</p><p>T&ocirc;i l&agrave; T&acirc;m - kỹ sư n&ocirc;ng nghiệp chuy&ecirc;n ng&agrave;nh Bảo Vệ Thực Vật.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hiện tại, t&ocirc;i đang ở L&acirc;m Đồng. T&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất n&ocirc;ng nghiệp v&agrave; t&ocirc;i c&oacute; khả năng sau:</p><p>-Quản l&yacute; nh&acirc;n c&ocirc;ng tốt với số lượng: &lt;100 người</p><p>- Tập huấn v&agrave; ph&aacute;t triển nh&acirc;n vi&ecirc;n.</p><p>- Độc lập x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển dự &aacute;n n&ocirc;ng nghiệp.</p><p>- C&oacute; kiến thức v&agrave; kinh nghiệm sản xuất rau v&agrave; hoa.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tuy nhi&ecirc;n, hiện nay t&ocirc;i thiếu vốn v&agrave; đất để sản xuất v&agrave; thực hiện 1 dự &aacute;n sản xuất n&ocirc;ng nghiệp. Vậy t&ocirc;i mong muốn được hợp t&aacute;c với những người c&oacute; vốn, đất sản xuất v&agrave; đang muốn l&agrave;m dự &aacute;n về sản xuất n&ocirc;ng nghiệp. T&ocirc;i muốn được hợp t&aacute;c với những người ở L&acirc;m Đồng hoặc tp HCM. Vậy qu&yacute; vị n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin h&atilde;y li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i theo sđt: 0986 454 977 hoặc Email: tamhang2003@yahoo.com&nbsp; , <a href="mailto:tamhang2003@gmail.com">tamhang2003@gmail.com</a></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đặng Thị Tâm
- Địa chỉ: Lâm Đồng
- Điện thoại: 0986 454 977 - Fax:
- email: tamhang2003@yahoo.com, tamhang2003@gmail.com