Kỹ thuật chọn giống bồ câu- Giống bồ câu Pháp

haiho.ceo

Lữ khách
#1
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">Để gi&uacute;p đỡ b&agrave; con phần n&agrave;o trong&nbsp; vấn đề lựa chọn con giống bồ c&acirc;u Ph&aacute;p để thuận lợi trong chăn nu&ocirc;i.Với kinh nghiệm nu&ocirc;i l&acirc;u năm, t&ocirc;i xin n&ecirc;u v&agrave;i đặc điểm cơ bản cho b&agrave; con &aacute;p dụng khi chọn giống như sau:</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: red">1 -</span><span style="font-size: 18pt; color: blue">&nbsp; Con giống được chọn phải l&agrave; chim nhanh nhẹn khỏe mạnh, ăn mổ v&agrave; c&oacute; khả năng bay tốt( chim &iacute;t nhất được khoảng 2 th&aacute;ng tuổi trở l&ecirc;n) / Chim giống phải được nu&ocirc;i thả để c&oacute; thể vận động, bay nhảy ph&aacute;t triển cứng c&aacute;p.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: red">2 -</span><span style="font-size: 18pt; color: blue">&nbsp; Chim kh&ocirc;ng c&oacute; dị tật về ch&acirc;n, c&aacute;nh hay ngoẹo đầu, vẹo mỏ&hellip;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: red">3 -</span><span style="font-size: 18pt; color: blue">&nbsp; Chim ỉa ph&acirc;n kh&ocirc; r&aacute;o, kh&ocirc;ng c&oacute; m&ugrave;i h&ocirc;i nồng( tuyệt đối kh&ocirc;ng mua chim m&agrave; trong đ&agrave;n c&oacute; chim ỉa ph&acirc;n xanh, trắng dạng nước).</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: red">4 -</span><span style="font-size: 18pt; color: blue">&nbsp; Cầm chim chắc chắn, b&eacute;o tốt, đẫy đ&agrave; ( chim Ph&aacute;p th&igrave; phải đạt trong lượng tối thiểu 550gram trỏ l&ecirc;n), chim l&ocirc;ng mượt, kh&ocirc;ng ủ rũ, gục mỏ&hellip;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: red">5 -</span><span style="font-size: 18pt; color: blue">&nbsp; Chim mua l&agrave;m giống đ&atilde; được ph&ograve;ng đầy đủ c&aacute;c loại vacxin cần thiết.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; v&agrave;i đặc điểm để b&agrave; con&nbsp; c&oacute; thể lưu &yacute; khi đi chọn giồng bồ c&acirc;u về nu&ocirc;i.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">Mọi thắc mắc cần giải đ&aacute;p xin b&agrave; con li&ecirc;n hệ tới </span><strong><span style="font-size: 18pt; color: red">trại chim</span></strong><span style="font-size: 18pt; color: blue"> </span><strong><span style="font-size: 18pt; color: red">Ph&aacute;p Thượng Hải</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; color: blue">:</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">Địa chỉ: </span><strong><span style="font-size: 18pt; color: red">Hưng Ph&uacute;c- Tương Giang- Từ Sơn- Bắc Ninh</span></strong><span style="font-size: 18pt; color: red"> (</span><span style="font-size: 18pt; color: blue"> </span><strong><span style="font-size: 18pt; color: red">Gần cổng KCN Ti&ecirc;n Sơn)</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; color: blue"></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">Điện thoại: </span><strong><u><span style="font-size: 18pt; color: red">01679600100</span></u></strong><span style="font-size: 18pt; color: blue"> hoặc </span><strong><u><span style="font-size: 18pt; color: red">0989508826</span></u></strong><span style="font-size: 18pt; color: blue">.- gặp anh Hải</span></p> <p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 18pt; color: blue">&nbsp;</span></em></p> <p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 18pt; color: blue">Rất vui khi phần n&agrave;o c&oacute; thể giải đ&aacute;p thắc mắc của b&agrave; con.</span></em></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 18pt">Trại chim lu&ocirc;n đ&aacute;p ứng tốt nhất con giống v&agrave; kỹ thuật chăn nu&ocirc;i cho b&agrave; con</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt">&nbsp;</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Bá Hải
- Địa chỉ: Hưng Phúc- Tương Giang- Từ Sơn- Bắc Ninh
- Điện thoại: 01679.600.100 - Fax: 0989.50.88.26
- email: hainhimbocau@yahoo.com
 

#3
làm ơn cho hỏi

Nêu chim mà ỉa phân xanh thì anh có cách nào trị và trị thuốc gì? sẳn anh có kinh nghiệm truyền đạt cho bà con nha Anh cám ơn anh trước nha