KỸ THUẬT NUÔI BỌ CẠP(BAO SẢN PHẨM)

  • Thread starter tran thi thanh tuan
  • Ngày gửi
T

tran thi thanh tuan

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẦN THỊ THANH
- Địa chỉ: SỐ NHÀ 23 NGÕ 208 TAM TRINH-HÀ NỘI
- Tel, Fax: ::: FaX 0987413596
- email: TRANGTRAITHANHTUAN@GMAIL.COM
================================

<font size="4">================================<br /><br /></font><div align="left"><font size="4"><strong><font color="#ff0000">TRANG TRẠI THANH tUẤN </font></strong><strong><font color="#ff0000">CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP:</font></strong><strong><font color="#ff0000">TẮC K&Egrave;,</font><font color="#ff0000"> DẾ M&Egrave;N, BỌ CẠP,, RẾT</font></strong></font><font color="#ff0000"><strong><br /><font size="4"><u>Cơ sở 1:số 23 ng&otilde; 208 </u>TAM TRINH- MAI ĐỘNG- HO&Agrave;NG MAI- H&Agrave; NỘI.</font></strong></font><br /><font color="#ff0000"><font color="#000000"><strong><font color="#99cc00" size="4">LH: Mr tuấn-0987413596</font></strong></font></font></div><div align="left"><font size="4"><font color="#ff0000"><strong><u>Cơ sở 2:</u>TH&Ocirc;N H&Oacute;P- X&Atilde; MỸ PH&Uacute;C- H.MỸ LỘC- NAM ĐỊNH.</strong></font><br /><strong><font color="#ff0000"><font color="#000000"><font color="#99cc00">LH: B&Aacute;C MẠC - ĐT: </font></font></font></strong><font color="#00ccff"><strong><font color="#99cc00">0350.3818.159- 0945.370.300</font></strong></font></font></div><br /><font color="#99cc00"><font color="#000000"><div align="left"><font size="4"><strong>Bọ cạp</strong> l&agrave; giống </font><a href="http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%99ng_v%E1%BA%ADt_kh%C 3%B4ng_x%C6%B0%C6%A1ng_s%E1%BB%91ng&amp;action=edit&amp;re dlink=1" target="_blank"><font color="#000000" size="4">động vật kh&ocirc;ng xương sống</font></a><font size="4"><font color="#000000">, t&aacute;m ch&acirc;n thuộc lớp <em><a href="http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Arachnida&amp;action=edit&amp;redlink=1" target="_blank"><font color="#003399">Arachnida</font></a></em></font><font color="#000000"> (động vật h&igrave;nh nhện). Bọ cạp giống nhện, ve, b&eacute;t...</font></font></div><div align="left"><font size="4"><font color="#800080"><strong>BỌ CẠP</strong></font> </font></div></font></font><br /><div align="left"><font color="#99cc00"><font color="#000000" size="4"><img id="ncode_imageresizer_container_5" src="http://i655.photobucket.com/albums/uu279/nguyentheanh145/DSC00885.jpg" border="0" /></font></font></div><div align="left"><font color="#99cc00"><font color="#000000" size="4"><img id="ncode_imageresizer_container_1" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/54/100_1273153021.jpg" border="0" /></font></font></div><div align="left"><strong><u><font color="#99cc00" size="4"><em><img id="ncode_imageresizer_container_2" src="http://i297.photobucket.com/albums/mm201/slivershark/0bfbd02137cb69ec12728a39956f6f21.jpg" border="0" /></em></font></u></strong></div><br /><div align="left"><font color="#99cc00"><strong><font color="#800080" size="4">RẾT</font></strong></font></div><div align="left"><strong><u><font color="#99cc00" size="4"><em><img id="ncode_imageresizer_container_8" src="http://i297.photobucket.com/albums/mm201/slivershark/1ec631426f11178c36de44f10206ffd8.jpg" border="0" /></em></font></u></strong></div><div align="left"><strong><font color="#99cc00"><font color="#800080" size="4">MỐI CH&Uacute;A</font></font></strong></div><div align="left"><strong><u><font color="#99cc00"><em><font color="#003399" size="4"><img id="ncode_imageresizer_container_6" src="http://ic2.pbase.com/g4/40/44140/2/91402458.i4oPmnVL.jpg" border="0" /></font></em></font></u></strong></div><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000"><img id="ncode_imageresizer_container_7" src="http://i397.photobucket.com/albums/pp51/tantaitbh/tacke4.jpg" border="0" /></font></font><br /></font><div align="left"><strong><font color="#99cc00"><font size="4">1.<u>M&ocirc; tả</u></font></font></strong></div><div align="left"><font size="4"><strong>Th&acirc;n bọ cạp chia l&agrave;m hai phần</strong>:<strong>Phần đầu ngực (đốt th&acirc;n trước) v&agrave; phần bụng (v&ugrave;ng th&acirc;n sau). Phần bụng bao gồm phần bụng dưới v&agrave; đu&ocirc;i:</strong></font></div><div align="left"><font size="4"><strong>-</strong> <em><u>Phần đầu ngực/Đốt th&acirc;n trước</u></em>: bao gồm lớp gi&aacute;p, mắt, ch&acirc;n k&igrave;m (một phần của miệng), ch&acirc;n k&igrave;m sờ v&agrave; 8 ch&acirc;n.</font></div><div align="left"><font size="4"><strong>-</strong> <u><em>Phần bụng dưới</em></u>: chia l&agrave;m 8 đoạn. Đoạn đầu ti&ecirc;n chứa cơ quan sinh dục v&agrave; dấu vết của một bộ phận phụ nay đ&atilde; bị ti&ecirc;u giảm gọi l&agrave; nắp sinh dục. Đoạn thứ hai l&agrave; 1 cặp cơ quan cảm gi&aacute;c giống như chất Pectine. Bốn đoạn c&ograve;n lại bao gồm hai l&aacute; phổi. Phần bụng dưới được bọc gi&aacute;p bằng chất sừng.</font></div><div align="left"><font size="4"><strong>-</strong> <em><u>Phần đu&ocirc;i</u></em>: gồm 6 đốt (đốt đầu ti&ecirc;n như đốt bụng cuối c&ugrave;ng). Hậu m&ocirc;n của bọ cạp nằm ở đốt cuối c&ugrave;ng, đồng thời đốt n&agrave;y mang nọc độc. Đốt cuối lần lượt gồm một t&uacute;i chứa, một cặp tuyến độc v&agrave; một mũi ti&ecirc;m nọc độc.</font></div><div align="left"><font size="4"><strong>- </strong><em><u>Gi&aacute;p</u></em>: bao quanh cơ thể, một số chỗ c&oacute; l&ocirc;ng l&agrave;m cơ quan c&acirc;n bằng. Một lớp phủ ngo&agrave;i gi&aacute;p vốn trong suốt sẽ biến th&agrave;nh m&agrave;u xanh lục huỳnh quang dưới tia tử ngoại. Những con bọ cạp mới lột x&aacute;c sẽ kh&ocirc;ng ph&aacute;t s&aacute;ng cho tới khi lớp gi&aacute;p n&oacute; cứng c&aacute;p. Lớp phủ đ&oacute; c&oacute; thể kh&ocirc;ng bị sứt mẻ trong h&oacute;a thạch suốt h&agrave;ng trăm triệu năm.</font></div><div align="left"><font size="4">- <em><u>Ph&acirc;n biệt</u></em>: con c&aacute;i th&igrave; c&agrave;ng v&agrave; đu&ocirc;i nhỏ hơn con đực,con c&aacute;i bụng bự, con đực m&igrave;nh dẹp.</font></div><font size="4"><strong><font color="#99cc00">2.<u>Nọc độc</u></font> </strong><br /><br /></font><div align="left"><font size="4">Ngo&agrave;i ngoại lệ l&agrave; lo&agrave;i Hemiscorpius lepturus c&oacute; nọc độc hoại tế b&agrave;o, tất cả c&aacute;c lo&agrave;i bọ cạp kh&aacute;c đều c&oacute; độc l&agrave;m hủy thần kinh. Những độc tố ảnh hưởng đến thần kinh n&agrave;y chứa một lượng nhỏ protein, natri v&agrave; cation kali. Bọ cạp d&ugrave;ng nọc độc của n&oacute; để giết hoặc l&agrave;m t&ecirc; liệt con mồi; h&agrave;nh động n&agrave;y kh&aacute; nhanh v&agrave; hiệu quả.</font></div><div align="left"><font size="4">Thật may mắn l&agrave; nọc độc của đa số lo&agrave;i bọ cạp v&ocirc; hại đối với con người, tuy nhi&ecirc;n n&oacute; c&oacute; thể g&acirc;y ra c&aacute;c phản ứng kh&aacute;c như đau, t&ecirc; cứng hay sưng phồng. Một v&agrave;i lo&agrave;i bọ cạp, chủ yếu trong họ <em>Buthidae</em> c&oacute; thể g&acirc;y nguy hiểm tới con người. Những lo&agrave;i bọ cạp nguy hiểm nhất l&agrave; <em>Leiurus quinquestriatus</em> - c&oacute; nọc độc mạnh nhất trong họ <em>Buthidae</em>, v&agrave; c&aacute;c lo&agrave;i trong chi <em>Parabuthus, Tityus, Centruroides</em>, đặc biệt l&agrave; <em>Androctonus</em> - cũng c&oacute; nọc độc mạnh. Lo&agrave;i bọ cạp giết người nhiều nhất l&agrave; <em>Androctonus australis</em>, hoặc lo&agrave;i bọ cạp đu&ocirc;i b&eacute;o </font><a href="http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://slave.vatgia.com/wiki/B%E1%BA%AFc_Phi" target="_blank"><font color="#0645ad" size="4">Bắc Phi</font></a><font size="4">. Nọc độc của <em>Androctonus australis</em> chỉ bằng một nửa so với <em>Leiurus quinquestriatus</em>, nhưng người bị n&oacute; ch&iacute;ch c&oacute; thể chết. Bọ cạp thật ra kh&ocirc;ng đủ nọc để giết chết một người trưởng th&agrave;nh khỏe mạnh. Một v&agrave;i người bị </font><a href="http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://slave.vatgia.com/w/index.php?title=D%E1%BB%8B_%E1%BB%A9ng&amp;action=edit &amp;redlink=1" target="_blank"><font color="#ba0000" size="4">dị ứng</font></a><font size="4"> với bọ cạp c&oacute; thể chết nhanh hơn. Triệu chứng đơn giản nhất sau khi bị bọ cạp ch&iacute;ch l&agrave; chỗ đau t&ecirc; cứng trong v&agrave;i ng&agrave;y. Bọ cạp n&oacute;i chung kh&aacute; nh&uacute;t nh&aacute;t v&agrave; v&ocirc; hại, ch&uacute;ng chỉ ch&iacute;ch khi bắt mồi hay tự vệ. Trong trường hợp nguy hiểm, bọ cạp thường bỏ chạy hoặc đứng y&ecirc;n.</font></div><div align="left"><font size="4">Bọ cạp c&oacute; khả năng điều chỉnh lượng nọc ch&iacute;ch, th&ocirc;ng thường 0,1-0,6 mg. Đ&oacute; cũng l&agrave; một gợi &yacute; về giả thiết bọ cạp để d&agrave;nh nọc độc của m&igrave;nh trong những trận giao tranh kh&aacute;c. Bọ cạp c&oacute; hai loại nọc: loại nhẹ chỉ l&agrave;m đối phương cho&aacute;ng v&aacute;ng v&agrave; loại mạnh đủ để giết chết kẻ th&ugrave;. C&oacute; lẽ bọ cạp mất kh&aacute; nhiều năng lượng cho loại độc n&agrave;y đến nỗi n&oacute; phải mất v&agrave;i ng&agrave;y mới hồi phục sau khi d&ugrave;ng hết số độc c&oacute; sẵn.</font></div><font size="4"><strong><font color="#99cc00">3.<u>Giao cấu</u></font></strong><br /><br /></font><div align="left"><font size="4">Bọ cạp c&oacute; khả năng tự t&aacute;i tạo, mỗi lo&agrave;i bọ cạp đều c&oacute; con đực v&agrave; c&aacute;i ri&ecirc;ng biệt. Bọ cạp sinh sản bằng c&aacute;ch chuyển b&agrave;o tinh từ con đực qua con c&aacute;i.</font></div><div align="left"><font size="4">Đầu ti&ecirc;n bọ cạp đực giữ lấy c&aacute;c ch&acirc;n k&igrave;m sờ của con c&aacute;i rồi bắt đầu một điệu nhảy. Tr&ecirc;n thực tế, con đực đang dẫn dắt con c&aacute;i t&igrave;m nơi để đặt t&uacute;i b&agrave;o tinh của n&oacute;. Nghi thức n&agrave;y c&ograve;n c&oacute; thể bao gồm th&ecirc;m v&agrave;i h&agrave;nh động kh&aacute;c như rung mạnh hoặc h&ocirc;n v&agrave;o ch&acirc;n k&igrave;m của con c&aacute;i (đ&ocirc;i l&uacute;c con đực bơm một &iacute;t nọc độc của n&oacute; v&agrave;o người con c&aacute;i), tất cả những h&agrave;nh động tr&ecirc;n l&agrave; để l&agrave;m y&ecirc;n l&ograve;ng con c&aacute;i.</font></div><div align="left"><font size="4">Khi t&igrave;m được nơi th&iacute;ch hợp, bọ cạp đực đặt t&uacute;i b&agrave;o tinh v&agrave; hướng dẫn con c&aacute;i giữ lấy n&oacute;. Con c&aacute;i sẽ đưa t&uacute;i b&agrave;o tinh v&agrave;o trong nắp sinh dục của m&igrave;nh, b&agrave;o tinh sẽ vỡ ra đưa tinh tr&ugrave;ng v&agrave;o người con c&aacute;i. Việc giao cấu c&oacute; thể mất từ 1 đến hơn 25 giờ t&ugrave;y thuộc v&agrave;o khả năng của bọ cạp đực t&igrave;m thấy nơi đặt t&uacute;i tinh của n&oacute; nhanh hay chậm. Nếu qu&aacute; chậm, con c&aacute;i c&oacute; thể mất ki&ecirc;n nhẫn v&agrave; bỏ đi.</font></div><div align="left"><font size="4">Một khi giao cấu xong, ch&uacute;ng sẽ t&aacute;ch nhau ra. Con đực sẽ r&uacute;t lui thật nhanh ch&oacute;ng để ph&ograve;ng trường hợp bị bạn t&igrave;nh của m&igrave;nh ăn sống, mặc d&ugrave; tục ăn sống n&agrave;y hiếm khi xảy ra ở bọ cạp.</font></div><font size="4"><strong><font color="#99cc00">4.<u>Sinh sản v&agrave; ph&aacute;t triển</u></font> </strong><br /><br /></font><div align="left"><a href="http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://slave.vatgia.com/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Scorpionwithyoung.JPG" target="_blank"><font size="4"><img id="ncode_imageresizer_container_3" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/Scorpionwithyoung.JPG/200px-Scorpionwithyoung.JPG" border="0" /></font></a><font size="4"> <br />Bọ cạp mang con tr&ecirc;n lưng <br /><br /></font></div><br /><div align="left"><font size="4">- Con bọ cạp mới đẻ nu&ocirc;i đến 2 th&aacute;ng v&agrave; 2 tuần l&agrave; xuất thịt thương phẩm được.<br />- Một kg bọ cap c&oacute; trung b&igrave;nh 90 - 110 con. </font><div align="left"><font size="4"><em>- </em>Một con bọ cạp sống từ 4 &ndash; 40 năm, nhưng chỉ trong thời gian 6 &ndash; 7 th&aacute;ng đủ để bọ cạp con lớn l&ecirc;n v&agrave; trưởng th&agrave;nh. L&uacute;c n&agrave;y, n&oacute; c&oacute; thể giao phối v&agrave; sinh sản. N&oacute; đẻ khoảng từ 15 đến 30 con. Khoảng c&aacute;ch giữa những lần bọ cạp đẻ c&oacute; sự kh&aacute;c nhau: nửa th&aacute;ng hay một th&aacute;ng, tuỳ con.</font></div></div><div align="left"><font size="4">- Kh&ocirc;ng giống c&aacute;c lo&agrave;i thuộc lớp Nhện, bọ cạp đẻ con. Bọ cạp được sinh ra từng con một v&agrave; b&aacute;m tr&ecirc;n lưng mẹ cho tới khi ch&uacute;ng trải qua &iacute;t nhất một kỳ lột x&aacute;c. Trước kỳ lột x&aacute;c đầu ti&ecirc;n, bọ cạp con kh&ocirc;ng thể sống s&oacute;t nếu kh&ocirc;ng phụ thuộc v&agrave;o mẹ ch&uacute;ng.</font></div><div align="left"><font size="4">- Bọ cạp con kh&aacute; giống ba mẹ ch&uacute;ng. Ch&uacute;ng lớn l&ecirc;n bằng c&aacute;ch lột x&aacute;c. Sau 5-7 lần lột x&aacute;c, bọ cạp mới trưởng th&agrave;nh. Việc lột x&aacute;c bắt đầu bởi lớp xương trong, khi lớp gi&aacute;p ở m&eacute;p đốt th&acirc;n trước bị nứt. Những ch&acirc;n k&igrave;m sờ v&agrave; ch&acirc;n của ch&uacute;ng sẽ được lột x&aacute;c đầu ti&ecirc;n, sau đ&oacute; l&agrave; phần bụng. Khi lột x&aacute;c xong, lớp gi&aacute;p của ch&uacute;ng rất mềm v&agrave; sẽ bị tổn thương nếu c&oacute; sự tấn c&ocirc;ng. Qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m cứng lại lớp gi&aacute;p n&agrave;y gọi l&agrave; sự xơ cứng. Bộ gi&aacute;p ngo&agrave;i mới đầu kh&ocirc;ng c&oacute; m&agrave;u, nhưng khi n&oacute; trở n&ecirc;n cứng c&aacute;p ta sẽ thấy n&oacute; c&oacute; m&agrave;u huỳnh quang.</font></div><font size="4"><strong><font color="#99cc00">5.<u>Đời sống v&agrave; tập t&iacute;nh</u> </font></strong><br /><br /></font><div align="left"><font size="4">Tuổi thọ tối đa của bọ cạp vẫn chưa được x&aacute;c định. Ch&uacute;ng c&oacute; thể sống tối thiểu 4 năm v&agrave; tối đa l&agrave; 25 năm (lo&agrave;i H. arizonensis).</font></div><div align="left"><font size="4">Bọ cạp th&iacute;ch sống ở nơi c&oacute; nhiệt độ khoảng 20 đến 37 độ C (68-99 độ F) nhưng giới hạn chịu đựng khoảng 14-45 độ C (57-113 độ F).</font></div><div align="left"><font size="4">Bọ cạp l&agrave; động vật về đ&ecirc;m v&agrave; hay đ&agrave;o bới, ch&uacute;ng đ&agrave;o hang suốt ng&agrave;y để t&igrave;m nơi tr&uacute; ẩn m&aacute;t mẻ, thường l&agrave; mặt dưới c&aacute;c tảng đ&aacute;, v&agrave; ban đ&ecirc;m ra ngo&agrave;i săn mồi. Bọ cạp c&oacute; chứng sợ &aacute;nh s&aacute;ng v&agrave; c&aacute;c lo&agrave;i chim, rết, thằn lằn, những th&uacute; c&oacute; t&uacute;i v&agrave; chuột.</font></div><font size="4"><strong><font color="#99cc00">6.<u>Vấn đề ti&ecirc;u ho&aacute; thức ăn</u></font> </strong><br /><br /></font><div align="left"><font size="4">Bọ cạp ăn những động vật ch&acirc;n khớp nhỏ v&agrave; s&acirc;u bọ. Đầu ti&ecirc;n ch&uacute;ng d&ugrave;ng c&agrave;ng để bắt mồi. T&ugrave;y v&agrave;o lượng nọc độc v&agrave; k&iacute;ch cỡ c&agrave;ng m&agrave; bọ cạp sẽ ch&iacute;ch độc hay d&ugrave;ng c&agrave;ng &eacute;p con mồi. C&aacute;ch n&agrave;y c&oacute; thể l&agrave;m t&ecirc; liệt, th&acirc;m ch&iacute; l&agrave; giết chết mồi để sau đ&oacute; bọ cạp c&oacute; thể ăn. Bọ cạp c&oacute; một kiểu ăn duy nhất l&agrave; sử dụng ch&acirc;n k&igrave;m. Đ&oacute; l&agrave; những vuốt nhỏ từ miệng, chỉ c&oacute; một số lo&agrave;i c&oacute; (trong đ&oacute; c&oacute; nhện). Ch&acirc;n k&igrave;m rất sắc v&agrave; c&oacute; thể được d&ugrave;ng để chia nhỏ con mồi ra cho dễ ti&ecirc;u h&oacute;a. Bọ cạp chỉ c&oacute; thể ti&ecirc;u h&oacute;a thức ăn ở một dạng chất lỏng nhất định, bất kỳ chất rắn n&agrave;o (l&ocirc;ng, bộ xương ngo&agrave;i... của con mồi) đều bị ch&uacute;ng bỏ lại.</font></div><div align="left"><font size="4">Bọ cạp được t&igrave;m thấy trong nhiều h&oacute;a thạch c&oacute; độ tuổi khoảng 425-450 triệu năm. C&oacute; lẽ ch&uacute;ng c&oacute; nguồn gốc từ đại dương, c&oacute; mang c&aacute; v&agrave; vuốt để b&aacute;m l&ecirc;n đ&aacute; hoặc tảo biển.</font></div><font size="4"><strong><font color="#99cc00">7<strong>.<u>Những hiểu lầm về vấn đề tự tử của bọ cạp</u></strong> </font></strong><br /><br /></font><div align="left"><font size="4">Người ta nghĩ rằng bọ cạp tự s&aacute;t bằng c&aacute;ch tự ch&iacute;ch m&igrave;nh cho tới chết. Tuy nhi&ecirc;n thật ra nọc độc của bọ cạp miễn nhiễm với bản th&acirc;n n&oacute; cũng như bất kỳ con bọ cạp n&agrave;o c&ugrave;ng loại, trừ khi nọc độc bị ti&ecirc;m thẳng v&agrave;o hạch thần kinh. C&oacute; lẽ sự hiểu lầm xuất ph&aacute;t từ thực tế đ&oacute; l&agrave; bọ cạp l&agrave; động vật biến nhiệt nhưng một số chuyển h&oacute;a trong cơ thể n&oacute; l&agrave;m n&oacute; n&oacute;ng hẳn l&ecirc;n. Điều n&agrave;y l&agrave;m bọ cạp co thắt bừa b&atilde;i v&agrave; dẫn đến việc l&agrave; n&oacute; tự ch&iacute;ch m&igrave;nh. Th&ecirc;m một &yacute; kiến sai lầm nữa đ&oacute; l&agrave; cồn sẽ khiến bọ cạp tự ti&ecirc;m nọc v&agrave;o người n&oacute;.</font></div><font size="4"><strong><font color="#99cc00">8.<u>Lợi &iacute;ch</u></font></strong><br /><br /><strong>Theo Gi&aacute;o sư Đỗ Tất Lợi c&oacute; b&agrave;i đăng tr&ecirc;n b&aacute;o Sức khỏe &amp; Đời sống th&igrave; &quot; Bọ cạp l&agrave; một vị thuốc d&ugrave;ng trong đ&ocirc;ng y với t&ecirc;n To&agrave;nYết d&ugrave;ng l&agrave;m thuốc trấn kinh, chữa động kinh, uốn v&aacute;n, k&iacute;ch th&iacute;ch thần kinh, chữa liệt nửa người, đau đầu, tr&agrave;ng nhạc, lao xương, t&aacute;o b&oacute;n...&quot;Nọc độc c&oacute; khi c&ograve;n được sự dụng như thuốc v&agrave; rất đắt tiền c&ograve;n hơn cả nọc độc rắn. </strong><br /><br /><strong>Bọ cạp c&ograve;n c&oacute; thể chế biến th&agrave;nh nhiều m&oacute;n ăn kh&aacute;c nhau như m&oacute;n bọ cạp chi&ecirc;n gi&ograve;n, chi&ecirc;n bột, chi&ecirc;n bơ, nướng, x&agrave;o xả ớt,ng&acirc;m rượu rất bổ... Tuy nhi&ecirc;n c&oacute; một số lo&agrave;i c&oacute; độc mạnh kh&ocirc;ng thể ăn được n&ecirc;n cẩn thận đề ph&ograve;ng trước khi ăn thịt b&ograve; cạp phải chắc chắn l&agrave; n&oacute; kh&ocirc;ng c&oacute; độc. N&ecirc;n l&agrave;m ăn sau khi mấy ng&agrave;y bắt về, rửa sạch c&aacute;c chất độc v&agrave; sau khi ch&iacute;n bỏ th&ecirc;m hương vị tuy theo sở th&iacute;ch mỗi người, nhiều người nghĩ bụng của bọ cạp l&agrave; ngon nhất.</strong><br /><br /><strong><em>Tr&iacute;ch</em>:&quot; T&ocirc;i gắp đại một con bỏ miệng, cảm nhận đầu ti&ecirc;n khi răng cắn v&agrave;o con c&ocirc;n tr&ugrave;ng cực độc n&agrave;y l&agrave; b&eacute;o b&eacute;o, b&ugrave;i b&ugrave;i pha vị ng&ograve;n ngọt. C&aacute;i &ldquo;&aacute;o gi&aacute;p&rdquo; của n&oacute; nhai gi&ograve;n rụm, tan ra trong miệng. Một vị rất lạ, rất kh&oacute; tả. V&agrave; tất nhi&ecirc;n l&agrave; kh&ocirc;ng thể ch&ecirc; n&oacute; được&hellip;&quot;</strong><br /><br /></font><div align="left"><font color="#99cc00"><strong><font size="4">9.<u>C&aacute;ch nu&ocirc;i</u></font></strong></font></div><div align="left"><font size="4">- Người nu&ocirc;i bọ cạp c&oacute; thể sử dụng thau nhựa, th&ugrave;ng nhựa hoặc hồ nu&ocirc;i nhưng bọ cạp th&ocirc;ng thường ph&aacute;t triển tốt trong hồ nu&ocirc;i; diện t&iacute;ch hồ nu&ocirc;i bọ cạp t&ugrave;y thuộc v&agrave;o nhu cầu thực tế.<br />- Hồ nu&ocirc;i bọ cạp c&oacute; diện t&iacute;ch 12m2 nu&ocirc;i khoảng 500 con bọ cạp giống bố mẹ.<br />- Hồ nu&ocirc;i bọ cạp c&oacute; diện t&iacute;ch 12m2 nu&ocirc;i khoảng 5000 con bọ cạp để lấy thịt thương phẩm. </font></div><div align="left"><font size="4">- Thức ăn cho bọ cạp l&agrave;: c&aacute;, ốc, ếch, nh&aacute;i, phổi heo,c&ocirc;n tr&ugrave;ng c&aacute;c loại &hellip; đặc biệt l&agrave; dế m&egrave;n, si&ecirc;u s&acirc;u&hellip;.<br />- Hồ nu&ocirc;i bọ cạp x&acirc;y bằng gạch ngo&agrave;i trời, kh&ocirc;ng cần m&aacute;i che, kh&ocirc;ng cần l&aacute;ng nền, n&ecirc;n x&acirc;y dựng ở những nơi kh&ocirc; r&aacute;o kh&ocirc;ng bị ngập nước khi trời mưa; c&oacute; mương nước tr&aacute;nh kiến; d&aacute;n một lớp gạch l&aacute;ng tr&ecirc;n miệng hồ bao xung quanh tr&aacute;nh bọ cạp tr&egrave;o ra ngo&agrave;i.<br />- Người nu&ocirc;i bọ cạp cho một &iacute;t g&aacute;o dừa, ng&oacute;i, v&aacute;n mục, cỏ để tạo chỗ tr&uacute; ẩn cho bọ cạp.<br />- Mỗi ng&agrave;y cho bọ cạp ăn một lần v&agrave;o buổi chiều. Bốn ng&agrave;y tưới nước sạch một lần để giữ ẩm cho bọ cạp hoặc cho v&agrave;o hồ nu&ocirc;i bọ cạp một khay nước nhưng độ cao nước thấp để kh&ocirc;ng l&agrave;m cho bọ cạp chế đuối. Chăm s&oacute;c b&igrave;nh thường cho đến khi thấy bọ cạp con b&aacute;m tr&ecirc;n lưng bọ cạp mẹ; khoảng 10 ng&agrave;y sau th&igrave; bắt bọ cạp bố mẹ qua chỗ kh&aacute;c để nu&ocirc;i cho đẻ tiếp.</font></div><br /><font size="4"><font color="#ff0000"><strong>TRANG TRẠI THANH tUẤN CUNG CẤP CON GIỐNG C&Aacute;C LOẠI V&Agrave; THU MUA LẠI H&Agrave;NG THƯƠNG PHẨM CHO B&Agrave; CON. C&Oacute; K&Egrave;M THEO S&Aacute;CH HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT NU&Ocirc;I CỦA TỪNG LOẠI:</strong></font><br /><br /><font color="#ff0000"><strong>- TẮC K&Egrave; GIỐNG.</strong></font><br /><br /><font color="#ff0000"><strong>- BỌ CẠP GIỐNG.</strong></font><br /><br /><font color="#ff0000"><strong>- DẾ M&Egrave;N GIỐNG.</strong></font><br /><br /><br /><font color="#ff0000"><strong>- TRỨNG DẾ - loại khay to nở khoảng 6 - 8 ngh&igrave;n trứng.</strong></font><br /><br /><font color="#000000"><strong><font color="#ff0000">XIN MỜI LI&Ecirc;N HỆ ĐỂ BIẾT TH&Ecirc;M CHI TIẾT!</font></strong></font><br /><br /><font color="#ff0000"><strong>C&Aacute;C BẠN Ở XA KH&Ocirc;NG C&Oacute; ĐIỀU KIỆN TỚI TRANG TRAI XIN MỜI MUA H&Agrave;NG BẰNG H&Igrave;NH THỨC CHUYỂN KHOẢN:</strong></font><br /><font color="#ff0000"><strong>&quot;CHỦ TK: TRẦN THỊ THANH XU&Acirc;N. SỐ TK: 1500205375877.</strong><strong> NG&Acirc;N H&Agrave;NG N&Ocirc;NG NGHIỆP V&Agrave; PH&Aacute;T TRIỂN N&Ocirc;NG TH&Ocirc;N H&Agrave; NỘI&quot;.</strong></font><br /><font color="#ff0000"><strong>CH&Uacute;NG T&Ocirc;I SẼ CHUYỂN H&Agrave;NG NGAY CHO C&Aacute;C BẠN MỘT C&Aacute;CH AN TO&Agrave;N V&Agrave; ĐẢM BẢO NHẤT</strong></font><br /></font><font color="#ff0000"><font color="#000000"><strong><font color="#99cc00"><u><em><br /><font size="4">Đặc biệt:</font></em></u><font size="4"> </font></font></strong></font></font><br /><div align="left"><font size="4"><font color="#ff0000"><font color="#000000"><strong><font color="#ff0000">TRANG TRẠI THANH tUẤN</font></strong></font><font color="#000000"><strong>chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại:</strong> </font><font color="#000000"><strong><font color="#99cc00">Dế v&agrave;ng,Dế trắng,Dế trứng,Dế lột,Bọ Cạp,</font></strong></font></font><font color="#ff0000"><font color="#000000"><strong><font color="#99cc00">Tắc k&egrave;</font></strong></font></font><font color="#ff0000"><font color="#000000"><strong><font color="#99cc00">, rượu ng&acirc;m c&aacute;c loại...</font> số lượng lớn cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn, qu&aacute;n bia...</strong></font></font><strong>xin li&ecirc;n hệ: </strong></font></div><font size="4"><font color="#ff0000"><font color="#99cc00"><strong><font color="#0000ff"><font color="#ff0000">Mr tuấn-0987413596-</font></font></strong></font></font><font color="#ff0000"><strong>ĐC:&nbsp;số 23&nbsp;ng&otilde; 208&nbsp;tam trinh&nbsp;- HO&Agrave;NG MAI- H&Agrave; NỘI.</strong></font><br /><br /><br /><br /><br /></font>
 

THU Y_BINH DUONG

Nhà nông nghiệp dư
#2
Chúc chị mua may bán đắt.
Em ở tận thanh hóa, vậy chị có thể bao tiêu sản phẩm Dế Mèn được không?
 
Top