kỹ thuật nuôi bọ cạp

  • Thread starter duong_lam
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HTX phát triển chăn nuôi và dich vu Đường Lâm
- Địa chỉ: Mông Phụ - Làng Việt Cổ Đường Lâm - Sơn Tây
- Tel, Fax: 0433.837.145 ::: FaX 0433.837.145 ::: FaX
- email: hoptacxanongnghiepduonglam@yahoo.com
================================

<p>Tại Việt Nam lo&agrave;i bọ cạp được khai th&aacute;c nhiều nhất l&agrave; bọ cạp đất hay c&ograve;n gọi l&agrave; bọ cạp đen, trong c&aacute;c b&agrave;i thuốc Đ&ocirc;ng y bọ cạp l&agrave; một vị thuốc qu&yacute;, t&aacute;c dụng phổ biến nhất l&agrave; rượu ng&acirc;m bọ cạp để xoa b&oacute;p v&agrave;o c&aacute;c vết đau kh&ocirc;ng bị trầy xước hay đau lưng, đau khớp. Ngo&agrave;i ra bọ cạp l&agrave; vị thuốc ch&iacute;nh trong c&aacute;c b&agrave;i chữa bệnh sốt cao hay động kinh (v&igrave; nọc của bọ cạp c&oacute; t&aacute;c dụng hướng thần kinh giống nọc rắn).</p><p>&nbsp;Mới đ&acirc;y nhất theo nghi&ecirc;n cứu của TS Ho&agrave;ng Ngọc Anh - Viện khoa học vật liệu ứng dụng th&igrave; nọc bọ cạp được triết suất rồi sấy kh&ocirc; c&oacute; t&aacute;c dụng giảm đau thần kinh ngoại bi&ecirc;n hiệu quả hơn so với aspirin m&agrave; kh&ocirc;ng g&acirc;y phản ứng phụ, ngo&agrave;i ra nọc bọ cạp ti&ecirc;m dưới da c&oacute; t&aacute;c dụng giảm đau tới hơn 90 ph&uacute;t v&agrave; chống vi&ecirc;m như ketoprofen. Hy vọng trong tương lai sẽ c&oacute; th&ecirc;m nhiều nghi&ecirc;n cứu khoa học về lo&agrave;i động vật n&agrave;y.</p><p>&nbsp;<strong>HTX ph&aacute;t triển chăn nu&ocirc;i Đường L&acirc;m</strong> đ&atilde; tiến h&agrave;nh nu&ocirc;i thử nghiệm bọ cạp từ năm 2008 tới nay v&agrave; tự h&agrave;o c&oacute; thể khẳng định l&agrave; cơ sở duy nhất tại Miền Bắc nu&ocirc;i th&agrave;nh c&ocirc;ng bọ cạp trong cả 12 th&aacute;ng/năm (trong Miền Nam c&oacute; một số cơ sở nu&ocirc;i th&agrave;nh c&ocirc;ng sớm hơn do thời tiết kh&ocirc;ng c&oacute; m&ugrave;a đ&ocirc;ng). Trong qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i thử nghiệm v&agrave; sau n&agrave;y l&agrave; nh&acirc;n rộng tr&ecirc;n quy m&ocirc; c&ocirc;ng nghiệp bọ cạp sinh trưởng v&agrave; sinh sản tốt, tỷ lệ mang thai v&agrave; đẻ l&agrave; 90%, tỷ lệ con non nu&ocirc;i sống đạt 65-70%.&nbsp;</p><p>&nbsp;Từ thực nghiệm ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; 3 kinh nghiệm để nu&ocirc;i bọ cạp như sau</p><p>&nbsp;<u><strong>Thứ nhất</strong></u>: phải tạo được m&ocirc;i trường nu&ocirc;i giống với m&ocirc;i trường sống tự nhi&ecirc;n của bị cạp,như ngo&agrave;i tự nhiện bọ cạp thường sinh sống dưới những gốc hoặc th&acirc;n c&acirc;y gỗ mục hoặc dưới những lớp l&aacute; dầy ẩm.</p><p>&nbsp;<u><strong>Thứ hai</strong></u>: phải c&oacute; nguồn thức ăn chủ động, bọ cạp ăn kh&ocirc;ng nhiều khoảng 2 ng&agrave;y/bữa, thức ăn ch&iacute;nh l&agrave; c&ocirc;n tr&ugrave;ng.</p><p>&nbsp;<strong><u>Thứ ba</u></strong>: nhiệt độ trong chuồng nu&ocirc;i phải ổn định, kh&ocirc;ng được thay đổi qu&aacute; đột ngột, bi&ecirc;n độ dao động nhiệt tối đa l&agrave; 5 độ C. Trong m&ugrave;a đ&ocirc;ng cần duy tr&igrave; được độ ẩm từ 80 - 90%</p><p>&nbsp;Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; 3 yếu tố then chốt quyết định tới 70% th&agrave;nh c&ocirc;ng, c&ograve;n 30% nữa theo ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; sự đam m&ecirc; v&agrave; quan s&aacute;t. Hy vọng trong tương lai gần sẽ c&oacute; nhiều thật nhiều m&ocirc; h&igrave;nh chăn nu&ocirc;i bọ cạp th&agrave;nh c&ocirc;ng.</p><p>&nbsp;Ai c&oacute; nhu cầu t&igrave;m hiểu chi tiết xin li&ecirc;n hệ qua số điện thoại 0433.837.145 hoặc e-mail: hoptacxanongnghiepduonglam@yahoo.com</p><p>&nbsp;</p>
 


Sao em thấy có bài nói là ch bò cạp ăn mỗi ngày 1 lần vào buổi chiều, có bài nói 2 ngày cho ăn 1 lần, lại có bài nói 3-4 ngày cho ăn 1 lần. Vậy cho bò cạp ăn như thế nào dđậtt hiệu quả.
và thức ăn đặt ở nơi nào để bò cạp thấy mà ăn
 
Miền bắc cứ dính cái vụ đông nên làm ăn khó khăn ghê nhỉ. Thế làm thế nào để chống rét cho đuwocwj mấy bác
 
Kỹ Thuật Nuôi Bò Cạp

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HTX phát triển chăn nuôi và dich vu Đường Lâm
- Địa chỉ: Mông Phụ - Làng Việt Cổ Đường Lâm - Sơn Tây
- Tel, Fax: 0433.837.145 ::: FaX 0433.837.145 ::: FaX
- email: hoptacxanongnghiepduonglam@yahoo.com
================================

Tại Việt Nam loài bọ cạp được khai thác nhiều nhất là bọ cạp đất hay còn gọi là bọ cạp đen, trong các bài thuốc Đông y bọ cạp là một vị thuốc quý, tác dụng phổ biến nhất là rượu ngâm bọ cạp để xoa bóp vào các vết đau không bị trầy xước hay đau lưng, đau khớp. Ngoài ra bọ cạp là vị thuốc chính trong các bài chữa bệnh sốt cao hay động kinh (vì nọc của bọ cạp có tác dụng hướng thần kinh giống nọc rắn).
Mới đây nhất theo nghiên cứu của TS Hoàng Ngọc Anh - Viện khoa học vật liệu ứng dụng thì nọc bọ cạp được triết suất rồi sấy khô có tác dụng giảm đau thần kinh ngoại biên hiệu quả hơn so với aspirin mà không gây phản ứng phụ, ngoài ra nọc bọ cạp tiêm dưới da có tác dụng giảm đau tới hơn 90 phút và chống viêm như ketoprofen. Hy vọng trong tương lai sẽ có thêm nhiều nghiên cứu khoa học về loài động vật này.
HTX phát triển chăn nuôi Đường Lâm đã tiến hành nuôi thử nghiệm bọ cạp từ năm 2008 tới nay và tự hào có thể khẳng định là cơ sở duy nhất tại Miền Bắc nuôi thành công bọ cạp trong cả 12 tháng/năm (trong Miền Nam có một số cơ sở nuôi thành công sớm hơn do thời tiết không có mùa đông). Trong quá trình nuôi thử nghiệm và sau này là nhân rộng trên quy mô công nghiệp bọ cạp sinh trưởng và sinh sản tốt, tỷ lệ mang thai và đẻ là 90%, tỷ lệ con non nuôi sống đạt 65-70%.
Từ thực nghiệm chúng tôi có 3 kinh nghiệm để nuôi bọ cạp như sau
Thứ nhất: phải tạo được môi trường nuôi giống với môi trường sống tự nhiên của bị cạp,như ngoài tự nhiện bọ cạp thường sinh sống dưới những gốc hoặc thân cây gỗ mục hoặc dưới những lớp lá dầy ẩm.
Thứ hai: phải có nguồn thức ăn chủ động, bọ cạp ăn không nhiều khoảng 2 ngày/bữa, thức ăn chính là côn trùng.
Thứ ba: nhiệt độ trong chuồng nuôi phải ổn định, không được thay đổi quá đột ngột, biên độ dao động nhiệt tối đa là 5 độ C. Trong mùa đông cần duy trì được độ ẩm từ 80 - 90%
Trên đây là 3 yếu tố then chốt quyết định tới 70% thành công, còn 30% nữa theo chúng tôi là sự đam mê và quan sát. Hy vọng trong tương lai gần sẽ có nhiều thật nhiều mô hình chăn nuôi bọ cạp thành công.
Ai có nhu cầu tìm hiểu chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại 0433.837.145 hoặc e-mail: hoptacxanongnghiepduonglam@yahoo.com

Thông tin rất bổ ích.
 Back
Top