Kỹ thuật nuôi cầy hương

  • Thread starter cayhuong123
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

cayhuong123

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mạnh
- Địa chỉ: Khối 10 xóm 1 Thị Trấn Dùng Thanh Chương Tỉnh Nghệ An
- Tel, Fax: 01685035175
- email: tranvanmanh1995@yahoo.com.vn
================================

<p><em><font size="2"><span class="smalltext"><strong>Kỹ thuật nu&ocirc;i cầy hương </strong></span><span style="font-weight: bold">I/. Giống v&agrave; đặc điểm giống:</span><br /><br /><span style="font-style: italic">I/1. T&ecirc;n gọi:</span></font><font size="2"><br /><br /> T&ecirc;n Việt Nam gọi l&agrave; cầy hương (c&oacute; nơi c&ograve;n gọi l&agrave; chồn hương, chồn mướp, ngận hương, cầy xạ, cu tỏi).</font><font size="2"><br /><br /> T&ecirc;n khoa học l&agrave; Viverricula indica.Họ: Cầy Viverridae. Bộ: Ăn thịt Carnivora. Nh&oacute;m:Ở Việt Nam c&oacute; 11 lo&agrave;i. Th&uacute;.</font><font size="2"><br /><br /><span style="font-style: italic">I/.2. Ph&acirc;n bố, tập t&iacute;nh, sinh th&aacute;i v&agrave; m&ocirc;i trường sống:</span></font><font size="2"><br /><br /> Cầy hương ph&acirc;n bố chủ yếu ở Ấn Độ, Trung Quốc v&agrave; c&aacute;c nước Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;. Ở Việt Nam, cầy hương c&oacute; ở hầu khắp c&aacute;c tỉnh miền n&uacute;i v&agrave; trung du. </font><font size="2"><br /><br /> Trong tự nhi&ecirc;n, cầy hương sinh sống trong c&aacute;c khu vực rậm cỏ hay c&acirc;y bụi thấp như nương rẫy ven suối, bụi rậm trong rừng, ven đồi&hellip; Bản t&iacute;nh tự nhi&ecirc;n của cầy hương hoạt động v&agrave; kiếm ăn v&agrave;o ban đ&ecirc;m l&agrave; chủ yếu (thường từ chập tối đến nửa đ&ecirc;m) v&agrave; thường sống đơn độc.</font><font size="2"><br /><br /><span style="font-style: italic">I/.3. V&oacute;c d&aacute;ng:</span></font><font size="2"><br /><br /> Cầy hương nhỏ hơn cầy gi&ocirc;ng. Cầy hương l&agrave; lo&agrave;i th&uacute; ăn thịt, ăn tạp cỡ nhỏ hoặc trung b&igrave;nh. Cầy hương trưởng th&agrave;nh c&oacute; th&acirc;n h&igrave;nh thon d&agrave;i trung b&igrave;nh từ 55-75 cm, c&acirc;n nặng trung b&igrave;nh từ 2-5 kg. Bốn ch&acirc;n thấp, ngắn, m&agrave;u đen, c&oacute; năm ng&oacute;n. Đầu d&agrave;i, m&otilde;m nhọn. Bộ răng 36-40 chiếc. Bộ l&ocirc;ng m&agrave;u x&aacute;m v&agrave;ng, x&aacute;m đen, n&acirc;u thẫm hoặc x&aacute;m sẫm. Hai tai v&agrave; m&otilde;m hơi đen. Phần h&ocirc;ng c&oacute; c&aacute;c vệt đen hay đốm đen mờ xếp th&agrave;nh h&agrave;ng chạy dọc từ vai xuống m&ocirc;ng (phần m&ocirc;ng r&otilde; n&eacute;t hơn). Đu&ocirc;i d&agrave;i từ 35-50 cm (khoảng hai phần ba th&acirc;n) với c&aacute;c v&ograve;ng đen trắng hoặc n&acirc;u thẫm xen kẽ nhau (thường từ 7-10 v&ograve;ng t&ugrave;y theo lo&agrave;i).</font><font size="2"><br /><br /><span style="font-style: italic">I/.4. Sinh trưởng, ph&aacute;t triển v&agrave; sinh sản:</span></font><font size="2"><br /><br /> M&ugrave;a sinh sản của cầy hương kh&ocirc;ng r&otilde; r&agrave;ng nhưng thường tập trung v&agrave;o th&aacute;ng 4-6 h&agrave;ng năm. Ch&uacute;ng l&agrave; lo&agrave;i th&uacute; c&oacute; nhiều chu kỳ động dục trong năm. Độ tuổi thuần thục sinh l&yacute; v&agrave; chu kỳ mang thai kh&ocirc;ng r&otilde; r&agrave;ng.</font><font size="2"><br /><br /> Cầy hương, thường đẻ mỗi năm một lứa, mỗi lứa đẻ từ 3-5 con. Thường đẻ trong hang tự đ&agrave;o hoặc c&aacute;c hốc c&acirc;y, hang động nhỏ. Cầy hương con rất khỏe, &iacute;t bệnh tật&hellip;Con non sinh trong hang (chưa mở mắt v&agrave; c&ograve;n yếu) được con mẹ cho b&uacute;.</font><font size="2"><br /><br /> Tuổi thọ trung b&igrave;nh trong tự nhi&ecirc;n khoảng 8-9 năm, trong điều kiện nu&ocirc;i nhốt khoảng 22 năm.</font><font size="2"><br /><br /><span style="font-style: italic">I/.5. Thức ăn: </span></font><font size="2"><br /><br /> Cầy hương bắt mồi (chim, chuột, rắn&hellip;) rất giỏi. Thức ăn ch&iacute;nh l&agrave; c&aacute;c lo&agrave;i động vật. Thức ăn ưa th&iacute;ch của cầy hương l&agrave; c&ocirc;n tr&ugrave;ng, chuột, chim nhỏ, thằn lằn, s&acirc;u bọ, trứng&hellip; Ngo&agrave;i ra, ch&uacute;ng c&ograve;n ăn nhiều loại củ, quả v&agrave; rễ c&acirc;y&hellip;</font><font size="2"><br /><br /><span style="font-style: italic">I/.6. Gi&aacute; trị v&agrave; thị trường:</span></font><font size="2"><br /><br /> Thịt cầy hương mềm, thơm, ngọt v&agrave; ngon, c&ugrave;ng da v&agrave; xương được d&ugrave;ng như một vị thuốc y học cổ truyền. </font><font size="2"><br /><br /> Cầy hương đực c&oacute; tuyến xạ nằm giữa kẽ hai tinh ho&agrave;n. Xạ hương l&agrave; một dược liệu qu&yacute;, vị cay, t&iacute;nh ấm, m&ugrave;i thơm, c&oacute; t&aacute;c dụng khai khiếu, trấn t&acirc;m, chống độc, ti&ecirc;u vi&ecirc;m, giảm đau, th&ocirc;ng kinh, thường được sử dụng trong sản xuất nước hoa&hellip; Xạ hương của cầy nu&ocirc;i kh&ocirc;ng thơm như cầy tự nhi&ecirc;n.</font><font size="2"><br /><br /> Thịt cầy hương đang l&agrave; m&oacute;n ăn đặc sản trong c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng kh&aacute;ch sạn, c&oacute; gi&aacute; rất cao. Cầy hương trong tự nhi&ecirc;n ng&agrave;y c&agrave;ng khan hiếm n&ecirc;n người ta đ&atilde; tổ chức nu&ocirc;i.</font><font size="2"><br /><br /> Cầy hương dễ nu&ocirc;i, &iacute;t dịch bệnh, hiệu quả kinh tế cao. Trung b&igrave;nh nu&ocirc;i một đ&ocirc;i cầy hương trong 4-6 th&aacute;ng cho thu l&atilde;i khoảng 2-3 triệu đồng.</font><font size="2"><br /><br /><span style="font-style: italic">I/.7. Thực trạng v&agrave; giải ph&aacute;p: </span></font><font size="2"><br /><br /> Cầy hương c&oacute; gi&aacute; trị kinh tế cao n&ecirc;n nguy cơ bị tận diệt l&agrave; rất lớn. Số lượng trong tự nhi&ecirc;n đang giảm mạnh, cần được bảo vệ nghi&ecirc;m ngặt v&agrave; tổ chức chăn nu&ocirc;i để ph&aacute;t triển vững bền lo&agrave;i cầy hương. Lưu &yacute;: Cầy hương l&agrave; loại động vật hoang d&atilde; thuộc Phụ lục III của Cites. Cần phải c&oacute; giấy ph&eacute;p khi nu&ocirc;i v&agrave; vận chuyển.</font><font size="2"><br /><br /><span style="font-weight: bold">II/. Kỹ thuật chăm s&oacute;c nu&ocirc;i dưỡng:</span></font><font size="2"><br /><br /> Cầy hương rất dễ nu&ocirc;i, &iacute;t dịch bệnh, hiệu quả kinh tế cao, y&ecirc;u cầu về chăm s&oacute;c nu&ocirc;i dưỡng rất đơn giản.</font><font size="2"><br /><br /><span style="font-style: italic">II/.1. Chuồng trại:</span></font><font size="2"><br /><br /> Chuồng nu&ocirc;i cầy hương được thiết kế đơn giản bằng c&aacute;ch x&acirc;y tường xi măng tr&ecirc;n một khoảng s&acirc;n trống h&igrave;nh chữ nhật. Tường x&acirc;y cao khoảng 1m bao quanh ph&iacute;a tr&ecirc;n tường l&agrave; lưới B40 v&agrave; c&oacute; cửa mở ra v&agrave;o chắc chắn...</font><font size="2"><br /><br /> Chuồng nu&ocirc;i cầy hương l&agrave;m theo hướng đ&ocirc;ng nam, m&aacute;i lợp ng&oacute;i, cao r&aacute;o, tho&aacute;ng m&aacute;t, c&oacute; hệ thống cửa sổ đ&oacute;ng mở thuận lợi, c&oacute; lắp đặt quạt th&ocirc;ng gi&oacute;, đảm bảo đ&ocirc;ng ấm, h&egrave; m&aacute;t.</font><font size="2"><br /><br /> B&ecirc;n trong chuồng cầy hương sinh sản, được thiết kế mặt bằng xi măng, hoặc bằng đất v&agrave; được chia th&agrave;nh nhiều ngăn, mỗi ngăn c&oacute; diện t&iacute;ch khoảng 5-10m2, c&oacute; lỗ trống để tho&aacute;t nước dễ d&agrave;ng... Mỗi ngăn được thả nu&ocirc;i hai con cầy hương đực v&agrave; c&aacute;i.</font><font size="2"><br /><br /> Trong chuồng c&oacute; thể thiết kế gi&agrave;n nhiều tầng (2-3 tầng) bằng b&ecirc; t&ocirc;ng hay tre, gỗ chắc chắn để chứa cũi nhốt cầy, mỗi tầng cao 0,7-0,8 m, c&aacute;c cũi để tr&ecirc;n một tầng phải được ngăn k&iacute;n bằng tấm c&aacute;c t&ocirc;ng m&agrave;u để cầy hương trong hai cũi kh&ocirc;ng tr&ocirc;ng thấy nhau, nhằm ph&ograve;ng chống hiện tượng stress. Nền từng tầng được l&agrave;m bằng b&ecirc; t&ocirc;ng hơi dốc (khoảng 5-60) về ph&iacute;a c&oacute; r&atilde;nh tho&aacute;t nước thải của nền chuồng. Th&ocirc;ng thường cũi nhốt cầy được l&agrave;m ki&ecirc;n cố bằng lưới sắt B40, cửa c&oacute; then c&agrave;i chắc chắn, để cầy kh&ocirc;ng chui ra được.</font><font size="2"><br /><br /> Mỗi cũi h&igrave;nh hộp chữ nhật c&oacute; thể t&iacute;ch 1 m3 (rộng 1 m, d&agrave;i 2 m, cao 0,5 m, c&oacute; 4-6 ch&acirc;n cao 0,2 m), c&oacute; thể nu&ocirc;i được 2-3 con. Đ&aacute;y cũi bằng lưới sắt hay tre, gỗ chắc chắn v&agrave; thưa (c&aacute;ch nhau 7-10 cm) để ph&acirc;n lọt xuống nền tầng, khi vệ sinh dọn ph&acirc;n được dễ d&agrave;ng.</font><font size="2"><br /><br /><span style="font-style: italic">II/.2. Chọn giống v&agrave; thời vụ nu&ocirc;i thịt: </span></font><font size="2"><br /><br /><span style="text-decoration: underline"><span style="font-style: italic">II/.2.1. Chọn giống nu&ocirc;i:</span></span></font><font size="2"><br /><br /> Chọn những con khỏe mạnh, kh&ocirc;ng bị thương tật, l&ocirc;ng mượt, mắt, mũi nhanh nhẹn, tinh tường&hellip; Cầy hương giống c&oacute; khối lượng từ 1,0-1,5 kg/con th&igrave; dễ nu&ocirc;i.</font><font size="2"><br /><br /><span style="text-decoration: underline"><span style="font-style: italic">II/.2.2. Thời vụ nu&ocirc;i:</span></span></font><font size="2"><br /><br /> Th&ocirc;ng thường thả cầy hương v&agrave;o th&aacute;ng 2-3. Thu, b&aacute;n v&agrave;o th&aacute;ng 6-8. Cầy hương nếu được chăm s&oacute;c tốt, tăng trọng lượng rất nhanh c&oacute; thể đạt 0,7-1,0 kg/con/th&aacute;ng. Khi cầy đạt khối lượng khoảng 4-6 kg th&igrave; xuất b&aacute;n theo nhu cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</font><font size="2"><br /><br /><span style="font-style: italic">II/.3. Chăm s&oacute;c, nu&ocirc;i dưỡng:</span></font><font size="2"><br /><br /><span style="text-decoration: underline"><span style="font-style: italic">II/.3.1. Thuần dưỡng cầy hương:</span></span></font><font size="2"><br /><br /> Trong tự nhi&ecirc;n, bản t&iacute;nh tự nhi&ecirc;n của cầy hương thường hoạt động v&agrave; kiếm ăn v&agrave;o ban đ&ecirc;m l&agrave; chủ yếu, thức ăn ch&iacute;nh của cầy hương l&agrave; c&ocirc;n tr&ugrave;ng, chuột, chim, rắn, nh&ocirc;ng, kiến, mối, trứng chim v&agrave; nhiều loại củ, quả v&agrave; rễ c&acirc;y&hellip; V&igrave; vậy, khi nu&ocirc;i cầy hương ta n&ecirc;n cho cầy ăn bữa tối l&agrave; ch&iacute;nh, bữa s&aacute;ng l&agrave; phụ v&agrave; tập cho cầy hương ăn thức ăn nh&acirc;n tạo do con người cung cấp.</font><font size="2"><br /><br /> Tập cho cầy hương ăn thức ăn nh&acirc;n tạo:</font><font size="2"><br /><br /> Muốn nu&ocirc;i cầy ta phải mất thời gian tập cho ch&uacute;ng ăn thức ăn ho&agrave;n to&agrave;n mới lạ đối với bản năng tự nhi&ecirc;n của ch&uacute;ng, việc n&agrave;y phải tiến h&agrave;nh từ từ, ki&ecirc;n tr&igrave; trong 5-10 ng&agrave;y, cầy mới chịu ăn uống b&igrave;nh thường.</font><font size="2"><br /><br /> Trước ti&ecirc;n, ta để cầy nhịn đ&oacute;i trong 1-2 ng&agrave;y, sau đ&oacute; cho ch&uacute;ng ăn chuối ch&iacute;n b&oacute;c vỏ để cả quả (1-2 quả/con/bữa) trộn lẫn với ch&aacute;o đường (cho tương đối ngọt như nấu ch&egrave;) nấu nhuyễn. Ban đầu cầy chỉ ăn chuối v&agrave; liếm ch&aacute;o đường b&aacute;m xung quanh, cho ăn như vậy khoảng 4-5 bữa. Sau đ&oacute;, nghiền nhuyễn chuối ch&iacute;n với ch&aacute;o đường cho ăn trong 1-2 ng&agrave;y. Khi cầy chịu ăn, cho ăn ch&aacute;o đường trước, hoa quả ăn bổ sung sau.</font><font size="2"><br /><br /> Để tăng khối lượng nhanh cần tập cho cầy ăn ch&aacute;o đường ninh nhừ với c&aacute;c loại động vật như: Heo, ch&oacute;, m&egrave;o, t&ocirc;m, c&aacute;... v&agrave; bổ sung th&ecirc;m B.Complex, vitamin tổng hợp, c&aacute;m g&agrave; đậm đặc (Concentrat)...</font><font size="2"><br /><br /><span style="text-decoration: underline"><span style="font-style: italic">II/.3.2. Vệ sinh chuồng trại:</span></span></font><font size="2"><br /><br /> Ngo&agrave;i việc cho ăn vừa đủ, tr&aacute;nh thức ăn thừa &ocirc;i thiu, h&agrave;ng ng&agrave;y cần phải dọn vệ sinh v&agrave; thỉnh thoảng cho phơi chuồng dưới &aacute;nh nắng mặt trời để ti&ecirc;u diệt mầm bệnh, đảm bảo chuồng trại lu&ocirc;n kh&ocirc; r&aacute;o, sạch sẽ, tho&aacute;ng m&aacute;t, kh&ocirc;ng g&acirc;y &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường. Ph&acirc;n, nước tiểu được tho&aacute;t ra ngo&agrave;i qua hệ thống cống r&atilde;nh được bố tr&iacute; khi thiết kế. Chuồng trại vệ sinh sạch sẽ, gi&uacute;p cầy hương ph&aacute;t triển nhanh, sinh sản nhiều v&agrave; kh&ocirc;ng bị bệnh tật.</font><font size="2"><br /><br /> C&oacute; lẽ mang trong m&igrave;nh m&ugrave;i thơm ng&agrave;o ngạt n&ecirc;n cầy hương rất kỵ với những chuồng nu&ocirc;i mất vệ sinh. Chuồng nu&ocirc;i n&agrave;o kh&ocirc;ng qu&eacute;t dọn sạch sẽ ch&uacute;ng hay bị bệnh v&agrave; bỏ đi chuồng kh&aacute;c.</font><font size="2"><br /><br /><span style="text-decoration: underline"><span style="font-style: italic">II/.3.3. Chăm s&oacute;c, nu&ocirc;i dưỡng:</span></span></font><font size="2"><br /><br /> Cầy hương đ&atilde; được thuần dưỡng, thường quanh quẩn gần chuồng nu&ocirc;i v&agrave; ngoan hiền như m&egrave;o, nhưng cần lưu &yacute;, khi đẻ th&igrave; ch&uacute;ng rất dữ.</font><font size="2"><br /><br /> Cầy hương đ&atilde; được thuần dưỡng, mỗi năm c&oacute; thể đẻ 2 lứa, mỗi lứa từ 2-5 con. Cầy hương con rất khỏe, &iacute;t bệnh tật&hellip;</font><font size="2"><br /><br /> Lưu &yacute;, khi cầy hương t&igrave;m ổ đẻ, ta c&oacute; thể d&ugrave;ng bồn s&agrave;nh sứ (loại bồn rửa mặt&hellip;) đặt v&agrave;o chuồng rồi bắt cầy hương mang thai bỏ v&agrave;o bồn cho ch&uacute;ng đẻ&hellip; trong điều kiện nu&ocirc;i thuần h&oacute;a, nếu l&agrave;m chuồng dưới đất hay đ&agrave;o hang sẵn cho cầy đẻ ch&uacute;ng chỉ nằm &igrave; ở đ&oacute;. Cầy hương chỉ đẻ khi chủ nu&ocirc;i đưa ch&uacute;ng đặt v&agrave;o bồn để đẻ. L&uacute;c vừa mới đẻ xong, nếu bắt ch&uacute;ng đi, cầy mẹ sẽ x&ugrave; l&ocirc;ng cắn. Khi n&agrave;o cầy con cứng c&aacute;p t&igrave;m c&aacute;ch ra khỏi bồn ch&uacute;ng mới ngoan ngo&atilde;n cho ch&uacute;ng ta bắt nhốt v&agrave;o chuồng.</font><font size="2"><br /><br /> B&igrave;nh qu&acirc;n, cứ đầu tư v&agrave;i trăm ng&agrave;n đồng thức ăn, sau một năm nu&ocirc;i, con cầy hương sẽ đạt trọng lượng tr&ecirc;n dưới 5kg. Cầy hương v&agrave;i ba th&aacute;ng tuổi đ&atilde; c&oacute; thể xuất b&aacute;n với gi&aacute; 10 triệu đồng/cặp.</font><font size="2"><br /><br /><span style="font-weight: bold">III/. Ph&ograve;ng v&agrave; trị bệnh:</span></font><font size="2"><br /><br /> Cầy hương trong điều kiện nu&ocirc;i dưỡng nh&acirc;n tạo rất mẫn cảm với c&aacute;c loại thức ăn mới lạ. Khi thay đổi thức ăn ch&uacute;ng thường hay bị bệnh ti&ecirc;u chảy, ph&acirc;n kh&ocirc;ng th&agrave;nh khu&ocirc;n, lo&atilde;ng, nhiều nước. N&ecirc;n ph&ograve;ng bệnh ti&ecirc;u chảy bằng c&aacute;ch, cho cầy hương uống thuốc kh&aacute;ng sinh ph&ograve;ng bệnh hoặc trộn thuốc kh&aacute;ng sinh v&agrave;o thức ăn mới cho cầy hương ăn (liều ph&ograve;ng chỉ bằng 1/2-1/3 liều điều trị)&hellip; </font><font size="2"><br /><br /> Cầy hương cũng c&oacute; thể bị bệnh cầu tr&ugrave;ng (ph&acirc;n lẫn m&aacute;u) hoặc bị bệnh thương h&agrave;n (sốt cao, ph&acirc;n lỏng m&agrave;u v&agrave;ng) như c&aacute;c loại gia s&uacute;c gia cầm kh&aacute;c. Ta c&oacute; thể điều trị bằng c&aacute;c loại thuốc th&uacute; y ph&ograve;ng chữa cho gia s&uacute;c, gia cầm của c&aacute;c h&atilde;ng sản xuất thuốc th&uacute; y c&oacute; uy t&iacute;n (trộn lẫn với thức ăn)... Liều lượng t&iacute;nh lượng thuốc/kg thể trọng, tương tự như liều d&ugrave;ng đối với gia cầm. Với thuốc uống theo kinh nghiệm của nhiều hộ nu&ocirc;i cầy l&acirc;u năm, n&ecirc;n tăng gấp 3 lần so với hướng dẫn tr&ecirc;n bao b&igrave; th&igrave; mới nhanh khỏi bệnh&hellip;</font></em> <br /> <br /> <font color="#ff0000"><em><font size="4">* Địa chỉ li&ecirc;n hệ mua b&aacute;n cầy hương:</font></em></font></p><font color="#ff0000"><em><font size="4">Địa Chỉ:Khối 10 x&oacute;m 1 Thị Trấn D&ugrave;ng Thanh Chương Tỉnh Nghệ An</font></em></font><p><font color="#ff0000"><em><font size="4">Điện Thoại:01685035175</font></em></font></p><p><font color="#ff0000"><em><font size="4">Email:tranvanmanh1995@yahoo.com.vn</font></em></font></p><p><font color="#ff0000"><em><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tranvanmanh1995rocketmail.com </font></em></font><br /></p>
 
Hienthiem

Hienthiem

Thành viên mới
#2
Xin bác cho giá cụ thể loại 1kg/1con là bao nhiêu tiền?em mua khoảng 60 con loại1kg/con hết bao nhiêu?
 
nguyentriphuong

nguyentriphuong

Nhà nông nghiệp dư
#3
có giống bán liên hệ với em nhé: 0978.121.787
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Quảng cáo

Top