kỹ thuật nuôi cua biển trong lồng

  • Thread starter notichta
  • Ngày gửi
KỸ THUẬT NUÔI CUA BIỂN TRONG LỒNG<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
TRONG VUÔNG TÔM QUẢNG CANH<o:p></o:p>
v Sơ lược về Cua Biển<o:p></o:p>
Cua biển thuộc giống Scylla trên thế giới có 4 loài: S. serrata, S. tranquebarica, S. olivacea and S. paramamosain. Trong đó, Việt nam có 2 loài: cua xanh (S. paramamosain) và cua lửa (S. olivacea). Ngoại trừ loài S serrata là loài chiếm ưu thế ở vùng đại dương, nơi có độ mặn trên 34 ppt, các loài còn lại phân bố ở các vùng biển có độ mặn dưới 33 ppt, chúng có thể thích nghi với sinh thái vùng cửa sông, nơi có độ mặn giảm theo mùa. <o:p></o:p>
v Nuôi cua dạt thành cua loại 1 - Nuôi cua gạch <o:p></o:p>
1. Phương tiện nuôi <o:p></o:p>
<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape style="Z-INDEX: 1; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 24.1pt; WIDTH: 237.05pt; HEIGHT: 195.45pt; MARGIN-LEFT: 195pt; LEFT: 0px" id=_x0000_s1026 type="#_x0000_t75"><v:imagedata src="file:///C:\Users\Minhtien\AppData\Local\Temp\msohtml1\01\clip_image001.jpg" o:title="10122010068"></v:imagedata><?xml:namespace prefix = w ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:word" /><w:wrap type="square"></w:wrap></v:shape>Trong mô hình này tôi xin trình bày mô hình nuôi cua trong lồng nhựa (như hình bên) và có nắp đậy, nắp đậy có thể làm bằng các vật liệu như: Dây, Lưới, Gổ… miễn sao thuận tiện cho việc cho ăn, chăm sóc Cua và tránh không cho Cua thoát ra khỏi lồng.<o:p></o:p>
- Để cua có không gian sống và tăng trọng nhanh ta tốt nhất ta chỉ nên nuôi với mật độ 1 con trên 1 lồng (Nếu Cua < 200g thì ta có thể nuôi với mật độ 2 con/lồng. Mức nước giữ trong lồng phi đm bo 0.2-0.5m (tùy theo điều kiện đầu tư lồng nhưa lớn hay nhỏ. Có thể đặt lồng trên Sông, Kênh Rạch nhưng tốt nhất là đặt lồng trong vuông tôm. <o:p></o:p>
Hình: Lồng nuôi Cua<o:p></o:p>
Cách bố trí lồng nuôi cua<o:p></o:p>
- Nơi đặt lồng phải có dòng chảy thích hợp và nhất là độ mặn phải đảm bảo cho cua lên gạch (tốt nhất nên đặt lồng gần miệng cống xổ tôm). <o:p></o:p>
- Tốt nhất nên giữ khoảng cách giữa các lồng khoảng 40 Cm, khoảng cách giữa 2 dãy lồng phải từ 1m (1 mét ) trở lên, để thuận tiện cho việc cọ rữa lồng ,chăm sóc và cho ăn bằng xuồng<o:p></o:p>
- Để thuận tiện cho việc chăm sóc và quản lý nên bố trí 1 dãy khoảng 10-15 lồng. về số lượng các dãy lồng thì tùy theo điều kiện kinh tế của mỗi gia đình. <o:p></o:p>
<v:group style="Z-INDEX: 2; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 8.25pt; WIDTH: 440.25pt; HEIGHT: 135pt; MARGIN-LEFT: -8.25pt; LEFT: 0px" id=_x0000_s1027 coordsize="8280,2700" coordorigin="900,3240"><v:shapetype id=_x0000_t202 path="m,l,21600r21600,l21600,xe" o:spt="202" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t"></v:path></v:shapetype><v:shape style="POSITION: absolute; WIDTH: 2880px; HEIGHT: 540px; TOP: 5400px; LEFT: 4140px" id=_x0000_s1028 type="#_x0000_t202"><v:textbox><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><TBODY><TR><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0">
Lồng nuôi Cua

</TD></TR></TBODY></TABLE></v:textbox></v:shape><v:group style="POSITION: absolute; WIDTH: 8280px; HEIGHT: 2340px; TOP: 3240px; LEFT: 900px" id=_x0000_s1029 coordsize="8280,2340" coordorigin="1620,4500"><v:group style="POSITION: absolute; WIDTH: 8280px; HEIGHT: 1410px; TOP: 4500px; LEFT: 1620px" id=_x0000_s1030 coordsize="8280,1410" coordorigin="1620,1650"><v:line style="POSITION: absolute" id=_x0000_s1031 to="9900,2160" from="2160,2160"></v:line><v:group style="POSITION: absolute; WIDTH: 540px; HEIGHT: 900px; TOP: 2160px; LEFT: 3060px" id=_x0000_s1032 coordsize="540,900" coordorigin="3060,2160"><v:group style="POSITION: absolute; WIDTH: 540px; HEIGHT: 540px; TOP: 2520px; LEFT: 3060px" id=_x0000_s1033 coordsize="540,540" coordorigin="3240,3780"><v:eek:val style="POSITION: absolute; WIDTH: 540px; HEIGHT: 180px; TOP: 3780px; LEFT: 3240px" id=_x0000_s1034></v:eek:val><v:eek:val style="POSITION: absolute; WIDTH: 540px; HEIGHT: 180px; TOP: 4140px; LEFT: 3240px" id=_x0000_s1035></v:eek:val><v:line style="POSITION: absolute" id=_x0000_s1036 to="3240,4260" from="3240,3900"></v:line><v:line style="POSITION: absolute" id=_x0000_s1037 to="3480,4320" from="3480,3960"></v:line><v:line style="POSITION: absolute" id=_x0000_s1038 to="3765,4245" from="3765,3885"></v:line></v:group><v:line style="POSITION: absolute" id=_x0000_s1039 to="3315,2520" from="3315,2160"></v:line></v:group><v:group style="POSITION: absolute; WIDTH: 540px; HEIGHT: 900px; TOP: 2160px; LEFT: 6660px" id=_x0000_s1040 coordsize="540,900" coordorigin="3060,2160"><v:group style="POSITION: absolute; WIDTH: 540px; HEIGHT: 540px; TOP: 2520px; LEFT: 3060px" id=_x0000_s1041 coordsize="540,540" coordorigin="3240,3780"><v:eek:val style="POSITION: absolute; WIDTH: 540px; HEIGHT: 180px; TOP: 3780px; LEFT: 3240px" id=_x0000_s1042></v:eek:val><v:eek:val style="POSITION: absolute; WIDTH: 540px; HEIGHT: 180px; TOP: 4140px; LEFT: 3240px" id=_x0000_s1043></v:eek:val><v:line style="POSITION: absolute" id=_x0000_s1044 to="3240,4260" from="3240,3900"></v:line><v:line style="POSITION: absolute" id=_x0000_s1045 to="3480,4320" from="3480,3960"></v:line><v:line style="POSITION: absolute" id=_x0000_s1046 to="3765,4245" from="3765,3885"></v:line></v:group><v:line style="POSITION: absolute" id=_x0000_s1047 to="3315,2520" from="3315,2160"></v:line></v:group><v:group style="POSITION: absolute; WIDTH: 540px; HEIGHT: 900px; TOP: 2160px; LEFT: 4230px" id=_x0000_s1048 coordsize="540,900" coordorigin="3060,2160"><v:group style="POSITION: absolute; WIDTH: 540px; HEIGHT: 540px; TOP: 2520px; LEFT: 3060px" id=_x0000_s1049 coordsize="540,540" coordorigin="3240,3780"><v:eek:val style="POSITION: absolute; WIDTH: 540px; HEIGHT: 180px; TOP: 3780px; LEFT: 3240px" id=_x0000_s1050></v:eek:val><v:eek:val style="POSITION: absolute; WIDTH: 540px; HEIGHT: 180px; TOP: 4140px; LEFT: 3240px" id=_x0000_s1051></v:eek:val><v:line style="POSITION: absolute" id=_x0000_s1052 to="3240,4260" from="3240,3900"></v:line><v:line style="POSITION: absolute" id=_x0000_s1053 to="3480,4320" from="3480,3960"></v:line><v:line style="POSITION: absolute" id=_x0000_s1054 to="3765,4245" from="3765,3885"></v:line></v:group><v:line style="POSITION: absolute" id=_x0000_s1055 to="3315,2520" from="3315,2160"></v:line></v:group><v:group style="POSITION: absolute; WIDTH: 540px; HEIGHT: 900px; TOP: 2160px; LEFT: 5400px" id=_x0000_s1056 coordsize="540,900" coordorigin="3060,2160"><v:group style="POSITION: absolute; WIDTH: 540px; HEIGHT: 540px; TOP: 2520px; LEFT: 3060px" id=_x0000_s1057 coordsize="540,540" coordorigin="3240,3780"><v:eek:val style="POSITION: absolute; WIDTH: 540px; HEIGHT: 180px; TOP: 3780px; LEFT: 3240px" id=_x0000_s1058></v:eek:val><v:eek:val style="POSITION: absolute; WIDTH: 540px; HEIGHT: 180px; TOP: 4140px; LEFT: 3240px" id=_x0000_s1059></v:eek:val><v:line style="POSITION: absolute" id=_x0000_s1060 to="3240,4260" from="3240,3900"></v:line><v:line style="POSITION: absolute" id=_x0000_s1061 to="3480,4320" from="3480,3960"></v:line><v:line style="POSITION: absolute" id=_x0000_s1062 to="3765,4245" from="3765,3885"></v:line></v:group><v:line style="POSITION: absolute" id=_x0000_s1063 to="3315,2520" from="3315,2160"></v:line></v:group><v:group style="POSITION: absolute; WIDTH: 540px; HEIGHT: 900px; TOP: 2160px; LEFT: 9360px" id=_x0000_s1064 coordsize="540,900" coordorigin="3060,2160"><v:group style="POSITION: absolute; WIDTH: 540px; HEIGHT: 540px; TOP: 2520px; LEFT: 3060px" id=_x0000_s1065 coordsize="540,540" coordorigin="3240,3780"><v:eek:val style="POSITION: absolute; WIDTH: 540px; HEIGHT: 180px; TOP: 3780px; LEFT: 3240px" id=_x0000_s1066></v:eek:val><v:eek:val style="POSITION: absolute; WIDTH: 540px; HEIGHT: 180px; TOP: 4140px; LEFT: 3240px" id=_x0000_s1067></v:eek:val><v:line style="POSITION: absolute" id=_x0000_s1068 to="3240,4260" from="3240,3900"></v:line><v:line style="POSITION: absolute" id=_x0000_s1069 to="3480,4320" from="3480,3960"></v:line><v:line style="POSITION: absolute" id=_x0000_s1070 to="3765,4245" from="3765,3885"></v:line></v:group><v:line style="POSITION: absolute" id=_x0000_s1071 to="3315,2520" from="3315,2160"></v:line></v:group><v:group style="POSITION: absolute; WIDTH: 540px; HEIGHT: 900px; TOP: 2160px; LEFT: 8100px" id=_x0000_s1072 coordsize="540,900" coordorigin="3060,2160"><v:group style="POSITION: absolute; WIDTH: 540px; HEIGHT: 540px; TOP: 2520px; LEFT: 3060px" id=_x0000_s1073 coordsize="540,540" coordorigin="3240,3780"><v:eek:val style="POSITION: absolute; WIDTH: 540px; HEIGHT: 180px; TOP: 3780px; LEFT: 3240px" id=_x0000_s1074></v:eek:val><v:eek:val style="POSITION: absolute; WIDTH: 540px; HEIGHT: 180px; TOP: 4140px; LEFT: 3240px" id=_x0000_s1075></v:eek:val><v:line style="POSITION: absolute" id=_x0000_s1076 to="3240,4260" from="3240,3900"></v:line><v:line style="POSITION: absolute" id=_x0000_s1077 to="3480,4320" from="3480,3960"></v:line><v:line style="POSITION: absolute" id=_x0000_s1078 to="3765,4245" from="3765,3885"></v:line></v:group><v:line style="POSITION: absolute" id=_x0000_s1079 to="3315,2520" from="3315,2160"></v:line></v:group><v:shape style="POSITION: absolute; WIDTH: 2520px; HEIGHT: 540px; TOP: 1650px; LEFT: 1620px" id=_x0000_s1080 stroked="f" type="#_x0000_t202"><v:textbox><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><TBODY><TR><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0">Dây Cố định<o:p></o:p>

</TD></TR></TBODY></TABLE></v:textbox></v:shape></v:group><v:line style="POSITION: absolute; flip: x y" id=_x0000_s1081 to="4860,6660" from="3600,5940"><v:stroke endarrow="block"></v:stroke></v:line><v:line style="POSITION: absolute; flip: y" id=_x0000_s1082 to="6840,6660" from="6300,5940"><v:stroke endarrow="block"></v:stroke></v:line><v:line style="POSITION: absolute; flip: y" id=_x0000_s1083 to="8460,6660" from="7560,5940"><v:stroke endarrow="block"></v:stroke></v:line><v:line style="POSITION: absolute; flip: y" id=_x0000_s1084 to="9540,6840" from="7740,5940"><v:stroke endarrow="block"></v:stroke></v:line><v:line style="POSITION: absolute; flip: x y" id=_x0000_s1085 to="5940,6660" from="5580,5940"><v:stroke endarrow="block"></v:stroke></v:line><v:line style="POSITION: absolute; flip: x y" id=_x0000_s1086 to="5400,6660" from="4500,5940"><v:stroke endarrow="block"></v:stroke></v:line></v:group><w:wrap type="square"></w:wrap></v:group> Hình: Bố trí lồng Cua (Dãy lồng)<o:p></o:p>
2. Thả giống và chăm sóc <o:p></o:p>
Ta có thể nuôi cua dạt lên cua loại 1 quanh năm nhưng nuôi cua Gạch thì phải nuôi trong thời gian nước trong vuông tôm có độ mặn từ 20-30%<SUB>0</SUB>.<o:p></o:p>
- Cách chọn giống để nuôi cua dạt lên cua loại 1:<o:p></o:p>
Cua giống có kích cở từ 100 - 300g không phân biệt đực cái, Cua giống phải còn khỏe và có màu Xanh đậm, đầy đủ phụ bộ (không nên nuôi cua càng đỏ).<o:p></o:p>
- Cách chọn giống để nuôi cua Gạch:<o:p></o:p>
Cua cái giống phải khỏe mạnh có kích cỡ từ 200-400g có vỏ cứng, màu xanh đậm, yếm tròn phủ giáp mặt bụng của phần đầu ngực và mép vỏ có nhiều lông tơ. Dùng que ấn phần yếm xuống từ bên ngoài nơi giáp yếm với mai cua, cua tốt sẽ có chấm màu vàng nhạt bên trong (còn gọi là hạt gạo). <o:p></o:p>
- Quản lý thức ăn:<o:p></o:p>
Thức ăn cho cua thịt rất đa dạng bao gồm: cá tạp, tôm còng, nhuyễn thể,... Tỷ lệ cho ăn khoảng 7-10% trọng lượng cua và được chia làm hai lần trong ngày sáng và chiều mát (nếu nuôi trên Sông, Kênh thích hợp nhất là cho Cua ăn lúc nước lớn). Không nên để Cua đói vì Cua thiếu thức ăn sẽ ảnh hưởng tốc độ lên Gạch cũng như tốc độ phát triển của Cua. <o:p></o:p>
Dọn sạch thức ăn thừa hàng ngày và cọ rửa lồng để tránh bị nhiễm bẩn. <o:p></o:p>
3. Thu hoạch <o:p></o:p>
Theo cách nuôi này, sau 10-14 ngày có thể kiểm tra cua nếu cua có mai cứng, màu sắc đậm và chắc thịt thì thu hoạch. Cua đực dùng bán thịt còn cua cái có thể nuôi tiếp thành cua gạch. Trọng lượng trong quá trình nuôi có thể tăng 30-40%. <o:p></o:p>
Đối với Cua gạch thì sau 7 ngày ta tiến hành kiểm tra xem nếu cua lên đầy gạch thì thu hoạch<o:p></o:p>
Kính chúc quý bà con có một vụ mùa thành công<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
 H

hocnuoiran

Thành viên mới
Ở những vùng nuôi tôm thường có nhiều người sống bằng nghề soi trên sông rạch, mà họ lại hay dùng thuốc trừ sâu để thuốc cho tôm giạt vào mé mà vớt. Cho nên bạn nào có ý muốn đặt lồng ngoài sông rạch cho có nước lưu thông thì nên cẩn thận và cân nhắc vấn đề trên. Chúc các bạn thành công!
 
H

hviethung0780

Lữ khách
KỸ THUẬT NUÔI CUA BIỂN TRONG LỒNG<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
TRONG VUÔNG TÔM QUẢNG CANH<o:p></o:p>
v Sơ lược về Cua Biển<o:p></o:p>
Cua biển thuộc giống Scylla trên thế giới có 4 loài: S. serrata, S. tranquebarica, S. olivacea and S. paramamosain. Trong đó, Việt nam có 2 loài: cua xanh (S. paramamosain) và cua lửa (S. olivacea). Ngoại trừ loài S serrata là loài chiếm ưu thế ở vùng đại dương, nơi có độ mặn trên 34 ppt, các loài còn lại phân bố ở các vùng biển có độ mặn dưới 33 ppt, chúng có thể thích nghi với sinh thái vùng cửa sông, nơi có độ mặn giảm theo mùa. <o:p></o:p>
v Nuôi cua dạt thành cua loại 1 - Nuôi cua gạch <o:p></o:p>
1. Phương tiện nuôi <o:p></o:p>
<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape style="Z-INDEX: 1; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 24.1pt; WIDTH: 237.05pt; HEIGHT: 195.45pt; MARGIN-LEFT: 195pt; LEFT: 0px" id=_x0000_s1026 type="#_x0000_t75"><v:imagedata src="file:///C:\Users\Minhtien\AppData\Local\Temp\msohtml1\01\clip_image001.jpg" o:title="10122010068"></v:imagedata><?xml:namespace prefix = w ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:word" /><w:wrap type="square"></w:wrap></v:shape>Trong mô hình này tôi xin trình bày mô hình nuôi cua trong lồng nhựa (như hình bên) và có nắp đậy, nắp đậy có thể làm bằng các vật liệu như: Dây, Lưới, Gổ… miễn sao thuận tiện cho việc cho ăn, chăm sóc Cua và tránh không cho Cua thoát ra khỏi lồng.<o:p></o:p>
- Để cua có không gian sống và tăng trọng nhanh ta tốt nhất ta chỉ nên nuôi với mật độ 1 con trên 1 lồng (Nếu Cua < 200g thì ta có thể nuôi với mật độ 2 con/lồng. Mức nước giữ trong lồng phi đm bo 0.2-0.5m (tùy theo điều kiện đầu tư lồng nhưa lớn hay nhỏ. Có thể đặt lồng trên Sông, Kênh Rạch nhưng tốt nhất là đặt lồng trong vuông tôm. <o:p></o:p>
Hình: Lồng nuôi Cua<o:p></o:p>
Cách bố trí lồng nuôi cua<o:p></o:p>
- Nơi đặt lồng phải có dòng chảy thích hợp và nhất là độ mặn phải đảm bảo cho cua lên gạch (tốt nhất nên đặt lồng gần miệng cống xổ tôm). <o:p></o:p>
- Tốt nhất nên giữ khoảng cách giữa các lồng khoảng 40 Cm, khoảng cách giữa 2 dãy lồng phải từ 1m (1 mét ) trở lên, để thuận tiện cho việc cọ rữa lồng ,chăm sóc và cho ăn bằng xuồng<o:p></o:p>
- Để thuận tiện cho việc chăm sóc và quản lý nên bố trí 1 dãy khoảng 10-15 lồng. về số lượng các dãy lồng thì tùy theo điều kiện kinh tế của mỗi gia đình. <o:p></o:p>
<v:group style="Z-INDEX: 2; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 8.25pt; WIDTH: 440.25pt; HEIGHT: 135pt; MARGIN-LEFT: -8.25pt; LEFT: 0px" id=_x0000_s1027 coordsize="8280,2700" coordorigin="900,3240"><v:shapetype id=_x0000_t202 path="m,l,21600r21600,l21600,xe" o:spt="202" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t"></v:path></v:shapetype><v:shape style="POSITION: absolute; WIDTH: 2880px; HEIGHT: 540px; TOP: 5400px; LEFT: 4140px" id=_x0000_s1028 type="#_x0000_t202"><v:textbox><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><TBODY><TR><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0">
Lồng nuôi Cua

</TD></TR></TBODY></TABLE></v:textbox></v:shape><v:group style="POSITION: absolute; WIDTH: 8280px; HEIGHT: 2340px; TOP: 3240px; LEFT: 900px" id=_x0000_s1029 coordsize="8280,2340" coordorigin="1620,4500"><v:group style="POSITION: absolute; WIDTH: 8280px; HEIGHT: 1410px; TOP: 4500px; LEFT: 1620px" id=_x0000_s1030 coordsize="8280,1410" coordorigin="1620,1650"><v:line style="POSITION: absolute" id=_x0000_s1031 to="9900,2160" from="2160,2160"></v:line><v:group style="POSITION: absolute; WIDTH: 540px; HEIGHT: 900px; TOP: 2160px; LEFT: 3060px" id=_x0000_s1032 coordsize="540,900" coordorigin="3060,2160"><v:group style="POSITION: absolute; WIDTH: 540px; HEIGHT: 540px; TOP: 2520px; LEFT: 3060px" id=_x0000_s1033 coordsize="540,540" coordorigin="3240,3780"><v:eek:val style="POSITION: absolute; WIDTH: 540px; HEIGHT: 180px; TOP: 3780px; LEFT: 3240px" id=_x0000_s1034></v:eek:val><v:eek:val style="POSITION: absolute; WIDTH: 540px; HEIGHT: 180px; TOP: 4140px; LEFT: 3240px" id=_x0000_s1035></v:eek:val><v:line style="POSITION: absolute" id=_x0000_s1036 to="3240,4260" from="3240,3900"></v:line><v:line style="POSITION: absolute" id=_x0000_s1037 to="3480,4320" from="3480,3960"></v:line><v:line style="POSITION: absolute" id=_x0000_s1038 to="3765,4245" from="3765,3885"></v:line></v:group><v:line style="POSITION: absolute" id=_x0000_s1039 to="3315,2520" from="3315,2160"></v:line></v:group><v:group style="POSITION: absolute; WIDTH: 540px; HEIGHT: 900px; TOP: 2160px; LEFT: 6660px" id=_x0000_s1040 coordsize="540,900" coordorigin="3060,2160"><v:group style="POSITION: absolute; WIDTH: 540px; HEIGHT: 540px; TOP: 2520px; LEFT: 3060px" id=_x0000_s1041 coordsize="540,540" coordorigin="3240,3780"><v:eek:val style="POSITION: absolute; WIDTH: 540px; HEIGHT: 180px; TOP: 3780px; LEFT: 3240px" id=_x0000_s1042></v:eek:val><v:eek:val style="POSITION: absolute; WIDTH: 540px; HEIGHT: 180px; TOP: 4140px; LEFT: 3240px" id=_x0000_s1043></v:eek:val><v:line style="POSITION: absolute" id=_x0000_s1044 to="3240,4260" from="3240,3900"></v:line><v:line style="POSITION: absolute" id=_x0000_s1045 to="3480,4320" from="3480,3960"></v:line><v:line style="POSITION: absolute" id=_x0000_s1046 to="3765,4245" from="3765,3885"></v:line></v:group><v:line style="POSITION: absolute" id=_x0000_s1047 to="3315,2520" from="3315,2160"></v:line></v:group><v:group style="POSITION: absolute; WIDTH: 540px; HEIGHT: 900px; TOP: 2160px; LEFT: 4230px" id=_x0000_s1048 coordsize="540,900" coordorigin="3060,2160"><v:group style="POSITION: absolute; WIDTH: 540px; HEIGHT: 540px; TOP: 2520px; LEFT: 3060px" id=_x0000_s1049 coordsize="540,540" coordorigin="3240,3780"><v:eek:val style="POSITION: absolute; WIDTH: 540px; HEIGHT: 180px; TOP: 3780px; LEFT: 3240px" id=_x0000_s1050></v:eek:val><v:eek:val style="POSITION: absolute; WIDTH: 540px; HEIGHT: 180px; TOP: 4140px; LEFT: 3240px" id=_x0000_s1051></v:eek:val><v:line style="POSITION: absolute" id=_x0000_s1052 to="3240,4260" from="3240,3900"></v:line><v:line style="POSITION: absolute" id=_x0000_s1053 to="3480,4320" from="3480,3960"></v:line><v:line style="POSITION: absolute" id=_x0000_s1054 to="3765,4245" from="3765,3885"></v:line></v:group><v:line style="POSITION: absolute" id=_x0000_s1055 to="3315,2520" from="3315,2160"></v:line></v:group><v:group style="POSITION: absolute; WIDTH: 540px; HEIGHT: 900px; TOP: 2160px; LEFT: 5400px" id=_x0000_s1056 coordsize="540,900" coordorigin="3060,2160"><v:group style="POSITION: absolute; WIDTH: 540px; HEIGHT: 540px; TOP: 2520px; LEFT: 3060px" id=_x0000_s1057 coordsize="540,540" coordorigin="3240,3780"><v:eek:val style="POSITION: absolute; WIDTH: 540px; HEIGHT: 180px; TOP: 3780px; LEFT: 3240px" id=_x0000_s1058></v:eek:val><v:eek:val style="POSITION: absolute; WIDTH: 540px; HEIGHT: 180px; TOP: 4140px; LEFT: 3240px" id=_x0000_s1059></v:eek:val><v:line style="POSITION: absolute" id=_x0000_s1060 to="3240,4260" from="3240,3900"></v:line><v:line style="POSITION: absolute" id=_x0000_s1061 to="3480,4320" from="3480,3960"></v:line><v:line style="POSITION: absolute" id=_x0000_s1062 to="3765,4245" from="3765,3885"></v:line></v:group><v:line style="POSITION: absolute" id=_x0000_s1063 to="3315,2520" from="3315,2160"></v:line></v:group><v:group style="POSITION: absolute; WIDTH: 540px; HEIGHT: 900px; TOP: 2160px; LEFT: 9360px" id=_x0000_s1064 coordsize="540,900" coordorigin="3060,2160"><v:group style="POSITION: absolute; WIDTH: 540px; HEIGHT: 540px; TOP: 2520px; LEFT: 3060px" id=_x0000_s1065 coordsize="540,540" coordorigin="3240,3780"><v:eek:val style="POSITION: absolute; WIDTH: 540px; HEIGHT: 180px; TOP: 3780px; LEFT: 3240px" id=_x0000_s1066></v:eek:val><v:eek:val style="POSITION: absolute; WIDTH: 540px; HEIGHT: 180px; TOP: 4140px; LEFT: 3240px" id=_x0000_s1067></v:eek:val><v:line style="POSITION: absolute" id=_x0000_s1068 to="3240,4260" from="3240,3900"></v:line><v:line style="POSITION: absolute" id=_x0000_s1069 to="3480,4320" from="3480,3960"></v:line><v:line style="POSITION: absolute" id=_x0000_s1070 to="3765,4245" from="3765,3885"></v:line></v:group><v:line style="POSITION: absolute" id=_x0000_s1071 to="3315,2520" from="3315,2160"></v:line></v:group><v:group style="POSITION: absolute; WIDTH: 540px; HEIGHT: 900px; TOP: 2160px; LEFT: 8100px" id=_x0000_s1072 coordsize="540,900" coordorigin="3060,2160"><v:group style="POSITION: absolute; WIDTH: 540px; HEIGHT: 540px; TOP: 2520px; LEFT: 3060px" id=_x0000_s1073 coordsize="540,540" coordorigin="3240,3780"><v:eek:val style="POSITION: absolute; WIDTH: 540px; HEIGHT: 180px; TOP: 3780px; LEFT: 3240px" id=_x0000_s1074></v:eek:val><v:eek:val style="POSITION: absolute; WIDTH: 540px; HEIGHT: 180px; TOP: 4140px; LEFT: 3240px" id=_x0000_s1075></v:eek:val><v:line style="POSITION: absolute" id=_x0000_s1076 to="3240,4260" from="3240,3900"></v:line><v:line style="POSITION: absolute" id=_x0000_s1077 to="3480,4320" from="3480,3960"></v:line><v:line style="POSITION: absolute" id=_x0000_s1078 to="3765,4245" from="3765,3885"></v:line></v:group><v:line style="POSITION: absolute" id=_x0000_s1079 to="3315,2520" from="3315,2160"></v:line></v:group><v:shape style="POSITION: absolute; WIDTH: 2520px; HEIGHT: 540px; TOP: 1650px; LEFT: 1620px" id=_x0000_s1080 stroked="f" type="#_x0000_t202"><v:textbox><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><TBODY><TR><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0">Dây Cố định<o:p></o:p>

</TD></TR></TBODY></TABLE></v:textbox></v:shape></v:group><v:line style="POSITION: absolute; flip: x y" id=_x0000_s1081 to="4860,6660" from="3600,5940"><v:stroke endarrow="block"></v:stroke></v:line><v:line style="POSITION: absolute; flip: y" id=_x0000_s1082 to="6840,6660" from="6300,5940"><v:stroke endarrow="block"></v:stroke></v:line><v:line style="POSITION: absolute; flip: y" id=_x0000_s1083 to="8460,6660" from="7560,5940"><v:stroke endarrow="block"></v:stroke></v:line><v:line style="POSITION: absolute; flip: y" id=_x0000_s1084 to="9540,6840" from="7740,5940"><v:stroke endarrow="block"></v:stroke></v:line><v:line style="POSITION: absolute; flip: x y" id=_x0000_s1085 to="5940,6660" from="5580,5940"><v:stroke endarrow="block"></v:stroke></v:line><v:line style="POSITION: absolute; flip: x y" id=_x0000_s1086 to="5400,6660" from="4500,5940"><v:stroke endarrow="block"></v:stroke></v:line></v:group><w:wrap type="square"></w:wrap></v:group> Hình: Bố trí lồng Cua (Dãy lồng)<o:p></o:p>
2. Thả giống và chăm sóc <o:p></o:p>
Ta có thể nuôi cua dạt lên cua loại 1 quanh năm nhưng nuôi cua Gạch thì phải nuôi trong thời gian nước trong vuông tôm có độ mặn từ 20-30%<SUB>0</SUB>.<o:p></o:p>
- Cách chọn giống để nuôi cua dạt lên cua loại 1:<o:p></o:p>
Cua giống có kích cở từ 100 - 300g không phân biệt đực cái, Cua giống phải còn khỏe và có màu Xanh đậm, đầy đủ phụ bộ (không nên nuôi cua càng đỏ).<o:p></o:p>
- Cách chọn giống để nuôi cua Gạch:<o:p></o:p>
Cua cái giống phải khỏe mạnh có kích cỡ từ 200-400g có vỏ cứng, màu xanh đậm, yếm tròn phủ giáp mặt bụng của phần đầu ngực và mép vỏ có nhiều lông tơ. Dùng que ấn phần yếm xuống từ bên ngoài nơi giáp yếm với mai cua, cua tốt sẽ có chấm màu vàng nhạt bên trong (còn gọi là hạt gạo). <o:p></o:p>
- Quản lý thức ăn:<o:p></o:p>
Thức ăn cho cua thịt rất đa dạng bao gồm: cá tạp, tôm còng, nhuyễn thể,... Tỷ lệ cho ăn khoảng 7-10% trọng lượng cua và được chia làm hai lần trong ngày sáng và chiều mát (nếu nuôi trên Sông, Kênh thích hợp nhất là cho Cua ăn lúc nước lớn). Không nên để Cua đói vì Cua thiếu thức ăn sẽ ảnh hưởng tốc độ lên Gạch cũng như tốc độ phát triển của Cua. <o:p></o:p>
Dọn sạch thức ăn thừa hàng ngày và cọ rửa lồng để tránh bị nhiễm bẩn. <o:p></o:p>
3. Thu hoạch <o:p></o:p>
Theo cách nuôi này, sau 10-14 ngày có thể kiểm tra cua nếu cua có mai cứng, màu sắc đậm và chắc thịt thì thu hoạch. Cua đực dùng bán thịt còn cua cái có thể nuôi tiếp thành cua gạch. Trọng lượng trong quá trình nuôi có thể tăng 30-40%. <o:p></o:p>
Đối với Cua gạch thì sau 7 ngày ta tiến hành kiểm tra xem nếu cua lên đầy gạch thì thu hoạch<o:p></o:p>
Kính chúc quý bà con có một vụ mùa thành công<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>

Có bác nào làm thử chưa ta? Không thấy phản hồi gì trơn
 

Quảng cáoTop