Kỹ thuật nuôi dế lấy thịt

  • Thread starter vukhachieu
  • Ngày gửi
V

vukhachieu

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Vũ Khăc Hiếu
- Địa chỉ: Tổ 13, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
- Tel, Fax: 0989547473 ::: FaX
- email: vukhachieu@gmail.com
================================

<p><font size="5"><font face="Times New Roman"><strong><em><u>TRẠI</u></em>: </strong><strong><font color="#ff0000">ONG V&Agrave; DẾ (HIẾU - HƯỚNG)</font></strong></font></font><br /><br /><font face="Times New Roman" size="5">Đ/C: </font><font size="5"><font face="Times New Roman"><strong>Tổ 13</strong><strong>, phường Quang Trung</strong><strong>, th&agrave;nh phố Phủ L&yacute;</strong><strong>, tỉnh H&agrave; Nam</strong>.</font></font><br /><font face="Times New Roman" size="5">SĐT: <strong>0989 54 74 73</strong>; email: </font><a href="mailto:vukhachieu@gmail.com"><font face="Times New Roman" size="5">vukhachieu@gmail.com</font></a><font face="Times New Roman" size="5"> </font><br /><br /></p><font size="5"><font face="Times New Roman"><em><u>CHUY&Ecirc;N B&Aacute;N</u></em>:<br /></font></font><strong><font size="5"><font face="Times New Roman" color="#ff0000">- Ong giống v&agrave; chuyển giao kỹ thuật nu&ocirc;i ong lấy mật.<br /></font></font></strong><strong><font size="5"><font face="Times New Roman" color="#0000ff">- Dế giống v&agrave; chuyển giao kỹ thuật nu&ocirc;i dế kiểu mới tiết kiệm chi ph&iacute; cho người nu&ocirc;i. (<em>Giảm gi&aacute; đặc biệt cho c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng mua với số lượng nhiều.)</em><br /></font></font></strong><font color="#ff00cc"><strong><font size="5"><font face="Times New Roman">- Nhận hợp đồng cung cấp dế thịt cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n nhậu với số lượng lớn, duy tr&igrave; đều. <em>B&aacute;n gi&aacute; ưu đ&atilde;i cho c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng thường xuy&ecirc;n v&agrave; với số lượng lớn; giao h&agrave;ng miễn ph&iacute; tận nơi.</em></font></font></strong><br /></font><font size="5"><font face="Times New Roman"><font style="background-color: #00ff66"><strong><em><u>Gi&aacute; b&aacute;n:</u></em></strong> - <strong>Dế giống sắp đẻ dao động từ 1500 đ ến 2500 đ/con</strong> <em>(Tuỳ theo số lượng mua)</em><br /></font></font></font><p><font size="5"><font style="background-color: #00ff66" face="Times New Roman">- <strong>Dế thương phẩm dao động từ 180 000 đến 200 000 đ/kg</strong>.</font></font></p><p><font face="Times New Roman" size="5" /></p><strong><font face="Times New Roman" size="5">KỸ THUẬT NU&Ocirc;I DẾ</font></strong><br /><br /><font size="5"><font face="Times New Roman">Trong những năm gần đ&acirc;y m&oacute;n ăn từ c&ocirc;n tr&ugrave;ng đ&atilde; thu h&uacute;t được rất nhiều thực kh&aacute;ch kh&ocirc;ng chỉ ở những nước Ch&acirc;u &Acirc;u, Ch&acirc;u &Aacute; m&agrave; cả ở Việt Nam. Trong c&aacute;c loại c&ocirc;n tr&ugrave;ng được sử dụng th&igrave; ưa chuộng hơn cả l&agrave; thịt dế, thịt dế gi&agrave;u đạm, can-xi, vị ngon kh&ocirc;ng k&eacute;m thịt cua n&ecirc;n ng&agrave;y c&agrave;ng được nhiều thực kh&aacute;ch t&igrave;m đến. Theo tiến sỹ Nguyễn Thị Chắt giảng dạy về c&ocirc;n tr&ugrave;ng học, trường Đại học N&ocirc;ng l&acirc;m TP HCM, cho rằng: &ldquo;Do thức ăn của dế chủ yếu l&agrave; thực vật, một số s&aacute;ch Đ&ocirc;ng y c&ograve;n d&ugrave;ng thịt dế để trị bệnh n&ecirc;n người d&ugrave;ng c&oacute; thể y&ecirc;n t&acirc;m khi ăn v&agrave;o cơ thể. Thức ăn để nu&ocirc;i dế cũng dễ kiếm, chủ yếu l&agrave; c&aacute;c loại cỏ mọc tự nhi&ecirc;n, nhiều nơi muốn tăng dinh dưỡng th&igrave; cho dế ăn th&ecirc;m c&aacute;m (loại c&aacute;m g&agrave; con)&rdquo;. <br /><br />Trong y học cổ truyền, dế m&egrave;n c&ograve; vị mặn cay, t&iacute;nh b&igrave;nh v&agrave; c&oacute; t&aacute;c dụng lợi tiểu chữa b&iacute; đ&aacute;i. Theo y tổ Tuệ Tĩnh, dế m&egrave;n (5 con) sấy kh&ocirc;, t&aacute;n nhỏ, r&acirc;y bột mịn, uống với nước b&igrave;m bịp sắc l&ecirc;n, uống v&agrave;o l&uacute;c đ&oacute;i c&oacute; thể chữa bệnh cổ trướng, thở dốc (Nam dược thần hiệu). Theo c&aacute;c t&agrave;i liệu nước ngo&agrave;i, dế m&egrave;n l&agrave; loại c&ocirc;n tr&ugrave;ng gi&agrave;u pr&ocirc;t&iacute;t, &iacute;t chất b&eacute;o, gi&uacute;p giảm lượng coletoron trong m&aacute;u, thịt dế m&egrave;n c&ograve;n được d&ugrave;ng trong c&aacute;c trường hợp chữa chứng nhiễm độc nước tiểu, chữa sỏi thận.<br /><br />Dế m&egrave;n c&oacute; k&iacute;ch thước trung b&igrave;nh với chiều d&agrave;i cơ thể khoảng 2cm, với 3 m&agrave;u sắc đặc trưng l&agrave;: đen huyền, đỏ hoe v&agrave; v&agrave;ng nghệ. Trong tự nhi&ecirc;n, dế sinh trưởng, ph&aacute;t triển v&agrave; sinh sản quanh năm nhưng nhiều nhất v&agrave;o m&ugrave;a mưa. Dế c&oacute; bản t&iacute;nh hung hăng nhưng lại th&iacute;ch sống theo bầy đ&agrave;n, m&ocirc;i trường sống rất đơn giản, kh&ocirc;ng cầu kỳ, c&oacute; thể ở hang hay trong những đ&aacute;m cỏ kh&ocirc; n&ecirc;n c&oacute; thể tổ chức chăn nu&ocirc;i c&ocirc;ng nghiệp, nhưng phải đảm bảo chuồng trại nu&ocirc;i dế tương tự như m&ocirc;i trường thi&ecirc;n nhi&ecirc;n hoang d&atilde;. <br /><br />Dế m&egrave;n l&agrave; c&ocirc;n tr&ugrave;ng đặc sản c&oacute; gi&aacute; trị kinh tế cao. Nu&ocirc;i dế l&agrave;m kinh tế ph&ugrave; hợp với nhiều người, kể cả những hộ gia đ&igrave;nh sống ở khu đ&ocirc; thị v&igrave; nu&ocirc;i dế kh&ocirc;ng đ&ograve;i hỏi nhiều diện t&iacute;ch v&agrave; cũng kh&ocirc;ng g&acirc;y &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường. Thị trường hiện nay c&oacute; nhu cầu rất lớn về thịt dế.<br /><br />Vậy để đ&aacute;p ứng nhu cầu của một số nh&agrave; h&agrave;ng v&agrave; c&aacute;c hộ chăn nu&ocirc;i, trang trại dế Việt Kha đ&atilde; cung cấp dế m&egrave;n giống cho c&aacute;c hộ chăn nu&ocirc;i v&agrave; hướng dẫn kỹ thuật nu&ocirc;i một c&aacute;ch nhiệt t&igrave;nh gi&uacute;p người nu&ocirc;i đạt hiệu quả tốt nhất. Sau đ&acirc;y l&agrave; một số kỹ thuật, kinh nghiệm m&agrave; trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i gửi tới người nu&ocirc;i:<br /><strong><em>Kỹ thuật nu&ocirc;i dế m&egrave;n:</em></strong><br /><br /><strong><em>1. Ph&acirc;n biệt dế đực, dế c&aacute;i</em></strong><br /><br />- Dế đực c&aacute;nh m&agrave;u n&acirc;u pha đen, kh&ocirc;ng b&oacute;ng mượt.<br /><br />Dế c&aacute;i c&aacute;nh m&agrave;u đen, b&oacute;ng mượt.<br /><br />- Dế đực bụng nhỏ hơn.<br /><br />Dế c&aacute;i bụng to hơn v&igrave; bụng dế c&aacute;i c&oacute; trứng.<br /><br />- Dế đực kh&ocirc;ng c&oacute; m&aacute;ng đẻ trứng.<br /><br />Dế c&aacute;i c&oacute; m&aacute;ng đẻ trứng ở phần đu&ocirc;i, giống c&aacute;i kim kh&acirc;u quần &aacute;o dể dế c&aacute;i cắm xuống đất đẻ trứng.<br /><br />- Dế đực k&ecirc;u để ve v&atilde;n con c&aacute;i.<br /><br />Dế c&aacute;i kh&ocirc;ng k&ecirc;u được.<br /><br /><strong><em>2. V&ograve;ng sinh trưởng</em></strong><br /><br />- Dế mẹ đẻ trứng đ&atilde; được thụ tinh sau 9 - 12 ng&agrave;y dế con sẽ nở.<br /><br />- Nu&ocirc;i dế từ khi mới nở tới khi thu hoạch khoảng 40 - 45 ng&agrave;y. <br /><br />- Dế trưởng th&agrave;nh từ 50 - 55 ng&agrave;y trở đi bắt đầu sinh sản.<br /><br /><strong><em>3. Dụng cụ nu&ocirc;i v&agrave; h&igrave;nh thức nu&ocirc;i</em></strong><br /><br />- Dụng cụ nu&ocirc;i v&agrave; h&igrave;nh thức nu&ocirc;i l&agrave; kh&acirc;u quan trọng trong qu&aacute; tr&igrave;nh chăn nu&ocirc;i dế. N&oacute; kh&ocirc;ng chỉ li&ecirc;n quan đến kinh ph&iacute; đầu tư trong chăn nu&ocirc;i m&agrave; c&ograve;n ảnh hưởng đến sản lượng cũng như mức độ hao hụt của dế.<br />- Tuy nhi&ecirc;n, dụng cụ nu&ocirc;i c&oacute; thể tận dụng từ c&aacute;c chất phế liệu bỏ đi, vừa tiết kiệm được chi ph&iacute; đầu tư để hạ gi&aacute; th&agrave;nh sản phẩm, người nu&ocirc;i c&oacute; thể thu l&atilde;i cao, vừa g&oacute;p phần bảo vệ m&ocirc;i trường sống.<br /></font></font><font size="5"><font face="Times New Roman">- H&igrave;nh thức nu&ocirc;i: đơn giản, tận dụng được sức lao động nh&agrave; rỗi trong d&acirc;n, ph&ugrave; hợp với mọi lứa tuổi như: người gi&agrave;, trẻ nhỏ.<br /></font></font><p><font face="Times New Roman" size="5">- Đến với trại c&ocirc;n tr&ugrave;ng: <strong>Ong v&agrave; Dế - Hiếu Hướng</strong> (<strong>Địa chỉ: Tổ 13 - phường Quang Trung &ndash; th&agrave;nh phố Phủ L&yacute; - tỉnh H&agrave; Nam</strong>; email: </font><a href="mailto:vukhachieu@gmail.com"><font face="Times New Roman" size="5">vukhachieu@gmail.com</font></a><font face="Times New Roman" size="5"> ; điện thoại: 0989 54 74 73, qu&yacute; kh&aacute;ch sẽ được tư vấn phương ph&aacute;p nu&ocirc;i mới tiết kiệm tối đa cho người nu&ocirc;i m&agrave; đạt hiệu quả năng suất cao tạo ra l&atilde;i suất cao nhất cho người nu&ocirc;i.</font></p><font size="3"><strong><em>4. Thức ăn cho dế:</em></strong><br /><br />- C&aacute;c bạn c&oacute; thể tận dụng nhiều loại thực vật như c&aacute;c loại cỏ, l&aacute; rau khoai lang, l&aacute; sắn, l&aacute; đu đủ, rau muống, c&ugrave;i dưa hấu, dưa chuột... tất cả c&aacute;c rau, cỏ cho dế ăn đều phải được rửa sạch, kh&ocirc;ng c&oacute; thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo vệ sinh cho dế ăn.<br /><br />- Ngo&agrave;i ra c&aacute;c bạn c&oacute; thể cho dế ăn bổ sung c&aacute;c loại c&aacute;m đ&atilde; nghiền mịn.<br /><br />- Cần đảm bảo dế lu&ocirc;n c&oacute; nước sạch để uống.<br /><br /><strong><em>5. C&aacute;ch chọn dế giống</em></strong><br /><br />- Chọn dế to, khỏe, đầy đủ r&acirc;u, c&aacute;nh, ch&acirc;n.<br /><br />- Gh&eacute;p theo tỷ lệ 1 đực với 2 c&aacute;i.<br /><br />- T&ugrave;y thuộc h&igrave;nh thức nu&ocirc;i để c&aacute;c bạn quyết định số lượng dế giống, trong một chuồng c&aacute;c bạn để 1 khay nước cho dế uống, 1 khay đất cho dế đẻ, 2 khay đựng thức ăn, 3 c&aacute;i dế cho dế m&egrave;n đậu, tr&egrave;o leo. <br /><br /><strong><em>6. C&aacute;ch cho dế đẻ</em></strong><br /><br />- Sau khi dế mọc c&aacute;nh c&aacute;c bạn chọn v&agrave; gh&eacute;p giống.<br /><br />- Thường 2 - 3 ng&agrave;y sau dế c&aacute;i sẽ bắt đầu đẻ trứng, khi đ&oacute; c&aacute;c bạn cho khay đất ẩm v&agrave;o cho dế đẻ. T&ocirc;i thường cho khay đất cho dế đẻ từ s&aacute;ng h&ocirc;m trước v&agrave; s&aacute;ng h&ocirc;m sau thay bằng khay đất kh&aacute;c.<br /><br />- Những ng&agrave;y đầu tỷ lệ nở của trứng &iacute;t hơn do kh&ocirc;ng phải tất cả trứng đều được thụ tinh 100%.<br /><br />- Dế đẻ li&ecirc;n tục đến khi rạc th&igrave; chết thường từ 20 đến 30 ng&agrave;y.<br /><br /><strong><em>7. C&aacute;ch ấp trứng</em></strong><br /><br />- Sau khi lấy khay trứng ra t&ocirc;i thường xịt nước cho ẩm, sau đ&oacute; cho v&agrave;o trong th&ugrave;ng ấp, xếp c&aacute;c khay trứng chồng n&ecirc;n nhau, d&ugrave;ng khăn ẩm để phủ n&ecirc;n.<br /><br />- Nhiệt độ cần cho trứng nở khoảng 24 - 25 độ C. H&agrave;ng ng&agrave;y xịt nước để giữ độ ẩm v&agrave; nhiệt độ, t&ocirc;i thường xịt ng&agrave;y 2 lần v&agrave;o m&ugrave;a h&egrave;, 1 lần v&agrave;o m&ugrave;a đ&ocirc;ng, c&aacute;c bạn cũng nhớ kh&ocirc;ng xịt qu&aacute; nhiều nước nếu kh&ocirc;ng trứng sẽ dễ bị ung.<br /><br />- Sau 8 - 9 ng&agrave;y dế sẽ nở, c&aacute;c bạn n&ecirc;n ghi nhớ thời gian, hoặc quan s&aacute;t trứng, để cho khay trứng ra chuồng nu&ocirc;i kịp thời. Trứng nở sau 2 - 3 ng&agrave;y l&agrave; hết, c&aacute;c bạn bỏ khay đ&oacute; ra ngo&agrave;i v&eacute;t hết đất v&agrave; tiếp tục cho dế đẻ lần sau.<br /><br />- T&ocirc;i thường để 2 - 3 khay trứng v&agrave;o một chuồng nu&ocirc;i như thế vừa đảm bảo mật độ vừa tạo đồng đều cho dế m&egrave;n. C&aacute;c bạn kh&ocirc;ng n&ecirc;n để khay trứng đẻ của 2 - 3 ng&agrave;y kh&aacute;c nhau v&agrave;o c&ugrave;ng một chuồng, như vậy khi dế nở sẽ c&oacute; con to, con nhỏ kh&ocirc;ng đồng đều.<br /><br /><strong><em>8. C&aacute;ch nu&ocirc;i dế từ mới nở đến 15 ng&agrave;y tuổi</em></strong><br /><br />- Dế mới nở từ 2 khay trứng trung b&igrave;nh được khoảng 2000 con.<br /><br />- C&aacute;c bạn để bỏ một &iacute;t dạ cho dế c&oacute; chỗ đậu, leo treo, tr&uacute; ẩn.<br /><br />- Để v&agrave;o chuồng dế 2 - 3 khay thức ăn (loại khay nhỏ).<br /><br />- Do l&uacute;c n&agrave;y dế vẫn c&ograve;n nhỏ n&ecirc;n c&aacute;c bạn kh&ocirc;ng được để khay nước v&agrave;o m&agrave; chỉ cho dế uống nước bằng c&aacute;ch phun v&agrave;o b&uacute;i cỏ, hoặc l&aacute; rau cho dế ăn. C&aacute;c bạn cũng c&oacute; thể d&ugrave;ng miếng vải tẩm nước cho dế h&uacute;t nước.<br /><br /><strong><em>9. C&aacute;ch nu&ocirc;i dế từ 15 đến 45 ng&agrave;y tuổi</em></strong><br /><br />- L&uacute;c n&agrave;y dế đ&atilde; lớn c&aacute;c bạn c&oacute; thể đặt khay nước v&agrave;o cho dế uống được m&agrave; kh&ocirc;ng sợ dế bị chết đuối nữa. T&ocirc;i thường để 1 khay nước, 2 khay thức ăn cho dế. C&aacute;c bạn n&ecirc;n cho th&ecirc;m dạ cho dế m&egrave;n đậu.<br /><br />- Nếu mật độ dế qu&aacute; đ&ocirc;ng c&aacute;c bạn n&ecirc;n t&aacute;ch bớt ra c&aacute;c chuồng nu&ocirc;i kh&aacute;c, chuồng nu&ocirc;i đảm bảo khoảng 1000 con.<br /><br />- C&aacute;c bạn c&oacute; thể cho th&ecirc;m c&aacute;c loại l&aacute; rau, cỏ cho dế ăn.<br /><br />- Cứ mỗi ng&agrave;y thay nước cho dế một lần, khay thức ăn th&igrave; 2 ng&agrave;y một lần, nếu c&ograve;n c&aacute;m c&aacute;c bạn l&ecirc;n bỏ đi v&agrave; thay c&aacute;m mới. Tuỳ theo tốc độ dế ăn m&agrave; c&aacute;c bạn cho ăn ph&ugrave; hợp đảm bảo kh&ocirc;ng l&atilde;ng ph&iacute;.<br /><br />- Khoảng 5 - 7 ng&agrave;y c&aacute;c bạn n&ecirc;n vệ sinh chuồng nu&ocirc;i một lần.<br /><br /><strong><em>10. C&aacute;ch l&agrave;m thịt dế</em></strong><br /><br />- L&agrave;m thịt dế trước khi dế mọc c&aacute;nh, thường từ 45 - 50 ng&agrave;y tuổi, v&igrave; l&uacute;c n&agrave;y trọng lượng dế lớn nhất, b&eacute;o nhất, thu hoạch l&uacute;c n&agrave;y c&aacute;c bạn sẽ c&oacute; sản phẩm thịt dế chất lượng tốt nhất.<br />- Trước khi l&agrave;m thịt c&aacute;c bạn ng&acirc;m dế trong nước muối pha lo&atilde;ng khoảng 2 ph&uacute;t. Một tay cầm dế, tay kia cấu nhẹ phần mẩu đu&ocirc;i v&agrave; từ từ r&uacute;t ruột dế ra khỏi bụng.<br />- Sau khi đ&atilde; l&agrave;m sạch ruột dế c&aacute;c bạn rửa lại bằng nước sạch khoảng 2 - 3 lần v&agrave; để r&aacute;o nước, l&uacute;c n&agrave;y c&aacute;c bạn c&oacute; thể chế biến ra c&aacute;c m&oacute;n m&igrave;nh th&iacute;ch, hoặc trữ lạnh ti&ecirc;u thụ dần.<br />- Những con dế c&ograve;n b&eacute; c&aacute;c bạn dồn lại, tiếp tục nu&ocirc;i phục vụ những lần thu hoạch sau.</font>
 

Top