KỸ THUẬT NUÔI DẾ MÈN

  • Thread starter tran kim oanh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

tran kim oanh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tran kim oanh
- Địa chỉ: ha noi
- Tel, Fax: 0989558386
- email: kimnd8386@yahoo.com.vn
================================

<p><span style="font-size: large; color: #ff0000; font-family: verdana"><strong>T</strong><strong>RẠI&nbsp; DẾ PH&Uacute;C LỘC</strong></span><font color="#0000ff" size="5"> </font></p><span style="font-size: large; color: #0000ff"><span style="font-size: large; color: #0000ff"><span style="font-size: large"><span style="font-size: large; color: #0000ff"><strong><p><span style="font-size: large; color: #0000ff"><strong>&nbsp;<span style="font-size: large; color: #0000ff"><span style="font-size: large; color: #0000ff"><span style="font-size: large"><span style="font-size: large; color: #0000ff"><strong><img src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2010/07/21/201007165513_27_32886_1_.jpg" border="0" /></strong><span style="font-size: large"><strong>&nbsp;</strong> </span></span></span></span></span></strong></span></p><p><span style="font-size: large; color: #0000ff"><strong>Đ/C1 :312 KIM NGƯU -&nbsp; MINH KHAI - HAI B&Agrave; TRƯNG -H&Agrave; NỘI</strong></span></p><p><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: large"><strong><span style="font-size: medium">LH:CHỊ OANH</span> <span style="color: #ff0000">:0989558386</span></strong></span></span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;<span style="font-size: 18pt; line-height: 115%"><span style="font-size: large; color: #0000ff"><strong>Đ/C2:Đường 38A -Mỹ Ph&uacute;c -Mỹ Lộc -NAM ĐỊNH</strong></span></span><strong><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%">&nbsp;</span>&nbsp;</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>&nbsp;<span style="color: #0000ff"> B&aacute;c TRUYỀN :ĐT <span style="font-size: large">:</span></span><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: large">03503818222</span> </span><span style="color: #0000ff">-DĐ</span></strong><span style="font-size: large; color: #ff0000"><strong>:01662116662</strong>&nbsp;</span></p><p><br /><span style="font-size: medium; color: #0000ff"><strong>Nu&ocirc;i dế hiện nay&nbsp;đang rất ph&aacute;t triển bởi nu&ocirc;i dế rất dễ d&agrave;ng&nbsp; v&agrave; mang&nbsp;lại hiệu quả kinh tế cao,&nbsp;vốn đầu tư &iacute;t ,kh&ocirc;ng tốn nhiều thời gian chăm s&oacute;c,kh&ocirc;ng g&acirc;y &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường,kh&ocirc;ng tốn diện t&iacute;ch truồng trại .Những hộ ở đ&ocirc; thị cũng c&oacute; thể nu&ocirc;i được (vốn đầu tư ban đầu chỉ từ 500ngh&igrave;n - 2 triệu đồng )</strong></span></p><p>&nbsp;</p><p><strong><span style="font-size: medium; color: #0000ff">Trong những năm gần đ&acirc;y m&oacute;n ăn từ c&ocirc;n tr&ugrave;ng đ&atilde; thu h&uacute;t được rất nhiều thực kh&aacute;ch kh&ocirc;ng chỉ ở những nước Ch&acirc;u &Acirc;u, Ch&acirc;u &Aacute; m&agrave; cả ở Việt Nam. Trong c&aacute;c loại c&ocirc;n tr&ugrave;ng được sử dụng th&igrave; ưa chuộng hơn cả l&agrave; dế m&egrave;n, thịt dế gi&agrave;u đạm,gi&agrave;u can-xi, vị ngon kh&ocirc;ng k&eacute;m thịt t&ocirc;m n&ecirc;n ng&agrave;y c&agrave;ng được nhiều thực kh&aacute;ch t&igrave;m đến.Hơn nữa dế m&egrave;n c&ograve;n được coi l&agrave; thực phẩm an to&agrave;n l&agrave; sự lựa chọn h&agrave;ng đầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng</span> </strong></p><p><span style="font-size: medium; color: #0000ff"><strong>Hiện nay do nhu cầu thị trường đang tăng cao cung kh&ocirc;ng đủ cầu .Do vậy trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp; đ&atilde; v&agrave; đang cung cấp dế giống dế thịt với số lượng kh&ocirc;ng giới hạn cho kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu với gi&aacute; ph&ugrave; hợp.</strong></span></p><p><strong><br /><span style="font-size: large"><span style="color: #ff0000">Sau đ&acirc;y ch&uacute;ng t&ocirc;i giới thiệu kỹ thuật nu&ocirc;i v&agrave; một số kinh nghiệm</span> <span style="color: #ff0000">của trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i tới c&aacute;c bạn</span></span><span style="color: #ff0000">.</span><br /></strong></p><p><span style="color: #0000ff"><span style="text-decoration: underline"><strong><span style="font-size: medium">I- KỸ THUẬT NU&Ocirc;I</span></strong><br /></span></span></p><p><strong><span style="font-size: medium; color: #0000ff">a-Chuẩn bị dụng cụ nu&ocirc;i v&agrave; h&igrave;nh thức nu&ocirc;i.<br /></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: medium; color: #0000ff">Nu&ocirc;i trong chậu nhựa đường k&iacute;nh 40cm - 50cm hoặc th&ugrave;ng nhựa loại 45l -80l đều phải c&oacute; nắp đậy hoặc </span></strong></p><p><strong><span style="font-size: medium; color: #0000ff">vật che chắn để tr&aacute;nh kh&ocirc;ng bị m&egrave;o chuột .v.v...tấn c&ocirc;ng g&acirc;y thất tho&aacute;t trong qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i.(tất cả c&aacute;c nắp đậy ,vật che chắn phải th&ocirc;ng tho&aacute;ng )</span></strong></p><p><strong><span style="font-size: medium; color: #0000ff"><span style="color: #ff6600">*</span> <span style="color: #ff0000">Ngo&agrave;i ra c&ograve;n c&oacute; thể tận dụng th&ugrave;ng hộp c&aacute;c t&ocirc;ng chum vại...v.v..nu&ocirc;i bằng c&aacute;c dụng cụ n&agrave;y ch&iacute; thấp </span></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: medium; color: #0000ff">D&ugrave;ng rế bắc nồi cơm,rơm rạ ,giấy l&aacute; l&agrave; những vật tạo khoảng kh&ocirc;ng cho dế sinh sống leo tr&egrave;o tr&uacute; ẩn.(v&igrave; khi dế lột x&aacute;c rất yếu rễ bị con kh&aacute;c tấn c&ocirc;ng v&agrave; ăn thịt.)<br /></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: medium; color: #0000ff">&nbsp;Khay đựng thức ăn ,nước uống :c&oacute; thể tận dụng nắp nhựa vỏ hộp sữa chua ..v.v....c&oacute; đường k&iacute;nh 4cm-</span></strong></p><p><strong><span style="font-size: medium; color: #0000ff">5cm cao khoảng 01cm -1,5cm.(nếu đựng nước uống th&igrave; ta n&ecirc;n cho đ&aacute; nhỏ hoặc cuội v&agrave;o để tr&aacute;nh dế sa v&agrave;o nước chết.)</span></strong></p><p><strong><span style="font-size: medium; color: #0000ff">-Thức ăn cho dế: chủ yếu l&agrave; c&aacute;m g&agrave; nghiền nhỏ,rau cỏ non như rau diếp , x&agrave; l&aacute;ch,rau muống l&aacute; khoai </span></strong></p><p><strong><span style="font-size: medium; color: #0000ff">lang ,c&agrave; rốt ,cải ngọt ..v.v..trươc khi cho ăn n&ecirc;n rửa sạch.<br /></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: medium; color: #0000ff">(ch&uacute; &yacute; :Rau cỏ cho ăn trong ng&agrave;y kh&ocirc;ng hết th&igrave; bỏ ra.)<br /></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: medium"><span style="color: #008000"><span style="text-decoration: underline">II- C&Aacute;CH PH&Acirc;N BIỆT DẾ ĐỰC v&agrave; DẾ C&Aacute;I</span><br /></span></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: medium; color: #0000ff">1-Dế đực<br /></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: medium; color: #0000ff">- C&aacute;nh m&agrave;u n&acirc;u pha đen kh&ocirc;ng b&oacute;ng mượt<br /></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: medium; color: #0000ff">- dế đực bụng nhỏ v&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; m&aacute;ng đẻ trứng<br /></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: medium; color: #0000ff">-dế đực g&aacute;y<br /></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: medium; color: #0000ff">2-Dế c&aacute;i<br /></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: medium; color: #0000ff">- C&aacute;nh m&agrave;u đen b&oacute;ng mượt bụng to v&igrave; c&oacute; trứng<br /></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: medium; color: #0000ff">- Ở phần đu&ocirc;i c&oacute; m&aacute;ng đẻ trứng giống như chiếc kim kh&acirc;u<br /></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: medium; color: #0000ff"><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #008000">III-C&Aacute;CH CHỌN DẾ GIỐNG</span></span><br /></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: medium; color: #0000ff">1-Chọn con to khỏe đủ ch&acirc;n, c&agrave;ng ,r&acirc;u.<br /></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: medium; color: #0000ff">gh&eacute;p tỷ lệ 1con đực 2 con c&aacute;i<br /></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: medium; color: #0000ff">VD :Một chậu nhựa đường k&iacute;nh 40cm -50cm<br /></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: medium; color: #0000ff">Gh&eacute;p 60 con c&aacute;i 30 con đực<br /></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: medium; color: #0000ff">2-Dấu hiệu nhận biết dế đẻ<br /></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: medium; color: #0000ff">-Dế đực g&aacute;y nhiều<br /></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: medium; color: #0000ff">- Dế c&aacute;i b&ograve; thụt l&ugrave;i về ph&iacute;a sau v&agrave; chọc kim nhọn xuống đ&aacute;y chậu<br /></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: medium; color: #0000ff">3-C&aacute;ch cho dế đẻ<br /></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: medium; color: #0000ff">-Chuẩn bị c&aacute;c khay hộp cao từ 1,5cm-2cm hoặc c&aacute;c hộp nhựa kem sữa chua..v.v..cho c&aacute;t ẩm hoặc đất t&aacute;n nhỏ v&agrave;o để dế đẻ .N&ecirc;n đưa khay v&agrave;o buổi tối đến s&aacute;ng th&igrave; lấy ra đưa đi ấp.</span></strong></p><p><strong><span style="font-size: medium; color: #0000ff">4-C&aacute;ch ấp trứng.<br /></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: medium; color: #0000ff">-Cho khay trứng v&agrave;o chậu phun nước dạng sương từ 1 -2 lần/ ng&agrave;y,(nếu phun nhiều trứng sẽ bị ung )<br /></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: medium; color: #0000ff">-D&ugrave;ng khăn ướt đặt dưới đ&aacute;y chậu rồi đặt khay trứng l&ecirc;n tr&ecirc;n sau đ&oacute; d&ugrave;ng khăn thứ hai nh&uacute;ng nước rồi </span></strong></p><p><strong><span style="font-size: medium; color: #0000ff">đậy l&ecirc;n tr&ecirc;n 3-4 ng&agrave;y thay khăn một lần.<br /></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: medium; color: #0000ff">- Nhiệt độ để trứng nở trung b&igrave;nh 25-30 độ<br /></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: medium; color: #0000ff"><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #008000">IV-V&Ograve;NG SINH TRƯỞNG</span></span><br /></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: medium; color: #0000ff">- Dế mẹ đẻ trứng <br /></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: medium; color: #0000ff">- Ấp trứng đ&atilde; được thụ tinh từ 9-12 ng&agrave;y , trứng sẽ nở hết (trứng nở rộ trong 4-5 ng&agrave;y l&agrave; hết )<br /></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: medium; color: #0000ff">-Nu&ocirc;i dế từ khi mới nở đến khi thu hoạch l&agrave; 40-45 ng&agrave;y<br /></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: medium; color: #0000ff">-Dế trưởng th&agrave;nh từ 50-55 ng&agrave;y sẽ bắt đầu sinh sản<br /></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: medium; color: #0000ff"><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #008000">V-C&Aacute;CH NU&Ocirc;I DẾ TỪ MỚI NỞ ĐẾN 15 NG&Agrave;Y TUỔI</span></span><br /></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: medium; color: #0000ff">-Khoảng 1000 con/1 chậu đường k&iacute;nh 40-45 cm<br /></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: medium; color: #0000ff">-Thức ăn :C&aacute;m g&agrave; nghiền nhỏ<br /></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: medium; color: #0000ff">-Nước uống:Bỏ rau cỏ tươi 2-3 lần/1 ng&agrave;y<br /></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: medium; color: #0000ff">-Phun nước dạng sương l&ecirc;n cỏ từ 1-2 lần /1ng&agrave;y để cho dế c&oacute; nước uống (hoặc c&oacute; thể d&ugrave;ng những miếng m&uacute;t cắt h&igrave;nh chữ nhật 6x4cm phun nước ướt vừa phải để dế rễ uống</span></strong></p><p><span style="font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><span style="text-decoration: underline"><strong><span style="color: #008000">VI :C&Aacute;CH NU&Ocirc;I DẾ THỊT</span></strong><br /></span></span></span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong><span style="font-size: medium; color: #0000ff">-Dế con từ 15 ng&agrave;y tuổi trở đi đ&atilde; lớn l&uacute;c n&agrave;y ta n&ecirc;n t&aacute;ch ra khoảng 300-400 con/chậu đường k&iacute;nh 40-45 cm v&agrave; l&uacute;c n&agrave;y ta n&ecirc;n cho rế,rơm rạ v&agrave;o</span></strong><strong><span style="font-size: medium; color: #0000ff"> </span></strong></p><p><span style="color: #0000ff"><span style="color: #008000"><span style="font-size: medium"><strong><span style="color: #0000ff"><span style="text-decoration: underline">-</span></span><span style="color: #0000ff">thức ăn :c&aacute;m v&agrave; rau&nbsp; như cho dế nhỏ ăn</span></strong></span></span></span></p><p>&nbsp;</p><p><strong><span style="font-size: medium; color: #0000ff"><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #008000">VII-VỆ SINH CHUỒNG TRẠI v&agrave; DỤNG CỤ CHỨA ĐỰNG</span></span><br /></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: medium; color: #0000ff">-Khay đựng thức ăn nước uống 1-2 ng&agrave;y vệ sinh một lần, nếu c&aacute;m ăn kh&ocirc;ng hết th&igrave; bỏ đi,tr&aacute;nh bị nấm mốc</span></strong></p><p><strong><span style="font-size: medium; color: #0000ff">-Chuồng trại 5-7 ng&agrave;y vệ sinh một lần<br /></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: medium; color: #0000ff"><span style="color: #008000">VII-C&Aacute;CH CHẾ BIẾN DẾ THỊT</span><br /></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: medium; color: #0000ff">-Trước khi l&agrave;m thịt dế ta cho dế v&agrave;o ng&acirc;m trong nước muối lo&atilde;ng từ 2-3 ph&uacute;t sau đ&oacute; 1 tay cấu nhẹ phần </span></strong></p><p><strong><span style="font-size: medium; color: #0000ff">mẩu đu&ocirc;i để r&uacute;t ruột ra ,sau đ&oacute; rửa sạch để r&aacute;o nước cho v&agrave;o t&uacute;i ni l&ocirc;ng cho v&agrave;o tủ lạnh (dế c&oacute; thể để trong tủ lạnh 3-4 th&aacute;ng m&agrave; kh&ocirc;ng ảnh hưởng đến chất lượng cũng như hương vị )<br /></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: medium; color: #0000ff">-Hoặc bạn cũng c&oacute; thể cho dế nhịn đ&oacute;i 2- 3 ng&agrave;y khi đ&oacute; trong bụng dế đ&atilde; sạch kh&ocirc;ng c&ograve;n thức ăn .</span></strong></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: large; color: #ff0000"><span style="text-decoration: underline"></span></span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: large">&nbsp;<strong><span style="color: #ff0000">*Đối với c&aacute;c hộ chăn nu&ocirc;i ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp con giống t&agrave;i</span><span style="color: #ff0000"> liệu hướng dẫn kỹ thuật nu&ocirc;i hoặc tư vấn trực tiếp qua điện </span><span style="color: #ff0000">thoại .</span></strong></span></p><p><span style="font-size: large; color: #ff0000"><span style="text-decoration: underline"></span></span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: large; color: #0000ff"><span style="text-decoration: underline"><strong>Gi&aacute; b&aacute;n :</strong></span></span></p><p>&nbsp;<span style="font-size: large; color: #008000"><strong>dế giống :1 - 4000 đ/con</strong></span></p><p><span style="font-size: large; color: #008000"><strong>dế thịt :200k -250k /1kg</strong></span></p><p><span style="font-size: medium; color: #ff0000"><span style="font-size: large"><span style="color: #008000"><strong>dế lột :320k /1k</strong></span></span></span></p><span style="font-size: medium; color: #ff0000"><span style="font-size: large"><span style="color: #008000"><strong>dế trứng : 300k /1kg</strong></span></span></span><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"> </span></span><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><p><span /></p><p><span /></p><p><span style="font-size: large; color: #008000"><strong>&nbsp;bọ cạp : 300k /1kg</strong></span> </p><span style="font-size: small" /><span style="font-size: small"><p>&nbsp;</p><p><span /></p><p><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: small"><strong><span style="font-size: large">*Dế trại ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp l&agrave; dế ta c&oacute; m&agrave;u hơi s&aacute;ng,hơi v&agrave;ng v&agrave;ng,thịt thơm hơn một </span><span style="font-size: medium"><span style="font-size: large">số</span> <span style="font-size: large">lo&agrave;i dế kh&aacute;c ,rất được ưa chuộng tr&ecirc;n thị trường.</span></span></strong></span></span> </p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: large; color: #008000"><strong>*&nbsp;Sau đ&acirc;y mời c&aacute;c bạn tham khảo một số m&oacute;n ăn từ dế :</strong></span></p><p><span style="font-size: large; color: #0000ff"><span style="font-size: medium"><strong>&nbsp; 1: dế chi&ecirc;n bột :</strong></span></span></p><p>&nbsp;</p><p><strong>&nbsp; <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><td align="center"><img src="http://www.quangcaosanpham.com/images/picture/big_72225_41_1_.jpg" border="0" /></td></tr><tr><td style="height: 10px" align="center">&nbsp;</td></tr></tbody></table></strong></p><p>&nbsp;<strong>&nbsp;<span style="font-size: large; color: #0000ff"><span style="font-size: medium">&nbsp;<span style="font-size: large; color: #0000ff"><span style="font-size: medium">nguy&ecirc;n liệu :</span></span></span></span></strong></p><p>&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: large; color: #0000ff"><span style="font-size: medium"><strong>- 100g dế đ&atilde; l&agrave;m sạch</strong></span></span></p><p><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%"><span style="font-size: medium"><strong>&nbsp;<span style="color: #0000ff">-70g bột chi&ecirc;n t&ocirc;m, gừng 1 nh&aacute;nh,200ml dầu ăn,x&agrave; l&aacute;ch rau </span><span style="color: #0000ff">thơm c&aacute;c loại,đậu phộng rang,h&agrave;nh, tỏi,ớt,ti&ecirc;u, mắm ,muối,</span> <span style="color: #0000ff">hạt n&ecirc;m </span></strong></span></span></p><p><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%"><span style="font-size: medium"><strong><span style="color: #0000ff">chế biến :dế ướp với gừng,h&agrave;nh ,tỏi,ti&ecirc;u, gia vị ,hạt n&ecirc;m </span><span style="color: #0000ff">khoảng 15 ph&uacute;t</span></strong></span></span></p><p><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%"><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: medium"><strong>bột chi&ecirc;n cho nước v&agrave;o quậy đều sau đ&oacute; cho dế v&agrave;o trộn đều,dầu ăn đun s&ocirc;i sau đ&oacute; cho dế v&agrave;o chi&ecirc;n gi&ograve;n</strong></span></span></span></p><p><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%"><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: medium"><strong>pha nước chấm chanh tỏi ớt hoặc chấm với tương ớt .</strong></span></span></span></p><p><strong>&nbsp;<span style="font-size: 18pt; line-height: 115%"><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: medium">2:&nbsp;dế rang muối ớt</span></span></span></strong></p><p></p><p><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%"><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: medium"><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%"><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: medium"><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%"><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: medium"><strong><img src="http://muare1.vcmedia.vn/images/54/103_1273153080.jpg" border="0" /></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p></p><p><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%"><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: medium"><strong>nguy&ecirc;n liệu như tr&ecirc;n</strong></span></span></span></p><p><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%"><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: medium"><strong>chế biến :cho muối ớt v&agrave;o chảo rang khoảng 5 ph&uacute;t sau đ&oacute; cho dế v&agrave;o rang cho tới ch&iacute;n,ăn k&egrave;m dưa chuột, c&oacute;c, rau sống</strong></span></span></span></p><p><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%"><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: medium"><strong>3 : Gỏi dế&nbsp;</strong></span></span></span></p><span style="font-size: small"><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: small" /></span><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: small"><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: large; color: #ff0000" /></span><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: large; color: #ff0000"><p>&nbsp;<strong><img src="http://muare1.vcmedia.vn/images/54/100_1273153021.jpg" border="0" /></strong></p><p>&nbsp;<strong>&nbsp;<span style="font-size: 18pt; line-height: 115%"><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: medium">nguy&ecirc;n liệu&nbsp;:</span></span></span></strong></p><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: small"><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: large; color: #ff0000"><p>&nbsp;</p><p><strong><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%"><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: medium">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100g dế đ&atilde; l&agrave;m sạch</span></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%"><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: medium"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30g đậu phộng</strong></span></span></span></p><p><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%"><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: medium"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40g xo&agrave;i xanh,c&oacute;c th&aacute;i chỉ ,đậu phộng,b&aacute;nh tr&aacute;ng, phồng t&ocirc;m ,h&uacute;ng,răm,m&ugrave;i,nước mắm cay ngọt...</strong></span></span></span></p><p><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%"><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: medium"><strong>&nbsp;- chế biến :</strong></span></span></span></p><p><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%"><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: medium"><strong>dế ướp mắm ,ti&ecirc;u, hạt n&ecirc;m,gia vị,gừng ,tỏi băm nhỏ...trong 15 ph&uacute;t </strong></span></span></span></p><p><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%"><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: medium"><strong>dầu đun s&ocirc;i cho dế v&agrave;o đảo 3-4 ph&uacute;t vớt ra để r&aacute;o dầu rồi cho ra đĩa trộn đậu phộng... đ&atilde; chuẩn bị từ trước cho th&ecirc;m gia vị cay ngọt cuộn ăn với b&aacute;nh tr&aacute;ng (m&oacute;n n&agrave;y rất ngon hấp dẫn thực kh&aacute;ch cả nam v&agrave; nữ)</strong></span></span></span></p><p><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%"><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: medium"><strong>4:Dế kho ti&ecirc;u (m&oacute;n n&agrave;y c&aacute;c h&agrave;ng cơm rất ưa chuộng )</strong></span></span></span></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: 18pt; line-height: 115%"><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: medium">ướp dế với ti&ecirc;u,tỏi, ớt,hạt n&ecirc;m khoảng 10 ph&uacute;t sau đ&oacute; cho&nbsp;một &iacute;t nước v&agrave;o kho.khi nước cạn tiếp tục cho dầu ăn v&agrave;o chi&ecirc;n nhỏ lửa đến l&uacute;c gi&ograve;n l&agrave; được.(m&oacute;n n&agrave;y ăn với cơm n&oacute;ng dưa chuột, c&agrave; chua.)</span></span></span></strong></p><p><strong>&nbsp;<span style="font-size: medium; color: #0000ff">&nbsp;..v..v..v&agrave; c&ograve;n rất nhiều c&aacute;c m&oacute;n ăn kh&aacute;c nữa được chế biến từ dế.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong></p><p><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%"><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: medium"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ch&uacute;c qu&yacute; vị th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; thưởng thức trọn vẹn!</strong></span></span></span></p><p></p><p><span style="font-size: large"><strong>&nbsp;</strong> </span></p></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong></span></span></span></span>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top