Kỹ thuật nuôi dế mèn

  • Thread starter Nguyá»…n Thanh Tùng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Thanh Tùng

Guest
#1
<strong><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: VI">TRANG TRẠI DẾ</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 14.0pt"> SƠN HẢI</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI"><br /></span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: VI">Đ/C:</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 14.0pt"> </span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 14.0pt">Đội 2, th&ocirc;n Kh&uacute;c Giản, x&atilde; An Tiến, huyện An L&atilde;o, th&agrave;nh phố Hải Ph&ograve;ng</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI"><br /></span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: VI">SĐT</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 14.0pt">: 0913.619.6354 (gặp anh T&ugrave;ng)</span></strong><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: Tahoma; mso-ansi-language: VI"><p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI">Trong những năm gần đ&acirc;y m&oacute;n ăn từ c&ocirc;n tr&ugrave;ng đ&atilde; thu h&uacute;t được nhiều thực kh&aacute;ch kh&ocirc;ng chỉ ở c&aacute;c nước Ch&acirc;u &Acirc;u, Ch&acirc;u &Aacute; m&agrave; cả ở Việt nam. Trong c&aacute;c loại c&ocirc;n tr&ugrave;ng được sử dụng th&igrave; ưa chuộng hơn cả l&agrave; thịt dế, thịt dế gi&agrave;u đạm, can-xi, vị ngon ngọt kh&ocirc;ng k&eacute;m thịt cua n&ecirc;n ng&agrave;y c&agrave;ng được nhiều thực kh&aacute;ch t&igrave;m đến. Theo Tiến sĩ Nguyễn Thị Chắt, giảng dạy về c&ocirc;n tr&ugrave;ng học, ĐH N&ocirc;ng l&acirc;m TP HCM, cho rằng: &quot;Do thức ăn của dế chủ yếu l&agrave; thực vật, một số s&aacute;ch đ&ocirc;ng y c&ograve;n d&ugrave;ng dế để trị bệnh n&ecirc;n người d&ugrave;ng c&oacute; thể y&ecirc;n t&acirc;m khi ăn v&agrave;o cơ thể. Thức ăn để nu&ocirc;i dế cũng dễ kiếm, chủ yếu l&agrave; c&aacute;c loại cỏ mọc tự nhi&ecirc;n, nhiều nơi muốn tăng dinh dưỡng th&igrave; cho dế ăn th&ecirc;m c&aacute;m (loại d&agrave;nh cho chim ăn)</span><strong><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: VI">.</span></strong><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI"> Trong y học cổ truyền, dế m&egrave;n c&oacute; vị mặn, cay, t&iacute;nh b&igrave;nh v&agrave; c&oacute; t&aacute;c dụng lợi tiểu, chữa b&iacute; đ&aacute;i. Theo Y tổ Tuệ Tĩnh, dế m&egrave;n (5 con) sấy kh&ocirc;, t&aacute;n nhỏ, r&acirc;y bột mịn, uống với nước b&igrave;m bịp sắc l&ecirc;n, uống v&agrave;o l&uacute;c đ&oacute;i c&oacute; thể chữa cổ trướng thở dốc (Nam dược thần hiệu).<br />Theo c&aacute;c t&agrave;i liệu nước ngo&agrave;i, dế m&egrave;n l&agrave; c&ocirc;n tr&ugrave;ng gi&agrave;u pr&ocirc;t&iacute;t, &iacute;t chất b&eacute;o, gi&uacute;p giảm lượng coletoron trong m&aacute;u, thịt dế m&egrave;n c&ograve;n được d&ugrave;ng trong c&aacute;c trường hợp chữa chứng nhiễm độc nước tiểu, chữa sỏi thận.<br />Dế l&agrave; c&ocirc;n tr&ugrave;ng đặc sản c&oacute; gi&aacute; trị kinh tế rất cao . Nu&ocirc;i dế l&agrave;m kinh tế ph&ugrave; hợp với nhiều người, kể cả những hộ gia đ&igrave;nh sống ở khu độ thị v&igrave; nu&ocirc;i dế kh&ocirc;ng đ&ograve;i hỏi nhiều diện t&iacute;ch v&agrave; cũng kh&ocirc;ng g&acirc;y &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường . Thị trường hiện nay c&oacute; nhu cầu kh&aacute; lớn về con dế. <br />Dế ta c&oacute; k&iacute;ch thước trung b&igrave;nh với chiều d&agrave;i cơ thể khoảng 2cm. Dế ta c&oacute; 3 m&agrave;u đặc trưng như: đen huyền, đỏ hoe v&agrave; v&agrave;ng nghệ. Tập t&iacute;nh sinh hoạt v&agrave; m&ocirc;i trường sống: Trong tự nhi&ecirc;n, dế ta sinh trưởng, ph&aacute;t triển v&agrave; sinh sản quanh năm, nhưng nhiều nhất l&agrave; v&agrave;o m&ugrave;a mưa. Dế ta c&oacute; bản t&iacute;nh hung hăng, nhưng lại th&iacute;ch sống theo bầy đ&agrave;n, m&ocirc;i trường sống rất đơn giản, kh&ocirc;ng cầu kỳ, c&oacute; thể ở hang hay trong những đ&aacute;m cỏ kh&ocirc;&hellip; n&ecirc;n c&oacute; thể tổ chức chăn nu&ocirc;i c&ocirc;ng nghiệp, nhưng phải đảm bảo chuồng trại nu&ocirc;i dế tương tự như m&ocirc;i trường thi&ecirc;n nhi&ecirc;n hoang d&atilde;. M&ocirc;i trường sống tự nhi&ecirc;n, dế sẽ &iacute;t dịch bệnh, &iacute;t tốn c&ocirc;ng chăm s&oacute;c. Dế leo tr&egrave;o rất giỏi v&agrave; c&oacute; thể nhảy xa chừng nửa m&eacute;t. Đặc biệt, tối đến dế c&oacute; thể bay xa h&agrave;ng m&eacute;t&hellip;Tuổi thọ: Tuổi thọ của c&aacute;c loại dế kh&aacute;c nhau. Tuổi thọ của dế ta trung b&igrave;nh l&agrave; 4 th&aacute;ng.</span><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: 'Times New Roman'"><p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI">Trang trại dế </span><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: 'Times New Roman'">Sơn Hải</span><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI"> đ&atilde; cung cấp dế giống cho c&aacute;c hộ chăn nu&ocirc;i v&agrave; hướng dẫn kỹ thuật một c&aacute;ch nhiệt t&igrave;nh gi&uacute;p người nu&ocirc;i đạt hiệu quả tốt nhất. Sau đ&acirc;y l&agrave; một số kỹ thuật, kinh nghiệm m&agrave; trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i gửi tới người nu&ocirc;i.</span><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: Tahoma; mso-ansi-language: VI"><p>&nbsp;</p></span><font face=".VnTime"><strong><em><span style="font-size: 18pt; color: #3e3e3e; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: VI; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt">K&uuml; thu&Euml;t nu&laquo;</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 18pt; color: #3e3e3e; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt">i </span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 18pt; color: #3e3e3e; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: VI; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt">&nbsp;d&Otilde;:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></em></strong><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: Tahoma; mso-ansi-language: VI; mso-font-kerning: 18.0pt"><p>&nbsp;</p></span></font><strong><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: VI">1. Ph&acirc;n biệt dế đực, c&aacute;i&nbsp;&nbsp; </span></strong><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: Tahoma; mso-ansi-language: VI"><br /></span><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI">- Dế đực phần ''đầu ngực'' to hơn dế c&aacute;i.<br />- Dế đực c&aacute;nh m&agrave;u đen pha m&agrave;u n&acirc;u kh&ocirc;ng b&oacute;ng mượt.<br />- Dế c&aacute;i c&aacute;nh m&agrave;u đen b&oacute;ng mượt hơn dế đực.<br />- Dế đực bụng nhỏ hơn dế c&aacute;i v&igrave; bụng dế c&aacute;i c&oacute; trứng n&ecirc;n to hơn.<br />- Dế đực kh&ocirc;ng c&oacute; bộ phận để đ&agrave;o đất ( giống như c&aacute;i kim kh&acirc;u quần &aacute;o) ở phần đu&ocirc;i , c&ograve;n dế c&aacute;i th&igrave; c&oacute; để ch&uacute;ng đ&agrave;o ổ đẻ.&nbsp; <br />- Dế đực trưởng th&agrave;nh k&ecirc;u về ban đ&ecirc;m c&ograve;n dế c&aacute;i kh&ocirc;ng k&ecirc;u.</span><strong><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: VI"> V&ograve;ng sinh trưởng của dế</span></strong><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI">: Dế mẹ đẻ trứng sau 9 -12 ng&agrave;y dế con sẽ nở .Nu&ocirc;i từ l&uacute;c dế nở đ&ecirc;n khi thu hoạch khoảng 40-45 ng&agrave;y. Từ ng&agrave;y 60-62 trở đi Dế bắt đầu phối giống v&agrave; bước v&agrave;o giai đoạn sinh sản<strong><br /></strong></span><strong><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: VI">2. Dụng cụ nu&ocirc;i, h&igrave;nh thức nu&ocirc;i</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI"><br /></span></strong><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI">-Dụng cụ v&agrave; h&igrave;nh thức nu&ocirc;i dế l&agrave; kh&acirc;u rất quan trọng trong qu&aacute; tr&igrave;nh chăn nu&ocirc;i dế. N&oacute; kh&ocirc;ng chỉ li&ecirc;n quan đến kinh ph&iacute; trong chăn nu&ocirc;i m&agrave; c&ograve;n ảnh hưởng lớn đến sản lượng cũng như mức độ hao hụt dế.<br />Hiện nay h&igrave;nh thức nu&ocirc;i phổ biến nhất l&agrave; nu&ocirc;i trong th&ugrave;ng nhựa ( loại th&ugrave;ng 60 l&iacute;t) N&ecirc;n mua loại th&ugrave;ng c&oacute; nắp đậy . sau đ&oacute; d&ugrave;ng que sắt hơ lửa chọc thủng lỗ nhỏ to bằng đầu que di&ecirc;m l&ecirc;n nắp th&ugrave;ng tạo đường th&ocirc;ng kh&iacute;. </span><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: Tahoma; mso-ansi-language: VI"><br /></span><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI">Ngo&agrave;i nu&ocirc;i trong th&ugrave;ng nhựa tr&ograve;n .Nu&ocirc;i trong khay h&igrave;nh chữ nhật v&agrave; xếp c&aacute;c hộp đ&egrave; l&ecirc;n nhau để tiết kiệm diện t&iacute;ch rất ph&ugrave; hợp nu&ocirc;i c&ocirc;ng nghiệp quy m&ocirc; lớn .Tuy nhi&ecirc;n đ&acirc;y cũng l&agrave; h&igrave;nh thức cần đầu tư lớn nhất.<br /><br />Một h&igrave;nh thức nu&ocirc;i kh&aacute;c mới đ&acirc;y nhất được &aacute;p dụng theo hướng giảm chi ph&iacute; cho người nu&ocirc;i l&agrave; nu&ocirc;i trong chuồng gỗ đ&oacute;ng với . Với k&iacute;ch thước to hơn chiếc quan t&agrave;i th&ocirc;ng thường đ&ocirc;i ch&uacute;t . H&igrave;nh thức n&agrave;y chỉ d&agrave;nh cho những nơi c&oacute; diện t&iacute;ch lớn .<br /><br />H&igrave;nh thức nu&ocirc;i trong chậu: cao 35 - 40cm, đường k&iacute;nh từ 40 - 50cm. Nu&ocirc;i bằng chậu phải d&ugrave;ng lồng b&agrave;n hoặc d&ugrave;ng lưới để che chắn. Do nu&ocirc;i bằng chậu đỡ tốn diện t&iacute;ch, ph&ugrave; hợp v&agrave; tiện &iacute;ch hơn n&ecirc;n trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i chọn c&aacute;ch nu&ocirc;i n&agrave;y.&nbsp; <br /><br /></span><strong><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: VI">- C&aacute;i dế bắc nồi cơm, cọng rơm, giấy</span></strong><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI"> l&agrave; những vật tạo khoảng kh&ocirc;ng cho dế sinh sống leo tr&egrave;o, lột x&aacute;c v&agrave; trốn tr&aacute;nh kẻ th&ugrave;. Mỗi lần lột x&aacute;c dế rất mềm v&agrave; thường bị đồng loại ăn thịt v&igrave; thế cần tạo nhiều kh&ocirc;ng gian sinh sống cho dế sẽ tr&aacute;nh được t&igrave;nh trạng hao hụt trong chăn nu&ocirc;i. C&aacute;c loại giấy đ&atilde; qua sử dụng được v&ograve; n&aacute;t rất hữu &iacute;ch để nu&ocirc;i dế . Dưới đ&aacute;y th&ugrave;ng khi được l&oacute;t 1 lớp giấy sẽ dễ d&agrave;ng hơn cho lần vệ sinh sau .Đồng thời đ&acirc;y cũng l&agrave; thứ để Dễ gặm nhấm <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Khay đựng thức ăn: Tận dụng nắp nhựa c&oacute; sẵn, đường k&iacute;nh từ 7 - 10cm c&oacute; v&agrave;nh cao 1cm hoặc cưa c&aacute;c đốt tre, hoặc d&ugrave;ng c&aacute;c đĩa chấm thức ăn.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Khay nước uống: Tương tự l&agrave;m như khay đựng thức ăn.<br /></span><strong><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: VI">Ch&uacute; &yacute;</span></strong><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI">: Nếu c&aacute;c bạn d&ugrave;ng đĩa chấm thức ăn l&agrave;m khay cho dế ăn hoặc uống nước m&agrave; chưa l&agrave;m nh&aacute;m bề mặt th&igrave; dế rất kh&oacute; leo l&ecirc;n v&agrave; khi c&oacute; b&ograve; được l&ecirc;n rồi th&igrave; b&ograve; ra cũng kh&oacute;, nếu l&agrave; khay nước uống th&igrave; rất dễ bị chết đuối v&igrave; kh&ocirc;ng b&ograve; ra được. V&igrave; vậy tất cả c&aacute;c khay đều phải được l&agrave;m nh&aacute;m cả trong lẫn ngo&agrave;i để dế c&oacute; thể leo tr&egrave;o thoải m&aacute;i.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Đất cho dế đẻ: T&ocirc;i thường d&ugrave;ng đất đ&atilde; l&agrave;m mịn trộn lẫn với c&aacute;t , cứ 2 đất th&igrave; 1 c&aacute;t như vậy đất sẽ tươi xốp v&agrave; giữ được độ ẩm cao.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><strong><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: VI">3. Thức ăn của dế </span></strong><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI"><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Cỏ c&aacute;c loại, cỏ chọn l&aacute; mềm kh&ocirc;ng đắng l&agrave; tốt nhất.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Dế dưới 10 ng&agrave;y tuổi th&iacute;ch ăn l&aacute; rau khoai lang, l&aacute; sắn non v&igrave; răng của ch&uacute;ng chưa ph&aacute;t triển.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - C&ugrave;i dưa hấu, c&agrave; rốt, rau muống, rau cải, l&aacute; đu đủ, l&aacute; sắn.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - C&aacute;m g&agrave;, c&aacute;m chim hỗn hợp nghiền mịn.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Nước uống.<br /></span><strong><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: VI">Ch&uacute; &yacute;:</span></strong><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI"> Tất cả c&aacute;c loại rau cỏ dế ăn phải rửa sạch v&agrave; kh&ocirc;ng được c&oacute; thuốc trừ s&acirc;u, nếu dế ăn phải rau cỏ c&oacute; thuốc trừ s&acirc;u, dế sẽ bị đi ỉa hoặc chết.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><strong><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: VI">4. C&aacute;ch chọn dế giống</span></strong><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI"><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Dế giống phải to khoẻ, đầy đủ r&acirc;u, c&aacute;nh, ch&acirc;n.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - C&aacute;ch chọn dế đực cũng như dế c&aacute;i.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Cứ gh&eacute;p 1 đực với 2 c&aacute;i.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Một chậu th&igrave; ta để 60 c&aacute;i, 30 đực.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Hai khay thức ăn, 1 khay nước, 3 c&aacute;i dế cho dế đậu tr&egrave;o leo.<br /></span><strong><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: VI">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5. C&aacute;ch cho dế đẻ</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI"><br /></span></strong><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Khi thấy dế g&aacute;y v&agrave; x&ugrave; c&aacute;nh l&agrave; l&uacute;c dế chuẩn bị đẻ ta chuẩn bị khay đẻ v&agrave; đất cho dế đẻ.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Đến chiều tối bạn thử đặt hai khay đất v&agrave;o v&agrave; theo d&otilde;i xem dế c&oacute; b&ograve; l&ecirc;n đẻ kh&ocirc;ng.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Nếu thấy dể đẻ th&igrave; s&aacute;ng h&ocirc;m sau c&aacute;c bạn lấy khay trứng ra v&agrave; đưa đi ấp.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Thường trứng của 2- 3 ng&agrave;y đầu tỷ lệ nở &iacute;t hơn những ng&agrave;y sau do trứng kh&ocirc;ng được thụ tinh 100%.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Dế đẻ li&ecirc;n tục khi rạc th&igrave; chết ( trung b&igrave;nh 30 - 35 ng&agrave;y)<br /></span><strong><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: VI">Ch&uacute; &yacute;:</span></strong><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI"> Chỉ bỏ khay trứng v&agrave;o th&ugrave;ng dể đẻ, sau khi trời đ&atilde; tối v&agrave; phải lấy ra v&agrave;o s&aacute;ng h&ocirc;m sau. Nếu kh&ocirc;ng dế bố mẹ c&oacute; thể đ&agrave;o bới khay trứng lộn tung.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><strong><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: VI">6. C&aacute;ch ấp trứng</span></strong><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI"><br />- &Eacute;p nở: khay đẻ của dế được lấy ra đưa đi ấp, trước khi cho v&agrave;o th&ugrave;ng ấp chuẩn bị hai khăn b&ocirc;ng vu&ocirc;ng (loại khăn lạnh lau mặt ở c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng), nh&uacute;ng nước ướt rồi đặt dưới đ&aacute;y th&ugrave;ng ấp sau đ&oacute; đặt khay trứng tr&ecirc;n khăn ướt v&agrave; d&ugrave;ng khăn ướt thứ hai đ&atilde; nh&uacute;ng nước đậy l&ecirc;n khay trứng để giữ độ ẩm. Sau khi đ&atilde; l&agrave;m xong c&aacute;c việc n&oacute;i tr&ecirc;n đậy nắp th&ugrave;ng lại.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;- T&ocirc;i thường lấy khay trứng ra xịt nước xếp ch&uacute;ng chồng l&ecirc;n nhau cứ 2 - 3 khay 1. Sau đ&oacute; d&ugrave;ng một c&aacute;i khăn loại d&agrave;y nh&uacute;ng nước v&agrave; vắt bớt một &iacute;t rồi ch&ugrave;m k&iacute;n khay trứng.<br />-Nhiệt độ cần cho trứng nở khoảng 24 - 25 độ C (nhiệt độ ph&ograve;ng). Cứ 3 - 4 ng&agrave;y, thay khăn ướt một lần để giữ độ ẩm. Sau 9 - 12 ng&agrave;y to&agrave;n bộ trứng trong khay bắt đầu nở. Khi thấy dế đ&atilde; nở hết, lấy khay đẻ ra khỏi th&ugrave;ng v&agrave; chuyển dế con v&agrave;o th&ugrave;ng nu&ocirc;i. <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Cứ một ng&agrave;y xịt nước cho khay trứng 2 lần v&agrave;o m&ugrave;a h&egrave; 1 lần v&agrave;o m&ugrave;a đ&ocirc;ng, 2 ngay nh&uacute;ng khăn ướt một lần.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Trứng ấp trong v&ograve;ng từ 9 - 12 ng&agrave;y l&agrave; nở, tr&uacute;ng nở trong vỏng 4 ng&agrave;y l&agrave; hết.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - T&ocirc;i thường để 2 khay trong một chậu, như vậy dế nở ra sẽ rất đều.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - C&aacute;c bạn kh&ocirc;ng n&ecirc;n để trứng của 2 -3 ng&agrave;y c&ugrave;ng một chậu, như vậy khi dế nở sẽ dẫn đến con to, con nhỏ kh&ocirc;ng đồng đều.<br /></span><strong><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: VI">Ch&uacute; &yacute;:</span></strong><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI"> Khi c&aacute;c bạn xịt nước cho trứng thấy bề mặt đất c&oacute; m&agrave;u th&acirc;m n&acirc;u l&agrave; được. Kh&ocirc;ng n&ecirc;n xịt qu&aacute; nhiều v&igrave; như vậy trứng sẽ rất dễ bị ung.</span><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: 'Times New Roman'"><p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI"><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><strong><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: VI">7. C&aacute;ch nu&ocirc;i dế từ mới nở đến 15 ng&agrave;y tuổi</span></strong><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI"><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Dế nở ra từ 2 khay trung b&igrave;nh được 2000 con.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - C&aacute;c bạn để từ 1 - 2 dế ( c&aacute;i dế để bắc nồi cơm) v&agrave;o chậu nu&ocirc;i để cho dế đậu tr&egrave;o leo.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Để 2 -3 b&uacute;i cỏ v&agrave;o chậu v&agrave; một khay thức ăn ( c&aacute;m g&agrave;)<br /></span><strong><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: VI">Ch&uacute; &yacute;:</span></strong><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI"> C&aacute;c bạn tuy&ecirc;t đối kh&ocirc;ng được để khay nước v&agrave;o chậu nu&ocirc;i v&igrave; l&uacute;c n&agrave;y dế c&ograve;n nhỏ dễ sa v&agrave;o nước kh&ocirc;ng b&ograve; ra được, sẽ dẫn đến chết đuối.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Ta chỉ l&ecirc;n phun sương v&agrave;o 2 b&uacute;i cỏ để dế uống nước.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><strong><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: VI">8. C&aacute;ch nu&ocirc;i dế từ 15 - 30 ng&agrave;y tuổi</span></strong><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI"><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - L&uacute;c n&agrave;y dế đ&atilde; lớn c&aacute;c bạn c&oacute; thể dặt một khay nước v&agrave;o chậu cho dế uống nước m&agrave; kh&ocirc;ng sợ dế bị chết đuối nữa.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - T&ocirc;i thường để 1000 con tr&ecirc;n một chậu, một khay nước , hai khay thức ăn ( c&aacute;m g&agrave;) v&agrave; một &iacute;t rau cỏ v&agrave; 3 - 4 dế để cho dế đậu v&agrave; tr&egrave;o leo.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Cứ một ng&agrave;y vệ sinh khay cho dế uống nước một lần, khay thức ăn th&igrave; 2 ng&agrave;y một lần. Nếu c&ograve;n c&aacute;m ta cũng l&ecirc;n bỏ kh&ocirc;ng l&ecirc;n tiếc, c&ograve;n chậu nu&ocirc;i th&igrave; 3 &ndash; 5 ng&agrave;y dọn ph&acirc;n một lần.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><strong><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: VI">9. C&aacute;ch nu&ocirc;i dế từ 30 - 45 ng&agrave;y tuổi</span></strong><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI"><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Lượng dế trung b&igrave;nh từ 400 - 700 con <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - 2 khay thức ăn, một khay nước, 3 -4 dế để dế đậu tr&egrave;o leo.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - 1 &iacute;t rau cỏ hoặc c&ugrave;i dưa hấu hay một số l&aacute; c&acirc;y như đu đủ, sắn...<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><strong><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: VI">10. L&agrave;m thịt dế</span></strong><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI"><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - L&agrave;m thịt dế trước khi dế mọc c&aacute;nh d&agrave;i, thường ở v&agrave;o 50 ng&agrave;y tuổi. V&igrave; l&uacute;c n&agrave;y trọng lượng của dế lớn nhất v&agrave; b&eacute;o nhất.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Kh&ocirc;ng cho dế ăn từ 15- 20 tiếng trước khi l&agrave;m thịt để ruột dế được sạch sẽ.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Trước khi l&agrave;m thịt ng&acirc;m dế trong nước muối khoảng 2 ph&uacute;t.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Một tay cầm dế sao cho đầu con dế quay v&agrave;o trong l&ograve;ng b&agrave;n tay, bụng dế ngửa l&ecirc;n tr&ecirc;n, tay kia cấu nhẹ phần mẩu đu&ocirc;i v&agrave; từ từ r&uacute;t ruột dế ra khỏi bụng.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Sau khi đ&atilde; l&agrave;m sạch ruột dế c&aacute;c bạn rửa lại bằng nước sạch 2 - 3 lần v&agrave; để d&aacute;o nước, l&uacute;c n&agrave;y c&aacute;c bạn c&oacute; thể chế biến ra c&aacute;c m&oacute;n m&agrave; m&igrave;nh ưa th&iacute;ch.<br />-Những con c&ograve;n qu&aacute; b&eacute; trong một th&ugrave;ng nu&ocirc;i cần dồn lại để vỗ b&eacute;o cho đợt thu hoạch tiếp theo. Những con th&agrave;nh phẩm cho v&agrave;o b&oacute;p bụng ,rửa sạch bằng nước muối lo&atilde;ng v&agrave; trữ lạnh để ti&ecirc;u thụ dần. C&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng c&oacute; thể chế biến nhiều c&acirc;n liền một l&uacute;c v&agrave; b&aacute;n dần cho kh&aacute;ch h&agrave;ng cho thuận tiện nhất.<p>&nbsp;</p></span> <p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI">&nbsp;</span><strong><em><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: VI">CH&Uacute;C C&Aacute;C BẠN TH&Agrave;NH C&Ocirc;NG!</span></em></strong></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thanh Tùng
- Địa chỉ: Đội 2, thôn Khúc Giản, xã An Tiến, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
- Tel, Fax: 0913.619.635 ::: FaX
- email: thanhtungalhp82@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top