kỷ thuật nuôi dông(kỳ nhông)

  • Thread starter dongkhule
  • Ngày gửi
D

dongkhule

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: dông khu lê
- Địa chỉ: hòa thắng-bắc bình-bình thuận
- Tel, Fax: ::: FaX 0973724509
- email: long2002lx@yahoo.com
================================

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; trại d&ocirc;ng khu l&ecirc;</p><p>xin ch&agrave;o c&aacute;c b&aacute;c n&ocirc;ng d&acirc;n thực thụ.b&aacute;c n&ocirc;ng d&acirc;n n&agrave;o thực sự quan t&acirc;m đến</p><p>nghề nu&ocirc;i d&ocirc;ng th&igrave; trại giống ch&uacute;ng t&ocirc;i sẻ cung cấp giống v&agrave; kỷ thuật cho c&aacute;c </p><p>c&aacute;c b&aacute;c ,t&ocirc;i kh&ocirc;ng bảo&nbsp; c&aacute;c b&aacute;c mua d&ocirc;ng của ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp; nhưng nếu b&aacute;c n&agrave;o </p><p>quan t&acirc;m&nbsp; th&igrave; hảy ra trại giống của ch&uacute;ng t&ocirc;i t&igrave;m hiểu kỷ thuật v&agrave; nguồn gốc</p><p>con giống rồi hẳn quyết định .xin k&iacute;nh ch&agrave;o qu&iacute; b&aacute;c n&ocirc;ng d&acirc;n.</p><p>&nbsp;</p>
 

Top