Kỹ thuật phối giống lợn rừng

  • Thread starter daobahoa
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: haihoafarm
- Địa chỉ: Thôn Ngọc Trì, X.Bình Định, H.Lương Tài, T.Bắc Ninh
- Tel, Fax: 094.461.3459; 095.335.9545
- email: haihoafarm@yahoo.com.vn
================================

<strong><font size="3">KỸ THUẬT PHỐI GIỐNG LỢN RỪNG<br /></font></strong><strong><p><font size="3">&nbsp;</font></p></strong><font size="3">Trong qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i lợn rừng, việc việc t&igrave;m hiểu v&agrave; &aacute;p dụng đ&uacute;ng kỹ thuật trong phối giống cũng hết sức quan trọng. Để phối giống c&oacute; hiệu quả cao, Haihoafarm xin chia sẻ c&ugrave;ng b&agrave; con một số kinh nghiệm sau:<br /></font><font size="3"><strong>1. Đối với lợn đực (bố):</strong> Cần c&oacute; chuồng ri&ecirc;ng cho lợn bố, kh&ocirc;ng n&ecirc;n nhốt chung hoặc thả đ&agrave;n. Mục đ&iacute;ch l&agrave; để tr&aacute;nh lợn bố nhảy những con kh&aacute;c g&acirc;y ảnh hưởng đến bộ phận sinh dục. Mặc kh&aacute;c, lợn bố được nhốt ri&ecirc;ng, khi cho tiếp x&uacute;c với lợn c&aacute;i động dục lợn đực sẽ nhạy cảm v&agrave; c&oacute; sức khoẻ tốt hơn. Nếu nhốt chung lợn đực với lợn c&aacute;i, rất dễ l&agrave;m cho lợn đực thiếu nhạy cảm v&agrave; kh&ocirc;ng kiểm so&aacute;t được hoạt động phối giống giữa lợn c&aacute;i v&agrave; lợn đực đ&atilde; diễn ra hay chưa. Lợn đực khoảng 25 kg trở l&ecirc;n l&agrave; c&oacute; thể cho phối giống được.<br /></font><font size="3"><strong>2. Đối với lợn c&aacute;i:</strong> Khi quan s&aacute;t thấy bộ phận sinh dục của lợn c&aacute;i nở to v&agrave; chuyển sang m&agrave;u đỏ tươi, th&igrave; đ&oacute; l&agrave; dấu hiệu lợn c&aacute;i đ&atilde; động dục. Nếu l&agrave; động dục lần đầu th&igrave; tốt nhất n&ecirc;n bỏ qua. L&yacute; do l&agrave; lần đầu động dục bộ phận sinh dục của lợn c&aacute;i chưa ho&agrave;n thiện, trứng dụng &iacute;t, nếu cho phối giống tỷ lệ mang thai kh&ocirc;ng cao, nếu được th&igrave; cũng sẽ đẻ &iacute;t con. V&igrave; vậy, n&ecirc;n bỏ qua 1 hoặc 2 kỳ động dục đầu ti&ecirc;n.<br /></font><font size="3"><strong>3. Khi n&agrave;o th&igrave; c&oacute; thể phối giống được</strong>: Chu kỳ động dục của lợn rừng l&agrave; 21 ng&agrave;y giống như lợn nh&agrave;. V&agrave; thời gian động dục diễn ra trong khoảng 4 ng&agrave;y. 2 ng&agrave;y đầu bộ phận sinh dục của lợn c&aacute;i nở to v&agrave; c&oacute; m&agrave;u đỏ tươi. Ng&agrave;y thứ 3 bắt đầu chuyển sang m&agrave;u đỏ thẫm, hơi t&aacute;i, đ&acirc;y cũng l&agrave; thời điểm tốt nhất để phối giống. V&igrave; ở thời điểm đ&oacute; trứng dụng nhiều nhất v&agrave; lợn c&aacute;i cũng m&ecirc; đực nhất.<br /></font><font size="3"><strong>4. C&aacute;ch phối giống:</strong> Chỗ phối giống phải bằng phẳng để lợn đực dễ thao t&aacute;c. C&oacute; thể cho lợn c&aacute;i v&agrave;o chuồng lợn đực hoặc ngược lại. Kh&ocirc;ng n&ecirc;n cho lợn đực tiếp x&uacute;c với nhiều lợn c&aacute;i kh&aacute;c dễ l&agrave;m cho lợn đực mất tập trung. Trước khi cho phối giống khoảng 1h n&ecirc;n cho lợn đực ăn một v&agrave;i quả trứng v&agrave; c&aacute;m gạo, ng&ocirc;&hellip;Khi lợn đực nhảy m&agrave; lợn c&aacute;i đứng y&ecirc;n l&agrave; lợn c&aacute;i đ&atilde; chịu đực, nếu lợn c&aacute;i vẫn c&ograve;n chạy th&igrave; c&oacute; nghĩa l&agrave; lợn c&aacute;i chưa chịu đực v&agrave; n&ecirc;n t&aacute;ch lợn đực ra.<br /></font><font size="3"><strong>5. Để thụ thai được cao v&agrave; c&oacute; nhiều lợn c&aacute;i:</strong> Cần cho phối l&agrave;m nhiều lần, &iacute;t nhất l&agrave; 2 lần v&agrave;o buổi s&aacute;ng v&agrave; chiều tối, tr&aacute;nh cho phối v&agrave;o trưa n&oacute;ng. Khi phối giống được cần t&aacute;ch lợn đực ra khỏi lợn c&aacute;i, lấy lần 2 mới lại cho v&agrave;o. Lợn c&aacute;i mang thai khoảng 3 th&aacute;ng 20 ng&agrave;y th&igrave; đẻ. <br /></font><font size="3">Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; một số kinh nghiệm phối giống lợn rừng m&agrave; Haihoafarm muốn chia sẻ c&ugrave;ng b&agrave; con. Ch&uacute;c b&agrave; con &aacute;p dụng đ&uacute;ng kỹ thuật <br /></font><font size="3">Kỳ sau Haihoafarm sẽ chia sẻ kinh nghiệm với b&agrave; con về kỹ thuật nu&ocirc;i lợn rừng thương phẩm. Hoặc b&agrave; con c&oacute; thể li&ecirc;n hệ với ph&ograve;ng khuyến n&ocirc;ng c&aacute;c huyện tr&ecirc;n cả nước để mua cuốn s&aacute;ch về &ldquo;Nghề nu&ocirc;i lợn rừng&rdquo; do Haihoafarm phối hợp với chuy&ecirc;n gia Nguyễn L&acirc;m H&ugrave;ng &ndash; Chuy&ecirc;n mục Nh&agrave; n&ocirc;ng l&agrave;m gi&agrave;u Đ&agrave;i truyền h&igrave;nh Việt Nam v&agrave; Nh&agrave; xuất bản N&ocirc;ng nghiệp bi&ecirc;n soạn.<br /></font><strong><font size="3">Mọi &yacute; kiến thắc mắc xin gửi về h&ograve;m thư điện tử: </font><a href="mailto:haihoafarm@yahoo.com.vn"><font size="3">haihoafarm@yahoo.com.vn</font></a><br /></strong><strong><font size="3">Anh Đ&agrave;o B&aacute; Ho&agrave;<br /></font></strong><strong><font size="3">ĐC: Th&ocirc;n Ngọc Tr&igrave;, X.B&igrave;nh Định, H.Lương T&agrave;i, T.Bắc Ninh<br /></font></strong><strong><font size="3">ĐT: 094.461.3459; 095.335.9545<br /></font></strong><strong><font size="3">Xin tr&acirc;n trọng cảm ơn!<br /></font></strong>
 


hehe, lợn rừng cái thì còn phối được ,chưa thấy trên diễn đàn người ta khai thác tinh lơn rừng (chắc sợ lơn cắn, hehe), Còn nếu khai thác được thì phối được,kaka!
 


Back
Top