Kỹ thuật trồng ớt

  • Thread starter minhhoangcuchi
  • Ngày gửi
chào các anh em trên dien dan. rat vui duoc tham gia chung moi nguoi tren day de hoc tap kinh nghiem
anh em nao co the chỉ cho minh lam the nao cho trai ot khong bi thui khong
mình trồng vườn ớt ở nhà đó no ra trái là bị thúi hết ah có thốc nào ngan ngừa khong vậy:eek:
ai biết thi chi giùm mình nhen
 A

anhmytran

_
Nông dân @
Cây cối vốn có sức chống thối, nhưng môi trường
ẩm cao, nhiễm khuẩn nên nó chống không lại.
*
Bạn tỉa bớt cành lá cho đỡ rậm, cho nhiều ánh sáng,
bón thêm K và P, tạm ngừng bón N và tưới nước.
Nếu tiện thì rắc vôi bột trên mặt đất. Hái những
trái mới chớm thối trước khi vi khuẩn thối lan ra.
*
Ớt nhà tôi cũng bị như vậy, năm nào cũng vậy, vào
những lúc mưa nhiều, gió lắc các trái va đập, và
những cành rũ xuống đất, thì những trái bị đè xuống
đất ướt đều bị thối cả. Cách chữa của tôi rất dễ,
là kê những cành đó không cho trái đè lên mặt đất
ướt nữa. Trái nào chớm thối, thì tôi hái ăn ngay.
*
 
M

Mục-Tử

_
Nông dân @
anh em nao co the chỉ cho minh lam the nao cho trai ot khong bi thui khong
mình trồng vườn ớt ở nhà đó no ra trái là bị thúi hết ah có thốc nào ngan ngừa khong vậy:eek:


<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>VI</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Arial; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> xin ghóp ý với bạn vài nhận xét sau :
Cây ớt không phải dễ trồng . dù chỉ 1 cây để dùng trong nhà. Do bộ rễ rất yếu, và hay bị nhiễm khuẩn và nấm bịnh.. do đó để có 1 cây ớt khỏe mạnh nhiều trái sống lâu bạn nên làm như sau :
- Tuyệt đối không được bứng ớt ở đâu đó mang về, hoặc bứng từ chỗ này sang chỗ khác
- muốn có cây ớt bạn phải lấy hạt từ 1 trái ớt khỏe mạnh…sau đó phơi trong mát cho hột chín thực sự
-Trước khi trồng bạn phải ngâm hột ớt 12 giờ trong nước có pha thuốc trừ sâu ( thí dụ Basudin) để diệt hết các mầm sâu bịnh đã nhiễm trong hạt..
Ông cha ta ngày xưa hay lấy hột ớt đã nằm trong chén nước mắm 1 ngày đem trồng cây ớt rất ít bịnh là do nước mắm đã diệt được vi khuẩn đang ẩn náu trong hạt
- Làm đất kĩ, do rễ ớt rất yếu, bạn nên quốc đất cho tơi xốp. trộn trong đất Basudin để diệt khuẩn và trứng sâu.. sau đó bạn gieo vài hột ớt vào.
Khi cây con mọc lên bạn để lại 1 cây còn các cây khác dùng kéo cắt bỏ( tuyệt đối không được nhổ vì sẽ làm hư rễ cây còn lại và bịnh sẽ nảy sinh ra)
Ớt hay bị bịnh thúi trái..có 1 vết đen sau đó lan ra…đó là bịnh Thán Thư..
Do đó bạn nên 15 ngày 1 lần phun thuốc ngừa nấm cho nó, thì sẽ không bị bịnh đâu
Ớt cũng hay bị bịnh rệp sáp hoặc bù hóng bạn nên phun Supracid sẽ khỏi ngay,,, nhưng nhớ phun kĩ mặt dưới của lá…vì nấm bịnh hoặc rệp đều nằm ớ mặt dưới của lá
Nhớ lưu ý đến Kali vì thiếu kali ớt sẽ không hoặc ít cay..Nếu bạn bón cho cây ớt bằng phân gà mục ớt sẽ cay đến độ…ăn không nổi
Nếu bạn bón cho ớt bằng phân gà tươi ớt sẽ chết không cứu được
 
Last edited:
nhatkhoa

nhatkhoa

Thành viên mới
em định trồng vài cây ăn. để em làm theo bác đem ngâm nước mắm thử, nhưng em nghĩ nước mắm chứa nhiều muối để diệt khuẩn thôi chứ đâu có gì nữ đâu. hay là ngâm muối vậy
 
M

minhhoangcuchi

Lữ khách
xin ghóp ý với bạn vài nhận xét sau :
Cây ớt không phải dễ trồng . dù chỉ 1 cây để dùng trong nhà. Do bộ rễ rất yếu, và hay bị nhiễm khuẩn và nấm bịnh.. do đó để có 1 cây ớt khỏe mạnh nhiều trái sống lâu bạn nên làm như sau :
- Tuyệt đối không được bứng ớt ở đâu đó mang về, hoặc bứng từ chỗ này sang chỗ khác
- muốn có cây ớt bạn phải lấy hạt từ 1 trái ớt khỏe mạnh…sau đó phơi trong mát cho hột chín thực sự
-Trước khi trồng bạn phải ngâm hột ớt 12 giờ trong nước có pha thuốc trừ sâu ( thí dụ Basudin) để diệt hết các mầm sâu bịnh đã nhiễm trong hạt..
Ông cha ta ngày xưa hay lấy hột ớt đã nằm trong chén nước mắm 1 ngày đem trồng cây ớt rất ít bịnh là do nước mắm đã diệt được vi khuẩn đang ẩn náu trong hạt
- Làm đất kĩ, do rễ ớt rất yếu, bạn nên quốc đất cho tơi xốp. trộn trong đất Basudin để diệt khuẩn và trứng sâu.. sau đó bạn gieo vài hột ớt vào.
Khi cây con mọc lên bạn để lại 1 cây còn các cây khác dùng kéo cắt bỏ( tuyệt đối không được nhổ vì sẽ làm hư rễ cây còn lại và bịnh sẽ nảy sinh ra)
Ớt hay bị bịnh thúi trái..có 1 vết đen sau đó lan ra…đó là bịnh Thán Thư..
Do đó bạn nên 15 ngày 1 lần phun thuốc ngừa nấm cho nó, thì sẽ không bị bịnh đâu
Ớt cũng hay bị bịnh rệp sáp hoặc bù hóng bạn nên phun Supracid sẽ khỏi ngay,,, nhưng nhớ phun kĩ mặt dưới của lá…vì nấm bịnh hoặc rệp đều nằm ớ mặt dưới của lá
Nhớ lưu ý đến Kali vì thiếu kali ớt sẽ không hoặc ít cay..Nếu bạn bón cho cây ớt bằng phân gà mục ớt sẽ cay đến độ…ăn không nổi
Nếu bạn bón cho ớt bằng phân gà tươi ớt sẽ chết không cứu được
nhưng nếu cây đã bẹnh thì có loại thuốc nào trị không vậy ông chỉ giùm tui với
---------------
Cây cối vốn có sức chống thối, nhưng môi trường
ẩm cao, nhiễm khuẩn nên nó chống không lại.
*
Bạn tỉa bớt cành lá cho đỡ rậm, cho nhiều ánh sáng,
bón thêm K và P, tạm ngừng bón N và tưới nước.
Nếu tiện thì rắc vôi bột trên mặt đất. Hái những
trái mới chớm thối trước khi vi khuẩn thối lan ra.
*
Ớt nhà tôi cũng bị như vậy, năm nào cũng vậy, vào
những lúc mưa nhiều, gió lắc các trái va đập, và
những cành rũ xuống đất, thì những trái bị đè xuống
đất ướt đều bị thối cả. Cách chữa của tôi rất dễ,
là kê những cành đó không cho trái đè lên mặt đất
ướt nữa. Trái nào chớm thối, thì tôi hái ăn ngay.:eek:
*
nhà tui cây ớt trồng cũng tương đối thưa và tưới cũng ít nước tưới một này nghỉ một ngày tại vì trồng quá nhiều nên tưới không xuể hjhj:1^:
mà tui nghe hình như có một loại thuốc phun lên khi cây ra trái sẽ giãm trình trạng thúi trái ông biết không chỉ giùm tui với
---------------
rất mong sự góp ý của các anh em
 
Last edited:
A

anhmytran

_
Nông dân @
Có một chất ngày xưa tôi phun cho Cà Chua chống nấm là Phèn
Xanh pha Nước Vôi, gọi là nước Bóóc đô - Bordeaux - học của
Pháp, thành phố Bordeaux phun lên chùm nho. Cách làm như sau:
*
1 trăm lít nước pha 2 ký Phèn Xanh (Sunphat đồng) cho thật
tan hết. 3-4 ký Vôi tôi pha thật tan vào 150 lít nước. Sau đó
đổ nước Vôi tôi thật chậm vào nước Phèn Xanh trong lúc ngoáy
thật đều để khỏi lắng tủa. Gạn bỏ cặn. Pha xong thì phải phun ngay.
*
Nếu làm ít, đong 6 thìa rưỡi Phèn Xanh pha vào 2 lít nước, và
6 thìa Vôi Tôi vào 3 lít nước. Nhớ lọc kỹ để khỏi có cặn lắng
tủa, hay gạn bỏ cặn không phun, thì không bị tắc vòi phun.
Sau đó đổ từ từ nước Vôi vào nước Phèn Xanh, vừa đổ vừa ngoáy
đều để khỏi lắng tủa. Nhớ lọc hay gạn cấn tủa, rồi phun ngay.
Để lâu thì thuốc lắng tủa và hết tác dụng.
*
Bây giờ khoa học phát triển, có nhiều chất khác tốt hơn, có
lẽ không ai còn nhớ đến nước Bóóc Đô nữa.
*
 
M

Mục-Tử

_
Nông dân @
..........................
Bây giờ khoa học phát triển, có nhiều chất khác tốt hơn, có
lẽ không ai còn nhớ đến nước Bóóc Đô nữa.
*

<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>VI</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Arial; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> Còn đó chứ bác…nhưng nó ẩn dưới cái tên khác : Cop super, coc 85 ..v..v ( sulfat đồng+ vôi sống) đóng gói 25 gram. 50 gram v..v. bán rất mắc
do đó các nhà vườn lớn đều tự pha chế lấy mà dùng giá thành rất rẻ.. các nguyên liệu này bán ở chợ hóa chất Kim Biên ( cholon HCM)
 
A

anhmytran

_
Nông dân @
Cám ơn bác Mục Tử về nước Phèn Xanh pha nước Vôi Tôi.
*
Nước này ngày xưa Báo Khoa Học Thường Thức dạy, và nói
chỉ để phòng và chống bệnh Nấm Cà Chua Xoăn Lá thôi,
và tôi cũng mới thử một lần, lúc phun thì không thấy
xoăn lá, nhưng một thời gian sau thì vẫn bị xoăn lá,
có lẽ vì thuốc đã hết hơi. Đó là thời gian bị dịch bệnh,
cả làng đều bị và không ai trồng cà chua nữa. Mấy năm
sau thì chẳng ai phun thuốc này, mà chẳng ai bị cà chua
xoăn lá cả. Dân làng kết luận bệnh cà chua xoăn lá chủ
yếu là bị lạnh quá, sương mù và mưa phùn nhiều. Đó cũng
là một nghi án trong tôi, chưa có câu trả lời.
*
Báo Khoa Học Thường Thức lúc ấy chỉ nói người Pháp trồng
nho phun lên chùm trái nho để chống nấm ăn trái nho, và
nói chung chung nước Phèn Vôi này có tác dụng chống một
số nấm. Vì vậy tôi chỉ kể để bà con thử nghiệm, chứ cũng
không dám chắc nó có tác dụng tốt.
*
 
levuong79

levuong79

Nhanong.Com
Thấy Các Bác bàn luận sôi nổi E cũng xin tham gia chút ý kiến:
Theo E thì dung dịch Boocdo (Sunphát đồng hòa tan với vôi) nó có chỉ có tác dụng ngăn ngừa sự phát triển của 1 số nấm bệnh cũng như vi khuẩn. Nó tạo môi trường bất thuận cho sự phát triển của các loài gây hại này. Vì vậy nếu sử dụng nó chỉ nên sử dụng phòng ngừa.
Việc sử lí hạt giống chúng ta có thể ngậm hạt trong dung dich sunphát đồng trong vòng 1 - 2giờ sau đó vớt ra rữa sạch hay có thể ngâm trong nitrát bạc 1-2% cũng có tác dụng rất tốt.
Theo Bác minhhoangcuchi mô tả thí đây là bệnh thán thư trên ớt và ớt của Bác trồng có lẻ là ớt sừng?
Nếu là ớt sừng đầu tiên Bác hái bỏ toán bộ những chiếc lá phía dưới sau đó dùng Daconil hay Dithan pha với liệu lượng khuyến cáo trên bao bì phun sẽ kiềm hảm được bệnh này!
Chúc các Bác sớm có vườn ớt như ý!
Thân!
 
M

minhhoangcuchi

Lữ khách
Thấy Các Bác bàn luận sôi nổi E cũng xin tham gia chút ý kiến:
Theo E thì dung dịch Boocdo (Sunphát đồng hòa tan với vôi) nó có chỉ có tác dụng ngăn ngừa sự phát triển của 1 số nấm bệnh cũng như vi khuẩn. Nó tạo môi trường bất thuận cho sự phát triển của các loài gây hại này. Vì vậy nếu sử dụng nó chỉ nên sử dụng phòng ngừa.
Việc sử lí hạt giống chúng ta có thể ngậm hạt trong dung dich sunphát đồng trong vòng 1 - 2giờ sau đó vớt ra rữa sạch hay có thể ngâm trong nitrát bạc 1-2% cũng có tác dụng rất tốt.
Theo Bác minhhoangcuchi mô tả thí đây là bệnh thán thư trên ớt và ớt của Bác trồng có lẻ là ớt sừng?
Nếu là ớt sừng đầu tiên Bác hái bỏ toán bộ những chiếc lá phía dưới sau đó dùng Daconil hay Dithan pha với liệu lượng khuyến cáo trên bao bì phun sẽ kiềm hảm được bệnh này!
Chúc các Bác sớm có vườn ớt như ý!
Thân!
;)
xin cám ơn tất cả mọi người đã góp ý nha. tui se áp dụng một vài cách xem sao có cải thiện đươc kết quả không
tui nghe wa báo đài thì các kỹ sư nông học của công ty bảo vệ thực vật An Giang thì có nói là sử dụng được còn theo các bác thì như thế nào. không phải tui không tin vào khoa học nhưng dù sao kinh nghiệm dân giang vẫn tốt hơn đúng không mấy ông
 
Last edited:
M

Mục-Tử

_
Nông dân @

tui nghe wa báo đài thì các kỹ sư nông học của công ty bảo vệ thực vật An Giang thì có nói là sử dụng được còn theo các bác thì như thế nào. không phải tui không tin vào khoa học nhưng dù sao kinh nghiệm dân giang vẫn tốt hơn đúng không mấy ông ....................nhưng ngoài ớt sừng ra thì các giống ớt khác có thê sử dụng thuốc daconli đươc không ?
Bác Levuong79 chính là kĩ sư nông học đó
Không riêng gì ớt, mà rất nhiều các lòai cây ăn quả hoặc hoa khác đều dùng Daconil hoặc Dithane phòng chống bịnh thán thư..
thuốc tốt, dù bịnh có khỏi, nhưng các dấu vết tàn phá của bịnh trên trái và lá không thể lành lại được..do đó trong bảo vệ cây trồng nhất là các cây ăn trái,,, nên lấy phòng bịnh làm chính
Cùng 1 tên thuốc nhưng có nhiều nhà sản xuất khác nhau, do đó Khi mua thuốc bác nên chọn hãng sản xuất nào có uy tín mà dùng vì đã có trường hợp..: 1 nhà vườn trồng hoa ở Đà Lạt dùng Daconil của 1 hãng nho nhỏ sau đó cả vườn hoa chết,, thiệt hại cả trăm triệu..mà không khiếu nại được do nhà sản xuất lí luận rằng : họ không đăng kí thuốc này cho cây hoa ( sự cố này đã bàn trên diễn đàn rồi)
Nếu vườn ớt của bác lớn.. trước khi dùng bất cứ thuốc gì ,bác nên thử trước cho vài cây..thấy an toàn hãy dùng đại trà cho cả vườn
 
D

DOTHANHDANH1979

Lữ khách
Các bạn đang bàn về nguyên nhân trái ớt bị thối nên tôi mạn phép tham gia.
Theo thực tế tại vùng trồng ớt ở Tây Ninh thì trái ớt bị thối có 3 dạng sau:

-Trái ớt bị dòi đục trái: triệu chứng thường xuất hiện khi trái ớt già sắp chín, nhìn bên ngoài phần võ không có dấu hiệu bất thường như không có vết thương, không bị khuyết vào,.... nhưng nhìn thấu vào phần thịt trái sau lớp vỏ bóng ta thấy có triệu chứng giống ớt bị thối (có nhiều đường đục ngoằn nghèo giống như dòi đục trái) và trái ớt thường bị rụng. khi dòi phá hại ta sẽ thấy có một lỗ đục (dòi chiu ra ngoài). nếu chẻ trái ớt ra ta sẽ thấy có 1con dòi. Cáchphòng trị: chỉ phòng khi chưa bị hại bằng cách phun thuốc trừ sâu khi ớt ở giai đoạn ra hoa và đậu trái.

-Trái ớt bị thán thư: triệu chứng ban đầu là 1 vết khuyết sau đó phát triển lan rộng, trên bề mặt vết bệnh có xuất hiện nấm màu đen, trái ớt teo tóp và không bị rụng trái. trái ớt bị bệnh sẽ không rụng. cách phòng trị: phun thuốc dithane hoặc ziplo của công ty ADC phân phối, hoặc antracol,... là ok.

-Trái ớt bị hiện tượng giống như bị luộc trắng: vết bệnh tương tự như bị thán thư nhưng không có nấm phát triển mà giống như trái ớt bị luộc, vết bệnh teo tóp lại và có vỏ màu trắng. về nguyên nhân và cách khắc phục thì chúng tôi còn đang nghiên cứu, xác định. Theo các chuyên gia BVTV thì triệu chứng trên là do ớt thiếu Calci và khi bổ sung thì có hiệu quả trong vụ tết năm rồi. nhưng trong vụ tết này thì không có hiệu quả. hiện nay chúng tôi đang tiếp tục theo dõi và sẽ thông tin cho các bạn sau.
---------------
 
Last edited:

Quảng cáoTop