Làm giầu từ chăn nuôi Gà rừng tai đỏ

  • Thread starter Hoàng Xuân Thuá»·
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

Hoàng Xuân Thuỷ

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoàng Xuân Thuỷ
- Địa chỉ: Trung tâm cứu hộ động thực vật hoang dã quý hiếm vườn quốc gia cúc phương, xã cúc phương, huyện nho quan, tỉnh ninh bình
- Tel, Fax: 0915635615 ::: FaX 0303848088
- email: thuyhoangxuan@gmail.com
================================

<p align="justify"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Năm 2007 gia đ&igrave;nh chị Phạm Thị&nbsp;Hoa được Trung t&acirc;m cứu hộ v&agrave; bảo tồn động thực vật hoang d&atilde; Vườn quốc gia C&uacute;c Phương tập huấn cho kỹ thuật chăn nu&ocirc;i v&agrave; chăm s&oacute;c lo&agrave;i G&agrave; rừng tai đỏ trong điều kiện nu&ocirc;i nhốt, sau đ&oacute; gia đ&igrave;nh chị được trung t&acirc;m cấp 10 con trống v&agrave; 50&nbsp;con m&aacute;i cơ bản để chăn nu&ocirc;i thử nghiệm, từ đ&oacute; đến nay đ&agrave;n g&agrave; m&agrave; gia đ&igrave;nh chị nu&ocirc;i sinh sản v&agrave; ph&aacute;t triển rất tốt số lượng hiện tại đến thời điểm n&agrave;y&nbsp;đ&atilde; tăng l&ecirc;n tới tr&ecirc;n 1000 c&aacute; thể (chưa kể số đ&atilde; được gia đ&igrave;nh b&aacute;n h&agrave;ng năm). khi gặp ch&uacute;ng t&ocirc;i chị t&acirc;m sự, mới đầu chăn nu&ocirc;i lo&agrave;i g&agrave; n&agrave;y với t&acirc;m trạng vừa mừng vừa lo, mừng v&igrave; đ&atilde; được dự &aacute;n của nh&agrave; nước tin tưởng giao cho chăm s&oacute;c th&iacute; điểm lứa g&agrave; đầu ti&ecirc;n của dự &aacute;n, lo v&igrave; bản th&acirc;n mới được tập huấn về kỹ thuật n&ecirc;n trong chăn nu&ocirc;i c&oacute; lẽ kh&ocirc;ng tr&aacute;ch khỏi thiếu s&oacute;t, chỉ sợ đ&agrave;n g&agrave; ng&atilde; bệnh m&agrave; chết h&agrave;ng loạt th&igrave; sẽ ảnh hưởng tới sự t&iacute;n nhiệm của ch&igrave;nh quyền đối với gia đ&igrave;nh, v&igrave; trong dự &aacute;n đợt n&agrave;y số hộ được lựa chọn để tham gia kh&ocirc;ng nhiều. Tuy vậy theo thời gian vừa l&agrave;m, vừa năm bắt th&ecirc;m kỹ thuật n&ecirc;n hiện tại gia đ&igrave;nh chị&nbsp;đ&atilde; chủ&nbsp;động ấp nh&acirc;n tạo để cung cấp&nbsp;được g&agrave; giống&nbsp;ra thị trường. Chị n&oacute;i thị trường G&agrave; rừng tai đỏ giống hiện nay cung kh&ocirc;ng kịp cầu, kh&aacute;ch h&agrave;ng muốn mua phải đặt tiện cọc trước mới c&oacute; cơ hội mua được con giống, g&agrave; b&oacute;c trứng 50.000 đồng/con. G&agrave; 1-2 th&aacute;ng tuổi 100.000 đồng/con. G&agrave; 3-4 th&aacute;ng tuổi 200.000 đồng/con v&agrave; g&agrave; trưởng th&agrave;nh l&agrave; 1 triệu/cặp. Trong năm vừa qua gia đ&igrave;nh chị trừ hết mọi chi ph&iacute; c&ograve;n thu l&atilde;i tr&ecirc;n 200 triệu đồng. V&igrave; vậy chăn nu&ocirc;i G&agrave; rừng tai đỏ tại c&aacute;c n&ocirc;ng hộ tr&ecirc;n địa b&agrave;n v&ugrave;ng cao C&uacute;c Phương trong giai đoạn n&agrave;y ch&uacute;ng t&ocirc;i thấy đ&acirc;y l&agrave; một hướng chăn nu&ocirc;i mới rất c&oacute; hiệu quả kinh tế g&oacute;p phần x&oacute;a đ&oacute;i giảm ngh&egrave;o cần được nh&acirc;n rộng tr&ecirc;n c&aacute;c địa b&agrave;n v&ugrave;ng cao tương tự như khu vực v&ugrave;ng đệm Vườn quốc gia C&uacute;c Phương. Nếu bạn c&oacute; nhu cầu tham khảo xin li&ecirc;n hệ: Phạm Thị Hoa, th&ocirc;n B&atilde;i Cả, x&atilde; C&uacute;c Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh B&igrave;nh ĐT: 0973.116.558 or 0303.848.123 v&agrave;o giờ ngo&agrave;i h&agrave;nh ch&iacute;nh.</font></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top