làm ơn hay chi cho toi biết cách bón phân cho rau an toàn???????

  • Thread starter tat dua
  • Ngày gửi
cho tôi hỏi là khi mình bón phân cho rau thì chủ yếu là lượng phân đó bị bay hơi vào không khí , vậy đề hạn chế lượng thất thoát hàm lượng amoni thì ta phải làm thế nào mới đúng cách??????????
mặt khác nếu ta đem phân ba màu đi bón lên luống rau sau đó mới trồng lên trên, như vậy thì có thể giản lượng amoni bay hơi không? và lượng phấn còn lại trong đất sẽ tồn tại ở dạng nào??????????trong khi chờ đợi câu trả lời của các vị tôi xin cảm ơn:rolleyes:
 G

Greenmaster

Lữ khách
Bạn có thể dùng dung dịch này để bón hoặc trồng luôn nếu thích ^^


___________________________________________________________________
<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> [FONT=&quot]-Bạn không có không gian rộng.
-Bạn lo sợ vấn đề môi trường hay ô nhiễm.
-Bạn mệt mỏi vì mỗi lần tưới nước.
-Bạn là người yêu thích trồng cây.
-Bạn phải lo sợ mỗi khi đi mua rau ngoài chợ.
-Hãy thử tận hưỡng cảm giác làm nhà nông và đảm bảo sức khỏe cho gia đình,bằng cách sử dụng dung dịch thủy canh mới của chúng tôi.
-Không cần pha chế
-Với đặc điểm nỗi bật hơn là thích hợp với tất mọi loại cây trồng ,với các sản phẩm ngoài thị trường hiện nay mỗi khi muốn trồng 1 loại cây khác nhau bạn phải thực hiện cách pha chế khác vì vậy rất mất thời gian va bất tiện.Sản phẩm của chú tôi là tối ưu nhất có thể trồng được mọi loại rau quả trong 1 thứ dung dịch.
-Với mỗi lít dung dịch bạn có thể pha đến 10 lít nước vậy chi ra mỗi lít hỗn hợp sao khi pha với nước chỉ 1.800 vnđ[/FONT]


[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]-Tôi xin đảm bảo rằng với công nghệ của chúng tôi không hề có 1 hóa chất nào gây hại và rau bạn trồng ra đảm bảo tuyệt đối không có 1 chất độc hại nào cho dù là 1 lượng nhỏ nhất[/FONT]
[FONT=&quot]-Xin nói thêm bạn không hề tìm kiếm được sản phẩm của chúng tôi cũng như công thức ngoài thị trường.[/FONT]
[FONT=&quot]Hãy gọi ngay cho tôi để nhanh tay sở hữu ngay sản phẩm an toàn tiện lợi và 1 thú vui có ít cho bạn và người thân.[/FONT]
[FONT=&quot]Tại Q.8 và nội thành hoặc các khu lân cận Tp.HCM
Đt: Nam - 0908515704 [/FONT]

Cty TNHH SX TM DV XNK ĐÔ TH[FONT=&quot]Ị[/FONT] XANH
Website: http://dothixanhvn.com
Phone: (08) 39375246
Fax: (08) 62606722
Add: 130/21 Phú Đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh, ph[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng 16, qu[FONT=&quot]ậ[/FONT]n 8, Tp. HCM
(N[FONT=&quot]ếu không xem được hình ảnh bạn vui long copy code web mình đăng ở trên .Cách copy : các bạn bỏ phần chữ
còn lại .Thank !!!)[/FONT]
 
M

Mục-Tử

_
Nông dân @
cho tôi hỏi là khi mình bón phân cho rau thì chủ yếu là lượng phân đó bị bay hơi vào không khí , vậy đề hạn chế lượng thất thoát hàm lượng amoni thì ta phải làm thế nào mới đúng cách??????????
mặt khác nếu ta đem phân ba màu đi bón lên luống rau sau đó mới trồng lên trên, như vậy thì có thể giản lượng amoni bay hơi không? và lượng phấn còn lại trong đất sẽ tồn tại ở dạng nào??????????trong khi chờ đợi câu trả lời của các vị tôi xin cảm ơn:rolleyes:

Đối với rau..trong khi làm đất..người ta có bón lót 1 ít phân 3 màu (NPK) chung với hữu cơ mục… trộn vào đất..sự bón lót này mục đích làm hệ vi sinh trong đất và phân hữu cơ tăng lên..đất sẽ thành “đất phú dưỡng” ( màu mỡ )..
Trong 3 loại nguyên tố cơ bản thì N ( đạm ) là bay hơi..và trôi đi theo nước tưới hoặc phân tán sâu vào đất, do đó rau vẫn phải bón thúc Đạm theo định kì để bù vào Đạm đã mất đi do các nguyên nhân đẫ nêu trên..và đạm thêm vào cho rau có đủ đạm hầu phân nhánh và lớn lên

Lân khi vào đất lân nằm tại chỗ do lân bị keo đất giữ chặt lại…do đó lân không hề mất..lân có công dụng kích thích tạo rễ… do lân không bị mất đi nên lân chỉ dùng khi bón lót…và có thể 2 năm bón lân 1 lần cũng được

Kali giúp chuyển hóa năng lượng giúp cho cây hấp thụ được đạm và lân…Kali không bị bốc hơi…nhưng Kali sẽ bị rửa trôi do tưới nhiều..nếu trong đất có nhiều hữu cơ mục thì ka li thường không thiếu…( lá , thân cây mục có rất nhiều kali) do đó trong bón thúc cho rau người ta không thêm kali mà chỉ thúc bằng Ure hoặc bánh dầu ngâm thôi..

Mặt khác có 1 số loại rau…nếu thúc thêm bằng phân Kali đơn sẽ không có công dụng tốt mà có thể bị đắng thí dụ như rau muống…

Do đạm bị bốc hơi nên người ta thường rải URE vào buổi chiều..sau đó tưới nhẹ cho URE tan và thấm sâu vào đất..
Nếu bác rải URE vào buổi sáng nắng lên Nitơ sẽ bốc hơi bay mất , không công dụng mà có thể làm chết rau

Những năm về trước do ure rất khan hiếm và mắc mỏ…người nông dân dùng cách sau để cây tận dụng hết đạm và giảm thiểu sự bốc hơi :
Trộn ure trong đất bột sau đó tưới ẩm…ủ 1 đêm cho ure tan hết trong khối đất…sau đó vo đất thành những viên nhỏ…khi cần thúc rau bằng ure người ta vùi những viên đất này vào gốc..nước tưới sẽ làm viên đất tan ra từ từ giải phóng ni tơ chậm cây sẽ hấp thụ được hết mà không bị bốc hơi đi nhiều..
Do khuyết điểm của URE là mau bay hơi nên trong bón thúc cho rau người ta thích dùng bánh dầu ngâm pha loãng tưới cho rau hơn..đạm trong bánh dầu là loại đạm hữu cơ được giải phóng từ từ do đó ít bị bốc hơi, nên bền hơn ( rau tốt lâu)
 
A

anhmytran

_
Nông dân @
Bây giờ phân hoá học sẵn và rẻ, không như hồi bao cấp
phải ăn cắp của Hợp Tác Xã, rồi buôn lậu, rồi trộn muối,
nên đi tù . Vì vậy, bón rau an toàn không phải là lo bị
mất phân, mà là sợ ăn vào độc hại .
*
Bón rau an toàn theo nghĩa bảo vệ sức khoẻ, thì theo
nguyên tắc sau đây:
*
Phân hữu cơ phải ủ thật hoai, không còn mùi thối nữa,
và chỉ để bón lót, làm tốt đất . Như vậy chất độc hại,
chất bẩn, và vi trùng truyền bệnh không theo rễ mà lên
rau, và ta không ăn phải những thứ này.
*
Phân đạm vô cơ phải bón và tưới sao cho tan hết vào đât
2 tuần lễ trước khi hái rau ăn . Sau khi phân đạm tan
hết vào đất, phải 10 ngày sau thì mới hết phân đạm trong
đất, và mấy ngày sau thì mới tiêu hết trong cây rau .
*
Lân và Kali thường bón thưa hơn đạm, nên xa ngày thu hái,
gần như không có vấn đề gì .
*
Ngoài ra, thuốc trừ sâu và thuốc rầy cũng phải phun trước
khi thu hái cả tháng . Tốt nhất là không hái những lá, trái
củ, và cành đã bị phun thuốc vào, kể cả đã rất lâu rồi. Khi
thuốc độc phun vào chưa đủ lâu, thì người ăn phải sẽ chết .
Khi thuốc độc phun vào đã lâu, không làm chết người được,
nhưng cũng làm hại người, làm yếu người, mà ta không thấy thôi.
*
Ngày xưa tôi ở ViệtNam không bao giờ phun thuốc sát trùng, trừ
sâu lên rau trái ăn, nhưng vẫn tưới phân hữu cơ và nước đái
người cho rau, chỉ cách có 1 tuần thôi . Tôi ăn rau đó, thấy
rất ngon, nhưng ngựa của tôi thì không bao giờ ăn rau tôi
trồng, mặc dù nó vẫn ăn rau hoang (như rau muống ao). Lúc đó
tôi hiểu là rau mình trồng có mùi hôi mà ngựa nhận ra được,
nhưng mình không thấy, thì ăn vẫn cứ ngon . Lúc ấy làm gì có
tiền mà mua phân vô cơ: từ 3 đến 5 đồng 1 ký, bằng giá thịt lợn,
mà cả năm tôi mới được ăn thít lợn vào dịp Tết, và thỉnh thoảng
có dịp cưới xin gì thôi. Kể chuyện cũ cho vui thôi .
*
 
Thuy-canh

Thuy-canh

_
Nông dân @
Đất thoái-hóa bắt đầu xãy ra từ hơn 150 năm trước, 1846, khi 1 nhà khoa-học thông-thái được kính-trọng (thời đó) Justus von Liebig công-bố Hóa-học Hữu-cơ và Ứng-dụng trong Nông-nghiệp. Ông tin rằng để cho cây tăng-trưởng tối-đa, cây chỉ cần Nitrogen, Phosphorus và Potassium ở dạng hòa-tan trong nước, và trở thành "Hỗn-hợp von Liebig". Đó là nguyên-thủy của học-thuyết NPK.
Quả thật, đây là một thực-đơn quá đơn-giản, hết sức dễ theo và thực-hành nên các nông-gia trên toàn thế-giới đã đua theo áp-dụng cách mù-quáng. Cái khó là, ngày nay nông-dân đã quá lậm theo con đường NPK mà họ cũng biết được rằng khó mà quay trở lại, ngay cả mốt số cũng ý-thức rõ như vậy. Nếu họ có thể bước ra khỏi cái "máy chạy tại chỗ" mà không té nhào, thì họ đã làm rồi.
 
Last edited:
H

HIEN HOA

Nhà nông nghiệp dư
Dùng kỹ thuật tưới nhỏ giọt trong đất, kết hợp che bằng màng phủ nông nghiệp thì lượng phân thất thoát sẽ giảm đến mức thấp nhất. Trước khi trồng rau có thể bón lót một ít phân hữu cơ (đã ủ hoai), có thể trộn thêm một ít phân NPK, lắp các ống nhỏ giọt rồi dùng màng phủ đậy lại. Sau khi đậy màng phủ thì tạo những lỗ trên màng phủ có khoảng cách đều nhau để gieo hột hoặc trồng cây rau đã gieo sẵn trong bầu. Vài ngày hòa phân vào trong nước tưới (nồng độ rất loãng), mở nước cho chảy vào các ống nhỏ giọt đã lắp sẵn. Cây rau sẽ sử dụng nước và phân trong nước tưới này. Với cách này thì lượng nước tưới và phân sẽ thất thoát rất ít. Giai đoạn đầu cần tưới nhiều nhưng về sau có thể tưới rất ít, 5-7 ngày tười 1 lần cũng được.
 

Quảng cáoTop