lào cai bán nhím giống , nhím thịt . lợn rừng . ba ba giống và thịt

Tay Bac

Lữ khách
#1
<p><font size="4">ch&agrave;o cả nh&agrave; . l&acirc;u kh&ocirc;ng đăng tin nay v&agrave;o quang c&aacute;o t&iacute; mong c&aacute;c b&aacute;c ung hộ em<img border="0" title="Laughing" alt="Laughing" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-laughing.gif" /></font></p><p><font size="4">&nbsp;</font></p><p><font size="4"> trang trại&nbsp; T&Acirc;Y BẤC&nbsp; c&oacute; cung ứng ra thị trường một số sản phẩm như :&nbsp;</font></p><p><font size="4">1.Nh&iacute;m giống :</font></p><p><font size="4">- 2 th&aacute;ng tuổi&nbsp;</font></p><p><font size="4">- nh&iacute;m trưởng th&agrave;nh&nbsp;</font></p><p><font size="4">-nh&iacute;m bố mẹ&nbsp;</font></p><p><font size="4">-nh&iacute;m bố mẹ dẫn con&nbsp;</font></p><p><font size="4">- Nh&iacute;m thịt&nbsp; <br /></font></p><p><font size="4">2 Lợn Rừng :&nbsp;</font></p><p><font size="4">- giống&nbsp;</font></p><p><font size="4">- lơn rưng thịt&nbsp;</font></p><p><font size="4">3 . Ba ba&nbsp;</font></p><p><font size="4">- ba ba giống&nbsp; c&aacute;c biểu&nbsp;</font></p><p><font size="4">- ba ba thịt&nbsp;</font></p><p><font size="4">&nbsp;Đến với trang trại b&agrave; con sẽ được cung cấp giống , kỹ thuật chăn nu&ocirc;i x&acirc;y dựng chuồng trại . đảm bảo giấy tờ hợp lệ do kiểm l&acirc;m địa phương cấp . ship h&agrave;ng miễn ph&iacute;&nbsp; đối với kh&aacute;ch mua h&agrave;ng&nbsp; dưới 100km .&nbsp; c&aacute;m ơn b&agrave; con đ&atilde; xem tin &nbsp; <br /></font></p><p><font size="4">&nbsp;</font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: A vinh
- Địa chỉ: Bảo yên _ Lào cai
- Điện thoại: 0988 979 345 - Fax:
- email: taybac24121984@yahoo.com.vn