Lò nung mẫu Labtech

  • Thread starter ThomUSci
  • Ngày gửi
T

ThomUSci

Guest
#1
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt">&nbsp;</p><p class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">L&ograve; nung mẫu</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><a name="OLE_LINK2"></a><a name="OLE_LINK1"></a><strong><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">Muffle Furnace</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">Cung cấp: Labtech &ndash; H&agrave;n Quốc</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-indent: -0.05in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Wingdings">v<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt">&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">Buồng nung được c&aacute;ch nhiệt bằng sợi Ceramic.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-indent: -0.05in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Wingdings">v<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt">&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">Yếu tố nhiệt được lắp trong mỗi mặt v&agrave; c&oacute; thể thay đổi vị tr&iacute; được.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-indent: -0.05in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Wingdings">v<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt">&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">Điều khiển vi xử l&yacute; PID: Cung cấp độ ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; mức độ tin cậy cao với chức năng canh thời gian tự động, c&ograve;i b&aacute;o hiệu.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-indent: -0.05in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Wingdings">v<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt">&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">Nhiệt độ tối đa: 1100<sup>0</sup>C (Nhiệt độ l&agrave;m việc tối đa 1000<sup>0</sup>C)</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-indent: -0.05in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Wingdings">v<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt">&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">Ống thải kh&iacute; được lắp đặt b&ecirc;n tr&ecirc;n để loại bỏ kh&iacute; ăn m&ograve;n, hơi nước v&agrave; chất nhiễm bẩn cho bảo vệ vật liệu l&agrave;m l&ograve; nung.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-indent: -0.05in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Wingdings">v<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt">&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">Bộ nhiệt điện: đầu d&ograve; CA loại K.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.2in"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.45in; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">1.<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">Model: LEF-304S-1</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.45in; text-indent: 0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol">&middot;<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">K&iacute;ch thước&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; B&ecirc;n trong: 150 x 230 x 120</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.45in"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (WxDxH mm)&nbsp;&nbsp;&nbsp; B&ecirc;n ngo&agrave;i: 430 x 460 x 540</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.45in; text-indent: 0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol">&middot;<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">Thể t&iacute;ch: 4L</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.45in; text-indent: 0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol">&middot;<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">Nhiệt: 1.4 kW</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.45in; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">2.<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">Model: LEF-308S-1</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.45in; text-indent: 0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol">&middot;<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">K&iacute;ch thước&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; B&ecirc;n trong: 200 x 250 x 160</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.45in"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (WxDxH mm)&nbsp;&nbsp;&nbsp; B&ecirc;n ngo&agrave;i: 480 x 480 x 580</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.45in; text-indent: 0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol">&middot;<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">Thể t&iacute;ch: 8L</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.45in; text-indent: 0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol">&middot;<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">Nhiệt: 2.8 kW</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">&nbsp;</span><span style="text-indent: -0.25in; font-family: 'Times New Roman', serif">3.<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="text-indent: -0.25in; font-family: 'Times New Roman', serif"> Model: LEF -316S-1</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.45in; text-indent: 0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol">&middot;<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">K&iacute;ch thước&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; B&ecirc;n trong: 280 x 300 x 190</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.45in"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (WxDxH mm)&nbsp;&nbsp;&nbsp; B&ecirc;n ngo&agrave;i: 560 x 530 x 610</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.45in; text-indent: 0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol">&middot;<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">Thể t&iacute;ch: 16L</span></p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TNHH KHOA HỌC HỢP NHẤT
- Địa chỉ: số 4 Nguyễn ĐÌnh CHiểu, quận 1
- Điện thoại: 0973890160 - Fax: 0839106816
- email: thom@uscivn.com