LỌC TÁCH SẮT TRONG LÚA GẠO- THỨC ĂN

  • Thread starter xuandieunguyen
  • Ngày gửi
X

xuandieunguyen

Guest
#1
<strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><strong><font face="Times New Roman">PHU AN HUY Co.,Ltd<br /></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><strong><em><font size="3"><font face="Times New Roman">Quality Service for Your Industry<br /></font></font></em></strong><strong><em><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></em></strong><strong><em><font size="3"><font face="Times New Roman">EU Standard Engineering products &amp; se<br /></font></font></em></strong><strong><em><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></em></strong><strong><em><font size="3"><font face="Times New Roman">407 TTH21, Ward Tan Thoi Hiep, 12 Dist , HCMC, S.R.Vietnam<br /></font></font></em></strong><strong><em><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></em></strong><strong><em><font size="3"><font face="Times New Roman">Hotline: 0985 583 641 - 08.625 66788<br /></font></font></em></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">E.mail : <em><a href="mailto:phuanhuycoltd@gmail.com">phuanhuycoltd@gmail.com</a><br /></em></font></font></strong><strong><em><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></em></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Website :&nbsp; www.phuanhuy.com; www.namchamvinhcuu.com<br /></font></font></strong><strong><em><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></em></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Xin ch&acirc;n th&agrave;nh c&aacute;m ơn Qu&yacute; Kh&aacute;ch H&agrave;ng đ&atilde; quan t&acirc;m sử dụng sản phẩm của C&ocirc;ng Ty <br /></font></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">PH&Uacute; AN HUY trong thời gian qua.<br /></font></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">C&ocirc;ng ty Ph&uacute; An Huy chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại&nbsp; m&aacute;y m&oacute;c, thiết bị linh kiện,trong lĩnh vực <br /></font></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Khai th&aacute;c Kho&aacute;ng Sản,Chế biến thức Ăn Gia S&uacute;c.Chế biến n&ocirc;ng sản thủy hải sản,<br /></font></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">xi măng, ph&acirc;n b&oacute;n, h&oacute;a chất , đ&oacute;ng t&agrave;u, x&agrave; lan, x&acirc;y dựng&hellip;<br /></font></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">SẢN PHẨM CTY PH&Uacute; AN HUY GỒM C&Oacute;<br /></font></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">A : C&Aacute;C LOẠI BĂNG TẢI<br /></font></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">1 : Bulon g&agrave;u tải c&aacute;c loại ( bolt )<br /></font></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">2 : Băng tải gầu.(elevator belt )<br /></font></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">3 : Băng tải.(conveyor belt )<br /></font></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">4 : Băng tải &nbsp;l&otilde;i Th&eacute;p.(steel web belt )<br /></font></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">5 : Băng tải g&acirc;n V ( V _shaped conveyor belt )<br /></font></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">6 : Băng tải chịu nhiệt ( Heat Resistant Conveyor Belt ) <br /></font></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">B : GẦU TẢI C&Aacute;C LOẠI.(Bucket, steel , HDP, Nylon,polyrthane)<br /></font></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">C : NAM CH&Acirc;M C&Aacute;C LOẠI (Magnetic)<br /></font></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>Nam</strong><strong> ch&acirc;m trường học<br /></strong></font></font><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Nam ch&acirc;m vi&ecirc;n may t&uacute;i x&aacute;ch,n&uacute;t h&iacute;t t&uacute;i x&aacute;ch, n&uacute;t h&iacute;t hộp giấy&hellip;<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Nam ch&acirc;m n&acirc;ng h&agrave;ng,n&acirc;ng sắt tấm : Tải trọng từ 300kg- 6000 kg<br /></font></font></strong><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>Nam</strong><strong> ch&acirc;m dẻo dạng tấm: d&agrave;y 0.5mm-4mm<br /></strong></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>Nam</strong><strong> ch&acirc;m khối vu&ocirc;ng NdFeB N35 &ndash;&nbsp; N48<br /></strong></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>Nam</strong><strong> ch&acirc;m thanh &Oslash;25.4mm &ndash; &Oslash;30mm<br /></strong></font></font><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">D : HỆ THỐNG LỌC T&Aacute;CH SẮT C&Ocirc;NG NGHIỆP( Magnetic Separators)<br /></font></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Bộ lọc t&aacute;ch tạp chất trong chất lỏng: nước, kẹo b&aacute;nh &hellip;<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Bộ lọc t&aacute;ch tạp chất trong bột m&igrave;, trong thức ăn, trong l&uacute;a gạo&hellip;<br /></font></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">E : M&Aacute;Y M&Oacute;C THIẾT BỊ . ( Machinery)<br /></font></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">1 : M&aacute;y nghiền &ETH;&aacute; ,(Stone Crushers)<br /></font></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">2 : C&aacute;c loại v&iacute;t tải (Screw conveyors)<br /></font></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">3 : C&aacute;c loại băng tải &nbsp;Nam Ch&acirc;m (Permanet Mangnetic Overband)<br /></font></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">4 : X&iacute;ch Tải c&aacute;c loại (Chains &amp;Sprockets)<br /></font></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">5 : Puly c&aacute;ch nhiệt ( Lagged Pully)<br /></font></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">6 : Puly đất hiếm ( nam ch&acirc;m vĩnh cửu,Rare Eath pully )<br /></font></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">7.: M&aacute;y phun c&aacute;t <br /></font></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">8: M&aacute;y phun sơn<br /></font></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">9: Thiết bị đo kiểm trong ng&agrave;nh sơn<br /></font></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">10: Thiết bị đo độ d&agrave;y của th&eacute;p, sơn, độ nh&aacute;m bề mặt kim loại &hellip;<br /></font></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong> <p class="MsoNormal"><strong><font face="Times New Roman" size="3">11: Chế tạo sản xuất m&aacute;y &eacute;p gạch Block, m&aacute;y gạch Terrazzo...</font></strong></p><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">&ETH;ến với Ph&uacute; An Huy &nbsp;Qu&yacute; Kh&aacute;ch lu&ocirc;n nhận được sự đảm bảo về chất lượng h&agrave;ng h&oacute;a. Gi&aacute; c&atilde; hợp l&yacute; ,chế độ hậu m&atilde;i v&agrave; thời gian giao h&agrave;ng tốt nhất. Qu&yacute; Kh&aacute;ch H&agrave;ng y&ecirc;n t&acirc;m khi đến với Ph&uacute; An Huy <br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Ngo&agrave;i việc cung ứng thay thế bảo tr&igrave; .Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n c&oacute; nhiều kinh nghiệm thiết kế thi c&ocirc;ng hệ thống băng truyền tải.<br /></font></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo địa chỉ tr&ecirc;n hoặc :<br /></font></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><em><font size="3"><font face="Times New Roman">Li&ecirc;n hệ : Nguyễn Xu&acirc;n Diệu ( GĐKD)<br /></font></font></em></strong><strong><em><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></em></strong><strong><em><font size="3"><font face="Times New Roman">HP: 0985 583 641<br /></font></font></em></strong><strong><em><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></em></strong><strong><em><font face="Times New Roman" size="3">Email: </font><a href="mailto:nxdieupah@gmail.com"><font face="Times New Roman" size="3">nxdieupah@gmail.com</font></a><font size="3"><font face="Times New Roman">; phuanhuycoltd@gmail.com&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></font></font></em></strong><strong><em><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></em></strong><strong><em>K&iacute;nh ch&uacute;c Qu&yacute; C&ocirc;ng Ty ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t tri</em></strong><strong><em><font face="Times New Roman">ể</font></em></strong><strong><em>n<br /></em></strong>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TNHH PHÚ AN HUY
- Địa chỉ: 407 TTH21,P.TÂN THỚI HIỆP, Q.12, TPHCM
- Điện thoại: 08.62566788 - Fax: 08.62566788
- email: phuanhuycoltd@gmail.com
 

Top