Loi ích của tưới nhỏ giọt

xuan khang thinh

Thành viên mới
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: xuan khang thinh
- Tel, Fax: 0902518183 ::: FaX 063.3810252
- email: xuankhangthinhco@gmail.com
================================

<strong><u>Ống nhỏ giọt (Drip inline )</u></strong>: Ống nhỏ giọt l&agrave; những ống dẫn nước bằng nhựa PE với đường k&iacute;nh ống v&agrave; độ d&agrave;y ống kh&aacute;c nhau được gắn ch&igrave;m b&ecirc;n trong ống những đầu nhỏ giọt với khoảng c&aacute;ch v&agrave; lưu lượng của đầu nhỏ giọt rất đa dạng. tuỳ theo y&ecirc;u cầu của c&acirc;y trồng v&agrave; xuất đầu tư m&agrave; ch&uacute;ng ta c&oacute; thể lựa chọn loại d&acirc;y nhỏ giọt để sử dụng. Dải sản phẩm d&acirc;y nhỏ giọt của Netafim rất rộng v&agrave; chia l&agrave;m 2 d&ograve;ng sản phẩm ch&iacute;nh:&nbsp; <br />a. <strong>Đầu nhỏ giọt kh&ocirc;ng b&ugrave; &aacute;p ( Non compensative pressure dripper ) </strong>Đ&acirc;y l&agrave; những đầu nhỏ giọt theo c&ocirc;ng nghệ d&ograve;ng chảy rối (turbulent) được đăng k&yacute; độc quyền ph&aacute;t minh của Netafim. Nước sau khi đi qua bộ phận lọc của đầu nhỏ giọt sẽ được dẫn qua những đường dẫn dạng m&ecirc; cung rất nhỏ v&agrave; tạo ra những ngẫu lực l&agrave;m ph&aacute;t sinh d&ograve;ng chảy rối. Ch&iacute;nh nhờ điều n&agrave;y m&agrave; lưu lượng của từng đầu nhỏ giọt tại c&aacute;c vị tr&iacute; kh&aacute;c nhau tr&ecirc;n ống mới đạt được độ đồng đều. Loại d&acirc;y nhỏ giọt kh&ocirc;ng b&ugrave; &aacute;p sử dụng trong điều kiện địa h&igrave;nh bằng phẳng, độ dốc kh&ocirc;ng qu&aacute; 2%. Đầu nhỏ giọt kh&ocirc;ng b&ugrave; &aacute;p được thiết kế với đường dẫn nước ngắn v&agrave; tiết diện đường dẫn rộng để n&acirc;ng cao khả năng chống tắc nghẹt. <br /><br />Đầu nhỏ giọt kh&ocirc;ng b&ugrave; &aacute;p <br /><strong>b. Đầu nhỏ giọt B&ugrave; &aacute;p: </strong><br />Đầu nhỏ giọt b&ugrave; &aacute;p (compensative pressure dripper ) với c&ocirc;ng nghệ đặc hữu của netafim được thiết kế để sử dụng trong những điều kiện địa h&igrave;nh đồi dốc với ch&ecirc;nh lệch về độ cao giữa hai điểm trong một đường ống nhỏ giọt l&ecirc;n đến 35m. Đầu nhỏ giọt b&ugrave; &aacute;p được thiết kế với nhiều t&iacute;nh năng như sau: <br />-Điều tiết &aacute;p lực <br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -Chống rễ x&acirc;m nhập ( khi sử dụng trong điều kiện ch&ocirc;n d&acirc;y nhỏ giọt dưới đất ) <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -Chống r&ograve; rỉ ( duy tr&igrave; đường ống nhỏ giọt đầy nước sau khi tắt m&aacute;y bơm ) <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -Chống lực h&uacute;t siphon từ b&ecirc;n trong ống ra ngo&agrave;i v&agrave; từ b&ecirc;n ngo&agrave;i v&agrave;o trong ống. <br /><span />-Tự l&agrave;m sạch đầu nhỏ giọt. <br /><br /><strong><u>2. Đầu nhỏ giọt b&ecirc;n ngo&agrave;i ống &ndash; Drip online </u></strong><br />Đầu nhỏ giọt b&ecirc;n ngo&agrave;i ống được thiết kế với c&ocirc;ng nghệ như của đầu nhỏ giọt gắn trong ống nhưng được sử dụng bằng c&aacute;ch gắn v&agrave;o b&ecirc;n ngo&agrave;i th&acirc;n ống tại những điểm cần tưới. <br /><strong>a. Đầu nhỏ giọt Capinet </strong><br />Th&iacute;ch hợp cho c&acirc;y trồng trong chậu, Lưu lượng 2L/h, cắm thắng v&agrave;o th&acirc;n ống nh&aacute;nh PE kh&ocirc;ng cần đầu nối. Đầu nhỏ giọt nằm trong ống mềm 3mm v&agrave; nước sẽ đi xuy&ecirc;n qua đầu nhỏ giọt để đến điểm cần tưới. C&aacute;c đoạn ống Capinet c&oacute; chiều d&agrave;i từ 0.6 đến 1.2m v&agrave; đảm bảo độ đồng đều về lưu lượng ở những độ d&agrave;i kh&aacute;c nhau của ống. <br /><span /><br />b. <strong>Đầu nhỏ giọt Mũi t&ecirc;n + Đầu nhỏ giọt b&ugrave; &aacute;p:</strong><strong> </strong>Đầu nhỏ giọt b&ugrave; &aacute;p với lưu lượng từ 2-8L/h sẽ được gắn trực tiếp v&agrave;o th&acirc;n ống, từ đầu nhỏ giọt sẽ c&oacute; đầu nối 4 cổng đưa ra 4 ống mềm ĐK 3mm gắn v&agrave;o 4 đầu nhỏ giọt mũi t&ecirc;n để đưa v&agrave;o từng gốc c&acirc;y hay từng chậu c&acirc;y cần tưới. <br /><br /><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></strong><strong><font face="Times New Roman">3.Thiết bị x&aacute;c định lượng nước cần tưới cho c&acirc;y trồng.<br /></font></strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman">Lượng nước tưới y&ecirc;u cầu (IWR) l&agrave; khối lượng nước để duy tr&igrave; độ ẩm tối ưu v&agrave; khống chế độ mặn của đất ph&ugrave; hợp với c&acirc;y&nbsp; trong suốt m&ugrave;a vụ c&acirc;y trồng. IWR&nbsp; thường sử dụng theo đơn vị t&iacute;nh l&agrave; mm<br /></font><font face="Times New Roman"><u>Những yếu tố ch&iacute;nh quyết định IWR:</u><br /></font>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman">Tổng lượng bốc tho&aacute;t hơi nước = lượng tho&aacute;t hơi nước của c&acirc;y&nbsp; + lượng tho&aacute;t hơi nước trực tiếp của bề mặt c&acirc;y trồng v&agrave;o kh&ocirc;ng kh&iacute;. (x&aacute;c định bằng chậu đo bốc hơi chuẩn A)<br /></font>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman">&nbsp;Hệ số tưới c&acirc;y trồng: đ&uacute;c kết qua nhiều năm nghi&ecirc;n cứu thực nghiệm của chuy&ecirc;n gia N&ocirc;ng học. <br /></font><font face="Times New Roman"><u>IWR = tổng lượng bốc tho&aacute;t hơi nước x Hệ số tưới c&acirc;y trồng</u><br /></font>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman">Chậu đo độ bốc tho&aacute;t hơi nước theo chuẩn A của hiệp hội tưới thế giới.<br /></font><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman">V&iacute; dụ về t&iacute;nh to&aacute;n lượng nước cần tưới: Ta c&oacute; th&ocirc;ng số từ chậu đo độ bốc tho&aacute;t hơi nước l&agrave; 4mm, hệ số tưới c&acirc;y trồng l&agrave; 0.7, l&uacute;c đ&oacute; IWR = 4mmx0.7= 2.8mm= 8m3/1hecta.<br /></font>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman"><strong>Căng kế đo ẩm: Thiết bị kiểm so&aacute;t khối lượng tưới</strong><strong><br /></strong></font><font face="Times New Roman" /><font face="Times New Roman" /><strong><br /></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><font face="Times New Roman">Thiết bị n&agrave;y được cắm xuống đất ngay tại v&ugrave;ng rễ t&iacute;ch cực của c&acirc;y để đo độ ẩm đất . Với thiết bị n&agrave;y đi k&egrave;m với hệ thống tưới nhỏ giọt, c&acirc;y lu&ocirc;n được đảm bảo đủ ẩm để&nbsp; sinh trưởng v&agrave; ph&aacute;t triển. Thiết bị đơn giản, dễ sử dụng, theo nguy&ecirc;n l&yacute; ch&ecirc;nh lệch về &aacute;p suất, kh&ocirc;ng sử dụng điện hay Pin. <br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman"><strong><u>4.Tưới ph&acirc;n</u></strong><strong>: 60% c&ocirc;ng dụng của d&acirc;y nhỏ giọt l&agrave; để cung cấp dinh dưỡng cho c&acirc;y trồng.</strong><strong><br /></strong></font>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman">Tưới ph&acirc;n l&agrave; g&igrave;: Tưới ph&acirc;n l&agrave; kỹ thuật th&ocirc;ng qua hệ thống tưới&nbsp; ph&acirc;n phối ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; đồng đều lượng dinh dưỡng nu&ocirc;i c&acirc;y trồng v&agrave;o v&ugrave;ng rễ c&acirc;y&nbsp; theo nhu cầu dinh dưỡng của c&acirc;y trồng trong suốt m&ugrave;a vụ. <br /></font>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman">Một số c&aacute;c thiết bị tưới ph&acirc;n của Netafim:<br /></font>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman">Bộ ch&acirc;m ph&acirc;n Venturi:&nbsp; Thiết bị đơn giản, sử dụng nhờ ch&ecirc;nh lệch &aacute;p lực theo nguy&ecirc;n l&yacute; Venturi. C&oacute; thể kiểm so&aacute;t lượng ph&acirc;n b&oacute;n h&ograve;a v&agrave;o nước tưới một c&aacute;ch tương đối theo tỷ lệ.<br /></font>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman">Bộ ch&acirc;m ph&acirc;n b&oacute;n 03 k&ecirc;nh h&uacute;t ph&acirc;n Fertikit: H&uacute;t ph&acirc;n từ 03 đến 05 b&igrave;nh ph&acirc;n b&oacute;n kh&aacute;c nhau h&ograve;a v&agrave;o nước tưới theo tỷ lệ, c&oacute; thể điều chỉnh ch&iacute;nh x&aacute;c tuyệt đối khối lượng ph&acirc;n b&oacute;n của từng k&ecirc;nh ch&acirc;m ph&acirc;n.<br /></font><font face="Times New Roman">Sử dụng bằng tay hoặc c&oacute; thể kết nối với bộ điều khiển tưới.<br /></font>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman">Bộ điều khiển tưới v&agrave; dinh dưỡng Netajet: <br /></font><font face="Times New Roman">H&uacute;t ph&acirc;n b&oacute;n v&agrave; h&oacute;a chất từ 05 b&igrave;nh chứa kh&aacute;c nhau.<br /></font><font face="Times New Roman">Kiểm so&aacute;t tự động độ pH v&agrave; độ dẫn điện Ec của dung dịch nước v&agrave; dinh dưỡng.<br /></font><font face="Times New Roman">Tưới nước v&agrave; dinh dưỡng tự động theo chương tr&igrave;nh đ&atilde; được lập tr&igrave;nh theo khối lượng nước tưới v&agrave; khối lượng dinh dưỡng cho từng van.<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman"></font><strong><br /></strong><strong><font face="Times New Roman">5.Tưới nước v&agrave; ph&acirc;n như thế n&agrave;o để đạt hiệu quả nhất<br /></font></strong><font face="Times New Roman">-&nbsp;&nbsp; Một số yếu tố quyết định đến hấp thu nước v&agrave; dinh dưỡng của c&acirc;y trồng: <strong><br /></strong></font>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman">C&acirc;y trồng chỉ hấp thụ được nước v&agrave; dinh dưỡng qua bộ rễ t&iacute;ch cực, thường nằm ở độ s&acirc;u chỉ từ 0-30cm. Nếu nước v&agrave; dinh dưỡng vượt qua tầng rễ n&agrave;y thấm s&acirc;u xuống đất, c&acirc;y trồng sẽ kh&ocirc;ng hấp thu được. <br /></font>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman">Độ ẩm trong v&ugrave;ng rễ t&iacute;ch cực qu&aacute; ẩm hay qu&aacute; kh&ocirc;&nbsp; đều l&agrave;m cho rễ c&acirc;y kh&ocirc;ng hấp thu được dinh dưỡng. Tưới nhiều qu&aacute; sẽ dẫn đến việc dinh dưỡng sẽ bị nước đẩy s&acirc;u xuống đất, vượt qua tầng rễ t&iacute;ch cực.<br /></font>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman">L&uacute;c trời nắng, c&acirc;y quang hợp v&agrave; tho&aacute;t hơi nước qua l&aacute;, tạo ra sự ch&ecirc;nh lệch về &aacute;p suất trong hệ thống mao dẫn trong c&acirc;y, k&iacute;ch th&iacute;ch bộ rễ hoạt động mạnh nhất.<br /></font>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman">Mộ số điểm cần lưu &yacute; để n&acirc;ng cao hiệu quả tưới v&agrave; tưới ph&acirc;n:<br /></font>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman">Kiểm so&aacute;t việc nước tưới v&agrave; dinh dưỡng chỉ được cung cấp vừa đủ trong v&ugrave;ng rễ t&iacute;ch cực của c&acirc;y, lu&ocirc;ng duy tr&igrave; độ ẩm đồng ruộng chỉ trong v&ugrave;ng rễ t&iacute;ch cực.<br /></font>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman">Cố gắng l&ecirc;n chương tr&igrave;nh v&agrave; thực hiện việc tưới nước v&agrave; dinh dưỡng tập trung trong thời gian c&oacute; nắng. <br /></font>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman">Chia nhỏ lượng nước v&agrave; dinh dưỡng cần cung cấp cho c&acirc;y th&agrave;nh nhiều lần tưới.<br /></font>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman">D&ugrave;ng d&acirc;y nhỏ giọt c&oacute; lưu lượng c&agrave;ng thấp c&agrave;ng tốt, mục đ&iacute;ch l&agrave; để k&eacute;o d&agrave;i thời gian cung cấp lượng nước cần cung cấp cho c&acirc;y, qua đ&oacute; l&agrave;m cho nước v&agrave; dinh dưỡng tập trung được nhiều nhất trong v&ugrave;ng rễ t&iacute;ch cực. C&aacute;c nh&agrave; sản xuất thiết bị tưới tr&ecirc;n thế giới từ rất nhiều năm nay tập trung nghi&ecirc;n cứu để tạo ra những d&ograve;ng sản phẩm d&acirc;y nhỏ giọt c&oacute; lưu lượng thấp nhất. Hiện nay h&atilde;ng Netafim của Israel đ&atilde; đạt được những kết quả nổi bật trong c&ocirc;ng nghệ với những d&ograve;ng sản phẩm d&acirc;y nhỏ giọt mới c&oacute; lưu lượng cực thấp l&agrave; 0.6L/h v&agrave; 0.72L/h.<br /></font><strong><font face="Times New Roman">6.Một số giải ph&aacute;p tiết kiệm chi ph&iacute; đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt<br /></font></strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman">Một thiết kế ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; hợp l&yacute; l&agrave; yếu tố đầu ti&ecirc;n để tiết kiệm chi ph&iacute; đầu tư. Một hệ thống tưới nhỏ giọt được thiết kế b&agrave;i bản phải được t&iacute;nh to&aacute;n về yếu tố kỹ thuật n&ocirc;ng học kết hợp với yếu tố kỹ thuật thủy lực ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; chi tiết theo cơ cấu c&acirc;y trồng, địa h&igrave;nh, nguồn điện nguồn nước, kết cấu đất v&agrave; từng lớp thiết bị sử dụng. <br /></font>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman">Sử dụng d&acirc;y nhỏ giọt lưu lượng thấp kh&ocirc;ng những chỉ mang lại lợi &iacute;ch về kỹ thuật n&ocirc;ng học như đ&atilde; tr&igrave;nh b&agrave;y ở phần trước m&agrave; c&ograve;n l&agrave; giải ph&aacute;p tiết kiệm chi ph&iacute; đầu tư. D&ugrave;ng d&acirc;y nhỏ giọt lưu lượng thấp, ta sẽ tưới giảm được đường k&iacute;nh ống ch&iacute;nh v&agrave; ống nh&aacute;nh, k&eacute;o theo giảm được đường k&iacute;nh v&agrave; c&ocirc;ng suất của c&aacute;c thiết bị k&egrave;m theo như m&aacute;y bơm, bộ lọc, bộ h&uacute;t ph&acirc;n, van điều &aacute;p, van đ&oacute;ng mở&hellip;.Ngo&agrave;i ra c&ograve;n giảm thiểu c&ocirc;ng vận h&agrave;nh hệ thống v&igrave; diện t&iacute;ch của một lần vận h&agrave;nh tưới sẽ rộng hơn. <br /></font><font face="Times New Roman">V&iacute; dụ một n&ocirc;ng hộ sử dụng d&acirc;y nhỏ giọt c&oacute; lưu lượng 2L/h, vườn chia th&agrave;nh 04 van vận h&agrave;nh lu&acirc;n phi&ecirc;n, mỗi van tưới 1 giờ/ng&agrave;y, lưu lượng một van l&agrave; 20m3/h, ống ch&iacute;nh 75mm, ống nh&aacute;nh 60mm, bộ lọc 3&rdquo;, bơm 5.5HP, nếu sử dụng d&acirc;y nhỏ giọt c&oacute; lưu lượng 1L/h, sẽ xảy ra hai trường hợp:<br /></font>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman">Nếu tiếp tục chia vườn th&agrave;nh 04 van khu vực, l&uacute;c n&agrave;y c&ocirc;ng suất của hệ thống sẽ l&agrave; 10m3/h, ống ch&iacute;nh sử dụng ống 50mm, ống nh&aacute;nh 40mm, bộ lọc 1.5&rdquo;, m&aacute;y bơm 3HP.<br /></font>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman">Nếu chia lại th&agrave;nh 02 van khu vực, c&ocirc;ng suất của hệ thống vẫn sẽ l&agrave; 20m3/h, tuy nhi&ecirc;n vận h&agrave;nh chỉ c&ograve;n 02 lần đ&oacute;ng mở van, tiết kiệm được 02 bộ van khu vực v&agrave; c&ocirc;ng vận h&agrave;nh hệ thống.<br /></font>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman">Sử dụng d&acirc;y nhỏ giọt c&oacute; đường k&iacute;nh ph&ugrave; hợp với bố tr&iacute; sản xuất.<br /></font>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman">Quyết định sự đồng đều của d&acirc;y nhỏ giọt l&agrave; sự kết hợp của 03 yếu tố: &aacute;p lực hoạt động, cơ chế b&ugrave; &aacute;p của đầu nhỏ giọt, lưu lượng đầu nhỏ giọt v&agrave; đường k&iacute;nh ống nhỏ giọt. Nếu giữ nguy&ecirc;n cấu tạo của đầu nhỏ giọt v&agrave; &aacute;p lực hoạt động th&igrave; đường k&iacute;nh ống nhỏ giọt sẽ quyết định lưu lượng nước cung cấp cho một đường nhỏ giọt, tức l&agrave; quyết định độ d&agrave;i sử dụng của d&acirc;y nhỏ giọt. <br /></font>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman">Th&ocirc;ng thường đối với sản phầm của Netafim, đường k&iacute;nh ống 16mm, lưu lượng đầu nhỏ giọt 1L/h, khoảng c&aacute;ch lỗ nhỏ giọt 0.2M sẽ chạy d&agrave;i được trung b&igrave;nh 100m, khoảng c&aacute;ch đầu nhỏ giọt 0.3M chạy d&agrave;i được trung b&igrave;nh 160m, m&agrave; vẫn đảm bảo được độ đồng đều 93% theo chuẩn của d&acirc;y nhỏ giọt. Đối với loại nhỏ giọt c&oacute; t&iacute;nh năng tương tự, chỉ giảm đường k&iacute;nh ống xuống c&ograve;n 12mm, đối với loại khoảng c&aacute;ch 0.2M d&acirc;y nhỏ giọt sẽ chạy d&agrave;i được trung b&igrave;nh 60m v&agrave; khoảng c&aacute;ch 0.3M chạy d&agrave;i được trung b&igrave;nh 100M. Nếu chiều d&agrave;i luống (h&agrave;ng c&acirc;y) của n&ocirc;ng hộ kh&ocirc;ng vượt qu&aacute; 60m hoặc 100m t&ugrave;y theo lựa chọn sử dụng khoảng c&aacute;ch nhỏ giọt, ch&uacute;ng ta c&oacute; thể sử dụng đường k&iacute;nh d&acirc;y nhỏ giọt 12mm, sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi ph&iacute; đầu tư v&igrave; đương nhi&ecirc;n l&agrave; đường k&iacute;nh <strong><em>d&acirc;y nhỏ giọt 12mm</em></strong> sẽ rẻ hơn nhiều so với đường k&iacute;nh 16mm.<br /></font>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman">Ngo&agrave;i ra, nếu sử <strong><em>dụng d&acirc;y nhỏ giọt 12mm</em></strong>, dải &aacute;p lực hoạt động của d&acirc;y nhỏ giọt sẽ rộng hơn v&igrave; với c&ugrave;ng một độ d&agrave;y th&agrave;nh ống, đường k&iacute;nh nhỏ sẽ chịu &aacute;p lực tốt hơn đường k&iacute;nh lớn, đồng thời &aacute;p lực tại ngưỡng giới hạn ống nhỏ giọt bị nổ, vỡ sẽ cao hơn so với với c&aacute;c loại c&oacute; đường k&iacute;nh lớn hơn. &Aacute;p lực sử dụng trong ống lớn hơn cũng g&oacute;p phần n&acirc;ng cao hiệu quả việc thống ống nhỏ giọt, ngăn ngừa tốt hơn việc lắng đọng kết tủa g&acirc;y tắc nghẹt đầu nhỏ giọt.<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p>
 

Đối tác


Top