Lợn Nái CP ...giống chuẩn

LamThao

Lữ khách
#1
<p><font size="4" color="#993366"><strong>Để m&agrave; n&oacute;i về n&aacute;i CP th&igrave; người chăn nu&ocirc;i r&ograve;i đếu biết t&iacute;nh đến thời điểm n&agrave;y nai CP l&agrave; n&aacute;i đẹp nhất ...Ở đ&acirc;u kh&ocirc;ng biết nhưng ở ch&otilde; m&igrave;nh n&aacute;i CP ra sản phẩm th&igrave; l&agrave; nhất ...Nhưng kh&ocirc;ng fai ai cũng c&oacute; thể mua&nbsp; được n&aacute;i&nbsp; n&agrave;y</strong></font></p><p><font size="4" color="#993366"><strong>Hiện trại m&igrave;nh c&oacute; 50 con n&aacute;i CP giống bố mẹ , trọng lượng khoảng 40 50 60kg&nbsp; cần b&aacute;n ...&nbsp; v&igrave; đợt n&agrave;y trại m&igrave;nh qu&aacute; đ&ocirc;ng lợn thịt n&ecirc;n đ&agrave;nh fai cho c&aacute;c e ra đi , Quy m&ocirc; trại m&igrave;nh l&agrave; 100 n&aacute;i nhưng mới c&oacute; 33 n&aacute;i v&agrave;o hoạt động&nbsp; , 50 con kia để h&acirc;u bị nhưng chuồng x&acirc;y chưa xong m&agrave; thịt nh&agrave; th&igrave; nhiều qu&aacute; , nu&ocirc;i tr&ecirc;n giường đẻ th&igrave; su&ocirc;t ng&agrave;y n&oacute; nhẩy ra n&ecirc;n đ&agrave;nh fai b&aacute;n đẻ l&aacute;y chuồng . ti&ecirc;c qu&aacute; :(</strong></font></p><p><font size="4" color="#993366"><strong>Ai c&oacute; nhu cầu , quan t&acirc;m th&igrave; li&ecirc;n lạc với m&igrave;nh qua số dt 01696063333&nbsp;</strong></font></p><p><font size="4" color="#993366"><strong>Trai m&igrave;nh ở Đ&ocirc;ng Triều , B&igrave;nh Kh&ecirc;</strong></font></p><p><font size="4" color="#993366"><strong>th&aacute;nk v&igrave; đ&atilde; quan tam&nbsp; </strong></font><br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lam Thao
- Địa chỉ: Thon Trại Mới B , Xã Bình Khe , Huyện Đông Triều
- Điện thoại: 0333598323 - Fax:
- email: thaolady_91@yahoo.com