LỢN RỪNG THANH HÓA

  • Thread starter LÊ QUỐC HÙNG
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

LÊ QUỐC HÙNG

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: LÊ QUỐC HÙNG
- Địa chỉ: ĐỘI 8 XÃ HOẰNG PHÚC - HUYỆN HOẰNG HÓA - TỈNH THANH HÓA
- Tel, Fax: 0123 824 6868 ::: FaX
- email: nongdanth037@gmail.com
================================

<strong><span style="font-size: 13.5pt"><font face="Times New Roman">TRẠI LỢN RỪNG HOẰNG H&Oacute;A- THANH H&Oacute;A</font></span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt"><br /></span></strong><span style="font-size: 13.5pt"><br /><font face="Times New Roman">Chuy&ecirc;n cung cấp lợn rừng giống F4 được nh&acirc;n giống tại Việt Nam<br />Trọng lượng 10 -12 kg ,12 - 15 kg , lợn hậu bị ,Lợn n&aacute;i mang thai.<br />Đặc biệt trại cung cấp lợn rừng nguy&ecirc;n chủng Việt Nam<br /><br /><strong>Mọi li&ecirc;n hệ xin qu&yacute; vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ : L&ecirc; Quốc H&ugrave;ng<p>&nbsp;</p></strong></font></span><span style="font-size: 13.5pt"><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></span> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><strong><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">( C&aacute;ch cầu H&agrave;m Rồng 5 km về ph&iacute;a Đ&ocirc;ng )</font></span></strong><span style="font-size: 13.5pt"><br /><strong><font face="Times New Roman">Đ/c : Đội 8 - x&atilde; Hoằng Ph&uacute;c - huyện Hoằng H&oacute;a - tỉnh Thanh H&oacute;a.</font></strong><strong><br /></strong><strong><u><font face="Times New Roman">DĐ :&nbsp;&nbsp;0123 824 6868</font></u></strong><strong><u><br /></u></strong><br /><font face="Times New Roman">Email : nongdanth037@gmail.com<br />Blog :&nbsp;&nbsp;</font></span><a href="http://vn.360plus.yahoo.com/thanhhoa-banlonrung"><span style="font-size: 13.5pt"><font face="Times New Roman" color="#800080">http://vn.360plus.yahoo.com/thanhhoa-banlonrung</font></span></a></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop