Long An cần bán đất nông nghiệp đất làm trang trại

xuanbinh

Thành viên mới
#1
Long an caàn baùn ñaát noâng nghieäp, ñaát laøm trang traïi.ffice:eek:ffice" /><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com<img src=" /><o:p></o:p>
Giaù caû ñaát hieän nay coøn raát reû coù anh chò chò coâ baùc naøo coù quan taâm mua kòp thôøi luùc naøy ñaát coøn reû.<o:p></o:p>
Giaù caû : 110.000.000/1heùcta – 150.000.000/1heùcta – 170.000.000/ 1heùcta – 200.000.000/ 1heùcta- 250.000.000/ 1heùcta – 300.000.000/1heùcta.<o:p></o:p>
Noùi chung laø tieàn naøo cuûa naáy.<o:p></o:p>
Ñòa chæ lieân heä: xaõ Myõ Thaïnh Taây – huyeän Ñöùc Hueä – tænh Long An<o:p></o:p>
ÑT: 0933712422 – gaëp bình xin caûm ôn.<o:p></o:p>
 

Jerrychuot

Thành viên gắn bó
#2
Chào bạn! Mình ở Long An cũng định mua đất làm trang trại, nhưng bạn viết cái gì đọc không được, làm ơn viết lại đi và viết xong nên kiểm tra lại xem có đọc được không nhé!
 
Top