Long An- Chào bán giống thanh long đỏ

  • Thread starter tuithanki
  • Ngày gửi
T

tuithanki

Guest
#1
<img src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/06/09/163341/201106094457_giong.jpg" border="0" />&nbsp;<br /><br /><span style="color: #0000ff; font-size: small"><font size="2">&nbsp;&nbsp; Ch&agrave;o b&aacute;n giống thanh long ruột đỏ H14- Long Định 1 số lượng lớn cho những trang trại lớn. B&ecirc;n m&igrave;nh c&oacute; thể cung ứng cho trạng trại với diện t&iacute;ch 30-50/ha. B&ecirc;n m&igrave;nh được viện nghi&ecirc;n cứu cho ph&eacute;p trồng thử nghiệm giống thanh long ruột đỏ H14- Long Định 1 đầu ti&ecirc;n với kết quả th&agrave;nh c&ocirc;ng 100%. Hiện tại tr&ecirc;n thị trường c&oacute; 15 giống, chỉ c&oacute; giống b&ecirc;n m&igrave;nh đạt ti&ecirc;u chuẩn xuất khẩu (c&oacute; giấy chứng nhận). Nếu qu&yacute; vị c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n lạc: Ms Phong 01215531472. Email:tuithanki@yahoo.com. Địa chỉ tại X&atilde; Dương Xu&acirc;n Hội, tỉnh Long An</font></span>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Ms Phong
- Địa chỉ: Long An
- Tel, Fax: 01215531472 ::: FaX
- email: tuithanki@yahoo.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx