Long An- Chào bán giống thanh long ruột đỏ

  • Thread starter tuithanki
  • Ngày gửi
T

tuithanki

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Ms Phong
- Địa chỉ: Long An
- Tel, Fax: 01215531472 ::: FaX
- email: tuithanki@yahoo.com
================================

<p><span style="display: inline-block; width: 100%"><font size="2">&nbsp; Ch&agrave;o b&aacute;n giống thanh long ruột đỏ H14- Long Định 1 số lượng lớn cho những trang trại lớn. B&ecirc;n m&igrave;nh c&oacute; thể cung ứng cho trạng trại với diện t&iacute;ch 30-50/ha. B&ecirc;n m&igrave;nh&nbsp;được viện nghi&ecirc;n cứu cho ph&eacute;p trồng&nbsp;thử nghiệm&nbsp;giống thanh long ruột&nbsp;đỏ&nbsp;H14- Long Định 1&nbsp;đầu ti&ecirc;n với kết quả th&agrave;nh c&ocirc;ng 100%.&nbsp;Hiện tại tr&ecirc;n thị trường c&oacute; 15 giống, chỉ c&oacute; giống b&ecirc;n m&igrave;nh đạt ti&ecirc;u chuẩn xuất khẩu (c&oacute; giấy chứng nhận).&nbsp;Nếu qu&yacute; vị c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n lạc: Ms Phong 01215531472. Email:</font><span style="color: #0000ff"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://mce_host/ext.php?ref=mailto:tuithanki@yahoo.com"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: larger">tuithanki@yahoo.com</span></span></a><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: larger">. Địa chỉ tại X&atilde; Dương Xu&acirc;n Hội, tỉnh Long An</span></span></span></span></p><p><span style="display: inline-block; width: 100%"><span style="color: #0000ff"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: larger"><br /> <br /></span></span></span><span style="color: #0000ff"><table width="680" border="0" class="ncode_imageresizer_warning" id="ncode_imageresizer_warning_1"><tbody><tr><td class="td1" style="width: 20px"><br /></td><td class="td2"><br /></td></tr></tbody></table><img height="510" width="680" border="0" id="ncode_imageresizer_container_1" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2010/12/18/163341/201012220030_giong.jpg" /> <br /></span></span></p>
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx