Luật đất đai 2003 và các văn bản có liên quan

PHM

Nhanong.Com
#1
Luật đất đai 2003:
http://mic.gov.vn/vbqppl/Lists/Vn bn QPPL/Attachments/6995/271153143.doc

CÁc văn bản có liên quan:

http://www.tracuuphapluat.info/2010/10/luat-at-ai-va-cac-van-ban-huong-dan-thi.html

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai:
http://www.moc.gov.vn/site/moc/legal?v=detail-doc&id=29665

Nghị Định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/04 thi hành Luật Đất đai :
http://www.cchccantho.gov.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=307&Itemid=118

Thông 01/2005/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 181/2004/NĐ-CP thi hành Luật Đất đai:
http://222.255.6.20/ho_so_vb/bo_tai...0_2004_cua_chinh_phu_ve_thi_hanh_luat_dat_dai

Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/06 sửa đổi các nghị định hướng dẫn Luật Đất đai :
http://222.255.6.20/ho_so_vb/bo_tai...chuyen_cong_ty_nha_nuoc_thanh_cong_ty_co_phan

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
http://222.255.6.20/ho_so_vb/quang_...so_huu_nha_o_va_tai_san_khac_gan_lien_voi_dat

Thông tư 106/2010/TT-BTC ngày 26/07/2010 hướng dẫn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
http://phapluat.tuoitre.com.vn/van-...phi-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-qu/

Thông tư 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/06/05 hướng dẫn đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất:
http://222.255.6.20/ho_so_vb/bo_tu_...ng_quyen_su_dung_dat_tai_san_gan_lien_voi_dat

Thông tư 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/06/05 hướng dẫn đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất:
http://222.255.6.20/ho_so_vb/bo_tai...ng_quyen_su_dung_dat_tai_san_gan_lien_voi_dat

Thông tư 06/2010/TTLT-BTP-BTNMT ngày 01/03/10 sửa đổi Thông tư liên tịch 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT và Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT
http://222.255.6.20/ho_so_vb/bo_tai...ng_quyen_su_dung_dat_tai_san_gan_lien_voi_dat

Thông tư 20/2010/TT-BTNMT ngày 20/10/10 quy định bổ sung về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - (có hiệu lực ngày 10/12/2010) :
http://www.moc.gov.vn/site/moc/legal?v=detail-doc&id=29942

Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/09 quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - (Hết hiệu lực khoản 9 Điều 6, điểm k khoản 1 Điều 12 và điểm đ khoản 1 Điều 19):
http://csdl********hanhchinh.vn/ho_...so_huu_nha_o_va_tai_san_khac_gan_lien_voi_dat

Thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư:

Nghị Định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất:
http://222.255.6.20/ho_so_vb/bo_tai...o_tro_va_tai_dinh_cu_khi_nha_nuoc_thu_hoi_dat

Nghị định 84/2007/NĐ-CP quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai:
http://csdl********hanhchinh.vn/ho_...hu_hoi_dat_va_giai_quyet_khieu_nai_ve_dat_dai

Nghị Định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
http://csdl********hanhchinh.vn/ho_..._thu_hoi_dat_boi_thuong_ho_tro_va_tai_dinh_cu

Thông tư 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất:
http://laws.dongnai.gov.vn/2001_to_2010/2009/200910/200910010004/lawproperties_view

Thông tư 151/2010/TT-BTC hướng dẫn áp dụng các loại thuế và các khoản nộp NSNN đối với quỹ phát triển đất quy định tại Điều 34 Nghị định 69/2009/NĐ-CP :
http://egov.laocai.gov.vn/sites/sotaichinh/vanbanqppl/Trang/20101025131716.aspxmệt rồi, lúc khác sẽ cập nhật tiếp
 

Last edited:

hoclachinh

Nhanong.Com
#2
Trương mục này hiện nay chưa "đắc hàng". Tuy nhiên khi cần là vàng đây!
Đây là những vấn đề mọi người rất quan tâm khi "có việc". Hy vọng đây sẽ là kho văn thư lưu trữ của DĐ. Muốn "cảm ơn" bạn bằng tay lắm nhưng mục này không có nút.
Cảm ơn bạn rất nhiều!
 

tranvi

Nông dân tự lo
BQT WEBSITE
#3
Muốn tìm các văn bản pháp luật của nhà nước nói chung thì các bác vào đây hầu như có đủ:
Vào trang: http://chinhphu.vn.
Chọn: Hệ thống văn bản
Rồi lựa chọn phần muốn tìm...hoặc gõ thông tin cần tìm vào ô tìm kiếm...
 
Last edited: