Mai dáng trực quân tử, cao 3.5m, tán 1.6m, nụ đều, đẹp