Màng chống thấm HDPE, thi công màng chống thấm, chống thấm tầng hầm-hồ nuôi!

  • Thread starter quynhmo_89
  • Ngày gửi
Q

quynhmo_89

Guest
#1
<div style="color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; margin-top: 8px; margin-right: 8px; margin-bottom: 8px; margin-left: 8px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #ffffff"><div style="color: #000000; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; margin-top: 8px; margin-right: 8px; margin-bottom: 8px; margin-left: 8px"><div style="color: #000000; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; margin-top: 8px; margin-right: 8px; margin-bottom: 8px; margin-left: 8px"><div style="color: #000000; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; margin-top: 8px; margin-right: 8px; margin-bottom: 8px; margin-left: 8px"><div style="color: #000000; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; margin-top: 8px; margin-right: 8px; margin-bottom: 8px; margin-left: 8px"><p style="color: #000000; font-size: 11px; text-align: left"><strong><span style="color: #00ff00"><span style="font-size: medium"><span style="color: #008000"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif"><img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://www.vatgia.com/images/wys/yahoo_love.gif" /><img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://www.vatgia.com/images/wys/yahoo_huggs.gif" />Direct _Ms Mơ</span></span></span></span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px; text-align: left"><strong><span style="color: #00ff00"><span style="font-size: medium"><span style="color: #008000"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif">Hotline 24/7:&nbsp;<img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://www.vatgia.com/images/wys/yahoo_callme.gif" />0979.360.456</span></span></span></span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px; text-align: left"><strong><span style="color: #00ff00"><span style="font-size: medium"><span style="color: #008000"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: medium"><strong><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 18px; color: #00ff00"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px; font-size: medium"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px; color: #ff00ff"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://tlvina.com.vn/"><span style="line-height: 24px; color: #ff0000"><span style="font-size: x-large">C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ V&Agrave; THƯƠNG MẠI TL VIỆT NAM</span></span></a></span></span></span></strong><br /></span></strong></span></span></span></span></strong></p><div style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000; font-size: 11px; position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden"><p style="text-align: left"><strong><span style="color: #00ff00"><span style="font-size: medium"><span style="color: #008000"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif"><img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://www.vatgia.com/images/wys/yahoo_love.gif" /><img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://www.vatgia.com/images/wys/yahoo_huggs.gif" />Direct _Mr Lưu</span></span></span></span></strong></p></div><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong>&nbsp;</strong></p><div style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000; font-size: 11px; position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden"><p style="text-align: left"><strong><span style="color: #00ff00"><span style="font-size: medium"><span style="color: #008000"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif">Hotline 24/7 :<img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://www.vatgia.com/images/wys/yahoo_callme.gif" />0933.991.425</span></span></span></span></strong></p></div><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><br /></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #008080">TL Việt Nam chuy&ecirc;n ph&acirc;n phối sản phẩm Vải địa kỹ thuật x&acirc;y dựng (bao gồm vải địa kỹ thuật dệt v&agrave; kh&ocirc;ng dệt); Vải địa kh&ocirc;ng dệt HD, ART Việt Nam ;M&agrave;ng chống thấm HDPE, Bấc thấm, Lưới địa kỹ thuật;Ro da c&aacute;c hệ thống xử l&yacute; nước thải, thi c&ocirc;ng cắm bấc thấm, Giấy dầu x&acirc;y dựng , Maiti ch&egrave;n khe. Nhựa đường c&aacute;c loại . S&agrave;n gỗ, Ống nhựa, Cửa nhựa Five Window&hellip; B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, C&ocirc;ng ty c&ograve;n cung cấp c&aacute;c dịch vụ về tư vấn bất động sản v&agrave; kinh doanh Bất động sản&hellip;</span></span></span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><span style="color: #0000ff; font-size: small"><strong><span style="color: #ff0000; font-size: 11px; font-weight: normal"><span style="font-size: medium"><strong>*Ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp c&aacute;c loai sản phẩm sau<span style="color: #800000">:&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://tlvina.com.vn/sanpham.html">http://tlvina.com.vn/sanpham.html</a></span></strong></span></span></strong></span></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><span style="color: #0000ff; font-size: small"><strong><span style="color: #ff0000; font-size: 11px; font-weight: normal"><span style="font-size: medium"><strong><span style="color: #800000">&nbsp;</span></strong></span><span style="font-size: large"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.vatgia.com/raovat/2777/3188729/matit-chen-khe-son-chong-tham-giay-dau-vai-dia-ky-thuat-ro-da-bac-tham-mang-chong-tham-nhua-duong.html">Một Số Mặt H&agrave;ng Kh&aacute;c</a></span></span><span style="color: #008000"><span style="color: #800000">:&nbsp;</span><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://tlvina.com.vn/sanpham.html">Matit Ch&egrave;n Khe</a>;&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://tlvina.com.vn/sanpham.html">Sơn chống thấm</a>;&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://tlvina.com.vn/sanpham.html">M&agrave;ng Chống Thấm Nhập Khẩu...</a></span></span></span><br /></strong></span></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://tlvina.com.vn/"><strong><span style="color: #00ff00"><span style="font-size: medium"><span style="color: #0000ff">1.Vải địa kỹ thuật:</span></span></span></strong><strong>&nbsp;</strong></a></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small"><span style="color: #008000">. Vải địa kỹ thuật kh&ocirc;ng dệt</span></span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/dgz1307326021.jpg"><img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/medium_dgz1307326021.jpg" /></a></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">TS10,TS20,TS25,TS30,TS35,TS40,TS50,TS60, TS65,TS70,TS76,TS80</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small"><span style="color: #008000">. Vải địa kỹ thuật kh&ocirc;ng dệt HD:</span></span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><span style="color: #00ffff; font-size: x-small"><strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/dvz1307325947.jpg"><img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/medium_dvz1307325947.jpg" /></a><br /></strong></span></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">HD16C, HD118C, HD19C, HD23C, HD27C, HD30C, HD34C, HD38C, HD43C, HD50C, HD60C</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">. Vải địa kỹ thuật kh&ocirc;ng dệt ART -Việt Nam :</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">ART8, ART9, ART11, ART12, ART14, ART15, ART17, ART 20, ART22, ART24, ART25, ART28&hellip;&hellip;&hellip;..</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small"><span style="color: #008000">. Vải cường độ cao H&agrave;n Quốc :</span></span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">. 100/50kN, 200/50Kn , 200/200Kn/m&hellip;GML10; GML20; 1001; Mac25; Mac50; Mac70</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small"><br /></span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.vatgia.com/raovat/8744/3193019/toan-quoc-%3A-nha-phan-phoi-vai-dia-ky-thuat-lon-nhat-vn.html"><span style="font-size: small">&nbsp;</span></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/nmn1307325948.JPG"><img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/medium_nmn1307325948.JPG" /></a></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small"><span style="color: #008000">. Vải địa kỹ thuật dệt PP</span></span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small"><span style="color: #00ffff">&nbsp;</span></span></strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/bku1307331094.jpg"><img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/medium_bku1307331094.jpg" /></a></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small"><span style="color: #008000">. Vải địa kỹ thuật kh&ocirc;ng dệt VNT :</span></span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/vxb1307332452.jpg"><img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/medium_vxb1307332452.jpg" /></a></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><span style="color: #0000ff"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://tlvina.com.vn/"><span style="color: #0000ff"><strong><span style="font-size: medium">2.Bấc th</span></strong><strong><span style="font-size: medium">ấm:</span></strong></span></a></span></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="color: #00ff00"><span style="font-size: medium"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.vatgia.com/raovat/2777/3184504/bac-tham-mang-chong-tham-thi-cong-cam-bac-tham-thi-cong-han-mang-hdpe-gia-re-nhat%21.html"><img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img_temp/medium_nsc1307584348.JPG" /></a><br /></span></span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">. Bấc thấm A7,A6 ,CD811 Th&aacute;i Lan ,</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">. Bấc thấm VID75,VID65 Việt Nam&hellip;.</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><br /></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://tlvina.com.vn/"><span style="color: #0000ff">3.Giấy dầu :</span></a></span></span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: medium"><span style="color: #00ff00"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/hca1307330565.jpg"><img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/medium_hca1307330565.jpg" /></a><br /></span></span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">. Nhiều chủng loại: 1m x 20m; 1m x 15m:&hellip;&hellip;</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><br /></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><span style="color: #00ff00"><span style="font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://tlvina.com.vn/"><span style="color: #0000ff"><strong>4.M&agrave;ng chố</strong><strong>ng thấm: bao gồm :</strong></span></a></span></span></span></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><span style="color: #00ff00"><span style="font-size: medium"><strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/xup1307325945.jpg"><img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/medium_xup1307325945.jpg" /></a><br /></strong></span></span></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><span style="font-size: small"><strong>&nbsp;</strong><strong>. M&agrave;ng chống thấm HPDE của Đ&agrave;i Loan: (Huitex)</strong></span></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">. M&agrave;ng chống thấm HDPE của Th&aacute;i Lan:(GSE)</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">. M&agrave;ng tự d&iacute;nh của Đ&agrave;i Loan: (Lexmac)</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">. Lưới địa kỹ thuật : Tensa</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><span style="font-size: small">&nbsp;</span></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://tlvina.com.vn/">5.Rọ đ&aacute;&hellip;</a></span></span></span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: medium"><span style="color: #00ff00"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/kms1307325949.jpg"><img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/medium_kms1307325949.jpg" /></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/gzt1307326025.jpg"><img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/medium_gzt1307326025.jpg" /></a><br /></span></span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">. Rọ đ&aacute; loại (2x1x1) : v&aacute;ch ngăn v&agrave; kh&ocirc;ng v&aacute;ch ngăn</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">. Rọ đ&aacute; loại (2x1x0.5): v&aacute;ch ngăn v&agrave; kh&ocirc;ng v&aacute;ch ngăn</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">. Rọ đ&aacute; loại (1x1x0.5): v&aacute;ch ngăn v&agrave; kh&ocirc;ng v&aacute;ch ngăn</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">. Rọ đ&aacute; loại (1x1x1) : v&aacute;ch ngăn v&agrave; kh&ocirc;ng v&aacute;ch ngăn</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">. Rọ đ&aacute; loại (0.7x0.7x0.5): v&aacute;ch ngăn v&agrave; kh&ocirc;ng v&aacute;ch ngăn</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">. Rọ đ&aacute; loại (5x1x0.5): 1 v&aacute;ch ngăn v&agrave; 4 v&aacute;ch ngăn</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">. Rọ đ&aacute; loại (4x2x0.3): v&aacute;ch ngăn v&agrave; kh&ocirc;ng v&aacute;ch ngăn</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">. Rọ đ&aacute; loại (4x2x0.5): v&aacute;ch ngăn v&agrave; kh&ocirc;ng v&aacute;ch ngăn</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><span style="font-size: small">&nbsp;</span></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="color: #00ff00"><span style="font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://tlvina.com.vn/">6. Thảm đ&aacute;:</a></span></span></span></span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/oqo1307326026.jpg"><img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/medium_oqo1307326026.jpg" /></a></strong><strong>&nbsp;</strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong>. Thảm đ&aacute; (6x2x0.3): 5 v&aacute;ch ngăn v&agrave; kh&ocirc;ng v&aacute;ch ngăn</strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong>. Thảm đ&aacute; (6x2x0.3): 5 v&aacute;ch ngăn v&agrave; kh&ocirc;ng v&aacute;ch ngăn</strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><br /></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="color: #00ff00"><span style="font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://tlvina.com.vn/">7.Nhựa đường</a></span></span></span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/apu1307326019.jpg"><img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/medium_apu1307326019.jpg" /></a><br /></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><span style="font-size: small"><strong>.</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>Nhựa đường đặc đ&oacute;ng th&ugrave;ng M60/70 IRAN</strong><strong><br /><strong>- Xuất xứ: IRAN</strong><br /><strong>- Quy c&aacute;ch: Trọng lượng 185kg/1phi</strong><br /><strong>- Trạng th&aacute;i: Dạng đặc đ&oacute;ng phi</strong><br /><strong>- C&ocirc;ng dụng: D&ugrave;ng trong việc việc tưới lớp d&iacute;nh b&aacute;m, tưới l&aacute;ng nhựa v&agrave; tưới thấm nhập nền mặt đường.</strong></strong></span></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><span style="font-size: small"><strong>. Nhựa đường đặc đ&oacute;ng th&ugrave;ng M60/70 SHELL</strong>&nbsp;<strong><br /><strong>- Xuất xứ: Singapore</strong><br /><strong>- Quy c&aacute;ch: Trọng lượng 154kg/1phi</strong><br /><strong>- Trạng th&aacute;i: Dạng đặc đ&oacute;ng phi</strong><br /><strong>- C&ocirc;ng dụng: D&ugrave;ng trong việc việc tưới lớp d&iacute;nh b&aacute;m, tưới l&aacute;ng nhựa v&agrave; tưới thấm nhập nền mặt đường</strong></strong></span></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><span style="font-size: small"><strong>. Nhựa đường chống thấm M10 cứng:</strong>&nbsp;<strong><br /><strong>- Xuất xứ: Trung Quốc</strong><br /><strong>- Quy c&aacute;ch: Trọng lượng 30 - 40kg/1bao</strong><br /><strong>- Trạng th&aacute;i: Dạng cứng đ&oacute;ng trong bao tải.</strong><br /><strong>- C&ocirc;ng dụng: D&ugrave;ng trong việc chống thấm, v&iacute;t khe co d&atilde;n, qu&eacute;t đường ống dẫn dầu,&hellip;</strong></strong></span></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><span style="font-size: small">&nbsp;</span></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><span style="font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.vatgia.com/raovat/2777/3184504/bac-tham-mang-chong-tham-thi-cong-cam-bac-tham-thi-cong-han-mang-hdpe-gia-re-nhat%21.htmlhttp://tlvina.com.vn/"><strong>8 Thi cống cắm bấc thấm gi&aacute; rẻ, Xử l&yacute; nền đất yếu&hellip;</strong></a><strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.vatgia.com/raovat/2777/3184504/bac-tham-mang-chong-tham-thi-cong-cam-bac-tham-thi-cong-han-mang-hdpe-gia-re-nhat%21.htmlhttp://tlvina.com.vn/"><br /></a><strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://tlvina.com.vn/">. Thi c&ocirc;ng h&agrave;n m&agrave;ng HDPE gi&aacute; rẻ nhất!</a></strong></strong></span></span></span></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><span style="font-size: medium"><span style="color: #00ff00"><strong><strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/tbr1307325937.jpg"><img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/medium_tbr1307325937.jpg" /></a><br /></strong></strong></span></span></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">Với đội ngũ thi c&ocirc;ng c&ugrave;ng với những kỹ sư gi&agrave;u kinh nghiệm.Ch&uacute;ng t&ocirc;i đảm bảo sẽ đ&aacute;p ứng được mọi nhu cầu của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng!</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px; text-align: center"><br /></p><p style="color: #000000; font-size: 11px; text-align: center"><strong><span style="font-size: small">H&agrave;ng mới 100% nguy&ecirc;n đai, nguy&ecirc;n kiện, xuất sứ r&otilde; r&agrave;ng được giao tại c&ocirc;ng tr&igrave;nh trong l&atilde;nh thổ Việt Nam với mọi số lượng v&agrave; chủng loại theo y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng với mức gi&aacute; ph&ugrave; hợp .</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><br /></p><p align="center" style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: large"><span style="color: #ff0000">Li&ecirc;n hệ trực tiếp:</span></span></strong><span style="color: #ff0000; font-size: large">&nbsp;<br /><br /><span style="font-size: 11px; color: #000000"><strong><span style="font-size: large"><span style="color: #ff0000"><span style="color: #800000">&gt;&gt;Ms Mơ: 0979.360.456 &lt;&lt;</span></span></span></strong></span></span></p><p align="center" style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: large"><span style="color: #ff6600">----------------------------------</span></span></strong><span style="color: #008000; font-size: large">&nbsp;</span></p><p align="center" style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: large"><span style="color: #008000"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://tlvina.com.vn/"><span style="color: #008000">C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ V&Agrave; THƯƠNG MẠI TL VIỆT NAM</span></a></span></span></strong></p><p align="center" style="color: #000000; font-size: 11px; font-family: arial, tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px"><strong><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 18px; color: #00ff00"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px; font-size: medium"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px; color: #008000"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 24px">Địa chỉ:&nbsp;&nbsp; Cụm 9 - Duy&ecirc;n Th&aacute;i - Thường T&iacute;n - H&agrave; Nội</span></span></span></span></strong></p><p align="center" style="color: #000000; font-size: 11px; font-family: arial, tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px"><strong><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 18px; color: #00ff00"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px; font-size: medium"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px; color: #008000"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 24px">Điện thoại: &nbsp;&nbsp;<strong><span style="color: #00ff00"><span style="font-size: medium"><span style="color: #008000"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif">0979.360.456</span></span></span></span></strong>&nbsp; Fax:&nbsp;&nbsp; 04 36860268</span></span></span></span></strong></p><p align="center" style="color: #000000; font-size: 11px; font-family: arial, tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px"><strong><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 18px; color: #00ff00"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px; font-size: medium"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px; color: #008000"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 24px">Email: &nbsp;&nbsp;</span></span></span></span></strong><span style="color: #008000; font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 24px; font-size: medium"><strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="mailto:xuanletlvina89@gmail.com">doanthimo89@gmail.com</a></strong></span></p><p align="center" style="color: #000000; font-size: 11px; font-family: arial, tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 18px; color: #00ff00"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px; font-size: medium"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px; color: #008000"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 24px"><strong></strong></span></span></span></span><span style="color: #008000; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-weight: 900; line-height: 24px; font-size: medium"><strong>Website:&nbsp;&nbsp;</strong></span><span style="color: #008000; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-weight: 900; line-height: 24px; font-size: medium"><strong>&nbsp;</strong></span><span style="color: #008000; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-weight: 900; line-height: 24px; font-size: medium"><strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.tlvina.com.vn/">www.tlvina.com.vn</a></strong></span></p></div></div></div></div></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đoàn Thị Mơ
- Địa chỉ: Cụm 9 Duyên Thái Thường Tín Hà Nội
- Điện thoại: 0979360456 - Fax:
- email: doanthimo89@gmail.com
 

#2
[h=1]Vải địa kỹ thuật[/h]CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TL VIỆT NAM

<address style="color: rgb(102, 102, 102); margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; text-align: center; ">Chào mừng quý khách ghé thăm Website</address><address style="color: rgb(102, 102, 102); margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; text-align: center; ">CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VÀ THƯƠNG MẠI TL VIỆT NAM</address><address style="color: rgb(102, 102, 102); margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; ">TL Việt Nam chuyên phân phối :</address><address style="color: rgb(102, 102, 102); margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; "></address><address style="color: rgb(102, 102, 102); margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; ">(Click to learn more) Click vào từ khóa để biết thêm thông tin sản phẩm</address><address style="color: rgb(102, 102, 102); margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; "></address><address style="color: rgb(102, 102, 102); margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; ">1 vải địa kỹ thuật .………………..2 bấc thấm, ……………………….3 màng chống thấm</address><address style="color: rgb(102, 102, 102); margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; ">
</address><address style="color: rgb(102, 102, 102); margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; "></address><address style="color: rgb(102, 102, 102); margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; ">4 rọ đá- Thảm đá ……………………. 5 Băng cản nước ………………6khe co giãn</address><address style="color: rgb(102, 102, 102); margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; ">
</address><address style="color: rgb(102, 102, 102); margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; ">Với đội ngũ thi công cùng với những kỹ sư giàu kinh nghiệm.Chúng tôi đảm bảo sẽ đáp ứng được mọi nhu cầu của quý khách hàng!</address><address style="color: rgb(102, 102, 102); margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; ">Hàng mới 100% nguyên đai, nguyên kiện, xuất sứ rõ ràng được giao tại công trình trong lãnh thổ Việt Nam với mọi số lượng và chủng loại theo yêu cầu của khách hàng với mức giá phù hợp.</address>[TABLE]
<tbody>[TR="bgcolor: transparent"]
[TD="colspan: 2"]<address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">TRỤ SỞ CHÍNH TẠI HÀ NỘI</address>[/TD]
[TD="bgcolor: transparent, colspan: 2"]<address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">VP ĐẠI DIỆN TẠI TP HỒ CHÍ MINH</address>[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: transparent"]
[TD]<address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">Địa chỉ</address>[/TD]
[TD]<address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">: Cụm 9 – Duyên Thái – Thường Tín TP.HÀ NỘI</address>[/TD]
[TD]<address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">Địa ch</address>[/TD]
[TD]<address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">: Số 003 – Lô V — CC Ngô Gia Tự F.2 Q. 10 TP.HỒ CHÍ MINH</address>[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: transparent"]
[TD]<address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">Điệnthoại</address>[/TD]
[TD="bgcolor: transparent"]<address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">04 33767263</address>[/TD]
[TD="bgcolor: transparent"]<address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">Điệnthoại</address>[/TD]
[TD="bgcolor: transparent"]<address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">08 38301549</address>[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: transparent"]
[TD="width: 100, bgcolor: transparent"]<address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">Fax</address>[/TD]
[TD="bgcolor: transparent"]<address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">04 33767443</address>[/TD]
[TD="bgcolor: transparent"]<address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">Fax</address>[/TD]
[TD="bgcolor: transparent"]<address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">08 38301552</address>[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: transparent"]
[TD="width: 100, bgcolor: transparent"]<address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">Hotline

</address>[/TD]
[TD="bgcolor: transparent"]<address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">0975.502.282</address><address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">(Mr Lợi)</address>[/TD]
[TD="bgcolor: transparent"]<address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">Hotline</address>[/TD]
[TD="bgcolor: transparent"]<address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">0917.134.080</address><address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">(Mrs Huyền)</address>[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: transparent"]
[TD="width: 100, bgcolor: transparent"]<address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">Email</address>[/TD]
[TD="bgcolor: transparent"]<address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">Xuanloitlvina@gmail.com</address>[/TD]
[TD="bgcolor: transparent"]<address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">Email</address>[/TD]
[TD="bgcolor: transparent"]<address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">Huyentl80@gmail.com</address>[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: transparent"]
[TD="width: 100, bgcolor: transparent"]<address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">Website</address>[/TD]
[TD="bgcolor: transparent"]<address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">: www.tlvina.com.vn</address>[/TD]
[TD="bgcolor: transparent"]<address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">Website</address>[/TD]
[TD="bgcolor: transparent"]<address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">: www.tlvina.com.vn</address>[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]


<address style="color: rgb(102, 102, 102); margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; ">Với phương châm hoạt động:“VƯƠN LÊN TẦM CAO MỚI” Giờ đây, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Thương mại TL Việt Nam luôn trong tư thế sẵn sàng để khẳng định mình trong lĩnh vực mới tham gia đầu tư dự án, kinh doanh bất động sản, dịch vụ thương mại- xuất nhập khẩu nguyên vật liệu xây dựng và vật tư địa kỹ thuật hàng đầu Việt Nam. TL Việt Nam chuyên phân phối sản phẩm Vải địa kỹ thuật xây dựng (bao gồm vải địa kỹ thuật dệt và không dệt); Màng chống thấm HDPE, bấc thấm, lưới địa kỹ thuật; các hệ thống xử lý nước thải, thi công cắm bấc thấm, sàn gỗ, ống nhựa, cửa nhựa Five Window… Bên cạnh đó, Công ty còn cung cấp các dịch vụ về tư vấn bất động sản và kinh doanh Bất động sản Công ty CP đầu tư dịch vụ thương mại TL Việt Nam mong muốn được hợp tác với Quý công ty vì sự phát triển và thịnh vượng chung!</address><address style="color: rgb(102, 102, 102); margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; text-align: center; ">TL VIỆT NAM LUÔN LÀ SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG VÀ LÀ ĐỐI TÁC TIN CẬY ĐỂ HỢP TÁC</address><address style="color: rgb(102, 102, 102); margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; "></address>

Đăng trong Chưa được phân loại | Để lại ý kiến của bạn  • [h=3]vải địa[/h]

Vải địa kỹ thuật

Xây dựng trên WordPress.

[h=1]Vải địa kỹ thuật[/h]CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TL VIỆT NAM


<address style="color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; text-align: center; ">Chào mừng quý khách ghé thăm Website</address><address style="color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; text-align: center; ">CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VÀ THƯƠNG MẠI TL VIỆT NAM</address><address style="color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; ">TL Việt Nam chuyên phân phối :</address><address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; "></address><address style="color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; ">(Click to learn more) Click vào từ khóa để biết thêm thông tin sản phẩm</address><address style="color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; "></address><address style="color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; ">1 vải địa kỹ thuật .………………..2 bấc thấm, ……………………….3 màng chống thấm</address><address style="color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; ">
</address><address style="color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; "></address><address style="color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; ">4 rọ đá- Thảm đá ……………………. 5 Băng cản nước ………………6khe co giãn</address><address style="color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; ">
</address><address style="color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; ">Với đội ngũ thi công MÀNG HĐPE cùng với những kỹ sư giàu kinh nghiệm.Chúng tôi đảm bảo sẽ đáp ứng được mọi nhu cầu của quý khách hàng!

</address><address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; "></address>[TABLE]
<tbody>[TR="bgcolor: transparent"]
[TD="colspan: 2"]<address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">TRỤ SỞ CHÍNH TẠI HÀ NỘI</address>[/TD]
[TD="bgcolor: transparent, colspan: 2"]<address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">VP ĐẠI DIỆN TẠI TP HỒ CHÍ MINH</address>[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: transparent"]
[TD="width: 100, bgcolor: transparent"]<address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">Địa chỉ</address>[/TD]
[TD="width: 226, bgcolor: transparent"]<address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">: Cụm 9 – Duyên Thái – Thường Tín TP.HÀ NỘI</address>[/TD]
[TD="width: 128, bgcolor: transparent"]<address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">Địa ch</address>[/TD]
[TD="width: 257, bgcolor: transparent"]<address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">: Số 003 – Lô V — CC Ngô Gia Tự F.2 Q. 10 TP.HỒ CHÍ MINH</address>[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: transparent"]
[TD="width: 100, bgcolor: transparent"]<address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">Điệnthoại</address>[/TD]
[TD="bgcolor: transparent"]<address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">04 33767263</address>[/TD]
[TD="bgcolor: transparent"]<address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">Điệnthoại</address>[/TD]
[TD="bgcolor: transparent"]<address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">08 38301549</address>[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: transparent"]
[TD="width: 100, bgcolor: transparent"]<address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">Fax</address>[/TD]
[TD="bgcolor: transparent"]<address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">04 33767443</address>[/TD]
[TD="bgcolor: transparent"]<address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">Fax</address>[/TD]
[TD="bgcolor: transparent"]<address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">08 38301552</address>[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: transparent"]
[TD="width: 100, bgcolor: transparent"]<address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">Hotline
</address>[/TD]
[TD="bgcolor: transparent"]<address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">0975.502.282</address><address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">(Mr Lợi)</address>[/TD]
[TD="bgcolor: transparent"]<address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">Hotline</address>[/TD]
[TD="bgcolor: transparent"]<address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">0917.134.080</address><address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">(Mrs Huyền)</address>[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: transparent"]
[TD="width: 100, bgcolor: transparent"]<address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">Email</address>[/TD]
[TD="bgcolor: transparent"]<address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">Xuanloitlvina@gmail.com</address>[/TD]
[TD="bgcolor: transparent"]<address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">Email</address>[/TD]
[TD="bgcolor: transparent"]<address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">Huyentl80@gmail.com</address>[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: transparent"]
[TD="width: 100, bgcolor: transparent"]<address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">Website</address>[/TD]
[TD="bgcolor: transparent"]<address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">: www.tlvina.com.vn</address>[/TD]
[TD="bgcolor: transparent"]<address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">Website</address>[/TD]
[TD="bgcolor: transparent"]<address style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">: www.tlvina.com.vn</address>[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]

<address style="color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; ">Với phương châm hoạt động:“VƯƠN LÊN TẦM CAO MỚI” Giờ đây, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Thương mại TL Việt Nam luôn trong tư thế sẵn sàng để khẳng định mình trong lĩnh vực mới tham gia đầu tư dự án, kinh doanh bất động sản, dịch vụ thương mại- xuất nhập khẩu nguyên vật liệu xây dựng và vật tư địa kỹ thuật hàng đầu Việt Nam. TL Việt Nam chuyên phân phối sản phẩm Vải địa kỹ thuật xây dựng (bao gồm vải địa kỹ thuật dệt và không dệt); Màng chống thấm HDPE, bấc thấm, lưới địa kỹ thuật; các hệ thống xử lý nước thải, thi công cắm bấc thấm, sàn gỗ, ống nhựa, cửa nhựa Five Window… Bên cạnh đó, Công ty còn cung cấp các dịch vụ về tư vấn bất động sản và kinh doanh Bất động sản Công ty CP đầu tư dịch vụ thương mại TL Việt Nam mong muốn được hợp tác với Quý công ty vì sự phát triển và thịnh vượng chung!</address><address style="color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; text-align: center; ">TL VIỆT NAM LUÔN LÀ SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG VÀ LÀ ĐỐI TÁC TIN CẬY ĐỂ HỢP TÁC</address><address style="color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; "></address>


 
Last edited:
#4
SAIGONMACHINCO-hotline: 0907 417 973 chuyên cung cấp Màng chống thấm HDPE Huitex và vải địa Polyfelt TS

- Chuyên nhập khẩu và thi công Màng chống thấm HDPE Huitex-Taiwan, GSE-Thailand, Solmax-Malaysia, màng chống thấm HDPE Trung Quốc,… dùng lót hồ nuôi tôm, tấm phủ thu khí biogas, dùng trong kỹ thuật Biogas, bãi rác, hố xử lý nước thải, …

- Các loại vải địa kỹ thuật không dệt ART7, ART9, ART 11; ART12, ART14, ART15, ART17, ART20, ART22; ART24; ART25; ART28,... PH10, PH12, PH14,...

- Vải dệt cường độ cao (vải gia cường)Hàn Quốc: 100/100 kN/m; 200/50 kN/m; 100/50 kN/m; 50/50kN/m,…GM10, GM20, GML10, GML20,…dệt bằng sợi polyester nhập khẩu của Daeyoun, Deahan,…

- Vải địa kỹ thuật Polyfelt TS (Malaysia) do hãng TenCate Hà Lan sản xuất: TS10; TS20; TS30; TS40; TS50; TS 60; TS 65; TS 70; TS 80.

- Vải địa phức hợp Polyfelt PEC (Nhập khẩu từ Malaysia): PEC 35/14; PEC50/14; PEC 75/14; PEC 100/14; PEC 200/14; PEC 35/35; PEC 50/50; PEC 75/75; PEC 100/100.
­­­­
- Vải địa kỹ thuật không dệt Polyfelt: SP 22; SP 51; SP 50-003; SP 73; TS 006.

- Vải phực hợp gia cường chống nứt mặt đường nhựa PGM-G của Polyfelt do TenCate sản xuất: PGM-G 25/25; PGM-G 50/50; PGM-G 100/100.

- Vải địa kỹ thuật dệt sợi PP gồm PP25; PP50,
- Bấc Thấm: LD-70( B ), LD-70(W) –Korea; Bấc thấm Thaimiltec thailand, …

Hàng mới 100% nguyên đai, nguyên kiện, xuất xứ rõ ràng được giao tại công trình trong lãnh thổ Việt Nam với mọi số lượng và chủng loại theo yêu cầu của khách hàng. Đến với chúng tôi quý khách hàng sẽ được giải đáp các thắc mắc về tính năng và kỹ thuật của các loại vải địa và các sp khác, đồng thời nhận được một mức giá cạnh tranh nhất.

Xin xem thêm chi tiết tại http://vn.myblog.yahoo.com/ngkhanh8107

Mr.Khánh: 0907 417 973(Trường hợp không liên lạc được quý khách cố gắng gọi lại, đôi khi mạng Mobifone bị nghẽn mạng)

Email: calikhanh@gmail.com
Ð/c: 08 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
SAIGONMACHINCO-hotline: 0907 417 973 chuyên cung cấp Màng chống thấm HDPE Huitex và vải địa Polyfelt TS

- Chuyên nhập khẩu và thi công Màng chống thấm HDPE Huitex-Taiwan, GSE-Thailand, Solmax-Malaysia, màng chống thấm HDPE Trung Quốc,… dùng lót hồ nuôi tôm, tấm phủ thu khí biogas, dùng trong kỹ thuật Biogas, bãi rác, hố xử lý nước thải, …

- Các loại vải địa kỹ thuật không dệt ART7, ART9, ART 11; ART12, ART14, ART15, ART17, ART20, ART22; ART24; ART25; ART28,... PH10, PH12, PH14,...

- Vải dệt cường độ cao (vải gia cường)Hàn Quốc: 100/100 kN/m; 200/50 kN/m; 100/50 kN/m; 50/50kN/m,…GM10, GM20, GML10, GML20,…dệt bằng sợi polyester nhập khẩu của Daeyoun, Deahan,…

- Vải địa kỹ thuật Polyfelt TS (Malaysia) do hãng TenCate Hà Lan sản xuất: TS10; TS20; TS30; TS40; TS50; TS 60; TS 65; TS 70; TS 80.

- Vải địa phức hợp Polyfelt PEC (Nhập khẩu từ Malaysia): PEC 35/14; PEC50/14; PEC 75/14; PEC 100/14; PEC 200/14; PEC 35/35; PEC 50/50; PEC 75/75; PEC 100/100.
­­­­
- Vải địa kỹ thuật không dệt Polyfelt: SP 22; SP 51; SP 50-003; SP 73; TS 006.

- Vải phực hợp gia cường chống nứt mặt đường nhựa PGM-G của Polyfelt do TenCate sản xuất: PGM-G 25/25; PGM-G 50/50; PGM-G 100/100.

- Vải địa kỹ thuật dệt sợi PP gồm PP25; PP50,
- Bấc Thấm: LD-70( B ), LD-70(W) –Korea; Bấc thấm Thaimiltec thailand, …

Hàng mới 100% nguyên đai, nguyên kiện, xuất xứ rõ ràng được giao tại công trình trong lãnh thổ Việt Nam với mọi số lượng và chủng loại theo yêu cầu của khách hàng. Đến với chúng tôi quý khách hàng sẽ được giải đáp các thắc mắc về tính năng và kỹ thuật của các loại vải địa và các sp khác, đồng thời nhận được một mức giá cạnh tranh nhất.

Xin xem thêm chi tiết tại http://vn.myblog.yahoo.com/ngkhanh8107

Mr.Khánh: 0907 417 973(Trường hợp không liên lạc được quý khách cố gắng gọi lại, đôi khi mạng Mobifone bị nghẽn mạng)

Email: calikhanh@gmail.com
Ð/c: 08 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh