Màng keo ''HD'' liên kết các phân tử trong NPK

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Guest

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: trần thị hoàng anh
- Tel, Fax: 0907726374
- email: tinhkhietnguoncoi@gmail.com
================================

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font face="Tahoma" color="#545254" size="2">&nbsp;</font><font face="Tahoma" color="#545254" size="3">T&igrave;nh Trạng kỹ thụ&acirc;t của s&aacute;ng chế </font>&nbsp;<br /><p><font face="Tahoma" color="#545254" size="2">Đ&atilde; biết ph&acirc;n tổng hợp N.P.K khi sản xuất lưu trữ , vận chuyển v&agrave; sử dụng thường bị h&uacute;t ẩm dẫn tới n&aacute;t vụn đồng thời thất th&oacute;at một lượng ph&acirc;n đạm ( N). Do vậy gi&aacute; th&agrave;nh ph&acirc;n N.K./ ha c&acirc;y trồng thường cao ., Đồng thời phải tăng số lượng ph&acirc;n N.P/K mới đ&aacute;p ứng được. </font>&nbsp;<br /></p><ul><ul><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font face="Tahoma" color="#545254" size="3">Bản chất kỹ thuật của s&aacute;ng chế</font>&nbsp;<br /></p></ul></ul><p><font face="Tahoma" color="#545254" size="2">- Do đ&oacute; mục&nbsp; đ&iacute;ch của s&aacute;ng chế&nbsp;l&agrave;&nbsp;tạo ra một hỗn hợp ph&acirc;n N.P.K bền chắc&nbsp;&iacute;t bị&nbsp;h&uacute;t&nbsp;ẩm v&agrave;&nbsp;giảm thiểu sự&nbsp;bay hơi của&nbsp;( N) trong qu&aacute; tr&igrave;nh sản xuất lưu trữ, vận chuyển v&agrave; sử dụng cho c&acirc;y trồng được tiết kiệm ph&acirc;n v&agrave; c&oacute; hiệu quả cao hơn. </font></p><p><font face="Tahoma" color="#545254" size="2">- Để&nbsp;đạt được mục&nbsp;đ&iacute;ch tr&ecirc;n của s&aacute;ng chế&nbsp;y&ecirc;u cầu m&agrave;ng keo HĐ&nbsp;tạo ra hạt ph&acirc;n N.P.K tr&ograve;n&nbsp;đẹp, &iacute;t h&uacute;t&nbsp; ẩm, bền chắc với c&aacute;c m&agrave;u&nbsp;đưa v&agrave;o, gi&aacute;&nbsp;th&agrave;nh rẻ&nbsp;, nghuy&ecirc;n liệu sẵn c&oacute;, khi b&oacute;n cho c&acirc;y trồng th&igrave;&nbsp; m&agrave;ng keo HĐ&nbsp;tạo&nbsp;th&agrave;nh ph&acirc;n c&acirc;y trồng đễ hấp thụ, giảm được sự bay hơi của ( N)&nbsp; mang lai hiệu quả kinh tế cao.</font>&nbsp;<br /></p><ul><ul><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font face="Tahoma" color="#545254" size="3">M&ocirc;&nbsp; tả&nbsp;vắn tắt bằng h&igrave;nh vẽ&nbsp;</font></p></ul></ul><p><font face="Tahoma" color="#545254" size="2">&nbsp;&nbsp; Phần lớn c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y sản xuất ph&acirc;n N.P.K thường theo quy tr&igrave;nh c&ocirc;ng nghệ chung :</font></p><ul><li><font face="Tahoma" color="#545254" size="2">Chảo tạo hạt (1) c&oacute; bể nước phun dung để tạo hạt ( nước n&agrave;y được pha m&agrave;ng keo HĐ v&agrave; m&agrave;u nhuộm ph&acirc;n N.P.K theo &yacute; muốn ) </font></li><li><font face="Tahoma" color="#545254" size="2">- Qua băng tải đế hệ thống 2 sấy ở nhiệt độ vừa phải để bay hơi nước.</font> </li><li><font face="Tahoma" color="#545254" size="2">- Qua hệ thống ống sấy đến s&agrave;n giật lựa hạt (3) l&agrave; s&agrave;n lựa chọn hạt sau khi đ&atilde; sấy . - Sấy sản phẩm hạt ph&acirc;n N.P.K (4) đ&oacute;ng g&oacute;i lưu trữ, vận chuyển v&agrave; sử dụng.</font> </li></ul><p><font face="Tahoma" color="#545254" size="3">&nbsp; T&oacute;m tắt s&aacute;ng chế </font></p><ul><li><font face="Tahoma" color="#545254" size="2">S&aacute;ng chế m&agrave;ng keo HĐ đ&atilde; được nghi&ecirc;n cứu kỹ v&agrave; đ&atilde; được chuyển giao kỹ thuật một cơ sở sản xuất ph&acirc;n N.P.K qua thực tế kiểm chứng ph&acirc;n N.P.K đạt đươc c&aacute;c y&ecirc;u cầu sau:</font> </li><li><font face="Tahoma" color="#545254" size="2">1) Độ h&uacute;t ẩm của hạt ph&acirc;n &iacute;t khi để ngo&agrave;i kh&ocirc;ng kh&iacute;.</font> </li><li><font face="Tahoma" color="#545254" size="2">2) Khi cho v&agrave;o nước tan từ từ c&acirc;y trồng dễ hấp thụ số lượng h&ecirc;t số ph&acirc;n b&oacute;n </font></li><li><font face="Tahoma" color="#545254" size="2">3) It d&acirc;y m&agrave;u, thuốc nhuộm, giữ được bền m&agrave;u m&agrave; m&agrave;u sắc đ&oacute; độc quyền c&ocirc;ng ty </font></li><li><font face="Tahoma" color="#545254" size="2">4) Khi b&oacute;n ph&acirc;n cho c&acirc;y trồng th&igrave; chất HĐ trở th&agrave;nh ph&acirc;n b&oacute;n.</font> </li><li><font face="Tahoma" color="#545254" size="2">5) Giữ được ph&acirc;n đạm ( N ) chậm bay hơi n&acirc;ng cao chất lượng ph&acirc;n.</font> </li><li><font face="Tahoma" color="#545254" size="2">6) Khi sản xuất lưu trữ vận chuyển v&agrave; sử dụng hạt ph&acirc;n kh&ocirc;ng bị n&aacute;t vụn </font></li><li><font face="Tahoma" color="#545254" size="2">7) GI&aacute; th&agrave;nh rẻ, hợp l&yacute;</font> </li><li><font face="Tahoma" color="#545254" size="2">8) Nghuy&ecirc;n liệu để chế ra m&agrave;ng &lsquo;&rsquo; HD&rsquo;&rsquo; sẵn c&oacute; dễ l&agrave;m.</font> </li><li><font face="Tahoma" color="#545254" size="2">9) Hạt ph&acirc;n cứng khi tạo hạt th&igrave; hạt ph&acirc;n tr&ograve;n đẹp đều so với phương ph&aacute;p tạo hạt b&igrave;nh thường&nbsp;</font></li><li><font face="Tahoma" color="#545254" size="2">&nbsp;10) Khi cho m&agrave;ng keo HĐ v&agrave; m&agrave;u nhuộm ta chỉ cho v&agrave;o bể nước khi tạo hạt v&igrave; vậy kh&ocirc;ng thay đổi v&agrave; ảnh hưởng tới quy tr&igrave;nh sản xuất ph&acirc;n N.P.K theo phương ph&aacute;p sản xuất b&igrave;nh thường .</font></li></ul><p><font face="Tahoma" color="#545254" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kỹ Sư H&oacute;a : Trần ThỊ ho&agrave;ng Anh</font></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop