Màng PE khổ lớn

  • Thread starter CTY HOA XUAN VI NA
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

CTY HOA XUAN VI NA

Guest
#1
C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; vốn đầu tư 100% của tại nước ngo&agrave;i tại Việt Nam. <br /><p><font size="3" /></p><font size="3">Chuy&ecirc;n sản xuất: <br /></font><p><font size="3" /></p><font size="3">- C&aacute;c loại bao b&igrave; nhựa, chất liệu LDPE, LLPE, HDPE. <br /></font><p><font size="3" /></p><font size="3">Đặc biệt cty ch&uacute;ng t&ocirc;i sản xuất được m&agrave;ng LDPE khổ lớn như: M&agrave;ng n&ocirc;ng nghiệp, bạt l&oacute;t hồ nu&ocirc;i t&ocirc;m, m&agrave;ng nh&agrave; k&iacute;nh, bạt l&oacute;t hồ nước thải, m&agrave;ng l&agrave;m muối, m&agrave;ng đổ b&ecirc; t&ocirc;ng... <br /></font><p><font size="3" /></p><font size="3">Khổ từ 1 - 8 m&eacute;t với độ d&agrave;y từ 0,01mm đến 0,4mm <br /></font><p><font size="3" /></p><font size="3">* Ưu điểm bạt l&oacute;t hồ nu&ocirc;i t&ocirc;m của c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i:<br /></font><p><font size="3" /></p><font size="3">- Bạt l&oacute;t hồ được sử dụng trong nu&ocirc;i trồng thủy sản. <br /></font><p><font size="3" /></p><font size="3">- Được sản xuất từ hạt nhựa LDPE 100%. <br /></font><p><font size="3" /></p><font size="3">- M&agrave;ng được tr&aacute;ng phủ (chất chống n&atilde;o h&oacute;a) tr&ecirc;n 2 bề mặt của sản phẩm tạo l&ecirc;n sự dẻo, dai nhiều hơn. <br /></font><p><font size="3" /></p><font size="3">- Khi người nu&ocirc;i t&ocirc;m sử dụng c&ocirc;ng nghệ l&oacute;t bạt dưới đ&aacute;y hồ th&igrave; tạo cho nước trong hồ trong sạch, &iacute;t phải thay nước hồ, hạn chế rủi ro c&aacute;c loại bệnh cho t&ocirc;m, khống chế được t&aacute;c nh&acirc;n g&acirc;y hại cho t&ocirc;m, tăng năng suất, hạ gi&aacute; th&agrave;nh, đạt hiệu quả cao cho người nu&ocirc;i t&ocirc;m như &yacute; muốn. <br /></font><p><font size="3" /></p><font size="3">- Bạt c&ograve;n c&oacute; t&aacute;c dụng chống sạt bờ, giữ cho nồng độ pH được ổn định, chống vẩn đục do mưa rửa tr&ocirc;i. <br /></font><p><font size="3" /></p><font size="3">- Chống nhiễm bẩn, những mầm bệnh g&acirc;y ra như: Rong tảo, những vi sinh vật c&oacute; hại... x&acirc;m nhập v&agrave;o ao hồ. <br /></font><p><font size="3" /></p><font size="3">- Đ&acirc;y l&agrave; loại m&agrave;ng chuy&ecirc;n d&ugrave;ng cho ng&agrave;nh nu&ocirc;i trồng thủy sản kh&aacute;c với loại m&agrave;ng kh&aacute;c c&oacute; sức chịu lực cao v&agrave; thời gian sử dụng l&acirc;u d&agrave;i. <br /></font><p><font size="3" /></p><font size="3">Do những uy điểm tr&ecirc;n n&ecirc;n việc l&oacute;t hồ giảm được chi ph&iacute;: nh&acirc;n c&ocirc;ng, sức lực thời gian sửa chữa ao hồ. <br /></font><p><font size="3" /></p><font size="3">Do đ&oacute; đạt hiệu quả cao trong kinh tế hiện nay. <br /></font><p><font size="3" /></p><font size="3">Tất cả đều được sản xuất tr&ecirc;n d&acirc;y truyền m&aacute;y m&oacute;c đạt ti&ecirc;u chuẩn ch&acirc;u &Acirc;u ISO 9001 - 2000, KBSA 9001 - 2000 . <br /></font><p><font size="3" /></p><font size="3">Rất mong được sự hợp t&aacute;c với c&aacute;c doanh nghiệp trong v&agrave; ngo&agrave;i nước. <br /></font><p><font size="3" /></p><font size="3">Đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; đến với l&ograve;ng tin cậy về chất lượng về sự ho&agrave;n hảo! <br /></font><p><font size="3" /></p><br /><br />Link: <a style="color: #003399" href="http://agriviet.com/home/threads/48379-chuyen-cung-cap-bat-lot-ho-tom-mang-pe-kho-lon#ixzz3n7EK7ZNK">http://agriviet.com/home/threads/48379-chuyen-cung-cap-bat-lot-ho-tom-mang-pe-kho-lon#ixzz3n7EK7ZNK</a>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CTY HOA XUAN VI NA
- Địa chỉ: 36/3D AP TIEN LAN XA BA DIEM HOC MON
- Điện thoại: 0908246472 - Fax:
- email: HOKIEUTITI@GMXIL.COM
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top