Màng phủ nông nghiệp chất lượng cao.

blue_whale

Lữ khách
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cty TNHH Hiệp Hiệp Phát
- Địa chỉ: D6/29 Tỉnh Lộ 10,Tân Tạo,Q.Bình Tân-Tp.Hồ Chí Minh.
- Tel, Fax: ::: FaX
- email:
================================

Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; c&ocirc;ng ty TNHH Hiệp Hiệp Ph&aacute;t,chuy&ecirc;n sản xuất v&agrave; cung cấp c&aacute;c loại m&agrave;ng phủ n&ocirc;ng nghiệp,m&agrave;ng nh&agrave; kiếng,m&agrave;ng nu&ocirc;i t&ocirc;m...<br /> <br /> Đặc biệt ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; c&aacute;c loại m&agrave;ng phủ 25 micron v&agrave; 30 micron,khổ 0.7 đến 2.2m phục vụ cho từng loại c&acirc;y trồng,với hiệu suất tr&ecirc;n l&yacute; thuyết l&agrave; 1-2 vụ (3-6 th&aacute;ng),tuy nhi&ecirc;n,hiệu suất thực tế qua sử dụng c&oacute; thể l&ecirc;n đến 3-4 vụ.<br /> <br /> Hiện sản phẩm m&agrave;ng phủ của ch&uacute;ng t&ocirc;i đang được ph&acirc;n phối rộng r&atilde;i ở c&aacute;c tỉnh miền Bắc như Vĩnh Ph&uacute;c,Ph&uacute; Thọ,Hải Dương...v&agrave; c&aacute;c t&iacute;nh miền Trung như: Quy Nhơn,B&igrave;nh Định...v&agrave; một số tỉnh Đồng Bằng S&ocirc;ng Cửu Long...với t&ecirc;n sản phẩm l&agrave; <strong>M&agrave;ng Phủ N&ocirc;ng Nghiệp S&agrave;i G&ograve;n</strong><br /> <br /> <table width="600" border="0" id="ncode_resizer_warning_1"><tbody><tr><td style="width: 20px"><img height="16" width="16" border="0" src="http://agriviet.com/home/images/statusicon/wol_error.gif" /></td><td>This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 640x480.</td></tr></tbody></table><table width="500" cellspacing="1" cellpadding="3" border="0" id="0.6496180801221662" style="cursor: pointer"><tbody><tr><td class="errorTable">Nhấn v&agrave;o để xem h&igrave;nh k&iacute;ch thước đầy đủ. (600 x 450)</td></tr></tbody></table><img height="375" width="500" border="0" id="img_0.6496180801221662" src="http://i187.photobucket.com/albums/x106/phuthuycanh/Da%20Lat%2012-2007/DSC00442.jpg" /><br /> <br /> <br /> <strong>Gi&aacute; sản phẩm: <font size="3"><font color="Red">34.000 VND/Kg</font></font><br /> Li&ecirc;n hệ: 090.961.6919-Huy</strong> <br /> <br /> Hiện ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cần t&igrave;m đại l&iacute; để ph&acirc;n phối rộng r&atilde;i sản phẩm của m&igrave;nh đến tay người n&ocirc;ng d&acirc;n.<br /> C&aacute; nh&acirc;n hay đơn vị n&agrave;o c&oacute; nhu cầu l&agrave;m đại l&yacute; cho sản phẩm MPNN S&agrave;i G&ograve;n,xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ trực tiếp số điện thoại <strong> 091.383.6148 gặp A.Th&agrave;nh</strong> để c&oacute; gi&aacute; ưu đ&atilde;i.<br /> Địa chỉ : C&ocirc;ng ty TNHH Hiệp Hiệp Ph&aacute;t D6/29 Tỉnh Lộ 10,T&acirc;n Tạo,Q.B&igrave;nh T&acirc;n-Tp.Hồ Ch&iacute; Minh.
 
Top