màng phủ nông nghiệp ,màng HDPE ,màng lấy sáng 0932.542.592

  • Thread starter lÆ°u xuan lợi
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

lưu xuan lợi

Guest
#1
<div style="width: 98%; padding: 10px 5px; font-size: 14px; font-weight: bold; text-align: left"> M&agrave;ng phủ N&ocirc;ng Ngiệp 0932.542.592<br /></div> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><img border="0" style="width: 510px; height: 306px" class="rg_hi uh_hi" id="rg_hi" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRwlxoN2HckwnUHlhcioZzt8HjXdBrhg0gK_njplM0XXk2haycKLA" />&nbsp;</p> <table cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="550" style="height: 23px"> <tbody> <tr> <td> <p align="justify"><font face="Verdana"><font size="2">- M&agrave;ng được phủ tr&ecirc;n đất với m&agrave;u bạc ph&iacute;a tr&ecirc;n v&agrave; m&agrave;u đen ở ph&iacute;a dưới.<br /> - Điều ho&agrave; nhiệt độ, giữ ẩm v&agrave; ấm cho đất l&agrave;m cho đất tơi xốp, ph&acirc;n b&oacute;n kh&ocirc;ng bị rửa tr&ocirc;i.<br /> - Ngăn ngừa cỏ dại - Ngăn cản c&ocirc;n tr&ugrave;ng g&acirc;y hại -Bảo vệ hoa m&agrave;u v&agrave; sự nảy mầm - Thu hoạch được tốt hơn - Tiết kiệm được c&ocirc;ng lao động - Chống bốc hơi nước, gi&uacute;p tiết kiệm nước trong tưới ti&ecirc;u - Giữ cho rau quả sạch l&agrave;m tăng gi&aacute; trị sản phẩm - Tăng khả năng quang hợp cho c&acirc;y trồng, gi&uacute;p bộ rễ c&acirc;y ph&aacute;t triển tốt (Do m&ocirc;i trường đất kh&ocirc;ng c&oacute; &aacute;nh s&aacute;ng) - Tạo điều kiện ứng dụng kỹ thuật canh t&aacute;c mới, giống mới v&agrave;o n&ocirc;ng nghiệp.<br /> - C&acirc;y Khổ Qua, Dưa Hấu, Dưa Leo&hellip; trồng tr&ecirc;n m&agrave;ng phủ tiết kiệm chi ph&iacute; l&agrave;m cỏ, ph&acirc;n b&oacute;n, thuốc trừ s&acirc;u, cho năng xuất v&agrave; chất lượng tăng l&ecirc;n rất cao.<br /> - C&acirc;y Dứa trồng ở n&ocirc;ng trường c&oacute; phủ m&agrave;ng phủ <strong>TL VIỆT NAM</strong> v&agrave; tưới nhỏ giọt, cho năng xuất cao.<br /> - C&acirc;y Dưa L&ecirc; trồng tr&ecirc;n m&agrave;ng phủ n&ocirc;ng nghiệp <strong>TL VIỆT NAM</strong> l&agrave;m tăng năng xuất v&agrave; chất lượng</font> </font></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div align="right">&nbsp;</div> <p align="center">&nbsp;</p> <table cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="549" style="height: 243px"> <tbody> <tr> <td> <div align="right">&nbsp;</div> <p align="right"><font face="Verdana"><img hspace="10" height="221" border="0" align="absmiddle" width="187" src="http://sapaco.com.vn/UserFiles/Image/News/cay-kho-qua.jpg" /></font></p> </td> <td> <p><font face="Verdana"><img hspace="10" height="100" border="0" width="125" src="http://sapaco.com.vn/UserFiles/Image/News/cay-DAU-TAY.jpg" /></font><font face="Verdana"><img hspace="10" height="100" border="0" width="125" src="http://sapaco.com.vn/UserFiles/Image/News/trai-dua-hau.jpg" /></font></p> <p><font face="Verdana"><img hspace="10" height="100" border="0" width="125" vspace="0" src="http://sapaco.com.vn/UserFiles/Image/News/mang-phu-%28-cay-dua-le%29.jpg" /></font><font face="Verdana"><img hspace="10" height="100" border="0" width="125" vspace="0" src="http://sapaco.com.vn/UserFiles/Image/News/cay-thom-dua.jpg" /></font></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;<img border="0" id="il_fi" style="padding-right: 8px; padding-top: 8px; padding-bottom: 8px; width: 566px; height: 366px" src="http://indinhtoan.com/upload/images/product_1306429048.jpg" /></p> <table cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" align="center" width="555" style="height: 253px"> <tbody> <tr> <td><font face="Verdana" size="2">Hiện tại TL VIỆT NAM cung cấp&nbsp;3 &nbsp;loại m&agrave;ng phủ n&ocirc;ng nghiệp với c&aacute;c quy c&aacute;ch như sau:</font></td> </tr> <tr> <td> <table cellspacing="1" cellpadding="0" border="1" align="center" width="370" style="border: 1pt solid windowtext; background: none repeat scroll 0% 0% #e0e0e0; height: 176px; -moz-background-inline-policy: -moz-initial"> <tbody> <tr style="height: 12.05pt"> <td style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0.75pt; width: 102px; height: 12.05pt; background-color: transparent"> <div align="center"><strong><span style="font-size: 10pt">Loại 30 micron</span></strong></div> </td> <td style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0.75pt; width: 103px; height: 12.05pt; background-color: transparent"> <div align="center"><strong><span style="font-size: 10pt">Loại 25 micron</span></strong></div> </td> <td style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0.75pt; width: 89px; height: 12.05pt; background-color: transparent"> <div align="center"><strong><span style="font-size: 10pt">Thắng Lợi</span></strong></div> </td> </tr> <tr style="height: 112.55pt"> <td style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0.75pt; width: 102px; height: 112.55pt; background-color: transparent"> <div align="center"><span style="font-size: 10pt">0,7m x 400 m</span></div> <div align="center"><span style="font-size: 10pt">0,7m x 800 m</span></div> <div align="center"><span style="font-size: 10pt">0,8m x 400 m</span></div> <div align="center"><span style="font-size: 10pt">0,9m x 400 m</span></div> <div align="center"><span style="font-size: 10pt">1,0m x 400 m</span></div> <div align="center"><span style="font-size: 10pt">1,2m x 400m</span></div> <div align="center"><span style="font-size: 10pt">1,4m x 400 m</span></div> <div align="center"><span style="font-size: 10pt">1,6m x 400 m</span></div> <div align="center"><span style="font-size: 10pt">2,0m x 400 m</span></div> </td> <td style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0.75pt; width: 103px; height: 112.55pt; background-color: transparent"> <div align="center"><span style="font-size: 10pt">0,7m x 400 m</span></div> <div align="center"><span style="font-size: 10pt">0,7m x 800 m</span></div> <div align="center"><span style="font-size: 10pt">0,9m x 400 m</span></div> <div align="center"><span style="font-size: 10pt">1,0m x 400 m</span></div> <div align="center"><span style="font-size: 10pt">1,2m x 400 m</span></div> <div align="center"><span style="font-size: 10pt">1,4m x 400 m</span></div> <div align="center"><span style="font-size: 10pt">1,6m x 400 m</span></div> <div align="center">&nbsp;</div> <div align="center">&nbsp;</div> </td> <td style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0.75pt; width: 89px; height: 112.55pt; background-color: transparent"> <div align="center"><span style="font-size: 10pt">0,7m x 400 m</span></div> <div align="center"><span style="font-size: 10pt">0,7m x 800 m</span></div> <div align="center"><span style="font-size: 10pt">0,8m x 400 m</span></div> <div align="center"><span style="font-size: 10pt">0,9m x 400 m</span></div> <div align="center"><span style="font-size: 10pt">1,0m x 400 m</span></div> <div align="center"><span style="font-size: 10pt">1,2m x 400 m</span></div> <div align="center"><span style="font-size: 10pt">1,4m x 400 m</span></div> <div align="center"><span style="font-size: 10pt"><font face="Verdana"><font face="Arial">1,6m x 400 </font>m</font></span></div> <div align="center"><font face="Verdana">&nbsp;</font></div> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td><font face="Verdana">Với c&aacute;c loại m&agrave;ng phủ n&ocirc;ng nghiệp c&oacute; độ d&agrave;y v&agrave; qui c&aacute;ch kh&aacute;c xin qu&iacute; kh&aacute;ch vui l&ograve;ng đặt h&agrave;ng trước</font></td> </tr> </tbody> </table> <p><a title="M&agrave;ng nh&agrave; k&iacute;nh" href="http://baobinhuatiendat.com.vn/uploaded/product/Mng_che_chn_nh_knh_mccnk.jpg"> <img border="0" align="left" alt="M&agrave;ng nh&agrave; k&iacute;nh" style="border: 1px solid #666666; margin: 3px 20px 0px 0px; float: left" src="http://baobinhuatiendat.com.vn/uploaded/product/thumbnail/Mng_che_chn_nh_knh_mccnk.jpg" /></a></p> <h1><a title="M&agrave;ng nh&agrave; k&iacute;nh" class="pro-title" href="http://baobinhuatiendat.com.vn/index.php/comp:product/task:view/id:8/Mang-nha-kinh.html/#"><strong>M&agrave;ng nh&agrave; k&iacute;nh</strong></a></h1> <p>&nbsp;</p> <div class="lineHeight-19 align-justify"> <p>&nbsp;<span style="font-family: Verdana,Arial,Times New Roman; font-size: small" class="Apple-style-span"><font face="Arial"><strong>-&nbsp;<font face="Verdana">M&agrave;ng nh&agrave; k&iacute;nh</font></strong></font><font face="Verdana">&nbsp;d&ugrave;ng trong việc chắn gi&oacute; để bảo vệ hoa m&agrave;u, l&oacute;t hồ chứa nước, l&agrave;m nh&agrave; phơi n&ocirc;ng sản, phơi gạch, ng&oacute;i, đồ gốm&hellip;<br /> <strong>- M&agrave;ng nh&agrave; k&iacute;nh</strong>&nbsp;gi&uacute;p điều ho&agrave; nhiệt độ, giữ ẩm cho c&acirc;y trồng, tạo ra m&ocirc;i trường đồng nhất th&iacute;ch hợp cho từng loại c&acirc;y.<br /> - C&aacute;c loại rau quả trồng trong nh&agrave; kiếng c&oacute; thể trồng được quanh năm, m&agrave;ng nh&agrave; k&iacute;nh c&ograve;n d&ugrave;ng để sản xuất rau sạch.<br /> - Trong nh&agrave; kiếng năng suất c&acirc;y trồng tr&ecirc;n một m&eacute;t vu&ocirc;ng sản phẩm cao hơn do tỷ lệ c&acirc;y loại 1 c&oacute; chất lượng tốt cao hơn.<br /> - Hoa trồng trong nh&agrave; kiếng nhờ c&oacute; che chắn sẽ cho m&agrave;u sắc đẹp hơn, c&oacute; c&agrave;nh d&agrave;i hơn ph&ugrave; hợp cho xuất khẩu.<br /> - C&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ thực vật thuận lợi hơn, c&oacute; thể giảm 50% thuốc trừ s&acirc;u v&agrave; s&aacute;t khuẩn.&nbsp;<br /> - C&acirc;y D&acirc;u T&acirc;y trồng trong nh&agrave; kiếng v&agrave; tr&ecirc;n m&agrave;ng phủ chất lượng tốt, m&agrave;u sắc đẹp, tr&aacute;i kh&ocirc;ng lắm bẩn, năng xuất cao, thu hoạch quanh năm</font></span></p> </div> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="90%"><tbody><tr> <td align="left" valign="top" style="height: 25px"><span class="style1">&nbsp;&nbsp;M&agrave;ng l&oacute;t hồ</span></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top"><br /> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td> <table cellspacing="1" cellpadding="3" border="0" bgcolor="#666666" align="left"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#FFFFFF" align="center" valign="middle"><a href="http://www.phitrung.vn/images/img_lotho4.jpg"><img height="180" border="0" width="240" src="http://www.phitrung.vn/images/img_lotho4.jpg" /></a></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td>&nbsp;</td> <td> <h1><span style="color: #0000ff">M&agrave;ng l&oacute;t hồ</span></h1> <p>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại m&agrave;ng nhựa d&ugrave;ng để l&oacute;t hồ nu&ocirc;i t&ocirc;m, c&aacute;, hồ chứa nước để xử l&yacute; trước khi tưới cho rau sạch trồng tại c&aacute;c trang trại.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <ul><table cellspacing="1" cellpadding="3" border="0" bgcolor="#666666" align="right"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#FFFFFF" align="center" valign="middle"><a href="http://www.phitrung.vn/images/img_manglotho.jpg"><img height="120" border="0" width="150" src="http://www.phitrung.vn/images/img_manglothos.jpg" /></a></td> </tr> </tbody> </table><li>M&agrave;ng 2 da xanh/đen hoặc trắng/đen t&ugrave;y theo y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br /> Qui c&aacute;ch tối đa 7m, d&agrave;i cuộn theo y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br /> Độ d&agrave;y từ 60microns (0,06mm) đến 500microns(0,5mm).</li><br /> &nbsp; <li>M&agrave;ng đơn một m&agrave;u d&ugrave;ng để l&oacute;t đ&aacute;y hồ rất tiện dụng v&igrave; khổ lớn.<br /> Qui c&aacute;ch tối đa 8m, d&agrave;i cuộn theo y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br /> Độ d&agrave;y từ 60microns (0,06mm) đến 3000microns(3mm).</li></ul> <div style="clear: both">&nbsp;</div> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center" width="90%"> <tbody> <tr> <td align="center" valign="middle"> <table cellspacing="1" cellpadding="3" border="0" bgcolor="#666666"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#FFFFFF"><a href="http://www.phitrung.vn/images/img_lotho1.jpg"><img height="113" border="0" width="150" src="http://www.phitrung.vn/images/img_lotho1s.jpg" /></a></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td align="center" valign="middle"> <table cellspacing="1" cellpadding="3" border="0" bgcolor="#666666"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#FFFFFF"><a href="http://www.phitrung.vn/images/img_lotho2.jpg"><img height="113" border="0" width="150" src="http://www.phitrung.vn/images/img_lotho2s.jpg" /></a></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td align="center" valign="middle"> <table cellspacing="1" cellpadding="3" border="0" bgcolor="#666666"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#FFFFFF"><a href="http://www.phitrung.vn/images/img_lotho3.jpg"><img height="113" border="0" width="150" src="http://www.phitrung.vn/images/img_lotho3s.jpg" /></a></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td align="center" valign="middle" style="height: 6px">&nbsp;</td> <td align="center" valign="middle" style="height: 6px">&nbsp;</td> <td align="center" valign="middle" style="height: 6px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td align="center" valign="middle" colspan="3"><p>H&igrave;nh ảnh c&ocirc;ng tr&igrave;nh sử dụng m&agrave;ng l&oacute;t hồ</p><p>XEM TH&Ecirc;M TH&Ocirc;NG TON TẠI <a href="http://vtcongtrinh.com/?">http://vtcongtrinh.com/?</a> </p><p> <a href="http://vtcongtrinh.com/Tin-tuc-Mang-phu-Nong-Ngiep-559/187-Mang-phu-Nong-Ngiep.html">http://vtcongtrinh.com/Tin-tuc-Mang-phu-Nong-Ngiep-559/187-Mang-phu-Nong-Ngiep.html</a> <br /></p></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: lưu xuan lợi
- Địa chỉ: cum 9 duyên thái thường tín hà nội
- Điện thoại: 0433767263 - Fax:
- email: xuanloitlvina@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top