Màng phủ nông ngư nghiệp

  • Thread starter blue_xanh
  • Ngày gửi
B

blue_xanh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phạm Thức
- Địa chỉ: Cty CP Bao Bì Sài Gòn
- Tel, Fax: 083.815.5581 - 0938.702.885 ::: FaX 083.815.9726 ::: FaX
- email: thucpv@sapaco-vn.com
================================

<p>C&ocirc;ng ty Cổ Phần Bao B&igrave; S&agrave;i G&ograve;n (SAPACO) chuy&ecirc;n sản xuất v&agrave; ph&acirc;n phối m&agrave;ng phủ n&ocirc;ng nghiệp, m&agrave;ng nh&agrave; k&iacute;nh, m&agrave;ng l&oacute;t hồ nu&ocirc;i t&ocirc;m, t&uacute;i đựng r&aacute;c...<br /><br /><font face="\&quot;verdana\&quot;">M&agrave;ng l&oacute;t hồ nu&ocirc;i t&ocirc;m của SAPACO chất lượng cao v&agrave; khổ lớn đến 12m, được sử dụng rộng r&atilde;i trong nu&ocirc;i t&ocirc;m c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; nu&ocirc;i trồng thủy sản.</font><br /><br /><font face="\&quot;verdana\&quot;">M&agrave;ng phủ n&ocirc;ng nghiệp SAPACO c&oacute; nhiều loại cho người ti&ecirc;u d&ugrave;ng lựa chọn: 30 micron, 25 micron v&agrave; MPNN Thắng Lợi, MPNN Thắng Lợi Mới.</font></p><p>Đặc biệt m&agrave;ng nh&agrave; k&iacute;nh với c&aacute;c độ d&agrave;y kh&aacute;c nhau, đa dạng vế c&aacute;c loại khổ, bảo h&agrave;nh tới 2,5 năm.<br /><br /><font face="\&quot;verdana\&quot;">SAPACO chuy&ecirc;n cung cấp t&uacute;i đựng r&aacute;c chất lượng cao cho c&aacute;c hệ thống si&ecirc;u thị lớn tr&ecirc;n to&agrave;n quốc như Metro, Corra...</font><br /><br /><font face="\&quot;verdana\&quot;">Ngo&agrave;i ra SAPACO c&ograve;n sản xuất c&aacute;c loại bao b&igrave; giấy, bao b&igrave; nhựa phục vụ cho c&ocirc;ng t&aacute;c bao b&igrave; đ&oacute;ng g&oacute;i của c&aacute;c doanh nghiệp.</font><br /><br /><font face="\&quot;verdana\&quot;">Mọi chi tiết xin Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng li&ecirc;n hệ:</font><br />Phạm Văn Thức&nbsp;- Ph&ograve;ng Kinh Doanh Sản Xuất.<br />Email: <a href="http://agriviet.com/%22mailto:thucpv@sapaco-vn.com/%22">thucpv@sapaco-vn.com</a><br />Phone: 0938.702.885</p><p>Qu&iacute; kh&aacute;ch tham khảo th&ecirc;m về c&ocirc;ng ty v&agrave; c&aacute;c sản phẩm của c&ocirc;ng ty tại website:<br /><a href="http://agriviet.com/%22http://agriviet.com/ext.php?ref=http://www.sapaco.com.vn\&quot;" target="\&quot;_blank\&quot;">www.sapaco.com.vn</a><br /></p>
 

Top