mau hạt giống cây lâm nghiệp

  • Thread starter ctypaulownia
  • Ngày gửi
C

ctypaulownia

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ctypaulownia
- Địa chỉ: Đại học nông nghiệp 1,Trâu Quỳ,Gia Lâm .Hà Nội
- Tel, Fax: 01669496109 ::: FaX
- email: chienluocxanh@gmail.com
================================

<p>C&ocirc;ng ty đầu tư v&agrave; ph&aacute;t triển c&acirc;y P&acirc;ulơni xin th&ocirc;ng b&aacute;o:</p><p>&nbsp;&nbsp; Hiệnnay ch&uacute;ng t&ocirc;i cần mua một số hạt giống về c&acirc;y l&acirc;m nghiệp như: Hật c&acirc;y giổi,hạt l&aacute;t,hạt lim xanh....vậy qu&yacute; c&ocirc;ng ty v&agrave; c&aacute;c doanh nghiệp tư nh&acirc;n ai c&oacute; hạt giống c&acirc;y l&acirc;m nghiệp xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo sốđt:01669.496.109,(046.674.9560 )gặp anh Hiếu.Ch&uacute;ng t&ocirc;i xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn!</p><p>&nbsp;</p>
 

Đối tác


Top