Máy cắt khoai tây

danyh8x

Lữ khách
#1
<div><br /></div><ul style="list-style: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 0px 20px; border: none; font-size: 11.818181991577148px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana"><li style="list-style: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 0px 20px; border: none; background-color: transparent; line-height: 1.5"><span style="font-size: 11.818181991577148px">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</span></li><li style="list-style: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 0px 20px; border: none; background-color: transparent; line-height: 1.5"><span style="font-size: 18px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">C&ocirc;ng ty TNHH C&ocirc;ng Nghệ Tr&iacute; Việt<br /><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Địa chỉ: Số 5 - Tổ 19 - Phường Long Bi&ecirc;n - Quận Long Bi&ecirc;n - H&agrave; Nội<br /><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Điện thoại: 043. 6750114 - Hotline: 0904 415 536&nbsp;<br /><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Website:&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #034b8a; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif" href="http://congnghetriviet.vn/">www.congnghetriviet.vn</a>&nbsp;- Email:<a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #034b8a; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif" href="mailto:samhq0310@gmail.com">samhq0310@gmail.co</a>m</strong></strong></strong></strong></span></li></ul><p style="list-style: none; padding: 0px; margin: 10px 0px; border: none; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; color: #000000; font-size: 11.818181991577148px">Bộ k&egrave;m theo m&aacute;y cắt gi&aacute; rẻ<br /><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: #ff0000"><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #034b8a; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer" href="http://maythucpham.blogspot.com/2012/08/may-thai-lat-khoai-tay-dang-xoan.html">M&aacute;y th&aacute;i l&aacute;t khoai t&acirc;y dạng xoắn</a>&nbsp;</span>(Gi&aacute; cực rẻ cho kh&aacute;ch đến mua h&agrave;ng trực tiếp tại c&ocirc;ng ty )<br /><br /><br /><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #034b8a; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer" href="http://congnghetriviet.vn/upload/congnghetriviet/images/2012_8_10_16_34_4926ptc001-tw-ss-wf.jpg"><img style="border: 0px; max-width: 645px; margin: 0px; padding: 0px" src="http://congnghetriviet.vn/upload/congnghetriviet/images/2012_8_10_16_34_4926ptc001-tw-ss-wf.jpg" border="0" /></a></strong></strong></p><p style="list-style: none; padding: 0px; margin: 10px 0px; border: none; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px">&nbsp;</p><h1 class="title" style="list-style: none; padding: 0px; margin: 0px; border: none; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">&nbsp;</h1><div class="content post-html-output" style="color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px"><p style="list-style: none; padding: 0px; margin: 10px 0px; border: none; background-color: transparent; text-align: justify">Đ&agrave; Nẵng v&agrave; Tp Hồ Ch&iacute; Minh ch&iacute;nh l&agrave; nơi cơn lốc khoai t&acirc;y đổ bộ v&agrave; c&agrave;n qu&eacute;t tới đầu ti&ecirc;n.</p><table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="644" style="vertical-align: middle; border-spacing: 0px; margin-bottom: 1.4em; text-align: center"><tbody><tr><td style="vertical-align: middle"><img style="border: 1px solid black; max-width: 500px" src="http://daily.beat.vn/data-store/userprivatedir/hanhnguyen-348110332-NAO/september%202012/vlbjq50md0iexfjyqj6kh0vdpiqo160z1348637748.JPG" border="0" /></td></tr><tr><td style="vertical-align: middle"><span style="font-family: Arial, Arial, Helvetica">&nbsp;&nbsp;</span></td></tr></tbody></table><p style="list-style: none; padding: 0px; margin: 10px 0px; border: none; background-color: transparent; text-align: justify">Những miếng khoai t&acirc;y th&aacute;i con ch&igrave;, chi&ecirc;n qua bơ tỏi đ&atilde; l&agrave; m&oacute;n ăn rất quen thuộc với tất cả mọi người, thế nhưng sự xuất hiện của khoai t&acirc;y lốc xo&aacute;y lại mang lại một cảm gi&aacute;c ho&agrave;n to&agrave;n mới lạ cho những ai nghiền khoai t&acirc;y từ l&acirc;u.<br />Nguy&ecirc;n liệu ch&iacute;nh của m&oacute;n ăn n&agrave;y vẫn l&agrave; những củ khoai t&acirc;y nhưng được tao h&igrave;nh theo một c&aacute;ch kh&aacute;c hẳn, với những v&ograve;ng xoắn ốc đầy bắt mắt. Những người b&aacute;n hang bật m&iacute;, cắt khoai t&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; kh&acirc;u quan trọng nhất trong to&agrave;n bộ qu&aacute; tr&igrave;nh chế biến m&oacute;n ăn n&agrave;y. Khoai t&acirc;y phải l&agrave; khoai t&acirc;y tươi, phải được cắt bằng&nbsp;<a style="text-decoration: none; color: #179b47" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6266/20672/May-cat-khoai-tay-loc-xoay.aspx">m&aacute;y cắt khoai t&acirc;y lốc xo&aacute;y</a>&nbsp;v&agrave; được phơi trong một thời gian nhất định để tăng độ dẻo v&agrave; dai của khoai.&nbsp;</p><table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="644" style="vertical-align: middle; border-spacing: 0px; margin-bottom: 1.4em; text-align: center"><tbody><tr><td style="vertical-align: middle"><img style="border: 1px solid black; max-width: 500px" src="http://daily.beat.vn/data-store/userprivatedir/hanhnguyen-348110332-NAO/september%202012/9qgda193g6kgah4irjwupfgx2lr00axm1348637760.JPG" border="0" /></td></tr><tr><td style="vertical-align: middle"><span style="font-family: Arial, Arial, Helvetica">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table><table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="644" style="vertical-align: middle; border-spacing: 0px; margin-bottom: 1.4em; text-align: center"><tbody><tr><td style="vertical-align: middle"><img style="border: none; max-width: 500px; width: 500px; height: 333px" src="http://daily.beat.vn/data-store/userprivatedir/hanhnguyen-348110332-NAO/september%202012/db0y9igbashzly2jfb6zu5f12nxesxb21348637770.JPG" border="0" /></td></tr><tr><td style="vertical-align: middle"><p style="list-style: none; padding: 0px; margin: 10px 0px; border: none; background-color: transparent"><span style="font-family: Arial, Arial, Helvetica">&nbsp;&nbsp;</span><em><span style="text-align: justify">Khoai được cắt l&aacute;t v&agrave; r&aacute;n thế n&agrave;y n&egrave;</span></em></p></td></tr></tbody></table><p style="list-style: none; padding: 0px; margin: 10px 0px; border: none; background-color: transparent; text-align: justify">Khi khoai t&acirc;y được xi&ecirc;n qua những chiếc que tre d&agrave;i, h&igrave;nh dạng lốc xo&aacute;y dần hiện ra, tẩm v&agrave;o khoai t&acirc;y một lớp &aacute;o bột ph&ocirc; mai rồi cho v&agrave;o<a style="text-decoration: none; color: #179b47" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6266/20676/Bep-chien-khoai-tay-loc-xoay-hai-ngan--Bep-chien-doi-.aspx">&nbsp;bếp chi&ecirc;n khoai t&acirc;y</a>&nbsp;với dầu đun s&ocirc;i ở nhiệt độ 200 độ C.&nbsp;<br /><br />V&agrave; điều l&agrave;m n&ecirc;n sự kh&aacute;c biệt thứ hai của m&oacute;n ăn n&agrave;y ch&iacute;nh l&agrave; lớp bột ph&ocirc; mai được phủ ngo&agrave;i n&agrave;y đấy.</p><table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="644" style="vertical-align: middle; border-spacing: 0px; margin-bottom: 1.4em; text-align: center"><tbody><tr><td style="vertical-align: middle"><img style="border: none; max-width: 500px; width: 500px; height: 333px" src="http://daily.beat.vn/data-store/userprivatedir/hanhnguyen-348110332-NAO/september%202012/yrdonezrnvce2vijt5twb3sjg4aqogf31348637786.JPG" border="0" /></td></tr><tr><td style="vertical-align: middle"><span style="font-family: Arial, Arial, Helvetica">&nbsp;&nbsp;</span></td></tr></tbody></table><table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="644" style="vertical-align: middle; border-spacing: 0px; margin-bottom: 1.4em; text-align: center"><tbody><tr><td style="vertical-align: middle"><img style="border: none; max-width: 500px; width: 500px; height: 333px" src="http://daily.beat.vn/data-store/userprivatedir/hanhnguyen-348110332-NAO/september%202012/7ljyg780vt9rtplacdwn7lbojnyaf3w41348637802.JPG" border="0" /></td></tr><tr><td style="vertical-align: middle"><span style="font-family: Arial, Arial, Helvetica">&nbsp;</span><em><span style="text-align: justify">Chu choa... ngon qu&aacute;!</span></em></td></tr></tbody></table><table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="644" style="vertical-align: middle; border-spacing: 0px; margin-bottom: 1.4em; text-align: center"><tbody><tr><td style="vertical-align: middle"><img style="border: 1px solid black; max-width: 500px" src="http://daily.beat.vn/data-store/userprivatedir/hanhnguyen-348110332-NAO/september%202012/j4mhv8xjtyq0s9x6vg1yfpo2c3feyk7i1348637854.JPG" border="0" /></td></tr><tr><td style="vertical-align: middle"><p style="list-style: none; padding: 0px; margin: 10px 0px; border: none; background-color: transparent"><em><span style="font-family: Arial, Arial, Helvetica">&nbsp;&nbsp;</span><span style="text-align: justify">Khoai t&acirc;y lốc xo&aacute;y l&agrave; m&oacute;n ngon mới của teen H&agrave; Th&agrave;nh</span></em></p></td></tr></tbody></table><p style="list-style: none; padding: 0px; margin: 10px 0px; border: none; background-color: transparent; text-align: justify">Những qu&aacute;n ăn vặt H&agrave; Nội đ&atilde; nhanh ch&oacute;ng th&ecirc;m v&agrave;o thực đơn của m&igrave;nh m&oacute;n ăn hấp dẫn n&agrave;y, chỉ 10k bạn đ&atilde; c&oacute; một xi&ecirc;n khoai t&acirc;y lốc xo&aacute;y cực hấp dẫn. C&ograve;n chờ g&igrave; nữa m&agrave; kh&ocirc;ng tới v&agrave; nếm thử, bạn nhỉ?</p></div><blockquote style="color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px"><span style="font-family: Arial"><font size="2"><strong><a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #179b47" href="http://maythucpham.blogspot.com/2012/08/may-thai-lat-khoai-tay-dang-xoan.html">M&aacute;y cắt khoai t&acirc;y lốc xo&aacute;y</a></strong></font></span></blockquote><p style="list-style: none; padding: 0px; margin: 10px 0px; border: none; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px"><br /><span style="font-family: Arial"><font size="2"><img border="0" style="border: none; max-width: 645px" src="http://congnghetriviet.vn/upload/congnghetriviet/images/2012_8_10_16_34_4926ptc001-tw-ss-wf.jpg" /><br /><strong>M&aacute;y th&aacute;i l&aacute;t xoắn khoai t&acirc;y</strong><br /><a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #179b47" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pubid=boyhen">More Sharing ServicesShare</a>|<a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #179b47" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6285/18787/May-thai-lat-xoan-khoai-tay.aspx#">Share on facebook</a><a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #179b47" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6285/18787/May-thai-lat-xoan-khoai-tay.aspx#">Share on twitter</a><a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #179b47" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6285/18787/May-thai-lat-xoan-khoai-tay.aspx#">Share on email</a><a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #179b47" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6285/18787/May-thai-lat-xoan-khoai-tay.aspx#">Share on print</a><br /><strong>H&atilde;ng sản xuất</strong>&nbsp;: TR&Iacute; VIỆT<br /><strong>Bảo h&agrave;nh</strong>&nbsp;: 12 Th&aacute;ng<br /><strong>Kho h&agrave;ng</strong>&nbsp;: Li&ecirc;n hệ<br /><strong>Gi&aacute; b&aacute;n</strong>&nbsp;:&nbsp;<font color="red">Li&ecirc;n hệ&nbsp;</font></font></span></p><p style="list-style: none; padding: 0px; margin: 10px 0px; border: none; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px">&nbsp;</p><ul style="list-style: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 0px 20px; border: none; font-size: 11.818181991577148px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana"><li style="list-style: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 0px 20px; border: none; background-color: transparent; line-height: 1.5"><span style="font-size: 11.818181991577148px">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</span></li><li style="list-style: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 0px 20px; border: none; background-color: transparent; line-height: 1.5"><span style="font-size: 18px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">C&ocirc;ng ty TNHH C&ocirc;ng Nghệ Tr&iacute; Việt<br /><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Địa chỉ: Số 5 - Tổ 19 - Phường Long Bi&ecirc;n - Quận Long Bi&ecirc;n - H&agrave; Nội<br /><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Điện thoại: 043. 6750114 - Hotline: 0904 415 536&nbsp;<br /><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Website:&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #034b8a; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif" href="http://congnghetriviet.vn/">www.congnghetriviet.vn</a>&nbsp;- Email:<a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #034b8a; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif" href="mailto:samhq0310@gmail.com">samhq0310@gmail.co</a>m</strong></strong></strong></strong></span></li></ul><p style="list-style: none; padding: 0px; margin: 10px 0px; border: none; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; color: #000000; font-size: 11.818181991577148px">Bộ k&egrave;m theo m&aacute;y cắt gi&aacute; rẻ<br /><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: #ff0000"><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #034b8a; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer" href="http://maythucpham.blogspot.com/2012/08/may-thai-lat-khoai-tay-dang-xoan.html">M&aacute;y th&aacute;i l&aacute;t khoai t&acirc;y dạng xoắn</a>&nbsp;</span>(Gi&aacute; cực rẻ cho kh&aacute;ch đến mua h&agrave;ng trực tiếp tại c&ocirc;ng ty )<br /></strong></strong></p><br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRÍ VIỆT
- Địa chỉ: SỐ 5 - TỔ 19 - PHƯỜNG LONG BIÊN - LONG BIÊN - HÀ NỘI
- Điện thoại: 0904415536 - Fax:
- email: danyh281289@gmail.com
 

truc_le

Thành viên mới
#2
Anh biết nơi nào bán máy cắt lát GỪNG DÙNG ĐỂ LÀM MỨT GỪNG không? giới thiệu giúp em với, em đang cần mua máy này