Máy cất nước 2 lần Labtech

  • Thread starter ThomUSci
  • Ngày gửi
T

ThomUSci

Guest
#1
<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">M&aacute;y cất nước hai lần</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">T&ecirc;n gọi<strong>&nbsp;: Automatic Double Water Still</strong></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">H&atilde;ng sản xuất<strong>&nbsp;: Labtech &ndash; H&agrave;n Quốc</strong></span></p> <p class="MsoNormal"><strong>&nbsp;</strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><br /></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong>&nbsp;</strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 2in; text-indent: -2in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol">&middot;<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt">&nbsp; </span></span><!--[endif]-->&nbsp;Hệ thống hoạt động ho&agrave;n to&agrave;n tự động:</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]-->-<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->Đầu d&ograve; mực nước trong ngăn nước s&ocirc;i để bảo vệ khi qu&aacute; nhiệt.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]-->-<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->Đầu d&ograve; cấp nước điều khiển qu&aacute; tr&igrave;nh chưng cất.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]-->-<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->Đầu d&ograve; trong buồng chứa để khởi động v&agrave; ngừng qu&aacute; tr&igrave;nh chưng cất.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 2in; text-indent: -2in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol">&middot;<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt"> </span></span><!--[endif]-->&nbsp;Dễ d&agrave;ng d&ugrave;ng v&agrave; bảo tr&igrave;.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 2in; text-indent: -2in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol">&middot;<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt"> </span></span><!--[endif]-->&nbsp;C&oacute; ngăn chứa nước sẵn trong m&aacute;y</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 2in; text-indent: -2in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol">&middot;<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt"> </span></span><!--[endif]-->&nbsp;An to&agrave;n với chế độ tự ngắt khi c&oacute; hiện tượng r&ograve; rỉ hay mực nước thấp.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 9pt; text-indent: -9pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol">&middot;<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt"> </span></span><!--[endif]-->&nbsp;Vật liệu: Tất cả l&agrave;m bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng rỉ, ri&ecirc;ng vỏ b&ecirc;n ngo&agrave;i được phủ th&ecirc;m sơn tĩnh điện.</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <ol style="margin-top: 0in"> <li class="MsoNormal"><strong>Model: LWD-3005D (h&agrave;ng c&oacute; sẵn)</strong></li> <ul style="margin-top: 0in"> <li class="MsoNormal">K&iacute;ch thước (Wx D x H mm): 570 x 600 x 600</li> <li class="MsoNormal">Dung t&iacute;ch: 5 L/h</li> <li class="MsoNormal">Nhiệt: 6kW</li> <li class="MsoNormal">Nước l&agrave;m lạnh: 35-60L</li> <li class="MsoNormal">Ngăn chứa: 11L</li> <li class="MsoNormal">Nguồn: 220V, 50/60&nbsp; Hz.</li> </ul> </ol> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <ol style="margin-top: 0in"> <li class="MsoNormal"><strong>Model: LWD-3010D</strong></li> <ul style="margin-top: 0in"> <li class="MsoNormal">K&iacute;ch thước (Wx D x H mm): 680 x 720 x 650</li> <li class="MsoNormal">Dung t&iacute;ch: 10 L/h</li> <li class="MsoNormal">Nhiệt: 6kW</li> <li class="MsoNormal">Nước l&agrave;m lạnh: 60-80L</li> <li class="MsoNormal">Ngăn chứa: 16-20 L</li> <li class="MsoNormal">Nguồn: 220V, 50/60&nbsp; Hz.</li> </ul> </ol> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><strong>Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ</strong>:</p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="color: blue">Đại l&yacute; ch&iacute;nh thức của Labtech tại Việt Nam</span></strong></p> <p class="MsoNormal">C&ocirc;ng ty TNHH Khoa Học Hợp Nhất</p> <p class="MsoNormal">Số 4 Nguyễn Đ&igrave;nh Chiểu, quận 1, Hồ Ch&iacute; Minh</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p class="MsoNormal"><strong><br /></strong></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TNHH KHOA HỌC HỢP NHẤT
- Địa chỉ: số 4 Nguyễn ĐÌnh CHiểu, quận 1
- Điện thoại: 0973890160 - Fax: 0839106816
- email: thom@uscivn.com